Published using Google Docs
Korty - Regulamin AS TKKF
Updated automatically every 5 minutes

Ognisko AS Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
ul. Skarżyńskiego 6a, 02-377 Warszawa, NIP 5262216175

Regulamin korzystania z Infrastruktury Klubu Sportowego
Ognisko AS Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady postępowania oraz korzystania z infrastruktury sportowej Klubu Sportowego AS TKKF położonego w Warszawie przy ul. Skarżyńskiego 6a zwaną dalej Infrastrukturą.
 2. Na Infrastrukturę Klubu AS TKKF składają się:
 1. obiekty sportowe
 1. zadaszone korty tenisowe
 2. sala sportowa
 3. sala fitness
 1. zaplecze szatniowe
 2. zaplecze administracyjne
 3. ciągi piesze
 4. parking
 5. tereny zielone
 1. Klubem Sportowym AS TKKF położonym w Warszawie przy ul. Skarżyńskiego 6a administruje Stowarzyszenie Ognisko AS Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zwane dalej AS TKKF.
 2. Każdy, kto przebywa na terenie AS TKKF, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami. Użytkowanie Infrastruktury powinno być zgodne z jej przeznaczeniem.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin otwarcia Ośrodka. O wszelkich zmianach funkcjonowania obiektu, AS TKKF poinformuje Klienta ustnie, lub umieści stosowną informację na tablicy ogłoszeń, lub na swojej stronie internetowej.
 4. Regulamin zostaje udostępniony użytkownikom Infrastruktury poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej pod adresem www.as-active.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym.
 5. Ośrodek jest czynny przez wszystkie dni tygodnia w godzinach określonych przez Zarząd AS TKKF podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
 6. Infrastruktura sportowa jest dostępna w w/w godzinach, zgodnie z grafikiem rezerwacji dostępnym na stronie www.korty.org/skarzynskiego

 § 2 Rezerwacja Obiektów Sportowych

 1. Rezerwacji Obiektów Sportowych można dokonywać osobiście w Recepcji Klubu, telefonicznie pod numerem +48 793 807 994 lub +48 22 658 08 12 lub w systemie rezerwacji na stronie internetowej www.korty.org/skarzynskiego
 2. Klienci dokonujący rezerwacji zobowiązani są do podania danych kontaktowych imię, nazwisko i numer telefonu
 3. Do zarezerwowania terminu potrzebne są dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz numer telefonu.
 4. Klient ma prawo do bezpłatnego odwołania kortu najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem gry, np. kort zarezerwowany na 15:00 - możliwość bezpłatnego odwołania do 15:00 dnia poprzedniego
 5. W przypadku odwołania opłaconej rezerwacji, środki zostaną na koncie klienta do wykorzystania na następną rezerwację.
 6. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane w podanym wyżej terminie pobierana jest opłata zgodna z cennikiem danej godziny.
 7. Obiekt ma prawo zmienić miejsce rezerwacji kortu, np. zarezerwowano kort nr 1, a klient zostanie przeniesiony na kort nr 2.
 8. Osoby nie regulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny nie mogą korzystać z Infrastruktury oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 9. Osoba posiadająca rezerwację powinna zgłosić się do pracownika AS TKKF przed planowanym rozpoczęciem korzystania z obiektów sportowych oraz uiścić opłatę zgodną z cennikiem.
 10. AS TKKF zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 11. AS TKKF zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji lub zmiany wynajętej Infrastruktury z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
 12. Niezależnie od obowiązującego harmonogramu zajęć AS TKKF zastrzega sobie prawo do zamknięcia Obiektów Sportowych w okresach świątecznych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, a także w dni, w których organizowane są zawody sportowe bądź prowadzone będą prace konserwacyjne, naprawcze oraz sprzątanie obiektu.
 13. Zarezerwowane obiekty sportowe mogą zostać wynajęte innej Osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15 minut i nie powiadomi o spóźnieniu obsługi.

 § 3 Stałe rezerwacje

 1. Mianem "stałej rezerwacji" określa się z góry zarezerwowane, powtarzalne rezerwacje.
 2. Obowiązkowym warunkiem stałej rezerwacji jest rezerwacja minimum jednej godziny w tygodniu i jej powtarzalność w ten sam dzień każdego tygodnia, o tej samej godzinie przez minimum jeden miesiąc kalendarzowy.
 3. Opłaty za stałe rezerwacje wnosimy z góry za cały miesiąc kalendarzowy, przed pierwszą rezerwacją, gotówką w kasie klubu.
 4. Stałej rezerwacji nie można odwołać, ani przenieść na inny dzień tygodnia, czy godzinę.
 5. Stałą rezerwację można jedynie wystawić na sprzedaż innym klientom, w przypadku gdy dany termin zostanie sprzedany - opłata zostaje zwrócona.
 6. Wniesione opłaty za stałe rezerwacje nie są zwracane w żadnym innym wypadku, niż pkt. 5.
 7. W razie wątpliwości oraz pytań, należy kontaktować się z infolinią obiektu.

 § 4 Opłata za wynajem obiektów sportowych

 1. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowych określa cennik.
 2. Opłatę za korzystanie z kortów wnosimy przed grą gotówką w Kasie Klubu.
 3. Opłaty całej kwoty za korzystanie z obiektów dokonuje osoba na, której nazwisko zrobiona jest rezerwacja.
 4. Jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa.
 5. Opłatę za wynajem obiektów sportowych należy dokonać:
 1. gotówką u Pracownika Ośrodka przed rozpoczęciem terminu rezerwacji,
 2. przelewem na konto AS TKKF - po uzgodnieniu z Pracownikiem AS TKKF.
 1. Przy opłaconym karnecie bądź abonamencie należy potwierdzić swoją obecność w Recepcji lub u pracownika Ośrodka AS TKKF.
 2. Cennik wynajmu obiektów sportowych oraz usług znajduje się na tablicy ogłoszeń, przy stanowisku recepcji oraz na stronie internetowej www.as-active.pl.

 § 5 Zasady korzystania z obiektów sportowych

 1. Korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka AS TKKF jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 2. Podstawową jednostką czasową wynajmu obiektów sportowych jest 60 minut czyli jedna godzina zegarowa.
 3. Korzystający z kortów tenisowych w ramach wynajmowanej godziny po skończonej grze są zobowiązani do przesiatkowania kortu wraz z wybiegami poruszając się ruchem ślimakowym zgodnie kierunkiem ruchu wskazówek zegara i zostawić kort w należytym porządku.
 4. Osoby korzystające z obiektów sportowych są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych godzin. Zaleca się, aby korzystać z obiektów sportowych tylko w wyznaczonych godzinach.
 5. Przed wejściem na teren obiektu sportowego, użytkownik powinien zapoznać się z jego stanem technicznym i ewentualne uwagi do jego stanu zgłosić niezwłocznie obsłudze bądź Kortowemu.
 6. Użytkownicy obiektów sportowych zobowiązani są do stosowania się do zaleceń, uwag lub wytycznych obsługi AS TKKF.
 7. Korzystający z obiektów sportowych AS TKKF oświadcza, że nie posiada jakichkolwiek przeciwwskazań (w tym zdrowotnych) do wykonywania ćwiczeń fizycznych, uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego i uprawia sport na własną odpowiedzialność. AS TKKF nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.
 8. Klienci korzystają z obiektów sportowych na własne ryzyko i odpowiedzialność lub swojego opiekuna. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną oraz odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem w tym za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, sprzętu, urządzeń technicznych, a także nawierzchni kortów.
 9. Pierwszeństwo do korzystania z obiektów sportowych mają osoby, które dokonały rezerwacji.
 10. Na terenie Ośrodka AS TKKF obowiązuje kompletny i estetyczny strój sportowy oraz zmienione obuwie o rzeźbie podeszwy przystosowanej do danego typu nawierzchni obiektu sportowego (dla kortu tenisowego dotyczy podeszwy przystosowanej do nawierzchni ceglanej). AS TKKF zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu na teren Ośrodka AS TKKF osobom nie stosującym się do zapisów niniejszego punktu, bez konieczności zwrotu opłaty.
 11. Na obiektach sportowych obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.
 12. Korzystający z obiektów sportowych nie powinni swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym użytkownikom. Zobowiązani są do dostosowanie się do regulaminu obiektu oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na całym terenie Ośrodka AS TKKF.

§ 6  Parking

 1. Na terenie Ośrodka AS TKKF znajduje się parking samochodowy wyłącznie dla Klientów AS TKKF.
 2. AS TKKF nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia pojazdów użytkowników parkingu.
 3. Zabrania się parkowania pojazdów przed wejściem do hali sportowej oraz przed wejściem do budynku sanitarno-administracyjnego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia kortów tenisowych.
 2. Zabrania się spożywania na terenie kortów napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających oraz przebywania na terenie obiektu i korzystania z infrastruktury w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub w/w substancji.
 3. Zabrania się używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 4. Zabrania się fotografowania i filmowania bez zgody Zarządu AS TKKF oraz zgody osoby fotografowanej lub filmowanej.
 5. Wprowadzanie psów na teren Obiektu jest niedozwolone, Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i nieszczęśliwe wypadki z tytułu niewłaściwego zachowania psa.
 6. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 7. AS TKKF nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionej lub pozostawionej na terenie ośrodka AS TKKF.
 8. AS TKKF nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z Infrastruktury, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących w Ośrodku, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Ośrodka.
 9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Infrastruktury AS TKKF tylko za zgodą opiekuna prawnego i pod nadzorem opiekuna lub trenera i instruktora.
 10. AS TKKF zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu Klienta na obiekty sportowe bez podania przyczyn.
 11. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do Pracowników Ośrodka oraz Zarządu AS TKKF.
 12. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego Regulaminu, są rozpatrywane na bieżąco przez Pracowników AS TKKF.
 13. AS TKKF zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

§ 8 Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID- 19

 1. Na terenie Klubu Sportowego AS TKKF obowiązują aktualne zasady i rozporządzenia publikowane przez odpowiednie instytucje i urzędy..
 2. Na obiektów sportowych mogą przebywać wyłącznie osoby, które zgłosiły się uprzednio do Kortowego, dokonując opłaty za wstęp.
 3. Wszyscy klienci wchodzący na obiekt i wychodzący zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnych na obiekcie dozowników płynów do dezynfekcji.
 4. Na kortach tenisowych klienci korzystać mogą wyłącznie z własnego sprzętu.
 5. Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń związanych z COVID-19 należy zgłaszać niezwłocznie do Kortowych.

§ 9 Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), AS TKKF informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Ognisko AS Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Skarżyńskiego 6a
 2. Inspektorem ochrony danych jest Tadeusz Krzyżanowski. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować pod adresem: iod@as-active.pl
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu przyjęcia i realizacji zamówienia rezerwacji kortu tenisowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f. RODO.
 4. Obiekt jest monitorowany, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów. Przez wejście na teren Obiektu Klient wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Klientów.
 5. Odbiorcą danych osobowych Klienta jest właściciel witryny www.korty.org.pl -Tenis NETwork spółka cywilna ul. Starościńska 1/3 lok. 16, 02-516 Warszawa, gdzie umieszczane są Pani/Pana dane w celu rezerwacji kortu.
 6. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres przez który Administrator będzie oferował usługi, a w przypadku żądania ich usunięcia po realizacji usługi przez czas niezbędny do ochrony roszczeń.
 8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa si na podstawie zgody również do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli Klient uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest warunkiem rezerwacji kortu. W razie wykreślenia danych AS TKKF nie może zrealizować zamówienia rezerwacji
 11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania bez wyraźnej zgody Klienta
 12. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO AS TKKF informuje, iż Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w ppkt 2). Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta

Zarząd Ognisko AS

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Regulamin Klubu Sportowego AS TKKF                                                                strona  z 4