Aplicacions:

Només cal arrossegar la carpeta NomAplicació.hpappdir a “Application Library” amb la calculadora connectada a l’ordinador amb el software HP Connectivity Kit disponible a http://www.hp-prime.de/en/category/15-software 

És recomanable recompilar les aplicacions després d’instal·lar-les: Shift + 1 (Program) -> seleccionar l’app en qüestió -> Check.

Si alguna aplicació us dóna problemes feu-nos ho saber!

NOM (autor)

ASSIGNATURA

EXPLICACIÓ

ENLLAÇ (baixar tot)

VAPOR

(Humberto Zurita Cruz)

Termodinàmica

Com les taules, però només per trobar les propietats de l’aigua a diferents estats termodinàmics. Els valors no són els mateixos que a les taules, com passa amb l’Engineering Equation Solver, però les diferències són pràcticament iguals.

https://drive.google.com/open?id=1AJqQ5PgSvyK0SARh98VGfVd9POddkQ8I 

Thèvenin-Càrrega

(Andreu Punsola)

Electrotècnia

Resol l’equació

S’han d’introduir els valors de tot menys del que busquem, que se li ha de posar una llavor (valor al voltant del qual es buscarà la solució), i apretar el botó “Solve” de la pantalla.

https://drive.google.com/open?id=10r8XcCXxJFG5Y8t1csVp5JK3wd_f_UvJ 

Círculo de Mohr 2D (H&W Labs)

Mecànica dels Medis Continus

Introduint dues tensions perpendiculars i una tensió tangencial, dibuixa el cercle de Mohr corresponent.

https://drive.google.com/open?id=1Qrm-RwZNgpG5_zjIXI5BOet8j62Vd_ka 

Moody (YEDREF CHANNEL amb modificacions d’Andreu Punsola)

Mecànica de Fluids

És equivalent a l’àbac de Moody. Es pot calcular el coeficient de fracció lineal per a flux laminar, turbulent i en canonada llisa. També es pot calcular el nombre de Reynolds.

https://drive.google.com/open?id=10ONtwZhleiFMa44LRiMdQDLtobkUwpfC 

CtrlSys (toshk)

Dinàmica de Sistemes

Diagrames de Bode, respostes per diferents entrades tipus i diagrames de Nyiquist entre altres coses. S’ha d’entrar dins l’app CtrlSys, anar a Home (botó casa) i allí accedir al menú App -> CrtlSys -> Program -> BODE.

A la funció BODE se li han de passar 4 paràmetres; dos que indiquen el rang de ω a estudiar, una llista de nombres que són els coeficients del polinomi del numerador de la funció de transmitància, i una que són els coeficients del polinomi del denominador.:

 • ω1
 • ω2
 • [a b c …]
 • [d e f …]

Un cop entrada la funció, triga una estona però quan acaba ja podem tocar el botó View i veure les opcions de gràfiques a fer.

https://drive.google.com/open?id=1TtqPIQKZ5iwuYUTSF3eGZdXsXKH6ry28 

Aletes (Andreu Punsola)

Termotècnia

Permet calcular:

 • θ(x) en aletes infinites, amb extrem fixat, aïllat, o amb convecció
 • Potència total en aletes infinites, amb extrem fixat, aïllat, o amb convecció
 • Potència en x q(x) en aletes infinites, amb extrem fixat, aïllat, o amb convecció
 • Potència dissipada per convecció fins a la coordenada x en aletes infinites, amb extrem fixat, aïllat, o amb convecció
 • Eficiències ηf d’aletes rectangulars (infinites, amb extrem fixat, aïllat, o amb convecció), triangulars, parabòliques, còniques i anulars (de 2 maneres)
 • Àrees Af  d’aletes rectangulars, triangulars, parabòliques, còniques i anulars  

A més, es pot accedir a les funcions que calculen aquestes 5 coses  amb el botó “caixa d’eines” -> app ->aletes->program. AI: aleta infinita, EF: extrem fixat, EA: extrem aïllat, CE: convecció a l’extrem. Les funcions es poden utilitzar dins de solve(), integrals, etcètera. L’ordre dels paràmetres és el mateix que es mostra a l’app. Va bé apuntar-se’l al formulari.

https://drive.google.com/open?id=1IEuMPlRlP2rgp5Vcrttrvqo1XYZiT4vy 

Programes:

S’introdueixen a la calculadora igual que les aplicacions però arrossegant els fitxers .hpprgm a “Programs” enlloc d’a “Application Library”

Tecnologia del Medi Ambient i Sostenibilitat (Andreu Punsola) - https://drive.google.com/open?id=1ne-1l6SfH9ndC_BlqNvRYJUQIaTFYpxF 

NOM

EXPLICACIÓ

AfecProbit

Funció que retorna el tant per u d’afectats quan se li dona la Y calculada amb les equacions Probit. És equivalent a la taula següent:

Ccont

Calcula C(x,t)/C0 a l’equació

distingint si vfx·x/Dx és major o menor que 500. Els paràmetres i el seu ordre són:

 • x
 • vfx
 • t
 • Dx

Ccontad

Calcula C(x,t)/C0 a l’equació

distingint si vfx·x/Dx és major o menor que 500. Els paràmetres i el seu ordre són:

 • F
 • x
 • vfx
 • t
 • Dx

Cs

Calcula la fórmula

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • M
 • Dx
 • t
 • x
 • vfx

Csad

Calcula la fórmula

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • M
 • F
 • Dx
 • t
 • x
 • vfx

Ctrans

Calcula la fórmula

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • C₀
 • E
 • V
 • K
 • Q
 • t

Dispersio

Calcula C(x,y,z,He) a l’equació següent i les seves variants:

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • x
 • y
 • z
 • Q
 • u
 • He
 • “A”, “B”, “C”, “D”, “E” o “F”, l’estabilitat, entre cometes i en majúscula. Això escull a, b, c i d automàticament per a calcular les σ

DH

Calcula l’equació de Davidson-Bryant

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • d
 • uf
 • u
 • Tf
 • Ta

dl

Calcula el diàmetre límit de partícula (ciclons)

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • b
 • μ
 • ρs
 • ρ
 • n
 • uc

FuitaInst

Calcula C(x,y,z,He, t) pel model de dispersió per fuita instantània

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • x
 • y
 • z
 • M
 • u
 • He
 • t
 • “A”, “B”, “C”, “D”, “E” o “F”, l’estabilitat, entre cometes i en majúscula. Això escull a, b, c i d automàticament per a calcular les σ

OD

Calcula la demanda d’oxigen segons l’equació

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • ODsat
 • kDBO
 • DBOtotal(0)
 • kro
 • OD0
 • t

rendsed

Calcula el rendiment d’una cambra de sedimentació segons la fórmula

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • L
 • dP
 • ρP
 • g
 • B
 • NC
 • Q
 • μ

ulam

Calcula la velocitat terminal de sedimentació en flux laminar

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • g
 • d
 • ρP
 • ρ
 • μ

utrans

Calcula la velocitat terminal de sedimentació en flux transitori

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • g
 • d
 • ρP
 • ρ
 • μ

uturb

Calcula la velocitat terminal de sedimentació en flux turbulent

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • g
 • d
 • ρP
 • ρ

Electrotècnia (Andreu Punsola, Arnau Omedes) - https://drive.google.com/open?id=1MLl44QWtF6GOdAyi1nxS7xeR_ni-0AIJ 

NOM

EXPLICACIÓ

TENS

Permet solucionar les tensions en problemes de distribució trifàsica.

Paràmetres de la funció, en ordre:

 • matriu d’admitàncies de nus
 • vector incògnites en columna (recomano x, y, z)
 • vector columna que té funcions de x, y i z (s’ha de fer servir la funció CONJ() segurament)
 • Llavor per a les solucions, és a dir, tensió del generador

Exemple: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQTOfPilsH22_TD87C2kHVYJJGpfavlGmhWt5VmoOSCZW95_FuOMV_Ir-2KMxMOuGUXsyohLQgskyu7/pub 

Practica5

Serveix per a calcular la matriu de la següent equació

Estalvia molt de temps a la pràctica 5. Els paràmetres i el seu ordre són:

 • α
 • yFe
 • z

TriNoSim

Serveix per calcular les intensitats de línia i la potència total a partir d’un triangle d’impedàncies no simètric aïllat. Per defecte entén que les tensions de línea tenen angles [30º,-90º,150ºl]. Si hi ha un desfasament es pot entrar la Ulin amb la seva fase, i es sumarà a les tres anteriors.

Els paràmetres i el seu ordre són:

 • Z vector columna [ZAB, ZBC, ZCA]
 • Ulin tensió de linia (normalment 400V angle 0)

Exemple:

EstrNoSim

Serveix per calcular les intensitats de línia i la potència total a partir d’una estrella d’impedàncies no simètrica aïllada, tinguent en compte que hi ha cable i impedància des del centre de l’estrella al neutre. Si no hi ha impedància en el neutre hem de posar 10100 a la Zn, així el cable serà de resistència infinita i la In serà 0. Per defecte entén que les tensions de fase tenen angles angles [0º, -120º, 120º]. Si hi ha un desfasament es pot entrar la Ulin amb la seva fase, i la es sumarà a les tres anteriors.

 Els paràmetres i el seu ordre són:

 • Z vector columna [ZAB, ZBC, ZCA]
 • Ulin (normalment 400 angle 0)
 • Zn

Exemple:

PL

Retorna la impedància resultant de dues impedàncies en paral·lel.

Optimització i simulació (Andreu Punsola) - https://drive.google.com/open?id=1mwlZrWvRF_W_Vj1WmVfDIs2ZJpSKUqW1 

NOM

EXPLICACIÓ

BoxMuller

Aplica la fórmula del sinus de Box-Müller per a trobar una t ~ N(0, 1). Cal tenir la calculadora en radians!!!!!!

Arguments:

 • y’
 • y’’

Bernoulli

Retorna 1 si el primer argument és més gran o igual que el segon.

Arguments:

 • p
 • y

Uniforme

Retorna un nombre uniformement distribuït entre a i b, segons y.

Arguments:

 • a
 • b
 • y

Exponencial

Retorna un nombre que segueix una llei exponencial segons y.

Arguments:

 • λ
 • y

Erlang-k

Retorna un nombre distribuït segons una llei Erlang-k de mitjana μ, on k és determinat pel nombre de ys que se li passen a la funció.

Arguments:

 • μ
 • [y1  y2  y3 … yk]

Binomial

Retorna un nombre distribuït segons una llei Binomial(n, ω). Se li han de passar n ys.

Arguments:

 • n
 • ω
 • [y1  y2  y3 … yn]

Pois

Retorna un nombre distribuït segons una llei de Poisson de paràmetre λ.

Arguments:

 • λ
 • y

Triang

Retorna un nombre distribuït per una llei triangular segons y.

Arguments:

 • a
 • b
 • c
 • y

Termotècnia Mètodes Numèrics (Gabriel Coll, Andreu Punsola) - https://drive.google.com/open?id=1xKVjjEEuPTe1biVXzwMpkFaexYsSCg37 

EXEMPLES RESOLTS

NOM

EXPLICACIÓ

Zeros

Retorna una matriu n per n plena de zeros.

Arguments:

 • n, el tamany de la matriu

completaK

Agafa una matriu M que tingui només valors no nuls a la meitat superior a la diagonal (amb la diagonal tota 0) i retorna una matriu simètrica a la donada i als termes de la diagonal, els resultats de la suma de cada fila canviada de signe.

Arguments:

 • M

KIdeK

Li hem de passar la matriu K i el nombre de nodes incògnita, ni. Retorna la matriu de conductàncies tèrmiques entre els nodes incògnita, KI.

Arguments:

 • K
 • ni

KCdeK

Li hem de passar la matriu K i el nombre de nodes de contorn, nc. Retorna la matriu de conductàncies tèrmiques entre els nodes de contorn i els d’incògnita, KC.

Arguments:

 • K
 • nc

estac

Utilitza la fórmula KI-1(-KC·TC-GV) on TC és un vector columna de les temperatures de contorn i GV és de calor generada a cada node.

Arguments:

 • KI
 • KC
 • TC
 • GV

Δtmax

Busca el mínim de totes les Ci/∑Kii, on  C = ρcpV, utilitzant la matriu KI i un vector columna C que tingui ρcpV de cada node incògnita.

Arguments:

 • KI
 • C

explicit

Itera n vegades l’expressió TF = (KI-CDT-1)·(-CDT*TI-KC*TC-GV) on CDT és tota zeros menys la diagonal, que conté C/Δt de cada node incògnita, i TI és un vector columna de les temperatures inicials dels nodes incògnita.

Arguments:

 • KI
 • TI
 • KC
 • TC
 • G
 • CDT
 • n

implicit

Itera n vegades l’expressió TF := (KI-CDT)-1·(-CDT*TI-KC*TC-G) on CDT és tota zeros menys la diagonal, que conté C/Δt de cada node incògnita, i TI és un vector columna de les temperatures inicials dels nodes incògnita.

Arguments:

 • KI
 • TI
 • KC
 • TC
 • G
 • CDT
 • n

mixt

Itera n vegades l’expressió TF = ((1-F)·KI-CDT)-1·(-(F·KI+CDT)*TI-KC*TC-G) on CDT és tota zeros menys la diagonal, que conté C/Δt de cada node incògnita, i TI és un vector columna de les temperatures inicials dels nodes incògnita.

Arguments:

 • KI
 • TI
 • KC
 • TC
 • G
 • CDT
 • F
 • n

qcontorn

Calcula la potència tèrmica transmesa en un instant determinat amb el node de contorn c (c=1 pel primer node de contorn, etc), que es trobi a temperatura Tc. També se li ha de proporcionar el vector columna de les temperatures T dels nodes incògnita en l’instant a estudiar, així com la matriu KC.

Arguments:

 • KC
 • T
 • c
 • Tc

Eemmag

Retorna l’energia total emmagatzemada en els nodes, donat el vector columna C, el vector columna de temperatures inicials Ti i el vector columna de temperatures finals Tf. Per trobar la potència, només cal dividir l’energia pel nombre de Δts entre l’inici i el final.

Arguments:

 • C
 • Ti
 • Tf

Termotècnia Radiació (Andreu Punsola) - https://drive.google.com/open?id=1PywgLcleKV0ca9TiVi79fPmE-5sKExrb 

NOM

EXPLICACIÓ

F0λ

Funció de radiació entre 0 i la longitud d’ona λ (en metres!) a una temperatura T (en Kelvin)

Arguments:

 • λ
 • T

Fλ1λ2

Funció de radiació entre les longituds d’ona λ1 i λ2 (en metres!) a una temperatura T (en Kelvin)

Arguments:

 • λ1
 • λ2
 • T

Termotècnia Aire i aigua (Andreu Punsola) - https://drive.google.com/file/d/1hzSiOd67w2QOyStMeSCU5Hsj2v4FZqkH 

EXPLICACIÓ

Implementa propietats de l’aire i l’aigua.

Per a l’aire _A (P en pascals, T en kelvins):

I també el nombre de Prandtl Pr = μcp/λ

L’ordre dels paràmetres és primer P (si n’hi ha a la fórmula, sinó res) i després T

Per a l’aigua _W (T en kelvins):

I també el nombre de Prandtl Pr = μcp

L’únic paràmetre és la temperatura, que va en kelvins.

Control Automàtic (Andreu Punsola) - https://drive.google.com/open?id=1FjaxmZnqtHbqKoL1lSNxnk5ytSGDysha   

NOM

EXPLICACIÓ

LGA

Retorna els pols, els zeros, σA, Φ, els punts d’intersecció amb Im{z}, els punts d’intersecció amb el cercle unitari, i els d’arribada/separació de l’eix Re{z}, amb les kc a cada punt. Tot el necessari per dibuixar-se el LGA

Arguments:

 • G(x): la funció de transferència de la planta (sense cap k) amb x en comptes de z
 • მ(-1/G(x))/მx

Fase

Retorna la fase d’un nombre complex. Útil per fer solve(-180º=Fase(zd-zc)+Fase(...)+...) on has d’esbrinar algun pol o zero.

Arguments:

 • x

Control de Processos (Andreu Punsola) - https://drive.google.com/open?id=1Q0AHqzkxG9VOvGffG74nvXkIs1KqXbk4   

NOM

EXPLICACIÓ

FT

Retorna la funció de transferència en espai de Laplace a partir de les quatre matrius de la descripció  d’espai d’estats, utilitzant la fórmula G(s)=C·(sI-A)-1·B+D

Arguments:

 • A (matriu)
 • B (vector columna)
 • C (vector fila)
 • D (normalment 0)

kstar

Retorna el guany de precompensació k* = -(C·(A-B*k)-1·B)-1;

Arguments:

 • A (matriu)
 • B (vector columna)
 • C (vector fila)
 • k (vector fila)

bilitat

Retorna la matriu de controlabilitat o la matriu d’observabilitat, depenent del segon argument que li passis

Arguments:

 • A (matriu)
 • B (vector columna) per obtenir la matriu de controlabilitat o C (vector fila) per obtenir la matriu d’observabilitat

Ccl

Retorna la funció de transferència del controlador en llaç tancat equivalent a un controlador per realimentació d’estats observats per Luenberger, seguint la fórmula C(s) = k·(s·I-A+L*C+B·k)-1·L

Arguments:

 • A (matriu)
 • B (vector columna)
 • C (vector fila)
 • k (vector fila)
 • L (vector columna)

PolinomiCar

Retorna, ordenats, els coeficients del polinomi carecterístic d’una matriu M (per exemple, si M = A-Bk i en el vector k utilitzem variables, podrem igualar el resultat al polinomi carecterístic desitjat fàcilment).

Arguments:

 • M (matriu)

Φt

Retorna la matriu de transcisió d’estats en termes de t, donada la matriu A de la descripció en espai d’estats del sistema. Φ(t) = ℒ -1{(s·I-A)-1} = eAt

Arguments:

 • A (matriu)