โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกและวิเคราะห์ข้อสอบสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษารุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จัดโดย ศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม(บันลือ ถิ่นพังงา)

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข้อมูลผู้สมัคร

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

อีเมลที่ติดต่อได้

อาหาร

O ทั่วไป          O อิสลาม

หน่วยงานที่สังกัด

การชำระเงิน

โปรดส่งใบสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ชำระเป็นเงินสด

     ณ ห้องสำนักงานคณะฯ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

     เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

โอนเข้าบัญชี

    ธนาคาร : ออมสิน สาขากาญจนวนิช (สงขลา)

    ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

    ชื่อบัญชี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

    เลขที่บัญชี : 020177354204

***กรุณาแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อหน่วยงานไปยังหมายเลขโทรสาร 0 7431 7606 หรือ Line ID: @sij7929n***

หมายเหตุ

        - กรณีมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาน้อยกว่าเป้าหมาย คณะฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกกำหนดการสัมมนาและคืนเงินค่าลงทะเบียน

        - ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        นางสาวนุชรีย์  สุบินรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7431 7605      โทรศัพท์มือถือ  08 4862 6733

        นายชัยกฤต  เงารังษี     โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 1119 หรือ 09 4953 2265

        โทรสาร 0 7431 7606 อีเมล husotsu@gmail.com หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.huso.tsu.ac.th