1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті) (за спеціалізацією «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»)

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого

навчального закладу та структурного підрозділу

Державний вищий навчальний заклад «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури»

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Молодший спеціаліст технік з організації перевезень і управління на залізничному транспорті.

Technician on organisation of transportations and railway transport management.  

Офіційна назва освітньої програми

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

Тип диплому та обсяг професійної програми

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний,180 кредитів ЄКТС, термін навчання - 2 роки та 10 місяців на основі ПЗСО; 3 роки та 10 місяців з одночасним вивченням предметів ПЗСО.

Наявність акредитації

 Первинна

Цикл/рівень

НРК України – 5 рівень

Передумови

Наявність базової загальної середньої освіти

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

5 років

Інтернет - адреса постійного розміщення опису освітньої програми

www.dtgt.dp.ua

2 – Мета освітньої програми

Створення цілісної системи підготовки молодших спеціалістів, що забезпечує здобуття теоретичних знань, практичних умінь і навичок (компетентностей), достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у галузі управління транспортними технологіями.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань    27«Транспорт»

Спеціальність 275 «Транспортні технології  (на залізничному транспорті)»

Спеціалізація   «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

Обсяг обов’язкових компонент становить 96 %.

Обсяг вибіркових компонент становить 4%.        

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна.

Базується на сучасних досягненнях транспортної науки та передовому практичному досвіді у галузі організації перевезень і управління на залізничному транспорті.

Основний фокус освітньої програми

Спеціальна освіта в галузі транспортних технологій на залізничному транспорті, що орієнтована на вивчення принципів функціонування транспортних об’єктів, організації перевізного процесу та управління на залізничному транспорті.

  1. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логістична послідовність

2.1 Перелік компонент ОП

п/п

Назва навчальної дисципліни

Мінімальна кількість кредитів

Форма контролю

Семестр

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПДГОТОВКИ

ОК 1

Філософія і культурологія**

2

залік

5

Основи філософських знань(філософія, релігієзнавство)**

Культурологія**

ОК 2

Фізичне виховання

7

залік

6

ОК 3

Українська мова (за професійним спрямуванням)*

2

екзамен

6

ОК 4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)*

1,5

залік

3

ОК 5

Основи правознавства*

1,5

залік

3

ОК 6

Історія України*

2,5

екзамен

3

ОК 7

Соціологія

2,5

залік

3

ОК 8

Економічна теорія

2,5

залік

4

ОК 9

Основи вищої математики*

1,5

екзамен

4

ОК 10

Обчислювальна техніка і програмування*

1,5

екзамен

3

ОК 11

Фізика*

4

залік

4

ОК 12

Хімія*

2

залік

4

ОК 13

Екологія*

2

залік

4

ОК 14

Електротехніка з основами електроніки

2,5

екзамен

5

ОК 15

Креслення та комп’ютерне проектування

3

залік

4

ОК 16

Безпека життєдіяльності**

Разом ЗП

38

2 ЦИКЛ ПРОФІСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ОК 17

Охорона праці та безпека життєдіяльності**

3,5

 екзамен

6

ОК 18

Залізничні станції та вузли

13,5

екзамен

5

ОК 19

Залізничні станції та вузли (курсовий проект)

2

залік

6

ОК 20

Системи регулювання рухом на залізничному транспорті

2,5

екзамен

5

ОК 21

Організація руху поїздів

8,5

екзамен

6

ОК 22

Організація руху поїздів (курсовий проект1)

2

залік

5

ОК 23

Організація руху поїздів (курсовий проект2)

2

залік

6

ОК 24

Технічна експлуатація залізниць і безпека руху

13

екзамен

8

ОК 25

Організація вантажної і комерційної роботи

11

екзамен

8

ОК 26

Автоматизовані системи управління на залізничному транспорті

1,5

залік

8

ОК 27

Економіка і планування виробництва

5

екзамен

8

ОК 28

Економіка і планування виробництва (курсова робота)

1,5

залік

8

ОК 29

Організація пасажирських перевезень

5

екзамен

6

ОК 30

Лабораторний практикум з керування рухом

5

залік

6

ОК 31

Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту

5

залік

5

ОК 32

Основи управлінської діяльності

3,5

екзамен

8

ОК 33

Навчальна практика для отримання робітничої професії

3

залік

6

ОК 34

Навчальна практика на виробництві

4,5

залік

6

ОК 35

Технологічна практика

18

залік

7

ОК 36

Переддипломна практика

3

залік

8

ОК 37

Дипломне проектування

12

8

Разом ПП

125

Загальний обсяг обов’язкових компонент

163

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

ВК 1

Географія шляхів сполучення

3,5

залік

4

ВК 2

Комплексна механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт

1,5

залік

8

ВК 3

Транспортно-експедиційне обслуговування

1,5

залік

8

Разом вибіркові компоненти

6,5

Екзамени

10,5

Загальний обсяг освітньої програми

180

Пояснення до переліку компонент освітньої програми

1. Результати навчання, які виходять за рамки Державного стандарту з дисципліни ОПП (Українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (за професійним спрямуванням), основи правознавства, історія України, основи вищої математики, обчислювальна техніка і програмування, фізика, хімія, екологія), зараховують в результатах навчання за ОПП молодшого спеціаліста, обсяги яких визначаються в кредитах ЄКТС та зараховуються в дисциплінах навчального плану підготовки за ОВКР молодшого спеціаліста.

2. При інтеграції дисциплін загальної підготовки (ЗП) в предмети загальноосвітньої підготовки (ЗОП) дисципліни ЗП помічаються *, наприклад(Фізика*).

3. При інтеграції (об’єднання кількох дисциплін) дисциплін ЗП у дисципліни ЗП та дисциплін ПП у дисципліни ЗП, помічаються **, наприклад (Філософія і культурологія**, Охорона праці та безпека життєдіяльності**).

4. Граничне тижневе навантаження студентів на всіх курсах 30 годин. На дисципліну «Фізичне виховання» планується 4 години на тиждень крім останнього семестру, які не враховуються при визначення гранично допустимого тижневого навантаження.