Shalom Chaverim

Class K-117

Shalom Chaverim, Shalom Chaverim

Shalom, Shalom

Lehitra’ot, Lehitra’ot

Shalom, Shalom

[possible sung translation:]

Hello my friends, hello my friends

Have peace, have peace

‘Til we meet again, ‘til we meet again

Have peace, have peace.

Go In Peace

Go in peace

Go in peace

May your worries end.

Go in peace

Go in peace

Go in peace my friend.