Published using Google Docs
Regulamin Wolontariatu Imladris 2022
Updated automatically every 5 minutes

Regulamin wolontariatu

Wolontariat jest regulowany przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

I. Konwent

 1. Konwent Imladris 2022, zwany dalej konwentem, odbywa się w dniach 11-13 listopada 2022 roku na terenie kilku budynków:
 1. Głównym organizatorem konwentu jest Fundacja „Historia Vita” z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000452311 oraz wyznaczone przez nią osoby legitymujące się podczas Konwentu identyfikatorami Organizatora, zwani dalej Organizatorami.

II. Wolontariat

 1. Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną formą uczestnictwa w konwencie, polegającą na nieodpłatnej pracy na rzecz wydarzenia.
 2. Koordynacją i nadzorem pracy wolontariuszy zajmują się wyznaczeni do tego Organizatorzy.
 3. Podstawą pracy wolontariusza jest umowa o wolontariat zawarta pomiędzy wolontariuszem a Organizatorem, sporządzona i podpisana w dwóch kopiach najpóźniej w dniu pierwszego dyżuru wolontariusza w trakcie wydarzenia.
 4. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat lub ukończy najpóźniej w dniu rozpoczęcia konwentu, tj. 11 listopada 2022 roku.
 5. Niepełnoletni wolontariusz jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorom zgody opiekuna prawnego na udział w wolontariacie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego dyżuru podczas konwentu.
 6. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia prośby o przyjęcie do wolontariatu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej: Formularz.
 7.  Rekrutacja otwarta będzie od dnia 16 Lipca 2022 do dnia 7 października 2022 roku. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Wysłanie zgłoszenia wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 9. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniach 26 Września - 10 Października 2022 roku drogą mailową. Mail będzie zawierał informację o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, przyjęciu na listę rezerwową albo o odrzuceniu zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji zgłoszeń.
 10. Brak potwierdzania udziału  za pomocą wiadomości mailowej lub rozmowy telefonicznej z Organizatorem będzie skutkował usunięciem z uczestnictwa w wolontariacie.
 11. W przypadku przyjęcia do wolontariatu osoby z listy rezerwowej, Organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie, aby potwierdzić zainteresowanie współpracą.

III. Obowiązki wolontariusza

 1. Wolontariusz jest zobowiązany do zapoznania się z materiałami dostarczonymi przez organizatorów przed konwentem.
 2. Wolontariusz zobowiązuje się do przepracowania liczby godzin ujętych w grafiku i umowie o wolontariat.
 3. Do obowiązków wolontariusza należy w szczególności:
 1. Wolontariusz powinien dbać o siebie oraz współuczestników konwentu. Pamiętać o swoim zdrowiu, higienie, jedzeniu oraz nawadnianiu się.
 2. Wolontariusz, który pojawi się na dyżurze pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zostanie usunięty zarówno z wolontariatu, jak i z terenu konwentu.
 3. Wolontariusz w koszulce wolontariusza poza godzinami dyżurów może zostać uznany za chętnego do dorywczej pracy i do takiej zobowiązany według uznania Organizatorów.
 4. Wolontariusz zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania https://www.imladris.in/regulamin-konwentu/.

IV. Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz, który odbędzie 8h dyżuru jest dostanie zwrot akredytacji  w wysokości Pełnej opłaty akredytacyjnej lub pre akredytacyjnej.Organizator zapewnia wolontariuszom:

V. Pozostałe postanowienia

 1. Przed konwentem podstawowym i oficjalnym kanałem komunikacyjnym pomiędzy Organizatorami a wolontariuszami jest kontakt mailowy na adres obsluga@imladris.org.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania wolontariuszy.