Published using Google Docs
Vnitřní řád školní jídelny - Gymnázium Dr. A. Randy škol. platný od 6. 6. 2023.docx
Updated automatically every 5 minutes

   VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

GYMNÁZIUM Dr. A. Randy, Dr. Randy 13, Jablonec n. Nisou

Provozovatel: UNIVERSAL - zařízení školního stravování s.r.o.
Adresa: Na Skřivanech 926, 460 15 Liberec – Starý Harcov

IČ: 25427954

DIČ: CZ25427954

Číslo účtu: 170241325/0300
Telefon: 607 022 491
Mail: jidelnarandovka@errest.cz
vedoucí ŠJ – Magdaléna Sotonová

1.
Předmět provozu ŠJ

Školní jídelna „ŠJ“ slouží ke stravování žáků gymnázia a pracovníků gymnázia. Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Školní stravování se řídí výživovými normami. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny.

2. Provozní doba ŠJ

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance gymnázia           11.15 – 14.00 hodin

Dohled nad strávníky ve školní jídelně provádí zaměstnanci Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou!

3. Zásady stravování

Strávník má nárok na oběd jen v případě, že je tento řádně v termínu objednán a finančně uhrazen. Nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.

Strava se mimo jídelnu nevydává. Výdej oběda do jídlonosičů je možný pouze v případě, že jde o jídlo pro nemocného žáka, pokud již nelze stravu odhlásit. Do skleněných nádob se strava nevydává.

4. Výše stravného

Výše stravného je určena podle věku strávníků, kterého dosáhnou v období jednoho školního roku tj. od 1.9. do 31.8. Zaměstnanci gymnázia tvoří samostatnou skupinu strávníků.

 1. Strávníci 11 – 14 let                48,- Kč bez DPH
 2. Strávníci 15 a více let                51,- Kč bez DPH
 3. Zaměstnanci gymnázia                80,70 Kč vč.  DPH

Výše stravného může být měněna na základě změn cen potravin anebo změn DPH.

5. Objednávání, odhlašování a výdej jídel

 1. Žák musí být přihlášen ke školnímu stravování.
 2. Jídelní lístek bude vyvěšen ve školní jídelně, v objednávkovém terminálu nebo na internetových stránkách www.strava.cz (číslo zařízení 10481 – toto je kód pro vstup) nejpozději ve středu na následující týden. Vstup do systému je popsán v bodě 7.
 3. Každý strávník bude mít po zaplacení automaticky zajištěn oběd číslo 1, výběr jídla č.2 (3) lze provést po uveřejnění jídelního lístku, nejpozději do 10,00 hodin den předem, a to na objednávkovém terminálu, kde je nutné použít kartu, na kterou chodí strávník na obědy ve školní jídelně nebo na výše uvedených webových stránkách s použitím přístupového hesla strávníka.
 4. Odhlášení objednaného jídla je možné nejpozději den předem do 10,00 hodin na objednávkovém terminálu nebo na internetových stránkách.
 5. V případě náhlého onemocnění strávníka je možnost odhlášení ještě v den výdeje, a to do 7,00 hod. ráno. V tomto výjimečném případě lze provést odhlášení na e-mail jidelnarandovka@errest.cz. Pro nemocné studenty je povoleno odebírání obědů pouze první den nemoci, ostatní obědy si musí odhlásit a nebo při odběru jim bude účtována plná cena (80,70 Kč) (viz. vyhláška o stravování).
 6. Výdej jídla probíhá ve stanovenou dobu ve ŠJ a každý strávník je povinen čipem prokázat číslo objednaného oběda.

6. Placení stravného


Placení stravného se provádí :

 1. V hotovosti a je vybíráno poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující v kanceláři školní jídelny, vyúčtování se provádí  průběžně (při placení na následující měsíc) a na konci června.

 1. Bezhotovostně – převodním nebo trvalým příkazem k úhradě (viz Přihláška ke stravování):

číslo účtu (Universal)     částka………variabilní symbol       konstant. symbol

170241325/0300             1100,-        (evidenční číslo strávníka)        0008

Na (trvalý) příkaz k úhradě žádáme o uvedení jména strávníka do kolonky sdělení pro příjemce. Poukázaná částka 1100,- Kč je záloha na průměrný počet dní v měsíci. Datum splatnosti je nejpozději 23. den v daném měsíci na měsíc následující. Poslední platbu na daný školní rok je nutné provést do 23. 5.Po této platbě zrušte trvalý příkaz. Vyúčtování za uplynulý školní rok se bude provádět v červenci a případný přeplatek Vám bude poukázán na číslo účtu, ze kterého platby chodily. Z vrácené částky budou odečteny bankovní poplatky dle platného tarifu  ČSOB. Částky nižší než 200,- Kč se převádějí na následující školní rok, u maturantů se vyplácejí v hotovosti. Evidenční číslo sdělí žákovi třídní učitel nebo pracovnice, u které se platí obědy.

                

7. Stav konta

Každý strávník si může zjistit stav konta na www.strava.cz  (číslo zařízení 10481). Pro vstup na webové stránky je nutné zadat jméno a příjmení uživatele s tečkou za jménem a zadat heslo, které je variabilní symbol pro platby. Toto heslo doporučujeme při prvním vstupu změnit.

8. Doba prázdnin, případně mimořádné volno

V těchto dnech jsou žáci, případně zaměstnanci školy, automaticky odhlášeni.

9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel (správce) je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje pro účely plnění smluvních a zákonných povinností správce vůči strávníkovi (subjektu údajů), a které jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a strávníkem.

Správce tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

Osobní údaje jsou shromažďovány v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu (školního stravování) a zpracovávány pouze v souladu s tímto účelem, k němuž byly shromážděny.

Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) nebo u vedoucí školní jídelny.V Liberci dne 6. 6. 2023                                  

Magdaléna Sotonová

            vedoucí školní jídelny