Campania DAR – Dialog Agricol Regional, desfășurată în perioada 23 iulie – 9 august 2019, în Republica Moldova, 

a avut drept scop cartografierea problemelor producătorilor agricoli și identificarea direcțiilor de acțiuni necesare de întreprins, pentru a facilita soluționarea impedimentele existente și pentru a stimula investițiile B2B și public-private.

Probleme identificate

Direcții de acțiune necesare

Obiective AOAMP

1.

Lipsa forței de muncă în agricultură

 • Identificarea soluțiilor pentru asigurarea, încurajarea și integrarea resursei umane în sectorul agroalimentar trebuie să devină una din prioritățile publice.
 • Revitalizarea  învățământului agricol la toate nivelele. 
 • Elaborarea unei metodologii - program național, de stimulare și încadrare a tinerilor în câmpul muncii, în sectorul agroalimentar. Conlucrarea cu antreprenorii agricoli spre a defini parcursul și evoluția profesională a elevului / studentului din momentul studiilor până la încadrarea în câmpul muncii.
 • Implicarea oamenilor de afaceri în oferirea burselor dedicate elevilor și studenților din domeniile de profil agricol.

2.

Acces redus la finanțare pentru producătorii agricoli și tinerii fermierii

(programe de finanțare și sisteme de creditare)

 • Creșterea gradului de absorbție a programelor de finanțare, conform necesităților reale ale sectorului agroalimentar, prin asigurarea accesului la consultanță gratuită.
 • Elaborarea și implementarea unui program de finanțare și/sau creditare avantajos pentru fermieri (cu  oferirea accesului la credite preferențiale pentru agricultori, indiferent de experiența acestora).
 • Subvenționarea dobânzilor pentru creditele contractate de tinerii fermieri prin intermediul AIPA.
 • Încurajarea dezvoltării serviciilor de consultanță dedicat sectorului agroalimentar, în fiecare raion din R. Moldova, pentru facilitarea planificării eficiente a activității de antreprenoriat agricol.
 • Identificarea producătorilor agricoli dispuși să își prezinte necesitățile investiționale, cu planuri de afaceri actualizate. Conectarea acestora cu potențiali investitori.
 • Promovarea oportunităților de finanțare din fonduri naționale și europene, accesibile pentru producători și grupuri de producători.
 • Realizarea unei analize a serviciilor bancare, prin comparație, pentru creditarea agricultorilor.
 • Elaborarea unor propuneri de reglementare a contractelor tip de finanțare pentru fermieri.
 • Solicitarea subvenționării pentru dobânzile la împrumuturile solicitate de fermierii

3.

Politici publice neactualizate,

fără bugete alocate

 • Cartografierea necesităților investiționale regionale și includerea acestora în politicile și strategiile naționale.
 • Stabilirea planurilor de acțiuni pe termen scurt, mediu și lung, prin consultare directă cu reprezentanții mediului antreprenorial agricol, cu estimarea costurilor și identificarea resurselor financiare necesare.
 • Elaborarea politicilor publice cu bugete alocate pentru funcționarea GAL-urilor, Grupurilor de Acțiune Locală.

 • Solicitarea modificări plafonului de încadrarea a tinerilor fermieri conform practicii europene, limita maximă de 40 de ani.
 • Promovarea colaborării publice private pentru reprezentarea potențialului agroalimentar local și regional.
 • Dezvoltarea a 3 GAL-uri (Nord, Centru și Sud). Identificarea oportunităților investiționale. Facilitarea dezvoltării parteneriatelor și conexiunilor dintre GAL-urile din R. Moldova și România. Asigurarea transferului de expertiză și experiență.
 • Acțiuni de promovare a asocierii și reprezentării intereselor comune, inclusiv pentru actualizarea politicilor publice.
 • Promovarea potențialului agroturistic al Republicii Moldova.

4.

Grad redus de accesare a piețelor de desfacere

 • Stimularea cooperării, colaborării și asocierii la nivel național și transfrontalier în rândul antreprenorilor agricoli.
 • Identificarea și promovarea soluțiilor care să faciliteze dezvoltarea lanțurilor agroalimentare.
 • Valorificarea și promovarea produselor cu valoare adăugată.
 • Promovarea, inclusiv online a avantajelor asocierii și a beneficiilor economice.
 • Facilitarea conexiunilor B2B. Organizarea schimburilor de experiență în alte state – vizite, târguri/expoziții etc.
 • Identificarea pe filiere agricole a producătorilor care au capacitate de export (volum, calitate, cantitate) pentru încheierea unor contracte comerciale cu parteneri ce pot fi identificați cu sprijinul AOAMP.

5.

Practici comerciale neloiale

 • Reducerea intermediarilor pe lanțul agroalimentar  
 • Încurajarea producătorului și produsului autohton prin adoptarea unor politici adecvate.
 • Solicitare privind modificarea legii 231 / 2010 cu privire la comerțul interior, prin introducerea unei cote de raft în proporție de 51 % din volumul de marfă, a produselor autohtone, în cadrul rețelelor de magazine din țară.

6.

Grad scăzut

de rentabilitate economică  a afacerilor agricole

 • Încurajarea educației antreprenorial agricole în rândul elevilor și studenților prin includerea în programul de învățământ a disciplinei -  modele de afaceri în agricultură.
 • Creșterea competitivității producătorului autohton  prin introducerea tehnologiilor moderne.
 • Acțiuni de stimulare a investițiilor pentru promovarea și recunoașterea produsului agroalimentar din Republica Moldova (produse cu indicație geografică, produse tradiționale, produse ecologice).

7.

Lipsa sistemelor               de irigații și  a sistemelor antigrindină

 • Evaluarea și precizarea costurilor necesare pentru creșterea gradului de adaptare la condițiile climatice, asigurarea durabilității ecosistemelor și identificarea surselor financiare naționale și internaționale pentru acoperirea acestora.
 • Întocmirea unui plan de măsuri privind utilizarea apei pentru irigare.
 • Solicităm transparență în procesul de prioritizare a proiectelor regionale și distribuire echitabilă de fonduri în regiuni.
 • Sensibilizare importanței problemei vizate, monitorizarea evoluției acțiunilor întreprinse și oferirea suportului în elaborarea proiectelor pentru atragerea investițiilor străine.

8.

Neîncredere față de serviciile de asigurare a producției agricole în R. Moldova

 • Încurajarea asigurării producției agricole prin elaborarea unui sistem de gestionare a riscurilor în agricultură și încadrare condiționată a tuturor pagubelor pentru sectorul fitotehnic și zootehnic.  
 • Discuții cu firmele de asigurare a producției în cazul unor calamități naturale și reprezentarea intereselor de grup.    

9.

Zootehnia –

sector care necesită investiții strategice regionale

Impetuos necesară intervenția statului pentru:

 • Adaptarea legislației și strategiilor naționale și regionale pentru dezvoltarea sectorului zootehnic conform realităților și noilor provocări (inclusiv asigurarea accesului la export a produselor de origine animalieră).
 • Acordarea sprijinului financiar suplimentar pentru dezvoltarea sectorului zootehnic.
 • Comunicare și conlucrare cu asociațiile din domeniu pentru identificarea problemelor și soluțiilor.

 • Invitarea reprezentanților sectorului zootehnic  în convocarea grupurilor de lucru  pentru încurajarea reprezentării regionale și locale a potențialului sectorului zootehnic.  
 • Elaborarea și prezentarea studiilor de fezabilitate pentru identificarea proiectelor investiționale regionale și naționale dedicate sectorului zootehnic.

10.

Dificultatea încadrării în agricultura ecologică

 • Stimularea sectorului agriculturii ecologice prin asigurarea accesului la consultanță gratuită despre procedurile și certificările necesare.
 • Instituirea unui organism național, de certificare a produselor ecologice, acreditat la nivelul Uniunii Europene.
 • Convocarea unui grup de lucru, inclusiv cu reprezentanți ai APL și ai asociațiilor de profil, pentru organizarea unei campanii de informare și promovare a agriculturii ecologice.
 • Facilitarea accesului la consultanță tehnică de profil.
 • Organizare vizite de studiu pentru schimb de experiență și bune practici.

11.

Costuri mari pentru certificarea calității solului, certificări oferite doar de companiile străine

 • Cartografierea națională a calității solului și scutirea de costuri, puse pe seama agricultorului pentru acest proces.
 • Înființarea unui laborator de referință pentru certificarea calității solului.
 • Crearea unei autorități a statului și a unei proceduri tehnice, care sa acrediteze companiile ce pot asigura certificări.
 • Solicitare privind subvenționare costurilor pentru certificarea calității solului.

12.

Nu mai există fond genetic agricol

 • Necesitate stringentă de identificare a proiectelor investiționale pentru dezvoltarea fondului genetic.

 • Elaborarea în parteneriat cu autorități publice, asociațiile de producători și reprezentanții mediului academic a proiectelor investiționale pentru relansarea dezvoltării fondului genetic în Republica Moldova.

13.

Potențialul științei absolut nevalorificat în dezvoltarea sectorului agroalimentar

 • Evaluarea și creșterea gradului de implicare a reprezentanților mediului academic în dezvoltarea sectorului agroalimentar.
 • Identificarea potențialelor proiecte publice de valorificare a științei ca forță motrică pentru promovarea schimbărilor în agricultură.
 • Stimularea tranziției spre o agricultură durabilă.

 • Facilitarea colaborării naționale și internaționale pentru dezvoltarea proiectelor care să contribuie la implicarea cercetării și științei în procesele de dezvoltare și practicare a agriculturii în Republica Moldova.
 • Diseminarea rezultatelor cercetării către producătorii agricoli.

14.

Lipsa infrastructurii adecvate, în special în zonele rurale, stopează dezvoltarea sectorului agroalimentar și economia R. Moldova

 • Se solicită identificarea și listarea transparentă, prin dialog, a necesităților regionale pentru infrastructura rurală și națională, cu stabilirea priorităților pe termen scurt și termen lung.
 • Elaborarea planului de acțiuni, care să faciliteze procesul de descentralizare a APL-urilor, cu asumarea angajamentelor și indicatorilor de performanță. 
 • Acțiuni de facilitare a dialogului public - privat                 - asociativ.
 • Promovarea implicării antreprenorilor și investitorilor în crearea GAL-urilor (Grupuri de Acțiune Locală). Identificarea potențialelor proiecte investiționale.
 • Organizarea instruirilor tinerilor din primăriile componente din GAL-uri și consilierea acestora în elaborarea proiectelor investiționale și a acțiunilor de dezvoltare, încurajare și susținere a GAL-urilor.

15.

Justiția și lipsa statului de drept, afectează direct dezvoltarea agriculturii

 • Consolidarea climatului investițional și de afaceri.
 • Realizarea acțiunilor regionale de identificare și eliminare a cazurilor de corupție (lichidarea solicitărilor de contribuții financiare nejustificate și neînregistrate din partea reprezentanților structurilor de control).
 • Realizarea anchetelor de identificare a cazurilor de corupție în rândul funcționarilor autorităților și instituțiilor publice.