REGULAMIN

I Bieg Krótkiej STO-nogi Milanówek - 3,3 km

16.06.2019

                                                             

I  CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 3. Integracja środowiska biegowego na Mazowszu.
 4. Bieg ma charakter non-profit

 

II  ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegu jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 STO w Milanówku
 2. Współorganizatorami są: Milanowskie Centrum Kultury w Milanówku oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 w Milanówku 

III  TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 16.06.2019 r. w Milanówku.
 2. Długość trasy wynosi: 3,3 km. (nawierzchnia asfaltowa).Trasa będzie poprowadzona ulicami: Mickiewicza, Starodęby, Królowej Jadwigi, Spacerowa, Wojska Polskiego, Podgórna, Tadeusza Kościuszki.
 3. Zawody sędziowane będą przez sędziów PZLA. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zwrotnych firmy STS Timing.
 4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 40 minut. Po tym czasie zawodnicy są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.
 6. Szczegółowy opis miejsca imprezy znajduje się na stronie internetowej www.sto-nogi.pl.

 

IV  HARMONOGRAM ZAWODÓW

 1. 9:00 otwarcie biura zawodów – park Starodęby przy ul. Mickiewicza.
 2. 11:00 Start biegu na 3,3 km – ul. Mickiewicza obok budynku Urzędu Miejskiego.
 3. 13:00 dekoracja w parku Starodęby.
 4. 14:30 zamknięcie biura zawodów i zakończenie imprezy.

 V  UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zapisanie się na listę startową, wniesienie opłaty, oraz weryfikacja i odebranie pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 2. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 16.06.2019 r. ukończą 13 lat (tj. urodzone przed 16.06.2006 r.) i dokonają pełnej rejestracji do biegu.
 3. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów w formie Oświadczenia. Oświadczenie takie należy złożyć w momencie weryfikacji zawodnika. Oświadczenie dostępne jest na stronie www.sto-nogi.pl lub w biurze zawodów.

VI  ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia online przyjmowane będą od 29.04.2019 r. do 07.06.2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://sts-timing.pl/   
 2. Aby dokonać wstępnej rejestracji należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy online umieszczony na stronie, oraz uiścić opłatę startową (patrz punkt VII – Opłaty).
 3. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji zostanie umieszczone na liście startowej opublikowanej na stronie www.sto-nogi.pl i http://sts-timing.pl/ 
 4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 07.06.2019 r. Po tym terminie zgłoszenia i dokonywanie opłat będą możliwe wyłącznie w dniu Biegu, w biurze zawodów, w miarę dostępności miejsc.
 5. UWAGA! W biegu obowiązuje limit 150 uczestników, przy czym o umieszczeniu na liście startowej decyduje kolejność dokonywania opłat startowych. Zapisy zostaną zawieszone po osiągnięciu limitu 150 uczestników. Decyduje data wpłacenia opłaty startowej.
 6. Zapisy mogą zostać wznowione po weryfikacji opłat i uprzednim komunikacie Organizatorów na stronie www.sto-nogi.pl
 7. Zwalniane miejsca w wyniku zdarzeń losowych pozostają do dyspozycji organizatora.
 8. Osoby nie dysponujące dostępem do internetu proszone są o kontakt osobisty lub listowny z organizatorami Biegu – sekretariat Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 w Milanówku, ul. Herberta 41 (dawniej Fiderkiewicza ), 05-822 Milanówek.

VII  OPŁATY

 1. Każdy uczestnik VII-go Biegu STO-nogi Milanówek ponosi koszty opłaty startowej.

Opłata startowa wynosi 30 pln

 1. Osoby, które nie zgłoszą swojego udziału w biegu do 7.06.2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy, będą mogły dokonać rejestracji 16.06.2019 r. w Biurze Zawodów (tylko w miarę dostępności miejsc) w godzinach 9.00-10.30. Opłata będzie pobierana tylko w gotówce. Nie dysponujemy terminalem płatniczym. Prosimy o posiadanie odliczonej kwoty.
 2. Opłatę startową należy wpłacić on-line poprzez formularz zgłoszeniowy http://sts-timing.pl/ .
 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie opłat.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 5. W ramach opłaty organizator zapewnia: napoje na trasie i mecie, pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny.
 6. Opłata uiszczona przez zawodników przeznaczona będzie również na ufundowanie medali i posiłku regeneracyjnego dla dzieci i młodzieży startującej w Mili Milanowskiej.

VIII WERYFIKACJA

 1. Weryfikacja i odbiór numeru startowego są możliwe tylko w biurze zawodów:

- 12-14.06.2019 r. (środa-piątek) w budynku SLO Nr 5 w Milanówku przy ul. Herberta 41 (dawniej Fiderkiewicza) w godz. 10.00-16.00

- 15.06.2019 r. (sobota) w budynku SLO Nr 5 w Milanówku przy ul. Herberta 41 (dawniej Fiderkiewicza)

   w godzinach 16.00-20.00

- 16.06.2018 r. (niedziela) w namiocie biura zawodów w parku Starodęby przy ul. Mickiewicza (dawniej Mickiewicza) w godzinach 9.00-10.30.

Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Formularz oświadczenia dostępny będzie w Biurze Zawodów. Oświadczenie dostępne jest również na stronie www.sto-nogi.pl

IX  KLASYFIKACJE

 1. Podczas I Biegu Małej STO-nogi prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacja Najszybszy Mieszkaniec Milanówka – wszystkie osoby zameldowane na terenie miasta, oddzielnie kobiety i mężczyźni

 X  NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą I Bieg Małej STO-nogi Milanówek, otrzymują na mecie pamiątkowe medale, wodę oraz posiłek regeneracyjny.
 2. Zdobywcy miejsc I – III, w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary
 3. Zdobywcy I – III miejsca w klasyfikacji Najszybszy Mieszkaniec Milanówka otrzymują puchary.

XI Ochrona danych osobowych (RODO)

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

XII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik I-go Biegu Małej STO-nogi Milanówek ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu  i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe, otrzymane w pakiecie startowym, przypięte z przodu okrycia wierzchniego uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 3. Warunkiem sklasyfikowania jest przebiegnięcie trasy z chipem przytwierdzonym do buta, oraz jego zwrot po przekroczeniu linii mety. Nieoddanie chipa będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 4. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach nie mogą uczestniczyć zawodnicy ze zwierzętami.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie I-go Biegu Małej STO-nogi Milanówek.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania Imprezy.
 7. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z depozytu i szatni w namiotach ustawionych w parku Starodęby. Ze względu na warunki polowe organizatorzy proszą o niepozostawianie w depozycie cennych rzeczy lub gotówki.  Nie ma możliwości skorzystania z prysznica.
 8. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku, klubu i kategorii wiekowej uczestnika biegu w związku z udziałem w imprezie sportowo-rekreacyjnej I Bieg Małej STO-nogi Milanówek organizowanym przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 STO w Milanówku, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym biegu i jego wynikach, oraz w celach promocyjno-informacyjnych.
 9. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 10. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 11. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
 12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

     Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

----------------------------------------------------------

Załącznik nr 4 do Regulaminu I-go Biegu Krótkiej STO-nogi Milanówek

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem milanowek@sto-nogi.pl 
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu; Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę  http://sts-timing.pl/   (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.); publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników; przesyłanie informacji organizacyjnych (email) o imprezach sportowych i kulturalnych, które organizujemy; obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz; kontaktu z Tobą;
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie http://sts-timing.pl/ 
 4. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.
 5. Dane (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.
 6. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
 7. Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia (z bazy danych, nie z wyników zawodów) oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

  /