ประกาศ
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

        รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครสอบได้ที่ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ครูกรุณา ปฐมธรรมการ)

        เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 และจะทำการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (522)