Published using Google Docs
Adatkezelési_tájékoztató_sailtogether.eu_2022-01
Updated automatically every 5 minutes

Adatkezelés

 

ÖSSZEFOGLALÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A sailtogether.eu weboldal (továbbiakban: sailtogether.eu vagy Adatkezelő) tulajdonosa Lantosi Dániel EV. (székhely: 1161 Budapest, Csömöri u. 56/a; nyilvántartási szám: 56338810), mint adatkezelő, jelen Összefoglaló adatvédelmi tájékoztatóban ad röviden tájékoztatást ügyfelei személyes adatainak kezelési rendjéről és ehhez kapcsolódó jogaikról. Bővebb tájékoztatást Részletes adatvédelmi tájékoztatónkban talál.

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.

A sailtogether.eu ügyfelei személyes adatait abból a célból tárolja, hogy hajóbérléssel, vitorlázással, charterezéssel kapcsolatos igényeiket a lehető legmagasabb szinten kielégítse, és a megfelelő szolgáltatást tudja számukra ajánlani és nyújtani. Az adatok kezelésének jogalapja az ügyfél szabadon visszavonható hozzájáruló nyilatkozata, a megkötött szerződés teljesítéséhez fűződő érdek, vagy az abból fakadó egyéb jogos érdek érvényesítése.

A szerződés teljesítésében részt vevő szolgáltatók (chartercégek, foglalási rendszerek, stb.) számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek. E szolgáltatók az Ön által kötött szerződésben pontosan megjelölésre kerülnek. Az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás esetén fokozott figyelmet fordítunk adatai biztonságára.

Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulás visszavonásáig, vagy lejártáig, a szerződés teljesítésétől számított öt éves általános igényérvényesítési határidő elteltéig, illetve a vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályok szerinti időpontig kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy joga van kérni az általunk kezelt személyes adatok ismertetését, átadását, helyesbítését, törlését, továbbítását más adatkezelőhöz.

Személyes adatainak esetlegesen jogszerűtlen kezelése tárgyában először kérjük, velünk vegye fel a kapcsolatot, hogy mindkét fél számára megnyugtató módon oldhassuk meg a problémát. Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat panasszal a következő elérhetőségeken: (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 (1) 391-1400, Fax: 06 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu).

 

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Lantosi Dániel egyéni vállalkozó (székhely: 1161 Budapest, Csömöri u. 56/a; nyilvántartási szám: 56338810; adószám: 57688840-1-42; e-mail cím: info.sailtogether@gmail.com; telefonszám: +36 20 358 7886; a továbbiakban: Adatkezelő) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében.

 

 1. A sailtogether.eu weboldal működtetője a Webnode AG (Limmatquai 112, 8001 Zurich, Svájc)

A közvetlenül a weboldalon online megadott adatok kezelésével kapcsolatban a Webnode AG irányelvei és szabályzatai az irányadók: https://www.webnode.com/hu/altalanos-feltetelek/

A weboldal sütiket használ, melyről a fenti linken elérhető Adatvédelmi Szabályzatban olvashat részletesen.

 1. A sailtogether.eu tevékenysége során az adatkezelésben még érintettek lehetnek:

Google Inc.: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 
Levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása.
https://policies.google.com/privacy

Meta Platforms Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
A Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása.
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Benchmark Internet Group LLC.: 3636 S. Geyer Road, Suite 100, St Louis, MO 63127
Hírlevél szolgáltatások. A hírlevelekre történő feliratkozás önkéntes. A leiratkozást és a tárolt adatok (név, email cím) törlését az ügyfelek kérhetik a sailtogether.eu fentebb megadott email címére küldött levélben, illetve a hírlevelekben található leiratkozást szolgáló linkre kattintva maguk is elvégezhetik.
https://www.benchmarkemail.com/privacy-policy/

KBOSS.hu Kft, a számlázz.hu üzemeltetője: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.
Online számlázási szolgáltatás.
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 1. Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: a sailtogether.eu termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a sailtogether.eu közvetítése által hajóbérleti szerződést (booking contract, charter agreement, booking confirmation) kötők.  

 1. Az adatkezelés elvei

A sailtogether.eu megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor


 1. A sailtogether.eu által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A sailtogether.eu a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

I. Érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

(a)

név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)

e-mail cím (telefonszám)

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)

érdeklődés tárgya (pl: hajó típusa, időszak, úti cél)

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II. Hírlevélre feliratkozás

(a)

név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)

e-mail cím

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)

érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó)

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

III. Egyedi ajánlatkérés

(a)

név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)

e-mail cím

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)

érdeklődés tárgya (pl: hajó típusa, időszak, úti cél)

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

IV. Foglalás, hajóbérleti szerződés megkötése

(a)

név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b)

 e-mail cím (telefonszám)

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c)

lakcím

Kereskedelmi bizonylat kiállításához szükséges.

(d)

 a szerződés tárgya (pl: hajó típusa, időszak, úti cél, utasok létszáma és adatai)

A szerződés tárgyának meghatározása.

(e)

utaslista (utaslistához szükséges adatok minden utasra vonatkozóan: vezetéknév, keresztnév, nem, születési hely és idő, lakóhely, állampolgárság, személyi vagy úti okmány típusa és száma, a hajóvezető hajóvezetői engedélyének és rádiós képesítésének száma, típusa, érvényessége)

A célország jogszabályai szerint szükséges adatok megadása kötelező, minden utasra vonatkozóan.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő), illetve a hozzájárulás visszavonásáig tart.

A hajóbérleti szerződést az ügyfél a chartercéggel köti. A sailtogether.eu mint közvető/ügynök és kapcsolattartó vesz részt a folyamatban és az ehhez szükséges mértékig kezeli ügyfelei személyes adatait.
Az adatok szükségszerűen továbbításra kerülnek a chartercég felé, melyek kezelésével kapcsolatban a chartercég adatkezelési irányelvei a követendők.

Továbbá az utaslista adatai esetében az adatkezelés jogi előírás, jogi kötelezettség alapján kötelező, a célország jogszabályaiban foglalt időtartamig.

V. Profilalkotás

(a)

az adott ügyfél kapcsán végzett I-IV. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összesség

Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 1. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 A sailtogether.eu általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a sailtogether.eu által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról).

 1. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben a szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az ügyfél kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A sailtogether.eu az ügyfelet a hajóbérleti szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az ügyfél adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 1. a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
 2. a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
 3. a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
 4. a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a sailtogether.eu törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.
 1. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a sailtogether.eu visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, akkor az adatkezelő köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a sailtogether.eu kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 1. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a)                 nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)                 a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)                  nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)                 magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A sailtogether.eu az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A sailtogether.eu az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlésére.

A sailtogether.eu indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

(a)          a sailtogether.eu kezeli e személyes adatokat, és

(b)              az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

A sailtogether.eu indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(d)              a sailtogether.eu kezeli az ügyfél személyes adatait, és

(e)              az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(f)               az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g)              nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A sailtogether.eu indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(h)              az adatkezelés a sailtogether.eu vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i)               az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a sailtogether.eu kezeli a személyes adatait, és

(j)               az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A sailtogether.eu indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(k)              az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(l)               az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

(m)            a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(n)              az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A sailtogether.eu az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a)                 nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)                 a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)                  nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)                 magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A sailtogether.eu korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A sailtogether.eu korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A sailtogether.eu korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a)              az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b)              az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c)              az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A sailtogether.eu korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

A sailtogether.eu az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a sailtogether.eu korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a)              tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b)              az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c)               kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A sailtogether.eu nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 1. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

(a)                 nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)                 a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)                  nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)                 nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a sailtogether.eu azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 1. A jelen tájékoztató módosításai

A sailtogether.eu fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.