GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:  Títol Superior de Disseny

Nivell:   Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDI07-HISTÒRIA DEL DISSENY D’INTERIORS

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Segon

Segon

Específica

4  

Departament:    EDI07-HISTÒRIA DEL DISSENY D’INTERIORS

---

Idioma: Català/castellà   

Horari: 

Web de l’assignatura:

Professorat responsable:

Francisca Margarita Torrens Barceló  

Correu electrònic: fmtorrens@escoladisseny.com 

Horari de tutories:

Cap de departament

Francisca Margarita Torrens Barceló  

Correu electrònic: fmtorrens@escoladisseny.com 

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Dins d’aquesta especialitat, la història del disseny d’interiors, suposa una investigació, anàlisi i reflexió de l’evolució històrica dels múltiples espais creats i viscuts per les diferents cultures, amb especial atenció a les condicions d’habitabilitat, estètica i funcionalitat de l’arquitectura i dels interiors contemporanis

2.2. Perfil professional

Aquesta assignatura és part de la formació humanística i cultural que específicament ha de tenir el professional del disseny d’interiors. Les bases que per a l’alumne suposen el coneixements adquirits són un referent per el seus projectes, ajudant a ampliar el camp d’intervenció a mitjans expressius més globals (cinema, teatre, passarel.la, etc.)

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura del primer curs: Història de l’art i l’estètic.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Conèixer el context històric en el qual es desenvolupa el disseny d’interiors.

Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida, del

medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

Capacitat d’expressió en llenguatge gràfic, oral i escrit.

Capacitat d’anàlisi i valoració crítica del Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, etc

Capacitat d’interpretació amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny, amb suport en les ciències i enla tecnologia.

Interpretació crítica dels objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal•lacions.

Interpretació crítica del disseny com a fet social, detectant mancances i satisfent necessitats físiques i psíquiques

Coneixement dels aspectes més importants de la història del disseny d’interiors, així com la seva ambientació en el context històricosocial en el qual s’ha concebut i realitzat.

Establiment de relacions entre la història de l’ art, de l’arquitectura i del disseny d’interiors amb altres àmbits estètics i culturals

Anàlisi i compressió del procés creatiu de l’ interiorisme, el moble i les arts decoratives i el seu resultat estèticosocial. Saber-ho valorar i emetre judici.

Domini de la terminologia específica propi de la assignatura.

Afavoriment de la sensibilitat artística en tots els camps, i d’una manera especial en el que fa referència al interiorisme, al moble i a les arts decoratives.

Afavoriment de l’ interès per conèixer i conservar tot el patrimoni relacionat en l’arquitectura, l’ interiorisme i les arts decoratives.

6. Continguts

BLOC 1. L’ interiorisme des de els seus orígens fins els segles medievals

Conceptes fonamentals lligats a la història de l’arquitectura, de l’ interiorisme i del moble. Els espais arquitectònics, el moble i les arts decoratives en el món clàssic i  a l’edat mitjana. Els sistemes de producció gremials.

BLOC 2. L’aportació del Renaixement i Barroc

Les noves configuracions espacials. Espais religiosos i espais palatins. Els estils del moble i de les arts decoratives en els principals països europeus. Incidència de l'expansió comercial del segle 16. Les grans manufactures, la destresa tècnica i la unificació de les arts en el segle 17. La recerca de la comoditat. Els jardins i la reordenació dels espais exteriors.

BLOC 3. L’antiguitat com a referent i la Revolució Industrial.

El món grecoromà font de les noves propostes formals. L’impacte de la industrialització i els seus antecedents. Nous materials i arquitectura. Eclecticisme i revivals. Les exposicions universals.

La decadència formal de la mecanització i la reforma de les arts decoratives, Les Arts and crafts i els orígens del disseny industrial. Els interiors reformistes i finiseculars.

BLOC 4. La recerca de nous estils fins a la actualitat.

L’Art Nouveau i l’esplendor de l’ interiorisme i les arts decoratives. Fonaments del racionalisme.

El moviment modern i l’expansió del Funcionalisme. La cultura del disseny. Werkbund, De Stijl i Bauhaus. Propostes per un nou habitat. El període d’entreguerres: L’estètica Deco i la revisió dels principis funcionalistes. Postguerra i reconstrucció de la modernitat. La contribució americana i nòrdica. De la cultura consumista dels 60 fins a la actualitat.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Per no perdre l’avaluació contínua és necessari assistir com a mínim a un 60% a classe.

Els alumnes que optin per seguir l’itinerari B han d’acordar amb el professor i mitjançant un contracte pedagògic els treballs a desenvolupar.  

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

50 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials amb material de suport audiovisuals, per guiar i informar dels principals coneixements de la matèria i del seu procés d’aprenentatge

30 hores

Classes pràctiques

Individual

Posar en comú, unificant criteris, la informació recollida referent al tema que ha proposat el professor.

16 hores

Avaluació

Individual

Proves objectives parcials d’avaluació orals/escrites referent a la matèria

explicada i treballada a les classes.

4 hores

Activitats de treball no presencial

50 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Estudi i treball

autònom

individual

Individual

Preparació per a l’assimilació dels continguts de la matèria i dels treballs. Lectures. Anàlisi d’imatges (identificació visual i argumentació). Recerca d’informació.

Realització de mapes conceptuals. Comparació d’obres de diferents períodes. cronològics.

50 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aules amb equipament de projecció d’imatges i pissarra digital. Presentacions en Power Point. Biblioteca i tots els recursos informàtics

disponibles en el centre.

7.4 Activitats interdisciplinàries

No estan previstes.

7.5 Activitats complementàries

Visites a centres d’exposició i lectures optatives de la bibliografia recomanada

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Per no perdre l’avaluació contínua és necessari assistir com a mínim a un 60% a classe.

Els alumnes que optin per seguir l’itinerari B han d’acordar amb el professor i mitjançant un contracte pedagògic els treballs a desenvolupar.  

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament (Itinerari A) i un altre per l’alumnat que no assisteix (Itinerari B):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

Per tenir l’avaluació contínua es necessari assistir

com a mínim a un 60% de les classes.

L’alumnat tindrà dret a fer les proves objectives

parcials si ha complit amb l’assistència; si no es així haurà de seguir l’itinerari B.

-

-

Treballs individual i/o grup    

NR

Recerca d’informació, comentaris de texts i anàlisi

d’imatges proposats pel professor i treballats en grup i/o individualment. Treballs que s’inclouran i

avaluaran a les proves objectives parcials.

L’alumnat que hagi triat l’itinerari B ha de signar amb el professor el contracte pedagògic on constarà  el treball a presentar el dia de la prova final.

20%

20%

Proves objectives parcials

R

Dues proves parcials que consistiran en resoldre qüestions i anàlisi d’imatges desenvolupades tant a les classes teòriques com a les sessions pràctiques.

Per superar-les l’alumnat no podrà obtenir una qualificació mínima de 5.

Es considerarà l’assimilació dels coneixements

treballats, la estructuració expositiva i la capacitat de síntesi.

L’alumnat que no superi les proves objectives parcials tendrà l’opció de realitzar la prova objectiva final i la prova extraordinària.

80%

---

Prova objectiva final

R

L’exercici escrit, al finalitzar el semestre, constarà

d’un tema i d’un seguit d’imatges per comentar de

manera individual, referents als continguts

desenvolupats tant a les classes teòriques com a les

sessions pràctiques.

Es valorarà la precisió en la resposta, la claredat

expositiva i l’ús de la teminologia.

Per superar-la l’alumnat haurà d’aprovar la prova

escrita amb una qualificació mínima de 5.

En el cas de seguir l’itinerari B és imprescindible que en el moment de la prova l’alumne aporti el treball que prèviament i mitjançant un contracte pedagògic hagin acordat alumne-professor.

Si no es supera la prova final, hi ha l’opció de fer la prova extraordinària amb els mateixos requisits.

---

80%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Bennet Cates, Phyllís: Historia dibujada del mueble occidental. Celeste Ediciones, Madrid 1995.

Massey, Anne: El diseño de interiores en el siglo XX. Ediciones Destino, Barna 1995.

Fleming, J y Honour, H.: Diccionario de las Artes Decorativas. Alianza Editorial, Madrid 1987.

9.2. Bibliografia complementària: 

A.A.V.V.: Diseño del mueble en el siglo XX. Editorial Taschen, 1989.

A.A.V.V.: Estilos del mueble. Ediciones CEAC, Barna 1976.

A.A.V.V.: Diseño. Historia en imágenes. Editorial Herman Blume, Madrid 1987.

Barrera,J.y Escarzaga, A.: Muebles, alfombras y tapices. Diccionarios Antiquaria, Madrid 1994.

Bonet Correa, A.: Historia de las artes aplicadas en España. Editorial Cátedra, Madrid 1982.

De Morant, H.: Historia de las artes decorativas. Editorial Espasa Calpe, Madrid 1980.

Droste, Magdalena: Bauhaus 1919-1933. Editorial Taschen, Berlin 1990.

Escarzaga, Angel: Porcelana, cerámica y cristal. Diccionarios Antiquaria, Madrid 1994.

Feduchi, Luis: Hístoria de! Mueble. Editorial Leopold Blume, Barna 2001.

Femandez Villamil, C.: Las artes aplicadas (2 vol). Servicio de publicaciones Escuela de AA y CA de Madrid 1982.

Fiell, Charlotte&Peter: Diseño del siglo XX. Ed. Taschen.

Lucie-Smith, Eduard: Breve Historia del mueble. Ediciones del Serbal, Barna 1980.

McCorquodale, Charles: Historia de la decoración. Editoria Stilos, Barna 1985.

Mercado Segoviano: Introducción a la Historia de la Decoración de Interiores. Dep. pub. Esc AA y CA Madrid.

Rybezynski, Witold: La casa. Historia de una idea. Editorial Nedea, Madrid 1989.

Shoenauer, Norbert: 6000 años de hábitat. Editorial Gustavo Gili, Barna 1994.

Las casas del siglo XX. Editorial Gustavo Gili.

-9.3. Altres recursos: 

Apunts de classe, presentacions de PowerPoint, material bibliogràfic utilitzat en la recerca individual i pàgines web idònies.