logoweb.png

Závazná přihláška na program pro děti v LDK HURÁ VEN

Jméno a příjmení dítěte:

Zvolený/é Program/y: 

Datum narození:                                      Zdravotní pojišťovna:

Očkování: 

Bydliště: 

Jméno a příjmení matky:                                Telefon: 

Jméno a příjmení otce:                                Telefon: 

Kontaktní email:

Přihlašuji dítě na výše zmíněný/é program/y:

V následujících tvrzeních nehodící se škrtněte:

Platba bude provedena: v hotovosti - převodem

Jsem seznámen/a s vzhledem zázemí, ve kterém se bude tábor konat a souhlasím s péčí o mé dítě v těchto přírodních podmínkách: ANO -        NE

Se smluvními podmínkami (další strany přihlášky) jsem se seznámil/a a beru je na vědomí. ANO - NE

Souhlasím s focením dítěte při aktivitách tábora pro účely sdílení s rodiči a účely propagace a dokumentace aktivit EnviKlubu HURÁ VEN z.s.        ANO - NE

Je Vaše dítě zvyklé po obědě spát?      ANO - NE   (popř. jak dlouho?)

Souhlasím, aby mému dítěti byla v případě potřeby poskytnuta první pomoc 
včetně  vyndání klíštěte. ANO - NE  

Souhlasím, aby mému dítěti byla v případě potřeby poskytnuta pomoc v oblasti osobní hygieny.  ANO -  NE

Může dítě chodit na zahradě EnviKlubu bosé? ANO - NE

Může dítě být na zahradě EnviKlubu nahé? ANO - NE

Informace o dítěti pro lektory /zdravotní upozornění, alergie, léky, návyky atd./.

Vše se dá řešit, pokud o tom víme.

V souvislosti s ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dávám svým podpisem souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchování osobních údajů až do doby jejich archivace a skartace.

V dne                                                                                 Podpis zákonného zástupce

SMLUVNÍ PODMÍNKY pro Program/y v EnviKlubu HURÁ VEN z.s.

 1. Pořadatel - sídlo identifikační a kontaktní údaje
  EnviKlub HURÁ VEN z.s.

IČ: 025 068 07

Telefon: 775329922

Email: enviklub@hura-ven.cz

č. Ban účtu: 2101045688/2010        FIO BANKA

Sídlo: Plzeňská 3102; 27201 Kladno

Kontaktní adresa: B. Kompanová, Za Mlýnem 1725, 25301 Hostivice

Kontaktní osoba: Barbora Kompanová 775329922 enviklub@hura-ven.cz

 1. Cena tábora

Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak):

Celková cena Programu je následující:

Při objednání dvou táborů bude poskytnuta sleva 3 % na každý tábor

Při objednání více táborů bude poskytnuta sleva 7% na každý tábor

 1. Přihlášení dítěte na tábor

Zákonný zástupce si účast na táboře pro své dítě objednává pomocí webového formuláře na adrese www.hura-ven.cz/tabor. Následně mu bude vygenerována závazná přihláška, kterou vytištěnou, zkontrolovanou, opravenou a doplněnou doručí pořadateli na adresu B. Kompanová, Za Mlýnem 1725, 25301 Hostivice nebo ji osobně zanese ve všední dny po 15:00 hodině, kdy končí polední odpočinek do jurty pod hrází Litovického rybníka, která funguje jako zázemí EnviKlubu HURÁ VEN z.s. a to nejpozději do 15.06. 2019, rodiče dětí navštěvující EnviKlub celoročně mohou přihlášku doručit až s nástupem dítěte na tábor.

Je- li naplněna kapacita příměstského tábora, bude žadatel zařazen na seznam náhradníků. Tato skutečnost je v přihlášce zmiňována dodatkem (NÁHRADNÍK) za názvem tábora. Uvolní-li se místo, bude zájemcům nabízeno postupně podle pořadí doručení přihlášek.

 1. Platba za tábor

Pro platbu tábora bude vystavena faktura, kterou zákonný zástupce obdrží emailem během týdne od zaslání přihlášky. Pro rezervaci místa budeme požadovat zálohu ve výši 1200 Kč na jedno dítě s okamžitou splatností, a to buď v hotovosti nebo na bankovní účet pořadatele s číslem 2101045688/2010, podklady pro platbu sdělíme v emailu s přihláškou.. Doplatek je splatný s nástupem na tábor, převodem na bankovní účet, a to tak, aby v den nástupu byla platba již připsána (tento způsob preferujeme). Rodiče dětí navštěvujících EnviKlub HURÁ VEN celoročně dostanou fakturu do konce června.

 1. Zrušení pobytu

 1. Organizace tábora

 1. Informace o zdravotním stavu dítěte:

 1. Vnitřní pravidla a zásady bezpečnosti EK

Pro zachování bezpečnosti a harmonického fungování skupiny jsou dětem pravidelně připomínána vnitřní pravidla, která aktivně společně vytváříme.

 1. Vybavení dítěte na tábor

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí s ohledem na jeho možnou změnu během dne.

Veškeré vybavení označte, prosíme, jménem dítěte, či značkou, kterou si dítě samo pozná.
Nedávejte prosím dítěti s sebou hračky, sladkosti a cenné věci (mobilní telefon), v rámci provozu tábora není možné je ohlídat  a mohou působit nesrovnalosti mezi dětmi. Za cenné věci neručíme.

 1. Ostatní informace k provozu

LDK HURÁ VEN má pronajatou část parkoviště u tenisových kurtů.Jedná se o tu část která je za budovou. Pro parkování můžete tedy využívat toto místo, zbytek parkoviště využívají návštěvníci tenisových kurtů. Pokud  je plné nám vyhrazené místo (obzvláště v odpoledních hodinách) zaparkujte, prosíme, své vozy v přilehlých ulicích (Sportovců, Prostřední, Pionýrů) Případně na zpevněné ploše naproti obchůdku Litovka

Je pružný a je tvořen určitými pevnějšímy body vázanými převážně na čas jídla. Jeho struktura vypadá takto:

08:00 – 08:30 - setkání dětí a lektorů, pozdravení

08:45 – 09:30 - ranní kruh u ohně, rozcvička a svačina

09:30 – 11:30 – dopolední vzdělávací blok, volná hra, lesní hry

11:30 – 12:00 – hygiena a příprava na oběd, oběd

12:00 – 13:00 – volná hra

13:00 – 15:00 – odpočinek, malování/tvoření a svačina

15:00 – 15:30 - odpolední program, volná hra, výtvarné činnosti

16:00  17:00 – vyzvedávání dětí, loučení

 1.  Závěrečná ustanovení

V první den účasti dítěte na táboře je nutné dodat Prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte – viz níže.

Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte stvrzuje při vyplnění přihlašovacího dotazníku zaškrtnutím možnosti souhlasím a složením zálohy.

Rodiče mají právo vznést k průběhu příměstského tábora písemné připomínky na adresu EnviKlub HURÁ VEN z.s., které budou řešeny mezi stěžovatelem a vedením organizace.

V Hostivici 09. 02. 2019 Barbora Kompanovárazítko-podpis (1).jpg


Prohlášení zákonného zástupce dítěte o bezinfekčnosti dítěte

Prohlašuji, že dítě _________________________________,

narozené ____________,bytem _________________________, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před nástupem na příměstský tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé

V .............................. dne*..................... .....................................................

*toto prohlášení nesmí být starší 1 dne před nástupem na příměstský tábor

EnviKlub HURÁ VEN z.s. Za Mlýnem 1725, Hostivice 25301, Telefon: 775329922

email: lkhostivice@gmail.com, enviklub@hura-ven.cz