Säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA Yhdistyksen nimi on Suomen Silmähoitajat ry – Finlands TOIMINTA-ALUE: Ögonskötare rf. Kotipaikkana on Tampere. Yhdistys on

valtakunnallinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

TARKOITUS: Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää silmäpotilaiden hoitotyötä,

valvoa jäsentensä ammatillisia etuja ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia ansiota tai aineellista etua jäsenille.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

a) järjestää neuvottelu- ja opintotilaisuuksia b) antaa lausuntoja c) harjoittaa julkaisutoimintaa mahdollisuuksien mukaan d) toimii terveydenhuollon eri yksiköiden yhteistyön kehittäjänä e) on yhteistyössä terveydenhoitoalan oppilaitosten kanssa f) myöntää apurahoja tutkimustyöhön tai opinto- ja

koulutusmatkoja varten

Tarkoituksena tukemiseksi:

a) yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa toimintaansa

varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta b) yhdistys saa ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja c) yhdistys asianomaisen luvan saatuaan saa panna toimeen

rahankeräyksiä ja arpajaisia d) yhdistys saa harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa

LIITTYMISOIKEUS JA Yhdistyksen jäseneksi liittymisoikeus on kaikilla Suomessa JÄSENYYDEN silmäpotilaiden hoitoon osallistuvilla tai siitä kiinnostuneilla. SÄÄNNÖT

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen voi erota yhdistyksetsä ilmoittanalla siitä kirjallisesti hallitukselle, puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on huomautuksesta huolimatta jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kalenterivuoden ajalta.

Jos jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen arvoja ja/tai on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen päätöksiä, voi yhdistys kokouksessaan erottaa hänet. Ehdotus jäsenen erottamistaseksi yhdistyksestä muiden syiden, kuin maksamattoman jäsenmaksun takia, on esitettävä kirjallisesti perusteluineen yhdistyksen hallitukselle. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asianomaiselle.

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan jäsenmaksun


kerran vuodessa

YHDISTYKSEN Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. TOIMIELIMET: Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Hallitus

käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa. Hallituksen alaisina toimivat tarpeellisiksi katsotut toimikunnat, jotka hallitus asettaa.

YHDISTEKSEN Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen, sekä tarvittaessa ylimää- KOKOUKSET: räisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen

hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä, muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille viisitoista (15) päivää aikaisemmin yhdistyksen hallisuksen päättämistä alan ammattilehdissä.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella jäsenellä, joka voi todistaan henkilöllisyytensä. Valtakirjaa käyttämällä ei saa äänestää. Käsiteltävänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa se esitys, johon puheenjohtaja yhtyy.

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä:

a) käsitellää hallituksen laatima kertomus yhdistyksen

toiminnasta ja taloudesta edelliseltä toimivuodelta b) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tilintarkastajien antaman

laudunnon perusteella tili – ja vastuuvapauden myöntämisestä c) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa

toimivuotta varten d) päätetään jäsenmaksun suuruudesta e) valitaan koka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota

myös kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle f) valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi (2) tilintarkistajaa ja

ksksi (2) varatilintarkastajaa

YHDISTYKSEN Hallituksen jäsenistö koostuu silmähoitotyöstä tekevistä jäsenistä. HALLITUS: Yhdistyksen toimintaa johtaan hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2)

vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, 5 – 7 varsinaista jäsentä ja 5- 7 henkilökohtaista varajäsentä. Puolet hallituksen jäsenitä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaa varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaa tai hallituksen


ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta tai jos, 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouks on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1⁄2 muista hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinlertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee esitys, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

TOIMINTA –JA Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tu- TILIKAUSI lee jättää tilintarkastajille ennen elokuun viimeistä päivää.

NIMEN Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai KIRJOITTAMINEN: sihteeri kaksi yhdessä.

SÄÄNTÖJEN Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen vuosi- MUUTTAMINEN: kokouksessa, jos muutoksen puolesta on äänestänyt kaksi

kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

YHDISTYKSEN Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneistä varoista PURKAMINEN: päätettävä yhdistyksen purkamisesta päättävässa kokouksessa.

Jäljelle jääneet varat on käytettävä yhdistyksen tarkoistusperien edistämiseksi. Purkamiskokouksessa myös päätetään yhdistykselle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä edellisen mukaisesti, ellei lahjoittajan tai testamentin tekijä ole nimenomaan toisin määrännyt. Yhdistyksen purkamispäätöksen tekoon vaaditaan viisi kuudesosaa (5/6) purkamiskokouksessa annatuista äänistä.