Мэдээллий технологийн төслийн менежмент

Агуулга

 1. ОНОЛЫН ХЭСЭГ
 1. Мэдээллийн технологийн төслийн менежмент………………....2
 2. Мэдээллийн технологийн төслийн менежмент аргазүй………..5
 3. Төслийн нэгдсэн удирдлага……………………………………...17
 4. Хүний нөөцийн менежмент……………………………………...18
 5. Төслийн цар хүрээний менежмент……………………………....21
 6. Цагийн  менежмент………………………………………………22
 7.  Зардалын  менежмент…………………………………………...24
 8. Эрсдлийн удирдлага……………………………………………..25
 9. Төслийн харилцаа холбоо ,  Tracking  ба тайлан………………27
 10. Мэдээллийн технологийн  чанарын менежмент……………….29
 11. Татан нийлүүлэлтийн менежмент  болон  Аутсоурсинг……....32
 12. Төслийн хэрэгжилт, Хаах болон Үнэлэх……………………….33
 13. Төслийн менежментэд  хэрэглэгдэх  арга  , хэрэгсэл болон техник…34

                                                                       

 1. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ
 1. Standish олон  улсын групээс /CHAOS /  Мэдээллийн технологийн  төсөлд 1994-2004 онд явуулсан  судалгаа……………………….36
 2. Төслийн менежментийн програмуудын харьцуулсан  судалгаа…..39
 3. Microsoft Project server ашиглах шаардлага  ярилцлага……………43

 1. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ
 1. Мicrosoft Project server 2007 суулгах тохируулах…………………..45
 2. ЦЕГ  “Өргөдөл гомдол”-ын мэдээллийн систем     төслийг…….65 хэрэгжүүлэх

ДҮГНЭЛТ

 НОМ ЗҮЙ

             ХАВСРАЛТ

ОРШИЛ

Дэлхий бол хавтгай. Бидний амьдарч буй энэ үе  бол  Мэдээллийн технологи, дэлхий нийтийн глобалчлалын эрин үе бөгөөд цаашид улам хавтгайжсаар, технологи маш хурдацтайгаар хөгжсөөр байх болно. XX зууны гайхамшиг, XXI зууны амьдралын хэрэглээ бол мэдээллийн технологи буюу компьютерийн техник, програм хангамжийн хөгжил дэвшил юм. Хүн хөгжихийн хирээр биеийн хөдөлмөрөөр бус оюун ухаанаараа л бүхнийг хийж бүтээмжийг өндөр байлгахыг эрмэлздэг. Энэ эрмэлзлэл нь мэдээллийн технологи оролцоо тусламжаар л хэрэгждэг бөгөөд зах зээлийн эдийн засгийн харилцаатай нийгэмд төсөл хөтөлбөр ихээхэн хэрэгждэг. Иймээс Оюутан миний бие “Мэдээллийн технологийн төслийн менежмент” сэдвийг судалсан болно. Ингэж судлахдаа төсөл хөтөлбөр гэж юу болох? сайн төсөл яаж боловсруулах вэ? төсөл бичих стандарт гэх мэт төсөлтэй холбоотой арга зүйг бус яг бэлэн болсон сонгогдсон төслийг яаж амжилттай удирдах олон улсын стандарт, онол арга зүй, яаж удирдвал төгс дуусахыг судалж , мэдээллийн технологийн төслийг Microsoft Project , Project server ашиглан төслийн 9 менежмент  тус бүр дээр  яаж хэрэгждэгийг харуулсан болно.

 1.  МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

         1.1 .1 Төслийн тодорхойлолт

Төсөл нь тодорхой зорилгод хязгаарлагдмал нөөцөөр хүрэх тухай урьдчилан боловсруулсан баримт гэдэг. Төслийг нэг буюу бүлэг хүмүүс зохиож менежер түүнийг ажиллах хүч, материал хөрөнгө мөнгө, цаг хугацааны урьдчилан тооцсон түвшинд удирдан хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.

байх зэрэг  шинжүүдийг  агуулсан  аливаа  үйлажиллагааг  хэлнэ.Төсөл нь хоорондоо нарийн уялдаатай ажлуудаас бүрддэг, зарим ажил өөр ажлыг хийж дууссаны дараа л хэрэгжих боломжтой байдаг. Иймээс ч төсөл нь удирдлагын нарийн арга барил шаардсан, динамик систем юм.

1.1.2 Төслийн менежмент

Египтийн пирамид , Хятад цагаан  хэрэмийг барихад тэр үеийн хүмүүс  төсөл зохиож , төслөө явуулж байсан түүхтэй .Төслийн менежмент гэдэг бол төслийн үйл ажиллагааны хүрээний бүхий л мэдлэг, чадвар, техник, хэрэгслүүдийг ашиглан, тухайн төсвийн шаардлагуудад нийцүүлэн явуулж  буй төслийн хүрээний бүхий л үйл ажиллагаа юм.

(PMI*, Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide),

Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд орчин үеийн шинжлэх ухааны мэдлэг, туршлага арга хэрэгсэл, технологи дээр тулгуурлан ашигтай үр дүнд хүрэхэд чиглэгдсэн хүн болон материаллаг нөөцийг удирдах урлаг, мэргэжлийн үйл ажиллагаа, шинжлэх ухаан юм.Мэдээллийн холбооны технологи үсрэнгүй хөгжиж байгаа өнөө үед төслийн менежментэд энэ технологийн дэвшилтэт ололтуудыг эрчимтэй нэвтрүүлэн улам боловсронгуй болгон хөгжүүлэх болжээ.

1.2.1 Мэдээллийн технологийн төсөл

Мэдээллийн технологи (МТ) гэдэг нь Мэдээллийн технологийн Америкийн Холбооноос (ITAA) тайлбарласанаар “судлах , загварчлах , хөгжүүлэх, хэрэгжилтийг компьютерт суурилсан мэдээллийн системээр удирдах дэмжих , тодорхойлбол хэрэглээний програм хангамж ба компьютер техник  ашиглахийг хэлдэг.” Өнөөдөр Мэдээллийнийн технологи гэдэг нэр томъёо нь  тооцоолох олон үзэл болон технологийг ойлгодог бөгөөд,  энэ нэр томъёог илүү их өргөн хэрэглэдэг болжээ.Мэдээллийн технологи нь зөвхөн том салбарт биш бүхий л талбарийг хамаардаг.  

Мэдээллийн технологийн төслийн жишээ

Зохистой арга зүй

                                                                                                                                                                                 

Схем 1.1. Мэдээллийн технологийн төсөлийн бүтэц

1.2.2 Мэдээллийн технологийн төслийн менежмент

Мэдээллийн  технологийн төсөл менежмент нь багийн хамтын ажиллгааг илүү шаарддаг бөгөөд бусад салбарын төслийн менежментээс зарим нэг  ойлголтоос ихээхэн зөрүүтэй , бэрхшээлтэй байдаг. Мэдээллийн  технологийн төсөл нь үйлдвэрийн болон бусад төслүүдээс аль өнцгөөс нь харахад хүнд бэрхшээлтэй байдаг. Жишээлбэл : Цар хүрээг нь зүгээр нэг шооны нэг тал шиг тоолж харж чадахгүй , чанар нь илэрхий харагддаггүй ,гарт  барьж мэдэрдэггүй , гараар өргөтгөж болдоггүй , стандарт арга зүй нь хялбар биш байдаг. Гэвч техник хангамж, програм хангамж, барилга байгууламж, инженерчлэлийн болон үйлчилгээний гэх зэрэг ямар ч төсөл байсан бүгдэд нь төсөл менежментийн уламжлалт арга хэрэгсэл нь тохирч байдаг. Төслүүд нь хэрэглэдэг арга хэрэгслүүдээрээ бус харин төслийн зорилго, үйл ажиллагаа, үр дүнгээрээ ялгардаг. Мэдээллийн технологийн төсөл нь учирч болох эрсдлүүд, зах зээлийн эрэлтийн маш хурдтай өсөлттэй холбогдон бий болдог хурдан хөгжүүлэх  , цаашид дэмжих шаардлагууд зэргээрээ бусад төслөөс ялгарч байдаг тул уламжлалт төсөлийн менежментйин  арга дээр зарим нэг зүйл нэмэгддэг байна.

Бусад төсөлөөс гол ялгагдах онцлог болон бэрхшээлүүд нь:

Мэдээллийн технологийн төслийн менежментийг судлах   шаардлага:

Мэдээллийн технологийн төслүүд нь олон дээд  амжилтуудыг үзүүлсэн байдаг.Төслийн менежментийн ухаан нь хөгжиж буй боловч олон төсөл бүтэлгүйтсээр байгаа тэр дундаа Мэдээллийн технологийн төсөл хамгийн ихээр бүтэлгүйтсээр байгаа.Мэдээллийн технологийн төсөл хэрэгцээ , тоо өсөн нэмэгдсээр л байна         2000 онд 300,000 Мэдээллийн технологийн төсөл , 2001 онд  500,000 Мэдээллийн технологйин төсөл шинээр эхэлж байжээ.

1.2   МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН , АРГА ЗҮЙ

Яагаад  МТТМ , цаашдын хандлага

Байгууллагын  нөөц  хязгаарлагдмал  байдаг , байгууллага ямагт ашиг сонирхолын өрсөлдөөн дунд оршиж байдаг. Мэдээллийн технологийн төсөл  3F /  fear , facts ,faith буюу ( айдас , бодит байдал ,итгэл найдвар ,) / -н шалтгаанаас болж үүсдэг.

 тулд онцгой төслийг хэрэгжүүлдэг.Техник технологи асар хурдан хөгжиж буй энэ үед мэдээллийн технологийг үйл ажиллагааг бизнест ашиглаж байж өрсөлдөөнт тунаж үлдэнэ.

Илүү сайн! Хямдхан! Хурдан!  Болгох нь Мэдээллийн технологийн төслийн гол зорилго

Гурвалсан шаардлага        

Төсөл бүр өөр аргаар хийгдсэн ч доорх 3 шаардлагын дор хийгддэг.

Төслийн менежер үүрэг нь үргэлж эдгээр 3н  зорилго , шаардлагыг үргэлж дэнсэлж өрсөлдөж байдаг.Төслийг амжилттай удирдах арга ухаан нь  энэ гурван зорилгын (Цар хүрээ,цаг , зардал) уулзалтан дээр оршдог ба ингэснээрээ  төслийн  санхүүжүүлэгчийн   санаанд нийцдэг.

D:\7 semester\IM329\Picture\1 .jpg

 

Зураг 1 .1 Төслийн гурвалсан холбоо  


                       Төслийн менежментийн бүтэц                                                                                         Төслийн хавтас

        

Схем 1.2  Төслийн менежментийн бүтэц                                                                                    


Төсөлд оролцогчид гэж хэн бэ?

Төсөл , төслийн үр дүнд ямар нэгэн байдлаар  нөлөөлж  , төсөлд ямар нэгэн байдлаар холбогдож байгаа  бүлэг , хүмүүс юм.

PMBOK-ын  9-н мэдлэгийн цогц хүрээ        

Төслийн менежментийн PMBOK  мэргэжлийн байгууллагаас  төсөл  хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэгийн цогц хүрээг тодорхойлсон байдаг.

 1. Нэгдсэн менежмент - Integration       (Ямар бодлого авч хэрэглэх вэ)  
 2. Хэр хэмжээний менежмент-  Scope   (Төслийн хамрах хүрээг тодорхойлно
 3. Цаг хугацааны менежмент – Time    (Цаг хугацааны төлөвлөлт)
 4. Төсөв, зардлын менежмент         - Cost  (Ямар хэмжээний зардал гаргахыг төлөвлөнө)
 5. Чанарын менежмент – Quality        (Төслийн чанарын түвшин ямар байх)
 6. Хүний нөөцийн менежмент - Human Resource  
 7. Харилцааны менежмент - Communication
 8. Эрсдлийн менежмент – Risk (Эрсдэлийг тооцох)
 9. Татан нийлүүлэлтийн менежмент    - Procurement

Төслийн менежментэд  хэрэглэгдэх  арга  , хэрэгсэл болон техник

Төслийн менежер болон төслийн менежментийн олон үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой хэрэгсэл болон ашиглагддаг тодорхой арга, техникүүд байдаг.

 Төслийн амьдралын цикл болон МТ хөгжүүлэлт

Төслийн  бүтээгдэхүүн хийгдэж дуусах хүртэл төслийн эхлэлээс дуусах хүртэл тодорхойлсон хоорондоо уялдаатай үйл ажиллагаа, үе шатын нийлбэр юм.

Үе шат , үелэлийг бүрийг дуусахад үхлийн цэг болон шийдвэрийн  цэгийг тодорхойлж , үе бүрийн гүйцэтгэлийг үнэлж  , илэрсэн асуудлийг залруулах  эсвэл төслийг цуцладаг.

D:\8 semester\IT330\Picture\fast.jpg

Зураг  1.2  Төслийн амьдралын цикл                                                                                    

Fast tracking үе шатын эхлэл болон төгсгөлийн давхцах нь төслийн цаг хугацааг багасгадаг хэдий ч Эрсдэлийг дагуулж байдаг

Ерөнхий  төслийн амьдралын цикл

Олон чиглэлийн төсөл хэрэгждэг болохоор , ерөнхий амьдралын цикл доорхи зурагт үзүүлсэний дагуу байдаг. Гэхдээ төсөл гүйцэтгэлийн хэсэгийн үе шат нь чиглэл чиглэлээрээ өөр үе шатад хуваагддаг.

D:\7 semester\IM329\Picture\ТАЦ .jpg

                               Зураг 1 .3 Төслийн амьдралын цикл

        Систем хөгжүүлэх амьдралын цикл (СХАЦ)

 Үе шат

Систем хөгжүүлэх амьдралын цикл (СХАЦ)

D:\7 semester\IM329\Picture\СХАЦ .jpg

                                   Зураг 1 .4  Систем хөгжүүлэх амьдралын цикл

        

        

ТАЦ болон СХАЦ хоорондийн хамаарал

Систем хөгжүүлэх амьдралын цикл (СХАЦ) төслийн амьдралын циклийн (ТАЦ) нэг хэсэг юм.

D:\7 semester\IM329\Picture\ТАЦ &СХАЦ .jpg

                                   

Зураг 1 .5  ТАЦ болон СХАЦ хоорондийн хамаарал

Хүрхрээ загвар

               -    Сайжруулсан хүрхрээ загвар буюу V загвар

               -    Спирал загвар

               -    Нэмэгдүүлэн хөгжүүлэх загвар

               -    Прототип загвар

          -    Extreme Programming (XP) …

Систем хөгжүүлэх бүтэцлэгдсэн хандлага

 Extreme Project Management (XPM)

        Арга  зүй

Мэдээллийн технологийн төслийн менежментийн арга зүй

D:\7 semester\IM329\Picture\methodology.jpg

                               

 Зураг 1 .6 Мэдээллийн технологийн төслийн менежментийн арга зүй

Үе шат

Measurable Organizational Value (MOV) -  Төслийг хэрэгжүүлсэнээр байгууллагд гарах хэмжигдэхүйц үр ашиг.Цаашид (MOV) гэж  товчлоно

Мэдээллийн технологийн  төслийг  амжилттай дуусгах

MT-ийн төсөл амжиллтай дуусдаг

        

Мэдээллийн технологийн  төслийг  амжилттай дуусгах

Мэдээллийн технологийн төслийг хэрэгжүүлж эхлэх

Төсөл нь ямар хүрээг хамрах вэ? /хийгдэх үндсэн ажлууд/

           Төслийн санал

Мэдээллийн технологийн төсөл  хэлэхдээ төслийн саналын  бичиг баримтыг бөглөсөнөөр эхэлдэг  бөгөөд  энэ  бичиг баримт нь тодорхой  форм буюу  загварын дагуу  хийгдсэн байх  ёстой.                                Төслийн санал: Хавсралт 1-1 –г үзнэ үү!

           Төслийн батлагдсан бичиг баримт (гэрээ)

Төслийн саналтай  танилцсаны  дараагаар  эрх  бүхий  албан тушаалтан нарын  хооронд  хийгдэх , тэдний гарын  үсгээ зурснаар  баталгаажих  албан ёсны  бичиг  баримт юм.      Энэхүү  бичиг  баримт нь  дараах мэдээллийг  агуулсан байна :

Мөн энэхүү албан бичиг нь  төсөл гүйцэтгэх явцад өөрчлөлт хийгдэхгүйгээр зохиогдсон байх  ёстой.МТ –н томоохон байгууллагуудын хувьд  Санхүүгийн ахлах ажилтан болон (CFO) Мэдээлэл технологийн ахлах ажилтан (CIO) гарын үсэг зурдаг

Төслийн батлагдсан бичиг баримт (гэрээ) Хавсралт 1-2 –г үзнэ үү!

        Төслийн  мастер  төлөвлөгөө

Гарын  үсэг зурагдасны  дараагаар  төслийн  мастер  төлөвлөгөө  хийгдэнэ.Мастер  төлөвлөгөө нь энгийн  нэг бичиг баримт  байна.Мөн дэд  төлөвлөгөөнүүдийг агуулсан байдаг.

Харилцааны

Оролцогчдын

Орон тоо & HR

Цар хүрээ & өөрчлөлт

Аюулгүй байдлын  

Чанарын

Эрсдэлийн

Хяналтын

Татан нийлүүлэлтийн

Төслийн дэд төлөвлөгөнүүд

Эдгээр  дэд  төлөвлөгөөнүүд нь тухайн байгууллагын мөрддөг үйл  ажиллагаа  баримтладаг   бодлогод  нийцсэн байх  ёстой.

Төслийн мастер төлөвлөгөө  Хавсралт 1-3 –г үзнэ үү!


1.3 ТӨСЛИЙН НЭГДСЭН УДИРДЛАГА

Төслийн менежер төслийн амьдралын   циклийн  хүрээнд бүхий л үйл ажиллагааг , төслийн мэдлэгийн хэсэгтээ (knowledge areas) зохицуулах шаардлагатай болдог  

D:\8 semester\IT330\Picture\integration Management.jpg

Зураг 1 .7 Төслийн нэгдсэн удирдлага

 1. Төслийн төлөвлөлтийн хөгжүүлэлт – Төлөвлөлт нь төслийн гүйцэтгэл болон хяналтын явцын үндсэн чиглэл болж өгдөг. Төслийн төлөвлөлт нь дараах зүйлсэд ашиглагддаг.
 1. Төслийн төлөвлөлтийн хэрэгжүүлэлт – Төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх нь төслийн төлөвлөлтийг хийх хамгийн эхний үйл ажиллагаа бөгөөд энэ

      үе шатанд төслийн төсвийн ихэнхи хэсэг нь зарцуулагддаг.

Энэ үе  шатнаас л төслийн үр дүн ерөнхийдөө гардаг.

 1. Өөрчлөлтийн хяналт – Төслийн үйл явцын бүхий л шатны хяналтыг тодорхойлох

Зураг 2.1        Нэгтгэлийн удирдлага

1.4 ТӨСЛИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Хүний  нөөцийн менежмент бол төслийн менежментийн  үйл  ажиллагаанд хамгийн  чухал бөгөөд , хүний нөөц нь хамгийн  хүчтэй  үр нөлөөтэй  юм.

Төслийн хүний нөөцийн  менежментэд:

Багийг  бүрдүүлэх сонгох

Зураг 2.2        Хүний нөөцийн удирдлага

Төслийн  менежерийн  үүрэг

Төслийн менежер төсөлийг ажиллах хүч,материал хөрөнгө мөнгө цаг хугацааны урьдчилан тооцсон түвшинд удирдан хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.Төсөл хэрэгжих явцад материалын үнэ өөрчлөгдөх нөөц багасах зэргээр нөхцөл байдал өөрчлөгдөж болох учир менежер төслийг нөхцөл байдалтай уялдуулан шинжилж, төлөвлөгөө графикийг өөрчилж зохицуулах чадвартай байх ёстой юм. Төслийн удирдагчийн гол зорилго бол ажлуудыг цаг хугацаанд нь хуваарлагдсан хөрөнгийн хэмжээнд, техникийн заавар журамд заасны дагуу гүйцэтгэх боломжоор хангахад оршино.Цаг, хөрөнгө хүч, чанар гэсэн 3 үзүүлэлт төслийн удирдагчийн байнгын хяналтанд байх ёстой.Учир нь энэ 3 үзүүлэлт төслийн үндсэн хязгаарлалтууд болдог байна.Төслийг амжилттай явуулж  цаг хугацаанд нь  багтаан чанартай хийж  гүйцэтгэх ёстой.

Төслийн менежер нь төсөл гүйцэтгэх багийг удирддаг. Төслийн менежер нь төслийн баг , төсөлд оролцогчдыг холбох үүрэгтэй бөгөөд, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж , удирдах нөлөөлөлийг хэрэгжүүлсэнээрээ төсөлийг амжилттай биелүүлэх баталгаа итгэл найдварыг төрүүлж байх ёстой.

Төслийн менежерийн  үүргээс дурьдвал:

Чадварлаг төсөл удирдагч

Чадварлаг сайн  төсөл удирдагч төслийн удирдагч доорхи чадвар , шинж  чанарууд заавал агуулж байдаг

Чадваргүй менежер

1.5  ТӨСЛИЙН ЦАР ХҮРЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТ

Scope  - төслийн бүтээгдэхүүнийг бий болгоход хийгдэх бүхий л ажлууд болон эдгээр ажлуудыг бий болгох процессийг хэлнэ. Ө/х  Энэ нь төслийг амжилттай боловсруулахад шаардагдах төслийн ажлуудыг тодорхойлох, түүнийг илрүүлэх үйл явцыг багтаадаг. Энэ нь хамгийн түрүүнд тухайн төсөлд юу багтах, юу багтахгүй байхыг тодорхойлох түүнийг хянах асуудлыг авч үздэг.

Төслийн /MOV/ болон төслийн төлөвлөлт хоёрыг холбох холбоос нь юм.

Скем 2-1 Төслийн хүрээ хязгаарын хил

        

                                                                                                                                                   

Зураг 2.3        Хүрээ хязгаарын удирдлага

Төслийн  менежментийн  энэ  хэсэгт  wbs (Шаталсан ажлын бүтэц) диаграм  хийгддэг. WBS –ийн талаар  Төслийн менежментэд  хэрэглэгдэх хэрэгсэл болон техник  дэд сэвдийг харна уу!

1.6 ТӨСЛИЙН ЦАГИЙН  МЕНЕЖМЕНТ

Төслийн төлөвлөгөөний шууд үргэлжлэл буюу  үр дүн юм.Төслөөр хэрэгжүүлэх ажлуудыг хийж  гүйцэтгэхийн тулд өдөр тутам, долоо хоног,  сар гэх мэтээр нарийвчлан төлөвлөн   хэрэгжүүлэх шаардлага гардаг.

Төслийн цагийн менежент нь төсөлд цаг  хугацааны талаасаа шаардлагатай үйл ажиллагаа, тэдгээртэй холбоотой   менежментийн процесс юм.

                                                                                                 

 

 Зураг 2.4 Цагийн  менежмент

Төслийн  цагын  менежментэд  PND (project network diagrams) , Gantt charts, CPM (Critical Path Method,)  critical path analysis, critical chain scheduling , PERT (Program Evaluation and Review  Technique ) диаграмууд  дүрслэгддэг.  Эдгээр диаграмын  тухай Төслийн менежментэд  хэрэглэгдэх хэрэгсэл болон техник  дэд сэдвийг харна уу!

1.7 ЗАРДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

Зардалыг тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд  зарцуулах нөөц, солилцоонд өгөх зүйлийг хэлнэ. Зардал  нь ихэвчлэн  мөнгөөр хэмжигддэг.

Төслийн зардлын менежмент нь  батлагдсан төсвийн хүрээнд төслийн  процессуудыг багтаан явуулж, төслийг   гүйцэлдүүлэх үйл ажиллагаа юм.

Энэхүү үйл ажиллагаанд

 1. Нөөцийн төлөвлөлт – Төслийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд ямар нөөц (хүний, техникийн, материалын) хэдий хэмжээгээр ашиглагдахыг тодорхойлно.
 2. Зардлын тооцоо – Төслийн ажлыг гүйцэтгэхэд хэдий хэмжээний зардал бүхий нөөц шаардлагатайг тооцдог.
 3. Зардлын төсөвлөлт – Төслийн үйл ажиллагааны үе шат бүрд тооцоологдсон зардлыг хуваарилах
 4. Зардлын хяналт – Төслийн төсөвт өөрчлөлт орох эсэхийг хянах

Төслийн менежментийн энэ хэсэгт  зардал  тооцох  top-down-analogous  bottom-up /Constructive Cost Model  (COCOMO) / Earned Value Management (EVM)  аргууд  хэрэглэгддэг.Энэ аргуудыг Төслийн менежментэд  хэрэглэгдэх  арга  , хэрэгсэл болон техник  дэд  сэдвийг  үзнэ үү!


        

Зураг 2.5   Зардлын  менежмент

1.8 ЭРСДЛИЙН   УДИРДЛАГА

        Эрсдэл гэж юу вэ?

Эрсдэл гэдэг бол “ирээдүйд учир болох тодорхойгүй   байдал” юм.

Төслийн эрсдлийн удирдлагын гол зорилго бол төслийн   боломжуудыг хамгийн өндөр байлгаж, төслийн байж    болох эрсдлүүдийг хамгийн бага байлгах явдал юм.

Эрсдлийн удирдлага хийх алхмууд

                                     Зураг 2.6 Эрсдэлийн  менежмент

Эрсдлийг тодорхойлох хэрэгслүүд -Risk identification

Эрсдлийн үр нөлөө/чанар/ы-н үнэлгээх хийх хэрэгслүүд -Qualitative risk analysis

Эрсдлийн тоо хэмжээний шинжилгээ: /Quantitative risk analysis/

SWOT шинжилгээ, Monte Carlo simulation, Шийдвэрийн мод загвар /decision tree analysis/  Probability/Impact- Боломж/Үр нөлөө матриц  аргуудыг Төслийн менежментэд  хэрэглэгдэх  арга  , хэрэгсэл болон техник  дэд  сэдвийг  үзнэ үү!    

1.9 ТӨСЛИЙН ХАРИЛЦАА ХОЛБОО ,  TRACKING  БА ТАЙЛАН

Сайн  харилцаа холбоо нь төсөлд  маш  чухал  

Олон төслүүд  харилцаа , хамтын  ажиллагаанаас болж бүтэлгүйтсэн байдаг. Мэдээллийн технологийн  салбар  харьцангуй  шинэ салбар болохоор манай  энэ үед Мэдээллийн технологийн  мэргэжлийн  сайн  харилцаа  холбоо төлөвшөөгүй байна. Судалгаанаас  үзэхэд  Мэдээллийн технологийн  мэргэжилд  сайн  чадварлаг харилцаа  байх нь амжилтанд  хүргэдэг нэг шалтгаан  болдог байна. Мэдээллийн  технологийн  мэргэжилтэн  харилцааны өндөр ур чадвартай  байх нь албан  тушаал , нэр хүнд олох гол хүчин зүйл  болдог байна.

Төслийн харилцаа холбоо

Төслийн үйл  ажиллагаанд  шаардлагатай  баталгааг цагаа  олж зүй зохистой хүргэх  үйл  ажиллагаа.Энэ нь хүн, техник, мэдээлэл гурвыг хамгийн ашигтай байдлаар хэрхэн холбохыг авч үздэг.

 

Зураг 2.7        Харилцаа холбооны удирдлага

Харилцааны  чадварыг  хөгжүүлэх

Харилцааны  суваг  

1.10 МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТ

Эрсдлийг тодорхойлох хэрэгслүүд -Risk identification

Эрсдлийн үр нөлөө/чанар/ы-н үнэлгээх хийх хэрэгслүүд -Qualitative risk analysis

Эрсдлийн тоо хэмжээний шинжилгээ: /Quantitative risk analysis/

SWOT шинжилгээ, Monte Carlo simulation, Шийдвэрийн мод загвар /decision tree analysis/  Probability/Impact- Боломж/Үр нөлөө матриц  аргуудыг Төслийн менежментэд  хэрэглэгдэх  арга  , хэрэгсэл болон техник  дэд  сэдвийг  үзнэ үү!    

D:\8 semester\IT330\Picture\quality.jpg

Зураг 2.8        Төслийн чанарын удирдлагын процесс

Мэдээллийн технологийн чанарын менежментийн  төлөвлөгөө

Чанарын философи  болон зарчим

Чанарын стандарт болон хэмжүүр

Verification and Validation

Өөрчлөлтийн удирдлага

 Удирдлагын хэлбэр

        

Зураг 2.9        Төслийн чанарын менежмент

         Төслийн чанарын менежментэд  Six sigma , CMMI (Capability Maturity Model Integration ) - Fishbone diagram , Pareto diagram  , Checklist  арга  хэрэгсэл  ашиглагддаг.Энэ  арга хэрэгсэлүүдийн талаар  Төслийн менежментэд  хэрэглэгдэх  арга  , хэрэгсэл болон техник  дэд  сэдвийг  үзнэ үү!    

1.11 ТАТАН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖМЕНТ  БОЛОН  АУТСОУРСИНГ

Төслийн   гэрээ  төлөвлөгөөны дагуу  гүйцэтгэх болон  өөрчлөлтын  удирдлага  үйл  ажиллагаанд   шаардлагатай  багийн  гишүүдийн  санаачлагаар  захиалан  худалдаж  авах  , нөөцийн  удирдлага  юм.

Энэ шатанд гадны байгууллагуудаас төслийн хэрэгжүүлэлтэнд шаардагдах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг худалдан авах асуудлыг авч үзнэ.

 1. Зуучлалын төлөвлөлт – Юуг хэзээ зуучлахыг тодорхойлох
 2. Худалдан авах төлөвлөгөө – Бүтээгдэхүүний шаардлагыг бичиг баримтжуулах, тухайн бүтээгдэхүүнийг олж авах эх үүсвэрүүдийг тодорхойлох
 3. Худалдан авалт – Үнийн санал, анхны үнэ, худалдан авах санал зэргийг авах
 4. Эх үүсвэрийн сонголт – Боломжит худалдагт талуудаас сонголт хийх
 5. Захиргааны гэрээ – Худалдагч талтай харилцаа тогтоох
 6. Гэрээг дуусгах – Нээлттэй олон асуудлуудыг шийдвэрлэж дууссаны эцэст гэрээг цуцлах

1.9 Мэдээллийн технологийн төслийн програм , MS project 2007 програмыг төсөл удирдахад хэрэглэх нь

1.12 ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ХААХ БОЛОН ҮНЭЛЭХ

D:\8 semester\IT330\Picture\Finishproject.jpgЗураг 2.11   Гайхашрал

1.13 ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТЭД  ХЭРЭГЛЭГДЭХ  АРГА  , ХЭРЭГСЭЛ БОЛОН ТЕХНИК

Энэ хэсэгт төслийн менежментэд  ашиглагддаг арга хэрэгсэлүүдийг товчхон танилцуулаад , төслийн хэсэгт  төсөлд яаж хэрэглэхийг  авч үзнэ.

WBS –WorkBreakdown Structure – Шаталсан ажлын бүтэц

Хамгийн эхэнд (WBS) ийг гаргах хэсэг энэ нь төслийн ажлуудын оролт гаралт болгоныг нь нарийн тооцож тухайн ажлын хамрах хүрээ зэргийг, харилцан хамаарал зэргээр нь ангилан мод хэлбэрийн бүтцэд оруулан гаргадаг.Ө.х  ажлыг шатласан бүтцэд оруулдаг. WBS  төслийн цар хүрээний менежментэд  ашиглагддаг.Төсөлд WBS –ийг  хэрэглэсэн байдлыг  ЦЕГ  “Өргөдөл гомдол”-ын мэдээллийн систем     төслийг хэрэгжүүлэх

хэсгээс үзнэ үү!

Төслийн цагийн менежментийн арга хэрэгсэлүүд

PND (project network diagrams) –Төслийн сүлжээний диаграм

Gantt charts – Гантын диаграм

Төслийн ажлуудын жагсаалтыг хэрэгжих хугацааг зургаар хавсаргаж ,эхлэх болон дуусах хугацаа , хуанлиг харуулдаг.

CPM (Critical Path Method,)  -Гол замын арга

CPM  нь төслийн нийт үргэлжлэх хугацааг урьдчилан тооцож төлөвлөх  арга юм. /critical path/ нь төслийн сүлжээний  загвар дахь хамгийн урт зам юм.

D:\8 semester\IT330\Picture\cpm.jpg

Critical Chain Scheduling

PERT (Program Evaluation and Review  Technique)-Хөтөлбөрийг дахин үнэлэх арга

PERT  нь төслийн сүлжээний анализ  хийх арга бөгөөд үйл ажиллагааны  үргэлжлэх хугацааг /сайн, ихэвчлэн, муу/ магадлалаар  тооцоолно

Төслийн зардлын менежментийн  арга хэрэгсэл

Параметрик /parametric/: төслийн хүчин зүйлүүдийг математик загварт оруулан тооцоолол хийх аргачлал болно. /Constructive Cost Model  (COCOMO)/

COCOMO-ийн энгийн загвар нь

MM = C (KDSI) k юм. Үүнд:

MM- нэг хүн хийж дуусгах нийт хугацаа

C- тогтмол

KDSI- багтсан эх үүсвэрийн хэрэглэх заавар (delivered source instructions) мянгаар

к=тогтмол

Earned Value Management (EVM)

EVM нь төслийн гүйцэтгэлийг хүрээ, цаг  хугацаа, өртгийн харилцан хамаарлаар   хэмжих арга хэрэгсэл юм.

Өгөгдсөн шугамыг /baseline/ тодорхойлоод   уг шугаманд төсөл хэр зэрэг хүрч байгааг   харуулна.

ӨШ буюу /given baseline/ = төслийн анхны   төлөвлөлт + батлагдсан өөчлөлтүүд


II . СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ

2.1  STANDISH ОЛОН  УЛСЫН ГРУПЭЭС /CHAOS /  МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСӨЛД    1994-2004 ОНД ЯВУУЛСАН СУДАЛГААНЫ ДҮН

Амжилттай: Tөсөл цаг хугацаа , зардал нөөцдөө багтаж амжилттай дууссан , харагдах байдал ,бүх үйл ажиллагаа бүгд тодорхойлогдсон.

Ээдрээтэй /Challenged/: Төсөл бүрэн дууссан ч зардал нөөц, хөдөлмөр  хэтэрсэн , хугацаандаа  амжаагүй  өнгөн хэсэг  жижиг функцуудыг тодорхойлсон байдаг.

Бүтэлгүйтсэн: Төсөл дуусахаасаа өмнө цуцлагдан , хэзээж  хэрэгжээгүй

        

                                             График 1.1. Мэдээллийн технологийн төслийн хэрэгжилт

Copyright © 2006 The Standish Group International, Inc…

                              График 1.2. Мэдээллийн технологийн төслийн зардлын хэтрүүлэлт

Copyright © 2006 The Standish Group International, Inc…

График 1.3. Мэдээллийн технологийн төслийн цаг хугацаа  хэтрүүлэлт

Copyright © 2006 The Standish Group International, Inc…

Дээрх судалгаанаас үзэхэд мэдээллийн технологийн төсөл их бага хувь нь амжилттай болж , ихэнх хувь нь ээдрээтэй дуусаж , үлдсэн хувь бүр цуцлахаас аргагүй байдалд ордог байна.Мөн анх төлөвлөсөн цаг хугацаа , зардал нөөцөө хэд дахин хэтрүүлдэг байна.Техник технологи өндөр хөгжсөн энэ үед мэдээллийн технологийн чанартай төсөл хөтөлбөрүүд их хэрэгжиж байна.Иймээс мэдээллийн технологийн төслийн аргазүйг нь судлан гол эрсдэлийн шалтгаан олж түүнд хариу арга барилыг боловсруулах , мэдээллийн технологийн төслийн менежментийг амжилттай хэрэгжүүлэх шаардлага нэн тэргүүнд урган гарч байна.


2.2  2009 ОНЫ  БАЙДЛААР ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ПРОГРАМ ХАНГАМЖУУДЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ ,СУДАЛГАА    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Microsoft Project

Intellisys Project

OpenMind

Project KickStart

Rational Plan Multi Project

FastTrack Schedule

Service Desktop Pro

Milestones

MinuteMan

FusionDesk Profession

1.gif

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\2.jpg

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\3.jpg

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\4.jpg

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\5.jpg

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\6.jpg

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\7.jpg

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\8.jpg

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\9.jpg

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\10.jpg

Доод үнэ

$509.99

$159.00

$389.00

$199.00

$98.00

$360.99

$99.95

$269.00

$49.95

$89.95

 Функц бүрийн хувьд үнэлгээ                                 /Хамгийн  сайн гүйцэтгэлийг 8 оноогоор үнэлсэн/

Хамтын ажиллагаа

5

7

5

4

4

3

4

2

2

2

Нөөцийн менежмент

8

6

5

5

6

6

4

2

4

2

Төслийн менежмент

8

6

5

5

6

6

4

6

4

1

Хэрэглээний түвшин

7

6

8

8

3

2

2

5

2

6

Тусламж/Дэмжлэг

7

2

4

7

1

4

6

5

2

4

Нэгдсэн үнэлгээ

7

6

6

6

4

4

4

4

3

3

Худалдан аваад хэрэглэх болох тоо

1

Хязгааргүй

1

1

1

1

1

1

1

1

Хамтын ажиллагаа

Удирдлагын хэсэг

Багийн хуанли/цаг

Issue Tracking

Хэлэлцүүлэг

Нэгдсэн и-мэйл

RSS Feed

Нөөцийн менежмент

Resource Details

Skill Sets

Timesheets

Materials/Supplies

Check in/Check Out

Import Resources

eMail Addresses

Costs

Resource Notes

Groups

Төслийн менежмент

Task Management

Task Feedback

Recurring Task

Scheduling

Calendars

Time Lines

Events

Gantt Charts

Interactive Gantt Charts

Mind Maps

Reporting

Statistics

Work Load

Financials

Custom

Document Management

Budgeting

Critical Path Method

Project Templates

Scope

Milestone

Baseline

Risk/Benefit Analyzer

Automatic Notifications

Privacy Settings

Help/Support

General Support

Forum

FAQs

Online Video Demo

Үйлдлийн систем

Windows (Vista ,XP)

Mac OS X

Linux

Үйл ажиллагаа болон , чанар чадвараараа эхний 10 т ордог Төслийн менежментийн програм  хангамжуудын  харьцуулалт хийж судалсаны үр дүнд Microsoft компаны  MS Project програм хамгийн үр бүтээл  сайтай , илүү олон функц үйл ажиллагаа чадвартай хэрэглэхэд энгийн байна. Иймээс энэхүү програм хангамжийн сүүлийн хувилбар MS Project 2007 програмыг  төсөл хэрэгжүүлэхэд ашиглахыг зөвлөж байна.Мөн оюутан миний бие нь энэхүү програмыг  төгсөлтийн ажилдаа ашиглахаар сонгон  авсан авлаа.Хэрвээ  монгол  лицензийн  систем  орж  ирээд хэрэгжсэн тохиолдолд  Intellisys Project  , Project KickStart  зэрэг боломжийн үнэтэй  програм , мөн  Open-Project , Openworkbench , dotproject , taskjuggler нээлттэй эхийн програмуудыг хэрэглэхийг санал болгож байна.


2. 3 MICROSOFT  PROJECT SERVER АШИГЛАХ  ШААРДЛАГА

Төслийн удирдагч   “Нимон системс”  Үүрцайх

Багын  гишүүд  бүртэй  харилцахад  хүндрэлтэй байдаг тэднийг  мэдээллэээр хангах  болон  явцбн хяналт хийхэд хүндрэл гардаг

Монголд  бол нилэнхүүдээ төслийн менежмент явцгүй байгаа.Төслийн нэгдсэн мэдээлэл  байдаггүй болохоор ер нь хүдрэлтэй

Гардаг.Нэг  бүрчлэн хэлэх  шаардлага  гардаг.

Би дээр хэлсэн нэгдсэн мэдээллийн , төслийн сервер  ашигладаггүй болохоор ер нь  их ажил ордог

Ихэнхдээ байнга хяааж байхыг хүсдэг

Гардаг

Орчин үед  шинэ шилдэг технологи ашиглахгүй  бол  уламжлалт аргаар явбал ямар ч байгууллагы цаг ашиглалт муу байх нь гарцаагүй

Гишүүдээс       “Нимон системс”    Т.Энхтогтох – програмист

Зарим үед  авч  чаддагүй

Байнга гардаг.Одоо үед ч мэдээллийн аюулгүй байдал өндөр түвшинд  тавигдаж байна.Төслийн мэдээлэл алдаж байсан тохиолдол ер бол бий.

Байдаг

Захиалагч , хамтарч ажиладаг         “AATAI  WAY “

  Маркетинг хариуцсан захирал Наранбаатар                      

Гүйцэтгүйлж байгаа төслөө  байнга хянах шаардлага  байдаг.

Харилцаа , тохиролцоо нь дээр буруу ойлголцох зүйл бол гардаг

Зориулалтын  програм  хэрэгсэл  ашигладаггүй болохоор.Нэгэнт хэвлээд цаасаар  явагддаг болохоор хэцүү л дээ.

Ярилцлагын  дүгнэлт

Төсөл  хэрэгжих  явцад  гардаг  хүндрэлүүдийг ихэнх хувийг  MS Project Server ашиглах  зарчмаар  шийдэж  болно. МS  Project  Server ашиглах   давуу  талуудыг    

  III бүлгийн 3-1  MICROSOFT PROJECT 2007 , MICROSOFT PROJECT SERVER 2007 АШИГЛАХ    хэсгээс  үзнэ үү.

III. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

3.1 MICROSOFT PROJECT 2007 , MICROSOFT PROJECT SERVER 2007 АШИГЛАХ

Microsoft Project программыг төслийн менежментэд ашиглах явдал улам түгээмэл болж байна. Энэ нь дээрх судалгааны үр дүн нөлөөлж байгаа байх. Microsoft Project программ нь төсөл удирдахад зориулагдсан бөгөөд төслийн мэдээллийг хувиарлах, удирдах, солилцох ажиллагааг хөнгөвчилсөн программ юм. Программ нь удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардагдах мэдээллийг оруулах, дүн шинжилгээ хийх, баримт материал, тайлан бүрдүүлэх зэрэг олон арга хэрэгсэлэлтэйгээс гадна Microsoft Office-ийн бусад программуудтай зохицон ажиллах чадвартай нарийн систем юм. Project 2007 нь Microsoft Project Server 2007, Microsoft Project Web Access 2007 дээр ажиллах өөрөөр хэлбэл серверийн орчинд төслийн ажилтнууд хамтран ажиллах, веб-д суурилсан хэрэглэгчийн холбоосоор төсөлтэй холбоотой мэдээллээр хангагдах, шинжилгээ хийх, Project -ийн боловсруулсан, төлөвлөсөн мэдээллийг зураг болгон хуулах, түүнийг Office–ийн бусад программ луу буулгах, Сүлжээ диаграмм байгуулах, байгууллага болон төслийн ажлуудын хувьд үйл ажиллагаа болон онцлогт тохируулан программыг ашиглахад зориулан нэмэлт талбаруудыг оруулж ашиглах зэрэг олон нэмэлт боломжуудыг агуулсан байдаг.

Майкрософт project server цогц системийг ашигласнаар дараах давуу талуудыг хэрэглэгчид авах боломжтой:

Хүснэгт 3-1 Microsoft Project Server 2007 суулгах , тохируулах

Бүрэлдхүүн

Шаардлага

Үйлдлийн систем

Microsoft Windows Server 2003 SP1 эсвэл дараагийн хувилбар (32-bit болон x64)

Stand-alone-р суулгах

Сервер процессорын хурд багадаа 2.5 GHz; Server with a processor speed of at least 2.5 GHz; RAM багтаамж багадаа  1 GB, 2 GB шаардлагатай; Microsoft SQL Server 2005 SP1 Express хэрэгтэй; Дискийн зай: 2 GB

Small farm-р суулгах

Medium-р суулгах

Хөтлөгч

DVD drive

Дэлгэц

Бага 800 x 600; 1,024 x 768 болон дээш монитор шаардлагатай

Броузер

Microsoft Internet Explorer 6.0 эсвэл дараагийн хувилбар

Сүлжээний холболт

100 megabits/second (Mbps) хурдтай  холболттой байж  Project Server үйл ажиллагааг чанартай хурдан харна

Бусад шаардлага

Microsoft .NET Framework 3.0; Internet Information Services (IIS) 6.0; ASP.NET 2.0; ASP.NET Web IIS дээрээ enable байх шаардлагатай

Microsoft SQL 2005

 1. Бэлтгэл үе : Microsoft Project Server суулгахын тулд  дээрх шаардлагуудыг хангасан байх естой.Дээрхи шаардлагуудыг хангасан тохиолдолд  Project server суулгаж эхэлнэ. Project Server 2007 дотроо  SharePoint service агуулж байдаг учраас  тусад нь суулгах шаардлаггүй.

        Stand-Alone mode – Бүгдийг нэг дор суулгах

 1. Суулгац : Манай улсын байгууллагууд  Microsoft Project Server хэрэглэж мэргэшээгүй тул эхний  ээлжинд  Stand-Alone mode   буюу basic түвшинд  суулгахыг зөвлөж байна.D:\8 semester\IT330\sudalgaa\2006-12-28-03.jpg

Stand-Alone mode – р суулгахын тулд basic button –г  сонгох хэрэгтэй

Зураг   3-1   MS project  server 2007 суулгацын эхлэл  

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\2006-12-28-05.jpg

Зураг   3-1.2   MS project  server 2007 суулгацын төгсгөл  

Суулгацын  явц  дуусаад  close button дарснаар SharePoint service  ачаалж  таниулна.

 1. Эхлүүлж тохируулах : Project Office Server  SharePoint 3.0 Central Administration дээр дарж эхлүүлнээ.D:\8 semester\IT330\Picture\ProjectServerstart.jpg

Зураг   3-2   MS Sharepoint  service  Төв Удирдлагын хэсгийг эхлүүлэх

SharePoint Service эхлүүлэхэд Central Administration буюу Төв Удирдлагын хэсэг  гарч ирнэ.

D:\8 semester\IT330\Picture\CA.jpgD:\8 semester\IT330\sudalgaa\default_013.gif

Энд дарж Web Access site  үүсгэх хэсэгрүү орно.

Зураг   3-3   MS Sharepoint  service төв удирдлагын хэсэг  

Create Project Web Access site  үүсгэх  хэрэгтэй

D:\8 semester\IT330\Picture\wa2.jpg

Энд дарж Web Access Instances  дараад дараагийн хуудасруу зочилно

Зураг   3- 4,5  web access үүсгэх  

D:\8 semester\IT330\Picture\createweb.jpg

Энд дарж Web Access Site үүсгэнэ.

Эхний  ээлжинд  Default тохиргоогоор нь Web Access Site үүсгэх хэрэгтэй

D:\8 semester\IT330\Picture\1.jpg

Ok дарж үүсгэнэ.

Зураг   3- 6  web access үүсгэх  

Project Server-ийг  ашиглахын тулд  гадаад / нийтийн/ IP (public) байх хэрэгтэй.Нийтийн IP  гэдэг нь  таны  компьютерлуу  гаднаас хандах болон web server  ажилуулах боломжийг  олгодог.Public IP та интернетийн үйлчилгээ үзүүлдэг IPS /Internet service provider/ -  компаниас авах боломжтой. Нэг  статик дотоод IP –д  нийтийн IP оноож өгдөг.

 D:\8 semester\IT330\Picture\back2.jpg

Back to Central Administration menu дээр дарж Төв удирдлагын хэсэгрүү шилжинэ.

Эхний үед анхны төлөвөөр нь үүсгэхэд өөрийн локал ip дээр үүсдэг.

Энэ зөвхөн дотоод сүлжээнд л ашиглаж болох юм.Хамгийн гол нь энэ IP –ийг Public IP дээрээ тохируулах хэрэгтэй.

Central Administration буюу Төв Удирдлагын хэсгийн

        Зураг   3- 7  web access үүссгэсэн нь  

D:\8 semester\IT330\Picture\publicIP.jpg D:\8 semester\IT330\Picture\ip.jpg

Alternate access mappings-Бусад замыг сонгох руу орж

IP тохируулна

Зураг   3-8   IP тохируулах  

Web access ажиллаж байгаа хаягийг Edit хийнэ.За ингээд та хаанаас ч ямар ч сүлжээнээс  Microsoft Project Server  ашиглаж болохоор боллоо.

MICROSOFT PROJECT SERVER  АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ , АШИГЛАХ НЬ

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\Bb456485_003.gif

Зураг   3- 9  Project Server-ийн зохион байгуулалт  

Microsoft Project Server 2007 , Microsoft Project  Professional 2007 килент  маягаар хоршин ажилладаг. Төслийн үйл ажиллагааг Microsoft Project  Professional  програм дээрээ хийгээд  Microsoft Project Server рүү  хэвлэдэг.

D:\8 semester\IT330\sudalgaa\default_013.gif

Зураг   3- 10  Project Server-ийн ажиллах зарчим

         

Project Server Accounts – Серверийн хэрэглэгч 

MS Project  Professional   програм дээр оруулсан төслийг  web access руу гаргахын тулд MS Project  Professional   програм дээрээ Microsoft Office Project Server 2007 Accounts  үүсгэх хэрэгтэй.

 1. MS Project  Professional  програмыг нээнэ

 2. Tools  цэсний  Enterprise Options дэд цэсний Microsoft Office Project Server accounts  сонгоно.

 3. Project Server Accounts цонхны  Add товчийг дарж

When Connecting хэсгийн:

Set as default account  сонголтыг сонгох хэрэгтэй.Ингэсэн тохиолдолд MS Project нээхэд шууд серверийн хэрэглэгчийн эрхээр   орох юм. D:\8 semester\IT330\Picture\acount.jpg

Зураг   3-10,2  Project Server хэрэглэгч үүсгэх

Төслөө  web access рүү  хэвлэх

Microsoft Project  програм дээр  оруулсан төслийг   web access рүү   гаргахын тулд  серверийн хэрэглэгч-ийн  эрхээрээ  Microsoft Project програмруугаа ороод төслөө  File цэсний→ Publish  команд  өгөх  хэрэгтэй.

MS project 2007 програмыг төсөл удирдахад хэрэглэх

 1. Төсөлд буй ажлуудыг дараалалд оруулахD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif
 2. Ажлуудыг уялдаа холбоонд оруулахD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif
 3. Ажлын цагийн хуваарьD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif
 4. Ажилд илүү олон мэдээллийг хавсаргахD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif
 5. Нэмэлт талбаруудыг оруулахдаа:D:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif
 6. Янз бүрийн мэдээллийн багана нэмж хавсаргахD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif
 7. Төслийг дуусгах хугацааг тодорхойлох ажлыг холбохD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif
 8. Ажлын төлөвлөсөн хугацааг бодит хугацаатай харьцуулахD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif
 9. Төслийн ажилд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг оруулахD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif
 10. Төсөлд гарах эрсдэлийг олж тодорхойлохD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif
 11. Хянахдаа:D:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif
 1. Хамтын ажиллагаа

 1. Төсөлд буй ажлуудыг дараалалд оруулахD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif

Төслийн ажлууд нь нарийн бүтэц, зохион байгуулалттай төлөвлөгддөг.
Төсөл нь тодорхой үе шатуудаас бүрдэж байгаа тохиолдолд нэг шатанд байгаа ажил хэд хэдэн ажлаас эсвэл бүлэг ажлуудаас бүрдэж болно. Бүлэг дотроо нэг ажил мөн хэд хэдэн ажлаас эсвэл бүлэг ажлуудаас бүдрэж болно. Төслийн ийм бүтцийг шаталсан бүтэцгэдэг.Microsoft Project программ дээр бүлэг ажлыг дэд ажлууд (Sub tasks) гэдэг. Төслийн шаталсан бүтцийг нарийн зааж өгөх нь төслийн ажлуудыг зохион  байгуулахад  чухал  үүрэгтэй байдаг.Ийм  дараалалд оруулахдаа: Тухайн бүлэгт  багтах  ажлуудыгсонгоно.Indent (Догол) товчийг дарна. Сонгосон ажлууд баруун тийш , өгөгдсөн догол зайнд шилжин байрлана.Энэ үед эдгээр ажлуудын түвшин доошлох ба дэд ажлуудыг нэгтгэсэн ажил дээд түвшинд байрлана. Энэ ажлын нэрийн өмнө түүний дэд ажлуудыг дэгэцэнд гаргах, эсвэл гаргахгүй байх гэсэн  сонголтоос  хамаарч  (+),(-) тэмдэгтүүд  солигдож    гардаг. Жишээ нь:
C:\Users\lg\Downloads\chimgee.png

Зураг 3 .11 Ажлын дараалал

 1. Ажлуудыг уялдаа холбоонд оруулахD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif

Нэг ажлыг нөгөө ажилтай холбосноор ажлуудын хооронд нарийн уялдааг бий болгож улмаар үйл явдлын дарааллыг тодорхойлж өгдөг. Өмнөх ажил дууссаны дараа эхэлж байгаа ажлын уялдааг Finish – to – start ( Дуусах -эхлэх) гэж нэрлэнэ. Ажлуудын хоорондох уялдаа дараах төрлүүдтэй байна.

Тухайн ажлыг эхлэхээс өмнө эхлэх эсвэл дуусах ёстой ажлыг өмнө нь хийгдэх ажил (predecessors) гэнэ. Өмнөх ажлын эхлэх эсвэл дуусахаас хамаарч байгаа ажлыг дараа нь хийгдэхажил(successor)гэнэ.Ажлуудын уялдааг тодорхойлохдоо эхлээд доод түвшний буюу дэд ажлуудын хоорондох уялдааг үзүүлээд дараа нь дээд түвшний ажлуудын хоорондох уялдааг харуулна.

Ажлуудыгхолбохдоо:
Гантын хүснэгтэнд  уялдаатай  ажлуудыг  сонгож   ялгана.Edit цэсээс Link Tasks (ажлуудыг холбох) командыг эсвэл стандартын хэрэгслээс Link Tasks –ийг сонгоно. Энэ үед Грантын граф дээр уялдаатай ажлуудыг сумтай шулуунаар холбож баруун тийш шилжүүэн байрлуулна. Ажлуудын хоорондын уялдааны төрлийг зааж өгөөгүй тохиолдолд Finish – to – start хамаарлыг ашигладаг. Хэрвээ өөр төрлийн уялдааг ашиглах бол 2-р ажлыг сонгоод хулганы баруун товчин дээр дарахад гарах цэсээс Тask information командыг ажиллуулна. Гарч ирэх харилцах цонхонд predecessors товчин дээр дарж ID бүхий  талбарт   өмнө  нь хийгдсэн  байх   ёстой   ажлындугаарыгоруулна.
C:\Users\lg\Downloads\chimgee01.png

Жишээ нь:

Зураг 3 .12 Ажлын уялдаа

Хэрвээ уг ажил маань олон ажлаас хамаарч байвал тэдгээрийг бүгдийг нь жагсаана. Тодорхой хязгаарлалттай ажил Гантын хүснэгтийн үзүүлэлтийн баганад тусгай тэмдэгтээр тэмдэглэгдсэн байдаг.

Жишээ нь: C:\Users\lg\Downloads\chimgee02.png

Зураг 3 .13 Гант диаграм

Ажлуудын  хоорондын  уялдааг  арилгах

Гантын  хүснэгтэнд  холбогдсон  ажлуудыг  сонгож  ялгана.Edit цэсээс Un Link Tasks (ажлуудыг таслах) командыг эсвэл стандартын хэрэгслээс UnLink Tasks –ийг сонгоно. Энэ үед Грантын граф дээр уялдаатай ажлуудыг холбосон сумтай шулуун алга болж тухайн ажлууд нэг ижил хугацаанд эхлэхээр зэрэгцэж байрласан байна.

 1. Ажлын цагийн хуваарьD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif

Microsoft Project программ дээр стандарт болох суурь тохиргоог хийсэн байдаг.           Үүнд:
Ажлын   өдөр-1-ээс  5дахь   өдөр   буюу  Даваа   гарагаас   Баасан   гараг  хүртэл

Ажлын  цаг –  Өдөр   бүр: үдээс  өмнө   8.00–12.00, үдээс   хойш  13.00–17.00

Үдийн хоолны цаг - өдөр бүр : 12.00 – 13.00 байхаар тодрохойлсон байдаг.

Энэхүү горимд цагийн хуваарийг өөрчилж болно. Үүнийг дараах аргаар хийнэ.
Format цэсийн Timescale эсвэл хулганы баруун товчийг дарахад гарах цэсээс Timescale командыг сонгоно. Project программ нь цагийн хуваарийг дээд, доод, дунд гэсэн 3 давхар хуваариар харуулах боломжтой бөгөөд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг нь дунд, доод 2 давхар нь юм.

C:\Users\lg\Downloads\chimgee03.png

Зураг 3 .14  Ажлын цагийн хуваарь

 1. Ажилд илүү олон мэдээллийг хавсаргахD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif

Microsoft  Project   программ нь төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт талбаруудыг оруулж   тэдгээрийг   ашиглах   боломжийг   хэрэглэгчдэд   өгдөг.Нэмэлт талбаруудад тоо, текст, зардал, нөөцийн мэдээлэл, нөхцөл шалгуур оруулж график дүрслэлээр илэрхийлэх, томъёо оруулж тооцоолол хийх, утгыг өгөгдсөн жагсаалтаас сонгож оруулах боломжтой. Энэхүү нэмэлт талбаруудыг Tools цэсийн Customize бүлгийн Fileds командаар тодорхойлж Task information цонхонд харуулдаг.C:\Users\lg\Downloads\chimgee05.png

Зураг 3 .15  Ажилд илүү олон мэдээллийг хавсаргахD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif

 1. Нэмэлт талбаруудыг оруулахдаа:D:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif

C:\Users\lg\Desktop\chimgee06.png

Зураг 3 .16  Нэмэлт талбаруудыг оруулахD:\7 semester\IM329\other\blog-post_23_files\t_002.gif

 1. Янз бүрийн мэдээллийн багана нэмж хавсаргах

C:\Users\lg\Desktop\chimgee07.png

 Зураг 3 .17  Янз бүрийн мэдээллийн багана нэмж хавсаргах

 1. Төслийг дуусгах хугацааг тодорхойлох ажлыг холбох

Project цэсийн Project information товч дээр дарна. Харилцах цонхны Finish Date асуулгыг сонгоход дуусах хугацаа харагдана.

C:\Users\lg\Desktop\chimgee08.png

Зураг 3 .18  Төслийг дуусгах хугацааг тодорхойлох ажлыг холбох

 1. Ажлын төлөвлөсөн хугацааг бодит хугацаатай харьцуулах

Ажлын чухам ямар хэсэг нь хийгээд байгаа тухай мэдээллийг дараах 2 аргаар харж болно.

А. Тухайн ажлыг үзүүлж байгаа диаграммын зүүн буланд курсорыг байрлуулахад заагч сум “=>” хэлбэртэй болно.
Б. Хулганы зүүн товчийг даран баруун тийш чирэх үед дэлгэц дээр мэдээллийн самбар дагалдаж явдаг. Энд тухайн ажил хэдийд дуусахыг харуулна.
Үүнийг format цэсийн Bar styles –г сонгож Progress гэсэн мөрний То багананд % Complete сонгож идэвхжүүлэн замаар хийнэ.
В. Хулганы заагч шаардлагатай огноо дээр ирмэгц хулганы товчийг танина.Энэ үед project нь ажлын хийгдсэн хэсгийг хар өнгийн тод шулуунаар зурж харуулах ба хийгдсэн ажлын хэмжээг хувиар тооцсон байдаг.

А. Ажлын нэр дээр хулганы зүүн товчийг 2 дарахад Task information харилцах цонх гарна.
Б. General бүлгийн параметрүүдээс Percent complete асуулгад 100 гэсэн тоо оруулаад фонхыг хаана. Диаграмм дээр ажлын уртын хэмжээгээр хар шулуун татагдсан байна. Харин энэ үед бүрэн хийгдсэн үзүүүлэлтийн баганад тусгай тэмдэгээр /зөв/ тэмдэглэгдэнэ.

      9.  Төслийн ажилд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг оруулах

Өөрчлөлт оруулахдаа Project программын TOOLS цэсний Tacking командыг сонгож Uptade tasks командын харилцах цонхонд зохих өөрчлөлтүүдийг оруулна.Үүнд: Ажлын үргэжлэх хугацаа /Duration/, Одоогоор үргэлжилсэн хугацаа /Actual dur/, үлдсэн хугацаа /Remaining dur/, хийгдсэн ажлын хэмжээ /% Complete/, ажил эхлэх /Start/ ба дуусах хугацаа /Finish/, бодитоор эхлэсэн дууссан хугацаа зэргийг өөрчилж болдог.

Оруулсан бүх өөрчлөлтүүдийг улам сайн тодотгохын тулд харах горимоо өөрчилж дэлгэцийн зүүн самбараас /Tracking Gantt/ Гантыг хянах хэрэгтэй.
Энд үзүүлж байгаа горимд Гантын графикыг дүрслэх, өнгө, хээ, шулууныг та өөрөө сонгон өөрчилж болно.
Format цэсийн Bar styles /Дүрсийн хэлбэрүүд/ командыг ажиллууна. Дэлгэцэнд гарсан цонхонд зохих өөрчлөлтийг оруулахдаа эхлэх дүрс /Start shape/, Дунд хэсгийн дүрс /Middle bar/, төгсөх дүрс /End shape/ хэлбэр, өнгө болон хээлэх хэлбэрүүдийг сонгоно. Дүрсийн хэлбэрийг сонгох энэхүү аргыг аль ч диаграмм графикын хувьд адилхан ашиглагдана

C:\Users\lg\Desktop\chimgee09.png

Зураг 3 .19  Төслийн ажилд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг оруулах

   10. Төсөлд гарах эрсдэлийг олж тодорхойлох

Төслийн явцыг хянаж төлөвлөгөөтэй зөрчилдөж байгаа асуудлуудыг илрүүлэн, гарах эрсдлийг олж тодорхойлон холбогдох хумуусийг мэдээллээр хангах, зохих арга хэмжээ, үйл ажиллагааг төлөвлөгөөнд тусгаж шинэчлэх шаардлага гардаг.

11 . Хянахдаа:

Tools цэсийн Traicking командын Update project /төслийг шинэчлэх/ асуулгыг ажиллуулна. Гарч ирсэн харилцах цонхонд төслийн явцийг хянах хугацааг оруулна. Ингэхдээ төслийг бүхэлд нь эсвэл ялгасан ажлуудыг сонгож хянана.

C:\Users\lg\Desktop\chimgee10.png

Зураг 3 .20  Төслийн хянах

Төслийн ажлуудын явцыг хянах

Veiw цэсний Table cost команд дээр хулганы заалтыг байрлуулахад гарах дэд командуудаас Work-ийг сонгож ажиллуулна.Төслийн ажлуудын гүйцэтгэлийг цагаар тооцож харуулдаг энэ горимд үзүүлж буй мэдээлэл нь:

C:\Users\lg\Desktop\chimgee11.png

Зураг 3 .21  Төслийн ажлуудын явцыг хянах

Төслийн зардлыг хянах

Veiw цэсийн эсвэл зүүн талын самбараас Resource Usage командыг ажиллуулна. Veiw цэсний Table Entry бүлгээс Cost /зардал/-ыг сонгоно. Тайлбарлавал:
- Resource name-Нөөцийн нэр
- Cost- Хэрэгжиж буй буюу төслийн явцын нөөц ашиглалтын зардал
- Baseline cost-Суурь төлөвлөгөөнд тусгасан нөөц ашиглалтын зардал
- Variance – явцын болон суурь төлөлвлөгөний нөөц аштглалтын зардлыг харьцуулахад гарсан хэлбэлзэл
- Actial cost – Нөөц ашиглалтын бодит гарсан зардал
- Rmaining – Нөөц ашиглалтын үндсэн зардал

12. Project server –тэй  хамтран  ажиллах

        

 1.    ЦЕГ  “ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ”-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ  ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ЦЕГ  “өргөдөл гомдол”  уламжлалт  цаасан  дээр   бичигдэж , бичиг баримт  хэлбэрээр  хэрэг  бүртгэгчийн  компьютерд  хадгалагддаг байсан. ЦЕГ-аас  зарласан тендэрт  “Нимон системс”  компани  шалгарж  гүйцэтгэгчээр  сонгогдсон юм.Төслийн тайлбар  болон , санал  бичиг  баримтыг  хавсралтаас үзнэ үү.

Төслийн  багийг  сонгох        

C:\Users\lg\Desktop\New folder\Organization Structure.jpg

Зураг 3.22  Төслийн  баг  бүтэц


                             Төслийн   удирдлага

Төслийн менежментийн  мэдлэгийн  хэсэгийг  өөрийн  хэрэгжүүлж байгаа  төсөлдөө   тохируулан  хийгдэх  ажлуудын  төлөвлөгөө  хүснэгт  зохиох  хэрэгтэй.Ингэж  зохиогдсон удирдлагын  хөтөлбөрийг  тус  тусын  арга  хэрэгсэлүүдээр тодорхойлж  удирдах хэрэгтэй.

Хүснэгт 3-2 ЦЕГ  “Өргөдөл гомдол”-ын мэдээллийн систем     төслийн удирдлага

Зүйлүүд

Дэд зүйл

Тайлбар

1

Системийн тодорхойлолт

Хэрэгцээ, шаардлага

Хамтран гаргана

2

Төслийн нэгдсэн удирдлага

Төслийн санал өөрчлөлт  гэрээг батлах

Хамтран гаргана

Төслий бичиг баримтыг бэлдэх

Боломаа

Системийн архитектур , програмчлалын хэл , ашиглагдах хэрэгсэлийг сонгох

Үүрцайх , програм  инженерийн  баг

MS project Server тохируулах

Лхагважав

3

Төслийн хүний нөөцийн удирдлага

Төслийн хүний нөөцийн ерөнхий бүтэц

Систем  хөгжүүлэлт дууссан үед тест хийж шалган хүлээлгэн өгнө.

Төслийн ажилтнуудын үүрэг, хариуцлага

Хавсралт зурагт үзүүллээ.

Төслийн гүйцэтгэлийн тайланг тайлагнах

7 хоног бүр Нимон системз ажил гүйцэтгэлийн тайлан илгээж байна.

Төслийн ажилтнуудад хийгдэх сургалтууд

4

Төслийн цар хүрээний менежмент

Хийгдэх ажлуудыг төлөвлөх

Үүрцайх

Төлөвлөгдсөн ажлуудыг MS project Програмд оруулах

Лхагважав

5

Төслийн цагийн удирдлага

Activity List

Хамтран гаргана

MileStone List

Өргөдөл гомдол хүлээн авах системд 2 сарын 20
Эрэн сурвалжлах системд 4 сарын 1

Deadline List

Өргөдөл гомдол хүлээн авах системд 3 сарын 15
Эрэн сурвалжлах системд 4 сарын 15

Check List

Өргөдөл гомдол хүлээн авах системд 3 сарын 1
Эрэн сурвалжлах системд 4 сарын 1

Request changes

Их бага байлгахаар специйн үед анхааран ажиллана. Албан бичиг хэлбэртэйгээр авах

MileStone, DeadLine monitoring

Талууд хяналт тавьж анхаарна

6

Төслийн  зардлын менежмент

Нөөцийн , төлөвлөлт ,зарцуулалт тооцох

Зардал тооцох ,

Зардал хянах

7

Эрсдлийн удирдлага

Эрслүүдийн ангилалыг гаргах

Хамтран гаргана

Эрсдлүүдийн жагсаах

Хамтран гаргана

Эрсдлүүдийн эсрэг арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх

Хамтран ажиллана

8

Харилцаа, холбооны удирдлага

Төсөлд оролцогчид

ЦЕГ мэдээлэл технологийн хэлтэс, ЦЕГ ажлын хэсэг, Нимон Системз ХХК

Мэдээлэл хүргэх, тараах

Мэдээллийг имэйлээр байнга илгээж байна.

Уулзалтын давтамж

Долоо хоног бүрийн 2 дах 5 дах өдөр

Эхлэх болон дуусах хугацаа

11 цагаас 12 цаг

Мэдээлэл солилцох формат

Document file, Vision file, PDF file. Font - UTF-8 байна.

Хариуцлага

ЦЕГ мэдээллээр цаг алдалгүй хангана.

9

Tөслийн чанарын удирдлага

Бодит орчны байдал

ЦЕГ мэдээлэл өгнө.

Зорилтот чанарын хэмжүүрүүд

Хамтран гаргана.

Чанарыг шалгах жагсаалтууд

Хамтран гаргана.

Чанарыг шалгах хэрэгслүүд

Test Case хэрэглэнэ. Системийн хурдны шалгуур тавигдсан тохиолдолд Load test ийн програмаар шалгана. Security тест хэрхэн хийх талаар тохиролцох.

Чанарыг хэрхэн баталгаажуулах

Систем  хөгжүүлэлт дууссан үед тест хийж шалган хүлээлгэн өгнө.

10

Татан нийлүүлэлтийн менежмент  болон Аутсоурсинг

Төслийн нөөцийг тодорхойлох

Систем  хөгжүүлэлт  үед

11

Төслийн хэрэгжилт, Хаах болон Үнэлэх

Суурилуулах

Нимон Системз ХХК

Сургалт

Нимон Системз ХХК

Завар үйлчтлгээ

Нимон Системз ХХК


Дүгнэлт

2003  онд 5- сард Harvard Business Review – д нийтлэгдсэн “IT Doesn”t Matter” хэмээх Никийн нийтлэлийг  уншихад:... МТ-г ашиглах нь байгууллагад тийм хэрэгтэй зүйл гэж үү!!! Түр азнавал яасан юм.Үнэ буураг шийдэл нь сайжраг, сайн мэргэжилтэнүүд нь олшрог.Тэр үед харин....гэж байсан цаг одоо иржээ.МТ төслийн менежмент нь одоо  бүр биеэ даасан шинжлэх ухаан болон хөгжсөн байна.Ингэж  хөгжсөөр байтал МТ-н төсөл бүтэлгүйтсээр л...Төслийн  менежментийн  стандарт  аргазүй  технологийн  дэвшил шийдлийг   ашиглах  шаардлага чухал  байна.Ингэж  чадвал  Мэдээллийн  технологийн  төсөл  амжиллтай  хэрэгжиж  чадна. Монголд  хэрэгжиж  байгаа  мэдээллийн технологийн  төслүүд  стандарт  арга   зүйн  дагуу хэрэгждэггүй .Төслийн  бичиг  баримт , мэдлэгийн  сан   үүсгэдэггүй.  Нийгэм  ,  технологийн   хөгжлийн  шаардлагын  дагуу   стандарт арга зүй  болон  хангах  нь  маш  чухал.  Би  дипломын  ажлаараа  “ NIMON Systems”   компанид  төслийн   менежментийн  стандарт арга  зүй  болон , төслийн  бичиг  баримтын  стандарт   болон   Microsoft Project Server  нэвтрүүлж    ашиглаж  төслийг  үр дүнтэй  явуулж   байна. Захиалагч  болон хамтарч  ажилладаг  байгууллагууд  сэтгэгдэл  өндөр  байгаа.

Та бүхэн   МТ  төслийн менежментийн талаар цаашид  

http://www.itpmmn.wordpress.com/  Хаягаар  зөв шийдлийг уншиж байна уу.

НОМ ЗҮЙ

“Information technology project management” fourth edition

PMBOK

“Төслийн   менежмент  ба Microsoft Project 2003”     С.Чимгээ

http://www.microsoft.com/

Project Management for Modern  Information Systems

Microsoft Office Project Server 2007 The Complete Reference