Персональний склад

Міжгалузевої експертної ради з вищої освіти

при Акредитаційній комісії

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Невмержицька

Олена Василівна

Професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Черниш Валентина Василівна

Професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету

Кірдан

Олена Леонідівна

Професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Миленька

Галина Дмитрівна

Проректор з наукової роботи, професор кафедри культурології Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Жукова

Олена Вікторівна

Завідувач кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства Харківської державної академії культури

Комаха

Лариса Григорівна

Заступник декана філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Крохмальний Роман Олексійович

Декан факультету культури і мистецтв, доцент кафедри української літератури Львівського національного університету імені Івана Франка

Мирончук Олександр Якович

Декан богословського факультету, доцент кафедри біблійних та філологічних дисциплін Київської православної богословської академії

Карамушка Людмила Миколаївна

Заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних  наукових зв’язків, завідувач лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України

Подшивалкіна Валентина Іванівна

Завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені   І. І. Мечникова

Сидоров Микола Володимир-Станіславович

Завідувач кафедри методології та методів соціальних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рєпіна

Інна Миколаївна

Професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Волковинський Олександр Сергійович

Завідувач кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Корнєєв Віталій Михайлович

Заступник директора з навчально-виховної роботи інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лепейко

Тетяна Іванівна

Завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Кізима Андрій Ярославович

Декан факультету фінансів, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту у сільському господарстві Тернопільського національного економічного університету

Терещенко Олег Олександрович

Завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

18

Алісов Євгеній Олександрович

Директор слідчо-криміналістичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

19

Васильченко Оксана Петрівна

Професор кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

20

Грубінко

Василь Васильович

Завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

21

Маркіна Тетяна Юріївна

Декан природничого факультету, професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

22

Амірханов Володимир Михайлович

Професор кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

23

Некос

Алла Наумівна

Завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

24

Галуза Олексій Анатолійович

Професор кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

25

Петравчук Анатолій Петрович

Завідувач кафедри алгебри та математичної логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

26

Андрущак

Ігор Євгенович

Завідувач кафедри комп’ютерних технологій Луцького національного технічного університету

27

Шаховська

Наталія Богданівна

Завідувач кафедри штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка»

28

Соболь Олег Валентинович

Завідувач кафедри матеріалознавства Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

29

Ступницький Вадим Володимирович

Професор кафедри технології машинобудування Національного університету «Львівська політехніка»

30

Павлов Геннадій Вікторович

Директор ННІ автоматики і електротехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

31

Блиндюк

Василь Степанович

Професор кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Українського державного університету залізничного транспорту

32

Филипенко Олександр Іванович

Декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій, професор кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та електронно-обчислювальних засобів Харківського національного університету радіоелектроніки

33

Поперенко Леонід Володимирович

Професор кафедри оптики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

34

Коломієць

Юлія Василівна

Доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів і природокористування України

35

Атаманюк Володимир Михайлович

Завідувач кафедри хімічної інженерії Національного університету «Львівська політехніка»

36

Карташов Володимир Михайлович

Завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки

37

Захарченко Вадим Миколайович

Проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри електрообладнання та автоматики суден Національного університету «Одеська морська академія»

38

Кондрат Олександр Романович

Завідувач кафедри буріння нафтових і газових свердловин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

39

Піщан Станіслав Григорович

Декан біотехнологічного факультету Дніпровського державного аграрно-економічного університету

40

Іванченко Григорій Михайлович

Декан будівельного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури

41

Ремізова

Олена Ігорівна

Професор кафедри основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури

42

Федорчук

Михайло Іванович

Професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету

43

Кривенюк

Микола Якович

Професор кафедри годівлі тварин і технології кормів ім. П. Д. Пшеничного Національного університету біоресурсів і природокористування України

44

Кюрчев Сергій Володимирович

Декан механіко-технологічного факультету Таврійського державного агротехнологічного університету

45

Духницький Володимир Богданович

Завідувач кафедри фармакології і токсикології Національного університету біоресурсів і природокористування України

46

Боровков

Сергій Борисович

Завідувач кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії

47

Громовик

Богдан Петрович

Завідувач кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

48

Науменко Олександр Миколайович

Проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

49

Залюбовська

Ольга Іллівна

Завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Харківського національного медичного університету

50

Шандрук Сергій Костянтинович

Професор кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету

51

Чуйко

Олена Василівна

Завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

52

Дишкантюк Оксана Володимирівна

Декан факультету інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу Одеської національної академії харчових технологій

53

Ткаченко

Тетяна Іванівна

Завідувач кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету

54

Левченко Олександр Віталійович

Начальник Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова

55

Лобанов Анатолій Анатолійович

Начальник кафедри управління військами Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

56

Ренкас

Андрій Гнатович

Начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту,  доцент кафедри пожежної та аварійно-рятувальної техніки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

57

Федорчук-Мороз Валентина Іванівна

Доцент кафедри туризму та цивільної безпеки Луцького національного технічного університету

58

Наглюк

Іван Сергійович

Завідувач кафедри організації та безпеки дорожнього руху Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

59

Афанасов Андрій Михайлович

Декан факультету управління енергетичними процесами, професор кафедри електрорухомого складу залізниць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

60

Дегтярьова

Ія Олександрівна

Професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

61

Бікулов

ДамирТагірович

Завідувач кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Запорізького національного університету

62

Мінгазутдінов

Ігор Олександрович

Заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

63

Сироїд

Тетяна Леонідівна

Завідувач кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

64

Євстіфеєв

Микита Ігорович

Заступник керівника секретаріату Громадської організації «Українська асоціація студентів», студент Національного університету «Києво-Могилянська академія»

65

Доровськой Олексій Федорович

Заступник генерального директора Державного підприємства «Завод імені В. О. Малишева»

66

Жуковський Віктор Васильович

Завідувача кафедри богослов’я Релігійної організації «Український католицький університет української греко-католицької церкви», доцент кафедри богослов’я Вищого навчального закладу «Український католицький університет», доктор богослов’я

67

Дутчак Мирослав Васильович

Перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, заслужений працівника фізичної культури і спорту України