Published using Google Docs
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ-2016
Updated automatically every 5 minutes

УСТАВ

НА

СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ

/изменен и допълнен на 24.04.2010 г. изменен и допълнен на 30.06.2010 г., изменен и допълнен на 12.03.2011 г., изменен и допълнен на 14.12.2014 г., изменен и допълнен на 01.10.2016 г./

I. СТАТУТ И ЦЕЛИ НА КЛУБА

        Чл.1(1)(изм.на ОС - 24.04.2010г., изм. на ОС 30.06.2010 г.) Сдружение Професионален Футболен Клуб „БОТЕВ”, наричано по-нататък закратко “Сдружението” или ФК “БОТЕВ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

(2)(нова – ОС - 24.04.2010г.) ФК “БОТЕВ” е учредено безсрочно,  а неговите основи са положени на 12.03.1912 г в гр.Пловдив.  

(3)(нова – ОС - 24.04.2010г.) Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел е „Сдружение Професионален Футболен Клуб БОТЕВ”.

Чл.2.(изм. – ОС - 24.04.2010г.)Сдружението е със седалище в град Пловдив.

Чл.3.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Адресът на управление на сдружението е: Стадион “Христо Ботев”, гр.Пловдив, бул.”Източен”№ 10.

 

        Чл. 4.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Като обединява усилията на членовете си, ФК “БОТЕВ” си поставя следните цели :

        а/ (изм. – ОС – 30.06.2010 г.) да развива и утвърждава Физическата култура и спорта в обществото чрез практикуване и развиване на професионален и аматьорски футбол;

        б/ (изм. – ОС – 30.06.2010 г.)да подготвя квалифицирани състезатели – футболисти и да съдейства, и подпомага за усъвършенстване на техните футболни умения и реализацията им  в професионалния  и аматьорския футбол;

        в/(изм. – ОС – 30.06.2010 г.) да развива, популяризира и насърчава практикуването на играта футбол сред децата, юношите и девойките;  

        чл.5.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) За осъществяване на своите цели и дейност Сдружението може да участва в други професионални спортни клубове и спортни федерации, както и в други юридически лица в това число и търговски дружества. Решенията за участие на Сдружението под каквато и да е форма се взимат от Управителния съвет на ФК”БОТЕВ”.

Чл. 6. (1)(изм. – ОС -24.04.2010г.) Сдружението ще извършва следната дейност, изразяваща се в:

1. (изм. – ОС – 30.06.2010 г.)Създаване, ръководство и управление на професионален и/или аматьорски футболен отбор, организиране и провеждане на учебно-тренировъчна и състезателна дейност, участие на представителните отбори на клуба  в съответните първенства в системата на Български Футболен Съюз /БФС/, във вътрешните турнири, както и в турнирите администрирани от УЕФА и ФИФА и всякакви други организирани футболни срещи, състезания и прояви.  

               2. (изм. – ОС – 30.06.2010 г.)Сключване на трудови договори с професионални футболисти и/или ползване на футболисти с аматьорски статут, чийто брой не може да бъде по-малък от изискванията на Закона, и от изискванията на нормативните актове приети от БФС.

               3.Осъществяване продажба и покупка на трансферни и състезателни права на футболисти от и в други футболни клубове, съобразно разпоредбите на този Устав, нормативните актове на БФС, УЕФА и ФИФА.

               4.Поддържане на материално – техническа и инфраструктурна база, отговаряща на изискванията и критериите на БФС за практикуване на играта футбол в професионален, аматьорски и любителски аспект;

               5.Изграждане на спортни бази за подготовка на футболистите, осигуряване и финансиране поддръжката им, осигуряване на необходимите  материали и екипировка за тренировки и официални футболни мачове.

               6.Развиване на детско - юношески футбол, посредством организиране и финансиране на учебно-тренировъчна и състезателна дейност на детско-юношеската школа /ДЮШ/ на ФК БОТЕВ, включваща необходимия брой подготвителни групи, отбори и треньори съобразно изискванията на БФС;

               7.Членуване в БФС, Професионална Футболна Лига /ПФЛ/ и други  юридически лица;

               8.(изм. – ОС – 30.06.2010 г.)Подпомагане и организиране на желаещите деца, юноши и девойки да практикуват футболната игра с цел развитие и утвърждаване на физическата култура и спорта;

               9.Осъществяване на други дейности свързани с развитието и практикуването и популяризиране на футболната игра;

(2)(нова – ОС  - 24.04.2010г.) Сдружението може да извършва и стопанска дейност за постигане своите цели, със следния предмет: производство и продажба на всякакви незабранени от закона стоки, свързани с дейността на клуба, продажба на билети за посещение на официални и приятелски футболни срещи, маркетинг и реклама, отдаване под наем на недвижими имоти, сключване на спонсорски и рекламни договори, извършване на всякакви сделки с интелектуална собственост, вътрешно и външно търговски дейности, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, непротиворечаща на разпоредбите на Закона и разпоредбите на настоящия Устав.

(3)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Сдружението не може да разпределя реализираната печалба от своята дейност. Всички приходи на сдружението, в това число и реализираната чиста печалба се разходват за постигане на целите посочени в настоящия устав и за покриване на разходите на сдружението във връзка с осъществяване на тази дейност при стриктно спазване на бюджета на клуба, разпоредбите на настоящия устав и решенията на органите му.

II. УСТРОЙСТВО НА КЛУБА

/загл.изм. – ОС – 24.04.2010г./

Чл.7. (изм. – ОС – 24.04.2010г.) ФК “БОТЕВ” изразява своята воля и извършва правни действия посредством своите органи, които са:

          а /Общо събрание на членовете на ФК „Ботев” /ОС/;

         б/Управителен съвет на ФК „Ботев” /УС/;

         

Чл.8. (изм. – ОС – 24.04.2010г.) ФК “БОТЕВ” организира и поддържа:

        а/детско-юношеска футболна школа /ДЮШ/, състояща се от отбори и подготвителни групи, които участват в първенствата за деца, юноши младша и старша възраст и юношеските турнири на БФС;

         б/(изм. – ОС – 30.06.2010 г.)професионален и/или аматьорски футболен отбор, ползващ необходимия брой професионални футболисти със сключени договори и/или футболисти с аматьорски статут, състезаващ се в първенствата и турнирите в системата на БФС, ПФЛ, УЕФА и ФИФА;

         в/отбор на ветераните на ФК”Ботев”;

                

ІІІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ – СВИКВАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ

Чл.9. (изм. – ОС – 24.04.2010г.) Общото събрание на членовете е върховен орган на ФК “БОТЕВ”. ОС се свиква редовно един път годишно и/или извънредно по решение на УС или по писмено искане на 1/3 /една трета/ от всички членове на Сдружението отправено до УС. Поискалите свикване на ОС предлагат проект за дневен ред.

Чл.10.(изм. – ОС -24.04.2010г., изм. – ОС . 01.10.2016 г.) „Поканата за събранието следва да отговаря на изискванията на ЗЮЛНЦ и се довежда до знанието на членовете чрез еднократното й публикуване в един всекидневник, разпространяван на територията на гр. Пловдив, най-малко 14 дни преди датата на насроченото Общо събрание.“

Чл.11.(изм. – 24.04.2010г.) При разрастване структурата на клуба, когато свикването и присъствието на необходимия брой членове в Общото събрание би затруднило провеждането му, Управителния съвет може да вземе решение да свика Общо събрание и на делегатски принцип при норма на представителство - един делегат на десет члена. В последния случай делегатът следва да е изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно с изрична представителна власт за гласуване по точките от дневния ред на събранието.

Чл.12. (изм. – ОС – 24.04.2010г.) Общото събрание може законно да заседава и да взима решения само ако присъстват поне половината от всички членове на сдружението. Ако не се яви необходимият брой членове в предвидения в поканата за свикване час на събранието, същото се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно проведено, независимо от броя на явилите се членове.

Чл.13.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) При гласуване в Общото събрание всеки член или делегат има право на един глас.

Чл.14.(изм.- ОС – 24.04.2010г.)Всеки член на Сдружението може да бъде представляван в ОС от друг член на Сдружението въз основа на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и с представителна власт за гласуване по конкретните точки от дневния ред. Едно лице може да представлява не повече от трима члена, освен в случаите на делегатски принцип съгласно чл.11. В случаите на представителство, членът - пълномощник гласува с един собствен глас и гласовете на упълномощилите го и неприсъствуващи членове. Преупълномощаване в хипотезата на настоящата разпоредба не се допуска.

Чл.15.(изм. – ОС - 24.04.2010г. , изм. – ОС – 30.06.2010 г.)Решенията на ОС касаещи изменение и допълнение на Устава, за прекратяване и преобразуване на сдружението, както и за избор или освобождаване на членове на Управителния съвет, се вземат с квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от гласовете на присъстващите и представени на събранието членове на ФК”БОТЕВ”. В случаите, изрично предвидени от ЗЮЛНЦ, решенията се взимат със съответното квалифицирано мнозинство от всички челнове на сдружението.

Чл.16.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) По въпроси, които не са били включени предварително в дневния ред и не са били надлежно оповестени, ОС не може да взима решения.

Чл.17. (отм. – ОС – 24.04.2010г.)

Чл.17а.(нов – ОС – 24.04.2010г.)Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, секретар, който изготвя протокола от проведеното ОС и преброител/и/ на гласовете.

Чл.18. (изм. – ОС – 24.04.2010г.)  Общото събрание на ФК „БОТЕВ” има следните правомощия:

1.Изменя и допълва устава;

2.Избира и освобождава членовете на управителния съвет и освобождава същите от отговорност;

3. (изм. – ОС – 30.06.2010 г.) Взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението;

4.Взема решения за закупуване на недвижими имоти;

5.Взема решение за преобразуване и/или прекратяване на сдружението;

6.Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

7.Одобрява и приема бюджета на сдружението, изготвен и предложен от УС;

8.Взема решения относно размера на членския внос и размера на целевите имуществени вноски, които следва да бъдат внасяни от всеки член на сдружението, определя сроковете и начина на внасянето им от страна на членовете на сдружението;

9.Одобрява и приема отчета на Управителния съвет за дейността ФК „Ботев” и Годишния финансово – счетоводен отчет на Сдружението;

10.Отменя решенията и актовете на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава, предходни влезли в сила решения на ОС или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението, по искане на заинтересуваните членове или орган на сдружението, направено в едномесечен срок от узнаване на решението, но не повече от една година от неговото вземане.

11.Приема и изключва членове на ФК”БОТЕВ”, като това правомощие по силата на настоящия Устав, се възлага на новоизбрания Управителен съвет, считано след вписването му по партидата на сдружението в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен съд Пловдив по ф.д.№ 9404/1990 г.

12.(доп. – ОС – 12.03.2011 г.)Овластява и избира член на сдружението, който да бъде избиран за член на Съвета на директорите на „Професионален футболен клуб Ботев” АД.

(2)(нова – ОС – 24.04.2010г., изм. – ОС – 12.03.2011 г.) Правата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 и 12 не могат да се възлагат на друг орган на сдружението.

(3)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство на присъстващите на събранието, освен в случаите по чл.15, когато за валидността на решението се изисква посоченото квалифицирано мнозинство.

(4)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Всеки член или делегат в ОС има право на 1/един глас/. Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

          1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

          2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

IV. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 19.(изм. – ОС – 24.04.2010г., изм. – ОС – 12.03.2011 г.) Управителният съвет на ФК „БОТЕВ” се състои от 3 до 16/шестнадесет/ члена – физически лица, избрани от Общото събрание с мандат за 3 /три/ години, считано от датата на вписване на Решението за избор на УС.

            Чл.19а (нов – ОС – 30.06.2010г., изм. – ОС – 12.03.2011 г.) Членовете на Управителния съвет на Сдружението, с изключение на председателя, не могат да получават възнаграждение за работата си в същия орган по време на своя мандат.

Чл.20.(1)(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Управителният съвет има следните правомощия:

1. управлява и представлява ФК”БОТЕВ” и определя представителната власт на членовете си;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с недвижимите имоти на сдружението, след Решение на ОС;

4. подготвя, одобрява и внася в общото събрание проект за годишния бюджет на ФК”БОТЕВ”;

5. подготвя, одобрява и внася в общото събрание годишния финансов счетоводен отчет и отчета за дейността на сдружението за изтеклата финансова и спортно състезателна година;

6. (изм. – ОС – 30.06.2010 г.) ръководи и организира извършването на дейността на сдружението в съответствие с Устава и Решенията на върховния орган, като носи отговорност за това;

         7.по делегация при условията на чл.11 от този Устав приема и изключва членове на сдружението;

8. определя адреса на сдружението;

           9. изпълнява задълженията, предвидени в устава;

              10. (изм. – ОС – 30.06.2010 г.)взима решенията за сключване на договори с предмет осъществяване на  трансфери на футболисти;

11. (изм. – ОС – 30.06.2010 г.)взима решения за назначаване и освобождаване на старши треньор на представителния отбор на ФК „БОТЕВ”;

12. (изм. – ОС – 30.06.2010 г.)определя структурата на щата и длъжностите във футболния клуб;

13. приема Правилник за вътрешния ред на ФК “БОТЕВ”, който е задължителен за футболистите, треньорите, другите служители и работници на клуба, а така също и за неговите членове, без да ограничава с него правата им по настоящия Устав.

14. (изм. – ОС – 30.06.2010 г.)дава разрешение на представляващия /те/  сдружението, освен ако за това е необходимо решение на върховния орган на сдружението, за сключване на сделки, по силата на които ФК”БОТЕВ” поема задължение в размер по-голям от 50 000 лева или за сключване на сделки с материален интерес по-голям от същата сума.

15.взима решения и по други въпроси, които по силата на този Устав не са в компетенцията на ОС.

(2)(нова – 24.04.2010г.) Управителният съвет избира и овластява измежду своите членове Председател на УС на ФК”БОТЕВ”, който ще представлява сдружението пред трети  лица, спазвайки стриктно настоящия устав и закона.  По решение на УС може да бъде овластен наред с председателя и още един член на УС, който да представлява сдружението, като в последния случай УС със своето решение определя и начина на представителство.  

(3)(нова – ОС - 24.04.2010г.) Управителният съвет може във всеки един момент със свое решение, взето по съответния ред да освободи Председателя на УС.

Чл.21.(1)(изм.- ОС – 24.04.2010г.)Управителният съвет се свиква и ръководи от Председателя или по писмено искане на 1/3 от членовете му отправено в писмена форма до Председателя. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

(2) (нова – ОС – 24.04.2010г.) При редовно свикано заседание всеки член на УС може да иска включване на допълнителна/и/ точка/и/ за обсъждане в дневния ред, независимо дали е била включена предварително в поканата за свикване, като  това процедурно предложение подлежи на гласуване и приемане по общия ред от УС.

(3)(нова – ОС – 24.04.2010г.,  изм – ОС – 12.03.2011 г.) Заседанието на УС се счита редовно, ако на него присъстват най-малко повече от половината негови членове. Решенията на УС се взимат с мнозинство от минимум повече от половината от всичките членове на съвета.

         

Чл.22.(изм. – ОС – 24.04.2010г.)Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, когато протоколът  се подпише от всички негови членове без забележки или възражения.  

V. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Чл.23.(изм. – ОС – 24.04.2010г.)По решение на УС, може да бъде нает с договор и да му бъдат делегирани по пълномощие съответни правомощия,  Спортно-технически директор, Финансов директор и Административен секретар на ФК”БОТЕВ”.

Чл. 24.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Във всеки един момент с Решение на УС, взето по съответния ред могат да бъдат освободени от заемания пост или длъжност и да бъде оттеглено овластяването и упълномощаването на лицата назначени за Спортно-технически директор, Финансов директор и Административен секретар на ФК „БОТЕВ”.

Чл.25.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Председателят на УС и другите лица представляващи сдружението привеждат в изпълнение решенията на УС, извършват оперативно управление и представляват дружеството съгласно чл.20 ал.2 от този Устав.

Чл.26.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Спортно-техническият директор на ФК”БОТЕВ”, Финансовият директор на ФК”БОТЕВ” и Административният секретар осъществяват оперативното управление на клуба, в съответствие със своите конкретни пълномощия и трудови функции, спазвайки стриктно решенията на ОС и УС, както и в съответствие с разпоредбите на Закона.

Чл.27. (отм. – ОС – 24.04.2010г.)

Чл.27а.(нов – ОС – 24.04.2010г.)Всеки от назначените директори, административният секретар и представляващият /те/ сдружението дава отчет за своите действия и бездействия пред УС на ФК”БОТЕВ”.

Чл.28.(отм. – 24.04.2010г.)

Чл.28а.(нов – ОС – 24.04.2010г.) За своите действия и бездействия лицата, осъществяващи оперативното управление носят пълна имуществена отговорност към ФК”БОТЕВ”.

VI. ЧЛЕНСТВО

                 Чл.29.(1) (изм. – ОС – 24.04.2010г.) Членовете на ФК”БОТЕВ” са основната структурна единица на сдружението, без която футболният клуб не може да съществува.

                (2)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Във ФК “БОТЕВ” могат да членуват само дееспособни физически лица навършили 16 години, без разлика на пол, национална, етническа, политическа, религиозна и друга принадлежност, както и действащи юридически лица,  които са подали заявление за членство, с което декларират привързаността си към ФК “БОТЕВ”, съгласието си с настоящия Устав и заплащат редовно членски внос и определените от ОС целеви парични вноски.

(3)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Не могат да бъдат членове на сдружението професионалните футболисти за срокът, през който те имат действащи договори с ФК “БОТЕВ”.

Чл.30.(1) (изм. – ОС – 24.04.2010г., изм. – ОС .01.10.2016 г.) За приемане във ФК „Ботев“ е необходимо депозиране на собственоръчно подписано заявление до Управителния съвет, в което кандидатът за член посочва задължително адрес за кореспонденция, електронен адрес за получаване на съобщения и телефон за връзка. Към заявлението се прилага документ, удостоверяващ заплащането на дължимата, съгласно разпоредбите на този устав, вноска от годишния членски внос.

        (2)(нова – ОС – 24.04.2010г.)Постъпилите заявления по ал. 1 се разглеждат на първото по ред заседание на УС, който уведомява кандидат члена за своето Решение.

        (3)(нова – ОС – 24.04.2010г., изм. – ОС – 12.03.2011 г., изм. – ОС . 01.10.2016 г.) Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос в размер на 200,00 лева, платим както следва: 100,00 лева в срок до 31.01. на съответната година и 100,00 лева в срок до 31.07. на съответната година. Новоприетите, до 30.06. на съответната година, членове на ФК „Ботев“, са длъжни да заплатят годишния членски внос, както следва: 100,00 лева в срок до датата на подаване на заявлението си за членство по ал. 1 и 100,00 лева в срок до 31.07. на съответната година. Новоприетите, след 30.06. на съответната година, членове на ФК „Ботев“ са длъжни да внесат годишния членски внос в пълен размер от 200,00 лева в срок до датата на подаване на заявлението си за членство по ал. 1. Заплащането на членския внос се извършва в брой или по банков път, съответно в касата на сдружението или по банковата му сметка.

        (4)(нова – ОС – 24.04.2010г.) ФК “БОТЕВ” води Книга на своите членове и следи за внасянето на членския внос и целевите парични вноски.

Чл. 31.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Членовете на сдружението имат следните права:

1.да участват в осъществяването на целите на Сдружението.

2.да използват безплатно спортните бази на ФК”Ботев” в съответствие с Правилника за вътрешния ред на клуба.

3.да посещават безплатно домакинските футболни срещи от вътрешните първенства и турнири с участието на ФК”БОТЕВ” по ред определен с Правилника за вътрешния ред на ФК “БОТЕВ”.

4.да избират и бъдат избирани в Управителния съвет на Сдружението.

5.да искат и да получават информация относно дейността на Сдружението от УС и председателя му.

Чл.32. (изм. – ОС – 24.04.2010г.) Членовете на сдружението имат следните задължения :

           1. активно да съдействат за осъществяване на целите на Сдружението.

           2. (изм. – ОС – 12.03.2011 г., изм. - ОС – 14.12.2014 г., изм. – ОС . 01.10.2016 г.) да заплащат редовно годишния си членски внос в сроковете и при условията, посочени в този устав.

           3. да заплащат определените от ОС целеви парични вноски.

           4. да не допускат извършване на действия, уронващи престижа и името на ФК”БОТЕВ”;

           5. (изм. – ОС . 01.10.2016 г.) да посочват ежегодно, в срок до 31.01. на съответната година, актуални адрес за кореспонденция, електронен адрес за получаване на съобщения и телефон за връзка.

Чл. 33.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Членството в сдружението се прекратява :

1. доброволно - с молба, като прекратяващия участието си член продължава да бъде отговорен за невнесен и дължим членски внос;

2. (изм. – ОС . 01.10.2016 г.) при отпадане в случай на смърт или в случай на неплащане в срок на изискуеми вноска от членския внос или целева парична вноска. Отпадането на членове се констатира от Управителния съвет;

3. при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на юридическото лице – член на ФК”Ботев”;

4. при изключване;

Чл.34.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Член на сдружението може да бъде изключен с мотивирано решение на Управителния съвет при:

а/при нарушаване на Устава и/или Правилника за вътрешния ред на клуба;

б/ако с действията и поведението си уронва престижа на ФК “БОТЕВ”;

VII.ИМУЩЕСТВО

/загл.изм. – ОС – 24.04.2010г./

Чл. 35. (1).(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Имуществото на сдружението се състои от:

              1.Паричните средства, набирани от членски внос и целеви парични вноски дължими от членовете на футболния клуб;

              2.Права върху движими вещи и недвижими имоти и върху други материални и нематериални активи;

              3. (изм. – ОС – 30.06.2010 г.)Вземания по договори за трансфери на професионални състезатели от клуба към друг футболен клуб;

              4.Суми получени по спонсорски и рекламни договори;

              5.Дарения и помощи от физически и юридически лица;

              6.Парични постъпления от продажба на билети, телевизионни и рекламни права;

              7.Права върху търговски марки и други обекти на интелектуална собственост;

              8.Приходи от допълнителна стопанска дейност;

            9.Лихиви по депозити и дивиденти от участия в търговски дружества и други.

            (2)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Сдружението може да отказва дарения, направени с неприемливи за него условия и в противоречие със закона, морала или с този акт.

        

Чл.36.(отм. – ОС – 24.04.2010г.)

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

/загл.изм. – ОС – 24.04.2010г./

             Чл.36а. (нов – ОС – 24.04.2010г.) (1) Сдружението се прекратява:

               1. с решение на ОС;

            2. с решение на Окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

              (2) Решението на съда по ал. 1 т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

Чл.37.(нов – ОС – 24.04.2010г.) (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) (изм. – ОС – 30.06.2010 г.)Ликвидацията се извършва от лице определено от Общото събрание на ФК”БОТЕВ”.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2 той се определя от Окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

(4) (изм. – ОС – 30.06.2010 г.) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл.38.(отм. – ОС – 24.04.2010г.)  

Чл.38а. (нов – ОС – 24.04.2010г., изм. – ОС – 30.06.2010 г.) (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание ФК „БОТЕВ”.

         (2)Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

         

Чл.39.(отм. – ОС – 24.04.2010г.)

Чл.39а.(нов – ОС – 24.04.2010г.) След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/нов – ОС – 24.04.2010г./

Чл.40.(нов – ОС – 24.04.2010г.) (1) При извършване на своята дейност и в своята кореспонденция футболния клуб може да посочва дата на основаване, емблема , клубни цветове и официалния си стадион.

            (2) Сдружението има собствен печат, който полага върху всички, издавани от името на сдружението документи, като посочва данните от своята регистрация, както и номера от регистъра БУЛСТАТ.

            Чл.41.(нов – ОС – 24.04.2010г., изм. – ОС – 30.06.2010 г., изм. – ОС . 01.10.2016 г.) Сдружението, чрез своя председател, издава на всеки един свой член членска карта, която да удостоверява редовното му членство в сдружението. Реда и начина на издаване на членските карти се определят с решение на Управителния съвет

            

Чл.42.(нов – ОС – 24.04.2010г.) За неуредените случаи в настоящия Устав ще се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Нормативните актове на БФС, ПФЛ, УЕФА и ФИФА.

       

Председател на събранието: ...............................................................

                                                                 (Апостол Апостолов)

Секретар-протоколчик  на събранието: ............................................

                                                                                 (Божидар Божилов)

        

Преброител на гласовете при гласуване:  ..........................................

                                                                                    (Рашко Стоянов)

гр. Пловдив

01.10.2016 г.