Published using Google Docs
djyogin.com pricing-terms-gdpr
Updated automatically every 5 minutes

Temporarily available only in Czech.

Temporairement disponible uniquement en tchèque.

Vorübergehend nur auf Tschechisch verfügbar.

Poslední úprava dokumentu:

1.7.2024

01 Ceník

02 Všeobecné obchodní podmínky

03 Interní směrnice GDPR

--------------------------

01 Ceník

Aktuální ceník služeb:

Úprava již existujícího mixu od jiného poskytovatele obvykle stojí stejně jako vytvořit mix nový - eventuelně nás prosím kontaktuj pro detailní kalkulaci.

* 1x SPORTOVNÍ = Sportovní aerobic, fitness (FIG, Fisaf, ...)

Střih Klientem dodaného audiomateriálu do délky 1.55, pro potřeby sportovního aerobiku typu fitness, step, gymnastický aerobic a podobných - vhodné pro FIG, FISAF mimo ATS, Mistry s Mistry (sportovní kategorie).

* 1x SHOW = Komerční aerobic, show

Střih Klientem dodaného audiomateriálu do délky 2.55, pro potřeby aerobiku typu: komerční aerobic, show, divadlo, estetika, pohybové aktivity a podobných.

* 1x Jiný střih hudby

Střih Klientem dodaného audiomateriálu na míru, cena je individuální

*1x Střih hudby pro charitativní účel

Střih Klientem dodaného audiomateriálu na míru, cena je individuální

02 Všeobecné obchodní podmínky djyogin.com a aerobichudba.cz

Subjekty:

Klient - zákazník online služby djyogin.com

Server - online služba pro střih dodaného audiomateriálu na webu djyogin.com

Vztah subjektů:

Server zprostředkovává práci hudebního studia, tj. střih dodaného audiomateriálu Klientem.

Server nezprostředkovává žádný typ licence pro užití hudebního díla ve věci autorského zákona.

Klient registrací na webu Serveru souhlasí se zpracováním osobních údajů dle interní směrnice zveřejněné na webu a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Klient zasílá formulářem na webu nezávaznou poptávku na nový hudební mix = střih dodaného audiomateriálu.

Klient dostává náhled hudebního mixu s ochranými prvky (hlas, který říká “DJ YOGIN”). Termín vyhotovení náhledu je obvykle do 14 dnů, pokud není na webu uvedena výjimka. Poté probíhá komunikace o úpravách. Komunikace může trvat několik dnů, záleží na časových možnostech DJ i klienta. Komunikace ohledně daného mixu probíhá zásadně a výhradně na webu djyogin.com v chatovém vlákně k danému mixu.

Klient mix schvaluje a je mu vystaven doklad s podklady k platbě na bankovní účet.

Jakmile Klient práci zaplatí, již nemůže dál požadovat bezplatné úpravy.

Serveru vzniká povinnost dodat finální soubory přes webové rozhraní do 7dnů (pokud není domluveno jinak) od doby, kdy Klient Serveru uhradil veškeré náklady vyžádané Servrem a prostředky byly připsány na bankovní účet Serveru.

V případě jakýchkoli problémů Serveru dodat Klientovi ve stanovené lhůtě finální soubory, je Server povinnen do 30dnů poslat Klientovi zpět prostředky ve stejné výši v jaké poslal Klient Serveru, avšak ponížené o režijní náklady ve výši 10% pokud předem není domluveno jinak.

Klientovi je doporučeno finální zaplacené soubory z webu stáhnout a uschovat na svém úložišti, protože Server neručí za dlouhodobé uložení těchto souborů na webu.

Lhůta garance možnosti stažení těchto souborů je 7 dnů.

Server neručí za nahrávaný obsah na web Klientem, ani ho nijak dále nedistribuje.

Klient má zakázano dál přeprodávat nebo jakkoli distribuovat dodaný materiál Servrem.

Hudební mixy jsou určeny pro použití pouze pro jednoho choreografa v jednom závodním roce.

Server má právo zveřejnit hotový mix pro potřeby propagace a reklamy (takový mix je vždy vypípán, aby nemohl být stažen a použit někým jiným).

Server doporučuje Klientovi, v případě veřejného provozování (nejen)  na sportovních soutěžích, nahlášení všech interpretů (které jeho hudební mix obsahuje) organizátorovi akce - ten je povinen uhradit autorské odměny. Více na www.osa.cz.

Klient není nikdy nijak zavázán Serveru a může ze vztahu kdykoli bez důvodu odstoupit do té doby, než je mu dodán hotový mix bez ochranných prvků.

Server není nikdy nijak zavázán Klientovi a může ze vztahu kdykoli bez důvodu odstoupit, pokud ještě nedošlo k platbě Klientem.

Nedokončený, nezaplacený mix může Server kdykoli nabídnout jinému klientovi.

Klient se seznámil s Interní směrnicí Serveru ve smyslu poskytování osobních údajů Serveru.

Server:

djyogin.com

IČ: 21081719

DIČ(VAT): CZ21081719

MASTERKILLER s.r.o.

Slovákova 355/6

Brno 602 00

Czech Republic

Zastoupena jednatelem Jan Růžička.

Fakturace:

masterkillersro@gmail.com

03 Interní směrnice GDPR:

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(„podmínky“)

Vaše kontaktní údaje neposkytujeme třetím stranám a jsou využity pouze pro lepší komunikaci mezi námi. Je tedy možné, že třeba 4x do roka pošleme informativní e-mail s novinkami ze světa hudby pro aerobic, nic víc.

POUŽITÉ POJMY:

Správce dat:         MASTERKILLER s.r.o.

Zákazník:        Fyzická nebo právnická osoba využívající služby poskytovatele

Nařízení:        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti portálu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 2. Správce dat se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

 1. Správce dat se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 1. S těmito údaji pracují zejména:
 1. Marketingový specialista portálu
 1. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb Správcem dat. Správce dat ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
 1. Marketingové nástroje Google, Facebook a jim podobné nástroje
 2. Marketingová společnost PPC (výhradně pro účely Serveru djyogin.com, nikdy ne třetí straně)
 1. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

DPO, POVĚŘENEC

1. Pověřencem je Jan Růžička, aerobichudba@gmail.com. Správce dat zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH

 1. Zákazník má kdykoli právo požádat  Správce dat o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány výhradně v digitální formě. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Správce dat smaže tyto údaje.
 2. Pokud zákazník neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, může i tak objednávku uskutečnit kontaktním formulářem na webu https://www.djyogin.com/cs/kontakt/

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce dat se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

 1. Správce dat se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Správce dat, které budou mít Správcem dat stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
 2. Správce dat zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
 3. učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

 1. Správce dat se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Správcem dat stanoveném a odpovídajícím pokynům. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Správce dat.