Pool Ranking Nederland Protocol V2.3

Pool Ranking Nederland Protocol

Geschreven door: Jok Tang en Arno Hartman

Versie: 2.4 (10 februari 2019)

Verantwoording

Dit protocol bevat de reglementen rondom de Pool Ranking Nederland. Het is van kracht voor spelers die deelnemen aan de Pool Ranking Nederland, organisatoren en zaalhouders van toernooien die deelnemen aan de Pool Ranking Nederland. De inhoud van dit reglement is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de KNBB Sectie Pool. Daar waar dit reglement in conflict is met de statuten van de KNBB (Sectie Pool), dan prevaleren de statuten. Indien zich competitiezaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de tekst voor meer dan één uitleg vatbaar is, dan is het bestuur van de KNBB Sectie Pool verantwoordelijk in het voorzien van een besluit. Daarnaast kan het bestuur van de KNBB Sectie Pool in uitzonderlijke gevallen, waarbij de uitvoer van het protocol dermate ongewenste gevolgen heeft, afwijken van dit protocol. Verder kunnen aan dit protocol geen rechten ontleend worden.

  1. Samenvatting

De Pool Ranking Nederland is een nationale ranglijst voor poolspelers die individuele toernooien spelen in Nederland. Het is een doorlopende ranking, waarbij de resultaten van de afgelopen 12 maanden meetellen, tellend vanaf de eerste dag van de maand. Punten zijn te verdienen op de door de KNBB of haar regio’s georganiseerde toernooien en op overige toernooien die aangesloten zijn bij de Pool Ranking Nederland. Het uitgangspunt is dat de eisen die aan een toernooi gesteld worden zo flexibel zijn, dat zoveel mogelijk toernooien zich kunnen aansluiten en zoveel mogelijk spelers van alle niveaus kunnen meedoen. De te verdienen punten hangen af van de eindklassering in een toernooi en de classificatie van het betreffende toernooi.

  1. Toernooien

2.1  Organisatoren ranking toernooien

We onderscheiden twee mogelijke organisatoren van ranking-toernooien:

2.2  Classificatie toernooien

We onderscheiden vier classificaties van toernooien:

Iedere classificatie kent haar eigen eisen en eigen rankingpunten.

De eisen per toernooi-classificatie:

Eisen / type toernooi

Top

A

B

C

Minimaal inschrijfgeld

€ 20

€ 15

10

5

Minimum aantal toernooitafels

14

10

8

4

Minimum aantal deelnemers

48

32

16

8

Maximum aantal toernooien per lokaliteit per jaar

2

4

12

52

Gegarandeerd prijzengeld

€ 2.500

€ 1.000

n.v.t.

n.v.t.

Minimum aantal weken aanmeldtijd voor toernooi

6

5

4

3

                

Rankingpunten per toernooi:

Eindpositie

Top

A

B

C

1

1200

700

250

50

2

920

550

180

35

3

680

410

140

25

5

480

290

100

20

9

320

190

60

15

13

280

165

55

13

17

240

140

50

10

25

200

120

40

5

33

160

100

30

5

49

120

70

20

5

65

80

50

20

5

97

40

20

10

5

Een gedetailleerdere puntenverdeling is te vinden in Bijlage 1.

2.3  Bepaling classificatie toernooien

2.3.1        De KNBB Sectie Pool is de organisator of mede-organisator van alle NK’s. De NK-toernooien hebben een speciale status en worden niet volgens de in Artikel 2.2 gestelde eisen geclassificeerd.

2.3.2        De regionale rankingtoernooien die door de regio’s georganiseerd worden hebben de mogelijkheid toernooien van iedere classificatie te organiseren. In Artikel 2.3.5 staat beschreven welke werkwijze gehanteerd wordt bij het bepalen van de classificatie van een toernooi. Als voorbeeld: de toernooien die onderdeel uitmaken van een regionale toernooicyclus zijn in de regel B-toernooien (met inachtneming van Artikel 2.3.6).

2.3.3        Toernooi-organisatoren kunnen toernooien van iedere classificatie organiseren. In Artikel 2.3.5 wordt omschreven welke werkwijze gehanteerd wordt bij het bepalen van de classificatie van een toernooi.  Een toernooi-organisator zal vaak een zaalhouder of een van zijn vaste spelers zijn, maar dit is geen vereiste.

2.3.4        Zoals vermeld in Artikel 2.2 dienen toernooien tijdig aangemeld te worden bij de Wedstrijdcommissie. Hoe hoger de classificatie van het toernooi, hoe eerder het toernooi aangemeld dient te worden. Het streven is dat de Wedstrijdcommissie binnen een week het toernooi op de kalender (http://www.knbbpoolranking.nl/kalender) heeft gezet. Bij voorkeur gaat de inschrijving van het toernooi pas open zodra het toernooi is aangemeld op de kalender.

2.3.5        Toernooi-organisatoren melden hun toernooi of toernooicyclus aan bij de Wedstrijdcommissie Pool Ranking Nederland via het online-formulier te vinden op http://knbbpoolranking.nl/aanmelden_1. De Wedstrijdcommissie bepaalt of een toernooi in aanmerking komt voor aansluiting bij de Pool Ranking Nederland. Hierbij kijkt de Wedstrijdcommissie naast de eisen ook naar andere relevante aspecten van het toernooi, de zaal, de opzet en omstandigheden e.d. In overleg met de Wedstrijdcommissie en de toernooiorganisator wordt vervolgens de classificatie van het toernooi, of de toernooien uit de cyclus, bepaald. Tevens wordt overlegd hoe het toernooi, of de toernooien, in de kalender passen en worden verdere details afgestemd met de toernooiorganisator.

2.3.6        Degraderen van de classificatie van een toernooi: In het geval dat na een toernooi blijkt dat het toernooi niet aan de eisen voldaan heeft welke gesteld zijn aan de vooraf bepaalde classificatie, dan zal het toernooi gedegradeerd worden naar de classificatie waar het wel aan voldeed. De rankingpunten die uitgedeeld worden zullen conform deze lagere classificatie zijn. Zoals in Artikel 2.3.1 genoemd wordt hier een uitzondering gemaakt voor de NK’s.

2.3.7        Toernooi onder de minimale classificatie: In het geval dat een toernooi niet voldoet aan alle eisen van een C-toernooi zullen voor dit toernooi geen rankingpunten uitgedeeld worden. Dit kan ook achteraf bepaald en toegepast worden door de Wedstrijdcommissie.

2.4  Overige bepalingen toernooien

2.4.1        Organisatoren en zaalhouders van  toernooien dienen alle spelers toe te laten tot hun toernooien. Er mag geen beperking zijn qua speelniveau, geslacht, woonplaats, etniciteit, etc. Het weigeren van individuele spelers is in principe niet toegestaan, tenzij dit goed onderbouwd kan worden richting de Wedstrijdcommissie. Voorbeelden van redenen zijn wangedrag op eerdere toernooien of het niet welkom zijn in de lokaliteit waar het toernooi gespeeld wordt.

2.4.2        Materiaal: Alle wedstrijden dienen op goed onderhouden kwalitatief en karakteristiek gelijkwaardige 9–foot pooltafels gespeeld te worden. Ballen zijn van 57,2 mm doorsnede en kunnen teruggelegd worden. Vanaf minimaal 30 minuten voor aanvang van het toernooi, en gedurende het toernooi, wordt geen tafelhuur aan deelnemers gerekend.

2.4.3        Spelvormen: Individuele toernooien in 8-ball, 9-ball, 10-ball, straight-pool, bank-pool en one-pocket komen in aanmerking voor aansluiting bij de Pool Ranking Nederland. Onder andere koppel- en teamtoernooien komen dus niet in aanmerking.

2.4.4        Opzet toernooi: Bij de aanvraag van een toernooi om aansluiting bij de ranking te krijgen zal het format met de Wedstrijdcommissie besproken worden. De toernooi-organisator is vrij om de opzet van een toernooi te bepalen, mits het format beschikbaar is in CueScore. De mogelijk formats van het toernooi zijn te vinden op https://cuescore.com/schema/. Bijvoorbeeld single-knockout, double-knockout en poules met winnaarsronde zijn mogelijk als toernooi-opzet. De vrije parameters die beschikbaar zijn in CueScore zoals Automatic / Manual Draw mogen door de toernooi-organisator bepaald worden, maar dienen bij voorkeur wel van tevoren gecommuniceerd te worden.

2.4.5        Verwerken uitslagen: De uitslagen van een toernooi dienen verwerkt te worden met de CueScore software. Voor niet-KNBB toernooien geldt dat de lokaliteit waar het toernooi plaatsvindt een Pro-licentie van CueScore dient te hebben. Informatie omtrent de kosten en eventuele aanschaf is te verkrijgen via de Wedstrijdcommissie, ga hiervoor naar http://knbbpoolranking.nl/contacten. De KNBB en haar regio’s beschikken over eigen licenties.

2.4.6        Bij voorkeur dient de toernooi-organisator de WPA-spelregels (http://wpapool.com/rule-regulations) toe te passen, met uitzondering van de regel “Cue ball fouls only”. Het “per ongeluk raken van ballen” is wel degelijk een foul (touché). Afwijken van de WPA-regels is mogelijk, maar dient wel besproken te worden met de Wedstrijdcommissie en tijdig gecommuniceerd te worden richting de deelnemers.

2.4.7        Begin- en eindtijd: Er zijn geen eisen ten aanzien van de begin- en eindtijd van het toernooi.

2.4.8        Grote toernooien met een eindronde en één of meerdere kwalificatierondes: zowel kwalificatierondes als de eindronde van een groot toernooi kunnen meetellen voor de Pool Ranking Nederland:

2.4.9        Huistoernooien met Masters: de Masters kunnen niet aangemeld worden voor de Pool Ranking Nederland.

  1. Spelers

3.1  Deelnemers aangesloten toernooien

Aangesloten toernooien staan open voor iedere speler die toegelaten wordt door de organisator van het betreffende toernooi. De KNBB Sectie Pool is niet de partij die bepaalt of een speler al dan niet toegelaten wordt tot een aangesloten toernooi.

3.2   Spelers opgenomen op de ranking

Een speler die meedoet aan toernooien van Pool Ranking Nederland wordt opgenomen in de Pool Ranking als hij/zij:

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit en/of woonachtig zijn in Nederland is dus geen eis. Het hebben van een KNBB-lidmaatschap is gewenst, maar niet verplicht.

  1. De Ranking

4.1  Doorlopende ranking

4.1.1         De ranking heeft een doorlopende looptijd van 12 maanden. De rankingpunten van toernooien die 12 maanden geleden of eerder behaald zijn vervallen. De ranking wordt tenminste 1 keer per maand (doorgaans de 1e of 2e dag van de maand) bijgewerkt .

4.1.2         Als een bepaald TOP- of A-toernooi voor de tweede keer binnen 12 maanden gespeeld wordt zal alleen het resultaat van de meest recent gespeelde editie opgenomen worden in de ranking.  Dit geldt niet voor de andere geclassificeerde toernooien.

4.1.3.         Er is geen limiet wat betreft het aantal rankingtoernooien dat een speler speelt en rankingpunten haalt. Mogelijk zal dit aangepast worden in de toekomst.  

4.2  Prijzen

4.2.1         Op de peildatum 1 oktober van elk jaar verdient de mannelijke speler met de Nederlandse nationaliteit die het hoogst geplaatst is op de Pool Ranking Nederland uitzending naar het eerstvolgende EK voor alle individuele disciplines inclusief inschrijfgeld, reiskosten en overnachtingen. In het geval dat twee of meer spelers gelijk eindigen wint diegene met de meeste rankingpunten behaald op TOP-toernooien. Mocht er in dit geval nog steeds spelers gelijk eindigen, dan wint diegene met de meeste rankingpunten behaald op A-toernooien. Mocht er in dit geval nog steeds spelers gelijk eindigen dan worden er één of meerdere beslissingswedstrijden tussen de betrokken spelers georganiseerd door de Wedstrijdcommissie.

4.2.2        Mocht de winnaar zoals genoemd in Artikel 4.2.1 bedanken voor deelname aan het eerstvolgende EK vanwege welke reden dan ook, dan zal de spot gaan naar een andere deelnemer die door de Technische Commissie wordt bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de prestaties op de NK’s, Pool Ranking Nederland, Eurotour, EK’s en WK’s.


4.2.2        De  stand van de Pool Ranking Nederland 2 weken voor de eerste dag van het NK Pool zal gebruikt worden om spelers te plaatsen op alle disciplines van het NK. De 16 hoogst geëindigde deelnemers op deze peildatum, met de Nederlandse nationaliteit en/of woonachtig in Nederland, zullen geseed worden bij de hoofdrondes van het NK. Er is
geen seeding voor de finaleronde van het NK. Mocht de opzet van het NK wijzigen, dan zal de Wedstrijdcommissie besluiten op welke manier de 16 hoogst geëindigde deelnemers geplaatst zullen worden voor het NK; dit wordt tenminste een maand voor de eerste dag van het NK Pool gecommuniceerd. Mocht het NK verspreid in het jaar gehouden worden, dan zullen er meerdere peildata gehanteerd worden.

4.2.3        Mogelijk zal op een bepaald moment de ranking gebruikt worden om een Masters-toernooi met prijzengeld te organiseren.

4.3  Kosten

Behalve een licentie voor het gebruik van Cuescore door de zaal zijn er in 2017 geen kosten aan deelname aan de ranking verbonden, noch voor de spelers, noch voor de toernooiorganisatoren. Mogelijk zullen er in de toekomst wel kosten verbonden zijn aan deelname en/of aansluiting bij de Pool Ranking Nederland. Dit besluit zal minimaal twee maanden van tevoren gecommuniceerd worden door de Wedstrijdcommissie op de website www.knbbpoolranking.nl.

  1. Slotbepalingen

5.1  Wedstrijdcommissie

5.1.1         De organisatie van de ranking is in handen van de Wedstrijdcommissie Pool Ranking Nederland. Alle vragen, suggesties en klachten kunnen doorgegeven worden via het contactformulier http://knbbpoolranking.nl/contacten.

5.1.2         De Wedstrijdcommissie heeft de mogelijkheid spelers, lokalen of organisatoren, uit te sluiten voor deelname aan de Pool Ranking Nederland. Een dergelijk besluit zal vanzelfsprekend gemotiveerd worden.

5.1.3        In gevallen waarin dit protocol niet of onvoldoende voorziet is de Wedstrijdcommissie gerechtigd om dit protocol aan te vullen of aan te passen en direct hiernaar te handelen.  

5.2  Communicatie

Alle communicatie naar buiten betreffende de Pool Ranking Nederland zal gedaan worden op www.knbbpoolranking.nl. Ook de kalender met de aangesloten toernooien wordt op deze website gepubliceerd.

5.3  Privacy

5.3.1        Met het inschrijven voor een activiteit van de KNBB en haar secties stemt de ingeschreven deelnemer in dat bepaalde persoonsgegevens digitaal worden opgeslagen en worden gepubliceerd/gedeeld. Dit beperkt zich tot het opnemen van persoonsgegevens in een databestand voor de wedstrijdorganisatie (wedstrijdsoftware) en in het leden- en financiële bestand van de KNBB.  Daarbij kan een deel van persoonsgegevens wat noodzakelijk is voor een ordentelijk verloop van de activiteit (toernooi(en) en competitie(s)), openbaar worden gepubliceerd/gedeeld (wedstrijdsoftware, website, standen, uitslagen, deelnemerslijsten, lotingen).  

5.3.2         De KNBB zal de gegevens zoals in Artikel 5.3.1 genoemd publiceren of delen wat nodig is voor een goed verloop van de activiteit. Hierbij gaat het om bondsnummer, voor- en achternaam in standen, uitslagen, lotingen en deelnemerslijsten. Overige contactgegevens zoals e-mailadres, woonadres en telefoonnummer e.d. worden alleen op beveiligde plekken (met inlog) gedeeld met alleen direct betrokkenen.

Bijlage A: Volledige puntentelling per eindpositie per type toernooi.