Programa del curs - Any acadèmic 2019-20

Objectius

Textos orals

Textos escrits

Lèxic

Gramàtica

Es durà a terme un repàs i aprofundiment d’alguns arguments fonamentals dels nivells anteriors, en especial, es tractaran els següents temes:

Avaluació

Al final del curs, hi haurà una prova única final de Certificat de Nivell C1. La prova constarà de quatre parts:

Altres informacions

Durant el curs els alumnes podran completar el treball de classe amb informacions i activitats no presencials gràcies a la plataforma Moodle que es posarà al seu servei.

Accés des de www.eoibd.cat