Published using Google Docs
MTÜ põhikiri
Updated automatically every 5 minutes

Mittetulundusühing Loodusvõlu põhikiri

 1. Üldsätted
 1. Mittetulundusühingu nimeks on “Mittetulundusühing Loodusvõlu” (edaspidi “MTÜ”).
 2. MTÜ asukoht on Tartu.
 3. MTÜ on vabatahtlikult ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast.
 4. MTÜ eesmärk on loodus- ja keskkonnakaitse. MTÜ eesmärkide saavutamiseks tehakse muuhulgas järgnevaid tegevusi:
 1. Võtta osa üldiste ja paikkondlike loodus- ja keskkonnakaitseliste probleemide lahendamisest;
 2. Teha kliimamuutuse- ja keskkonnaalast selgitustööd, viies ühiskonnani arusaama kliima- ja keskkonnahoiust kui säästva arengu vältimatutest eeldustest;
 3. Toetada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevate avalike ürituste korraldamist;
 4. Edendada ühiskonnas jätkusuutliku tarbimise harjumusi;
 5. Toetada kodanike õigust avaldada meelt loodus- ja keskkonnakaitse huvides.
 1. MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 2. MTÜ-l on õigus sõlmida Eesti Vabariigi ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikutega vajalikke ostu-, müügi-, laenu-, veo-, käsundus-, rendi-, töö- ja muid põhitegevusega seonduvaid lepinguid.
 3. MTÜ võib oma eesmärkide saavutamiseks luua töörühmi ja komisjone.
 4. MTÜ-l on iseseisev raamatupidamine.
 5. MTÜ teeb eesmärkide saavutamise nimel koostööd MTÜ tegevusest huvitatud haridus-, teadus- ja kultuuriasutustega ning muude ettevõtete ja organisatsioonidega.

 1. Liikmelisus
 1. MTÜ asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
 2. MTÜ liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja kes esitab juhatusele liikmeks astumiseks avalduse.
 3. MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
 4. MTÜ liikmete arvestust korraldab juhatus.
 5. MTÜ-l puudub sisseastumis- ja liikmemaks.
 6. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus MTÜ-s lõpeb.
 7. Liikmel on õigus avalduse alusel MTÜ-st välja astuda.
 8. MTÜ-st väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. MTÜ juhatus kustutab hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse esitamisest MTÜ-st välja astunu MTÜ liikmete nimekirjast.
 9. MTÜ liikme võib MTÜ-st juhatuse otsusega välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

 1. on esitanud MTÜ-sse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine MTÜ liikmeks ei olnud õiguspärane;
 2. korduvalt rikub MTÜ põhikirja või kahjustab MTÜ tegevust olulisel määral, mille otsustab MTÜ juhatus;
 3. ei ole viimase ühe aasta jooksul osalenud ühelgi MTÜ üldkoosolekul ega MTÜ poolt korraldatud üritusel ning ei võta mitte mingil viisil osa MTÜ tegevusest.
 1. MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust välja arvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja liikmel on õigus sellel koosolekul osaleda. Liige arvatakse välja juhatuse koosolekul enamushääletuse alusel.
 2. MTÜ juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata järgnevale MTÜ üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda väljaarvamise otsuse kehtetuks tunnistamist üldkoosoleku poolt.

 1. Liikmete õigused ja kohustused
 1. MTÜ liikmel on õigus:
 1. hääleõigusega osaleda MTÜ üldkoosolekul  ja mitteosalemisel volitada teist MTÜ liiget.
 2. Üks MTÜ liige saab esindada üldkoosolekul volituse alusel kuni 4 liiget.
 3. saada valitud MTÜ juhatuse ja muude organite liikmeks;
 4. saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet MTÜ tegevuse kohta;
 5. esitada juhatusele kaebusi MTÜ tegevuse kohta;
 6. algatada umbusalduse avaldamine juhtkonna liikmete suhtes;
 7. teha ettepanekuid MTÜ tegevuse arendamiseks ja tõhustamiseks;
 8. tutvuda MTÜ dokumentidega, kui need ei sisalda töö- ega ärisaladusi ega riku autoriõigusi;
 9. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi;
 1. MTÜ liige on kohustatud:
 1. järgima MTÜ tegevuses osalemisel põhikirja ja MTÜ organite otsuseid;
 2. otstarbekalt kasutama ja hoidma MTÜ vara;
 3. täitma endale võetud MTÜ-ga seotud kohustusi;
 4. vajadusel esindama MTÜ-d ja esindamisest aru andma;
 5. teavitama juhatust 14 päeva ette oma kavatsusest MTÜ-st välja astuda või oma hääleõigus peatada;
 6. teavitama juhatust oma kontaktandmete muutustest.

 1. Üldkoosolek
 1. MTÜ kõrgeimaks organiks on MTÜ üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik MTÜ liikmed ja igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
 2. MTÜ üldkoosoleku pädevusse kuulub:
 1. põhikirja muutmine;
 2. eesmärgi muutmine;
 3. nime muutmine;
 4. juhatuse liikmete määramine ja tagasi kutsumine
 5. muude organite liikmete valimine;

 1. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
 1. MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
 1. aastaaruande arutamiseks, muutmiseks ja kinnitamiseks;
 2. tegevuskava arutamiseks;
 3. MTÜ juhtorganite liikmete valimiseks;
 4. muudel juhtudel, kui MTÜ huvid seda nõuavad.
 1. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab MTÜ juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist MTÜ liikmetele teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
 1. Üldkoosoleku võib läbi viia elektrooniliselt.
 1. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt pool MTÜ liikmeskonnast.
 2. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest.        
 1. MTÜ eesmärgi ja/või nime muutmiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolek.

 1. Juhatus
 1. MTÜ-d juhib ja esindab juhatus, milles on 2-7 liiget.
 2. Juhatuse
 3. Juhatuse ülesannete hulka kuulub:
 1. üldkoosolekul vastu võetud otsuste elluviimise tagamine;
 2. MTÜ raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele;
 3. MTÜ-sisese infovahetuse tagamine, et kõigi MTÜ liikmete huvid oleksid esindatud;
 4. ülejäänud tegevuste teostamine, mis on vajalikud MTÜ toimimiseks ning mis ei lähe vastuollu üldkoosoleku otsustega, käesoleva põhikirjaga ning Eesti Vabariigi seadustega.
 1. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 1 aastaks. Üldkoosolek võib juhatuse igal hetkel tagasi kutsuda.
 1. Juhatusse võib kandideerida iga teovõimeline MTÜ liige.
 2. Juhatuse liige ei või kuuluda ühtegi poliitilisse erakonda.
 1. Juhatus on kohustatud viima ellu MTÜ e-keskkonnas vastu võetud otsuse või kutsuma selle arutamiseks kokku MTÜ üldkoosoleku.
 2. Juhatus esindab MTÜ-d kõigis õigustoimingutes.
 3. MTÜ nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 1000 eurot, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

 1. Majandustegevus
 1. MTÜ rahaline ja aineline vara kujuneb:
 1. MTÜ ürituste ja projektide teostamisest saadud sissetulekutest;
 2.  kodu- ja välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, sponsorlusest ning muudest eraldistest;
 3. publikatsioonide ja atribuutika müügist;
 4. muudest MTÜ eesmärkide ja seadusega kooskõlas olevatest tegevusest saadud tulust ja varast.
 1. MTÜ majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne MTÜ korralist koosolekut.
 2. MTÜ vara kasutamine:
 1. MTÜ vara võib kasutada MTÜ eesmärkide saavutamiseks, juhatuse asjaajamise tagamiseks, lepinguliste tööde tasustamiseks;
 2. MTÜ liikmetele MTÜ tegevusega kaasnenud kulutuste hüvitamiseks;
 3. võistluste korraldamisel võitjate autasustamiseks;
 4. MTÜ ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhatusele, MTÜ-le annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes;
 5. MTÜ ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele suuremat tasu, kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses.

 1. Revisjon
 1. MTÜ vara õiguspärase kasutamise ja organite tegevuse üle teostavad kontrolli vähemalt kaks selleks otstarbeks üldkoosolekul määratud füüsilisest isikust liiget, kes ei kuulu MTÜ juhatusse.
 2. Neil isikutel on vaba ligipääs kogu MTÜ dokumentatsioonile.

 1. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
 1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
 2. MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
 3. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse üle sarnase eesmärgiga, tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 1. Muud sätted
 1. Seadus on ülimuslik põhikirja suhtes.