1. ÕPPEKAVA ÜLDANDMED  

1.1. TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS

EESTI JA INGLISE KEELES

Kujundusgraafika

Graphic Design

1.2. ÕPPEKAVARÜHM

Audiovisuaalsed kunstid ja meedia tootmine

1.3. ÕPPEASUTUS

Eesti Kunstiakadeemia

1.4. ÕPPEKAVAJUHT

avatud akadeemia

1.5. ÕPPEKAVA KINNITAMISE ANDMED

Kinnitatud EKA 08.05.2018 määrusega nr 1-3/11

1.6. ÕPPEKAVA VERSIOON

Alates 2018/19. õa vastuvõtust

1.7. ÕPPEKAVA MAHT (auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal akadeemilistes tundides)

48 EAP ehk 1248 akadeemilist tundi, millest 480 tundi on kontaktõpe ja 768 tundi iseseisvat tööd

1.8. ÕPPEKEEL

Eesti keel

 1. ÕPPEKAVA KIRJELDUS

2.1. ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS (kutsestandard, kooli või riikliku õppekava alusel)

EKA meediagraafika õppekava

EHIS kood 119417

2.2. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Kujundusgraafika täiendusõpe on mõeldud inimesele, kes soovib töötada:

 • reklaami-ja disainibüroodes assistendina;
 • teabegraafika koostajana;
 • trükikodades trükimaterjalide ettevalmistajana
 • meediaväljaannetes tarbegraafika materjalide koostajana
 • kirjastuste juures küljendajana.

Alustamise tingimus: arvutioskus algtasemel

2.3. ÕPPEKAVA EESMÄRK

Kujundusgraafika õppekava eesmärk on:

 • anda õppurile teadmised, praktilised oskused ja vilumused töötamiseks erialadel, kus kasutatakse graafikat, kujundusprogramme ja kujundusoskusi erinevatel otstarvetel;
 • valmistada ette laialdaste oskustega kujundusgraafikuid, kes valdavad ainet ja praktilisi oskusi vastavuses tööturu nõuetega.

2.4. ÕPPEKAVA ÕPIVÄLJUNDID EESTI KEELES

Kujundusgraafika õppekava täies mahus läbinu:

 • orienteerub erialases terminoloogias, teoorias, materjalis ja töövõtetes;
 • on võimeline töötama disaineri assistendina ja teabegraafika spetsialistina  nii üksi kui ka meeskonnas;
 • tunneb ja mõistab graafilise kujunduse toimemehhanisme, oskab neid rakendada;
 • oskab koguda, selekteerida, analüüsida ja kriitiliselt hinnata erialalist informatsiooni;
 • oskab kriitiliselt hinnata enese ja teiste kujundusgraafikute loomingut;
 • oskab genereerida loomingulisi ideid, teha eksperimente, leida ebakonventsionaalseid lahendusi;
 • oskab arendada ideid ja viia need kommunikeerumis-võimelise füüsilise vormini;
 • on võimeline tegelema disainiloomega praktilisel tasandil;
 • oskab esitleda oma loomingut klientidele ja avalikkusele;
 • on võimeline töötama nii individuaalselt kui ka kollektiivis.

2.5. ÕPPEKAVA ÕPIVÄLJUNDID INGLISE KEELES

Upon completion of the curriculum the learners are expected to achieve the following general outcomes:

 • orientates in the terminology, theory, materials and technology of the speciality;
 • is able to work on an assistant designer and information graphics specialist individually or as a member of a team;
 • has collection, selection and interpretation skill of speciality information, analysing and critical skill;
 • knows and understands the operating mechanisms of graphic design and is able to use them;
 • is able to critically evaluate the art work of self and other artists;
 • is able to generate new creative ideas, experiment and find unconventional solutions;
 • has the ability to deal with art creation on practical level;
 • has the skill to present art creation to the public;

2.6. KOOLITUSE LÄBIVIIJATE KVALIFIKATSIOON, ÕPI- VÕI TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS

Koolitust viivad läbi magistrikraadiga ning erialase töökogemusega oma ala spetsialistid.

2.7. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpe toimub Eesti Kunstiakadeemia õpperuumides koos arvuti, dataprojektori ning tahvli kasutusvõimalusega.

Õpperuumides on tagatud WIFI ühendus.

2.8. ÕPPEMATERJALID

(soovituslik)

 1. ÕPPEKAVA SISU

3.1. ÕPPEAINED

Õppeaine nimetus eesti keeles

Õppeaine nimetus inglise keeles

Maht (EAP)

Hindamisviis

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator

4

Arvestus

Kompositsioon

Composition

2

Arvestus

Joonistamine/visualiseerimine

Drawing/visualization

2

Arvestus

Värv ja maalikunst

Color and painting            

2

Arvestus

Kujundusgraafika keel

Language of Graphic Design

2

Arvestus

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

4

Arvestus

Visuaalkultuuri ajalugu

History of Visual Culture

2

Arvestus

Diagraafika I

Diagraphics I

2

Arvestus

Tüpograafika

Typographics

2

Arvestus

Fotograafia

Photography

2

Arvestus

Adobe InDesign

Adobe InDesign

2

Arvestus

Diagraafika II

Diagraphics II

2

Arvestus

Digitaalne illustratsioon I

Digital illustration I

2

Arvestus

Digitaalne illustratsioon II

Digital illustration II

2

Arvestus

Märgi taksonoomia

Taxonomy of Marks

2

Arvestus

Erikujuline trükis

Special Printing Effects Project

2

Arvestus

Pre-press tehnoloogia

Pre-press Technology

2

Arvestus

Adobe Animate

Adobe Animate

2

Arvestus

Firmastiil

Corporate Identity

2

Arvestus

Reklaamgraafika

Advertising Graphics

2

Arvestus

Graafika ja muusika

Graphics and Music

2

Arvestus

Veebilehe kujundus    

Website design                  

2

Arvestus

 1. NÕUDED ÕPPEKAVA LÕPETAMISEKS

4.1. NÕUDED ÕPPEKAVA   LÕPETAMISEKS

Õpingute lõpetamiseks peab täitma õppekava täies mahus (48 EAP).

4.2. HINDAMISMEETODID

4.3. HINDAMISKRITEERIUMID

 1. teadmiste test;
 1. positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 50 % õigeid vastuseid;
 1. erialased praktilised ülesanded.
 1. täies mahus sooritatud töö tulemust hinnatakse arvestatuks, mittetäielikult sooritatud töid mittearvestatuks.

4.4. LÕPETAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse lõppedes väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse, juhul kui õpingute lõpetamise nõuded on täiendatud.

Juhul kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. 

4.5. TÄIENDAV INFORMATSIOON

www.artun.ee/kujundusgraafika/

 (4)