INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A S NÍ SPOJENÝCH PRÁVECH KLIENTA

Svým podpisem (popř. přečtením této informace) stvrzuji, že mne EUROTOPIA.CZ, o.p.s., se sídlem Zacpalova 379/27, 74601 Opava, IČ: 25852345 (dále jen "správce") informoval níže o základních zásadách a principech v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen "GDPR") a zákona č. 101/2000 Sb., na základě kterých správce v souvislosti s poskytováním jeho služeb nakládá s mými osobními údaji (dále jen "OÚ").

Správce v souvislosti s výkonem své činnosti zpracovává a uchovává OÚ zejména za účelem výkonu sociální politiky (tj. zejména poskytování sociálních služeb, výkonu sociální práce a plnění povinnosti pověřené osoby), plnění povinností příjemce dotace, vedení účetnictví, zpracování personální agendy, propagace své činnosti.

Právním základech zpracování OÚ je zejména plnění právní povinnosti správce, oprávněný zájem a plnění a uzavření smlouvy. V případech, kdy je právním základem zpracování OÚ souhlas klienta, tak tento souhlas je klientem poskytnut v písemné formě při uzavření smlouvy či v průběhu poskytované služby.

Správce zpracovává zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, email), klientské údaje (o poskytovaných službách, zdravotním stavu, rasovém či etnickém původu, atd.), záznamy o poskytnuté službě a údaje obsažené v dokumentech, které byly správci klientem předány. V případě souhlasu klienta správce zpracovává také fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí (zobrazující konkrétní osoby).

Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci účelu, který je základem zpracování, nejdéle však 12 let.

Údaje nebudou dále předávány žádné třetí straně, s výjimkou situací, kdy k tomu klient dá výslovný souhlas, či povinnost předat informace stanoví právní předpisy. Údaje nejsou použity pro automatizované rozhodování.

Správce "OÚ" je možno kontaktovat na adrese jeho sídla a dále na emailové adrese info@eurotopia.cz a provozuje webové stránky www.eurotopia.cz.

Jsem seznámen s tím, že mám právo získat a přenést OÚ, které se mne týkají, dále mám právo odvolat souhlas se zpracováním OÚ a být zapomenut v případě, že tento souhlas tvoří jediný právní základ jejich zpracování. Avšak v případě, že dané OÚ zpracováváme i na základě jiného právního důvodu (např. právní povinnost správce), tak tento právní důvod nadále trvá a ukládá nám povinnost OÚ nadále zpracovávat.

Mám právo vznést námitku proti zpracování mých OÚ a právo na jejich aktualizaci. Pokud se domnívám, že došlo k porušení právních předpisů ohledně OÚ, tak mohu podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tato podrobná úprava zásad zpracování OÚ je k dispozici u správce a všech jeho pobočkách a také online na jeho webových stránkách v sekci „Ochrana osobních údajů“.

                v03p