Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради

«Про затвердження Правил приймання стічних вод
до систем централізованого водовідведення міста Суми»

Регуляторний орган

-

Виконавчий комітет Сумської міської ради

Розробник документа

-

Департамент інфраструктури міста

Сумської міської ради

місто Суми, вул. Горького, 21

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради

місто Суми, вул. Білопільський шлях, 9

Поштова адреса

-

місто Суми, вул. Горького, 21

місто Суми, вул. Білопільський шлях, 9

Відповідальна особа

-

Яременко Григорій Іванович

Сагач Анатолій Григорович

Контактний телефон

-

(0542) 700-590

(0542) 700-181, 700-188

                Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004  № 308 (зі змінами), та визначає організаційно-правові основи реалізації даного проекту рішення, як регуляторного акту.

І. Визначення проблеми

        Поліпшення екологічного стану водних басейнів і якості питної води визнано пріоритетним напрямком державної політики України в області охорони навколишнього середовища.

        Одним з найголовніших завдань у сфері централізованого водовідведення є забезпечення якості очищення стічних вод та недопущення забруднення навколишнього природного середовища.

        Значний обсяг стічних вод надходить на комунальні очисні споруди від промислових підприємств, які не розраховані на очищення висококонцентрованих промислових стоків, а шкідливі речовини та агресивних хімічні сполуки яких руйнують каналізаційні мережі, порушують технологічні регламенти очищення стічних вод і не видаляються в процесі
біологічного очищення. Це призводить до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із порушенням
технологічних процесів очищення на каналізаційних системах та до скиду суб’єктами господарювання забруднених стічних вод у поверхневі водні об’єкти.

        Так, у місті Суми трапляються випадки скидання до міських систем централізованого водовідедення стічних вод із вмістом жирів, нафтопродуктів, сміття, піску, смоли, шкідливих речовин та агресивних хімічних сполук, а також інших заборонених до скидання в міську каналізацію речовин, які руйнують каналізаційні мережі та порушують технологічні регламенти роботи очисних споруд КП “Міськводоканал” Сумської міської ради.

                Очисні споруди підприємства, які були побудовані в 1968 році, на даний час знаходяться у критичному стані із-за застарілого обладнання, незначної потужності споруд, і потребують реконструкції.

        За 2017 рік виявлена така кількість перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах, що надходять до міських очисних споруд:

Показники якості стічних вод

Кількість виявлених порушень

1

Завислі речовини

102

2

Азот амонійний

130

3

Фосфати

305

4

Біологічне споживання кисню (БСК5)

145

5

Хлориди

226

6

Жири

12

7

Синтетичні поверхнево — активні речовини (СПАР)

60

8

Сульфати

135

9

Залізо

211

10

Цинк

332

11

Мідь

488

        

        Одним з показників по якому виявлено найбільше перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин є фосфати. Потрапляючи разом з стічними водами  в річки та водойми вони стають відмінним живильним середовищем для водоростей, які  починають буйно рости та цвісти, поглинаючи кисень, який необхідний для риби, раків та інших мешканців, забруднюючи водойми продуктами життєдіяльності. Через надлишок фосфатів у водоймах змінюється хімічний склад води.

        Найбільшу санітарну небезпеку представляють забруднення органічного походження (залишки овочів, фруктів, злаків, паперу, фізіологічні виділення людей і тварин, залишки м’язових і жирових тканин тварин, клейові речовини, жири). Органічні забруднення стічних вод є сприятливим середовищем для розвитку різноманітних мікроорганізмів і бактерій, які складають так зване біологічне і бактеріальне забруднення стічних вод і зумовлюють їх епідемічну небезпеку.

        При перевищенні норм скиду жирів, хімічного споживання кисню та біологічного споживання кисню — відбувається зниження біологічної різноманітності  природної водойми.

        В значній мірі нафтопродукти та аніонних поверхнево активних речовин (АПАР) поступають в поверхневі водні об’єкти (річки і водосховища) з недостатньо очищеними промисловими стічними водами. Присутність у воді АПАР та нафтопродуктів призводить до зниження вмісту розчиненого у воді кисню за рахунок його витрат на окиснення вказаних речовин. АПАР сприяє утворенню стійкої піни, яка погіршує аерацію води та  гальмує процеси самоочищення. При певних концентраціях АПАР стимулює розмноженню сапрофітних бактерій, кишкової палички.

        Перевищення норм скиду синтетичних поверхнево-активних речовин призводять до утворення плівки на поверхні природної водойми, яка створює перепону газовому обміну між водоймою та атмосферою, що значно знижує концентрацію розчиненого кисню у воді та призводить до вимирання живих істот.

        Наявність великої кількості завислих речовин та жирів у стічних водах призводить до перевантаження пропускної спроможності каналізаційної мережі та очисних споруд. При перевищенні норм скиду завислих речовин  припиняється процес фотосинтезу в водних рослинах, які під дією  світла  утворюють кисень для окислення органічних з’єднань. Відбувається замулення річкового дна, що призводить до припинення життєдіяльності мікроорганізмів, які беруть участь у процесі самоочищення природної водойми. При загниванні даних мікроорганізмів можуть утворюватися шкідливі з’єднання такі, як сірководень.

        При перевищенні норм скиду хлоридів виникає загроза існування  риб та інших організмів у природній водоймі.

        Забруднення іонами важких металів порушує життєдіяльність водних організмів. Важкі метали такі, як залізо, мідь, цинк, свинець, поглинаються фітопланктоном та передаються по харчовому ланцюгу більш високоорганізованим організмам. Крім того, важкі метали при взаємодії з іншими сполуками перетворюються на отруйні сполуки.

        Таким чином, основними причинами забруднення водних басейнів є скидання неочищених і недостатньо очищених побутових і промислових стічних вод від об′єктів господарчої діяльності, що являють собою в основному суміш промислових, господарчо-побутових стічних та зливових вод з територій об′єктів гоподарювання і містять основну частину забруднень та речовин, що руйнують міські мережі водовідведення, перешкоджають роботі очисних споруд, забруднюють водойми і в цілому впливають на екологічний стан екосистеми.

        Порушення споживачами режиму, об′ємів та якості скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста призводить до руйнування каналізаційних мереж та очисних споруд, виникнення аварійних ситуацій, що супроводжуються небезпекою для життя та здоров′я людей, а також призводить до додаткових матеріальних і фінансових витрат,  нанесенням шкоди навколишньому природному середовищу і значними штрафними санкціями з боку природоохоронних органів, що, в свою чергу, не дає  можливості ефективно здійснювати господарську діяльність КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.

        Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ із змінами, Закону України “Про  питну воду, питне водопостачання та водовідведення” від 10.01.2002 № 2918-ІІІ, із змінами, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р. № 316 “Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення” було  розроблено місцеві Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми, які враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод споживачів та визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидатися до систем централізованого водовідведення міста.

                Проект регуляторного акта розроблено з метою удосконалення правових та економічних засад діяльності у сфері централізованого водовідведення в місті Суми - одній з найважливіших сфер для забезпечення життєдіяльності населення міста та недопущення забруднення навколишнього природного середовища внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від промислових підприємств та об’єктів господарської діяльності.         

                Завданням проекту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради є встановлення споживачам нормативів скиду стічних вод, спрямовані на запобігання порушення у роботі мереж та споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачами.

                Серед основних завдань затвердження нових «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Суми» є удосконалення базової термінології, забезпечення виконання зобов’язань та реалізації прав учасників правовідносин у сфері централізованого водовідведення, реалізація принципів державної політики щодо  додержання єдиних правил, норм, стандартів усіма суб’єктами відносин у сфері питного водопостачання та  водовідведення, невідворотності  відповідальності у разі порушення законодавства.

        Таким чином, прийняття даного регуляторного акту  дозволить створити нові умови в системі взаємовідносин між КП ”Міськводоканал” Сумської міської ради і споживачами, підвищити надійність і безпеку роботи мереж водовідведення і міських очисних споруд, доводити якість очищення стічних вод відповідно до вимог природоохоронних органів з метою забезпечення екологічної безпеки довкілля.

Обґрунтування, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання:

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття
регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язано за допомогою
ринкових механізмів, оскільки потребує законодавчого врегулювання.

        Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,               ст. 13-1 Закону України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, “Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 р.                   № 316 органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо затвердження місцевих  «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення            м. Суми”, тому вирішити перелічені вище проблеми можливо тільки шляхом прийняття зазначеного регуляторного акта.

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та розгляд можливості внесення змін до них:

До 21 травня 2017 року приймання стічних вод від підприємств, установ, організацій до системи централізованого водовідведення здійснювалось відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду від 19.02.2002 р. № 37, зареєстрованих
в Мін'юсті 26.04.2002 за № 403/6691 (далі – Правила).

Пунктом 8 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» від 10.03.2017 № 166 зазначені Правила скасовані.

Після скасування існуючих Правил втрачено правові підстави для існування місцевих правил приймання стічних вод у систему каналізації населеного пункту, у яких установлюються допустимі концентрації для кожної забруднюючої речовини, що можуть скидатися суб’єктами господарювання в систему каналізації, а також відображаються місцеві
особливості приймання стічних вод цих підприємств у міську каналізацію.

Запропоновані до затвердження рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради «Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Суми», (далі Правила) розроблені на основі “Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення”, затверджених наказом Мінрегіону України від 01.12.2017 р. № 316.

Дані Правила встановлюють допустимі концентрації забруднень у скидах стічних вод споживачів в систему каналізації м. Суми, які розраховані відповідно до ГДС у водойму, які затверджені у «Дозволі на спеціальне водокористування» № 179/СМ/49д-18 від 02.05.2018 р. Сектором у Сумській області Державного агенства водних ресурсів України, з урахуванням можливості їх приймання діючими спорудами біологічного очищення стічних вод, а також відображають місцеві особливості приймання стічних вод споживачів у міську каналізацію.

        Таким чином, існуючу проблему можливо розв'язати тільки шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту. Запропоноване рішення спрямоване на встановлення чіткого порядку приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Суми  і визначає:

         Основні групи, яких стосується  визначена проблема:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни  

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

-

ІІ. Цілі державного регулювання

        Необхідність затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Суми зумовлена змінами до Закону України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, внесеними Законом України від 18.05.2017 р. № 2047-VIII.

        Водночас, місцеві правила приймаються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод і порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акту є:

 III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

        Проект регуляторного акта передбачає комплексне розв’язання зазначених проблем та досягнення  визначених цілей з урахуванням вимог Конституції України, законів, підзаконних нормативно-правових актів, які є базовими у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Виходячи з цих вимог максимально взято до уваги та інтегровано всі наявні альтернативні пропозиції з порушених питань.

1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання

 Вид альтернативи

       Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 Не забезпечується досягнення цілі щодо створення умов для попередження порушень у роботі систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи та забезпечення належної експлуатації систем водовідведення, а також охорони навколишнього  природного середовища від забруднення скидами стічних вод, що в свою чергу є гарантуванням безпеки життя і здоров’я людини.

 Відповідальність за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення передбачено лише для споживачів.

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта  забезпечить створення належних правових підстав та умов для безпечного й безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод міста.

Проектом регуляторного акта передбачено, що виробники та споживачі несуть спільну відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами договорів.

Крім того, розмір відповідальності споживачів виділити уповноваженого представника для відбору проб зменшено з Кк=5 до Кк=2.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

 

  Альтернатива є неприйнятною оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

 Загроза екологічному стану довкілля.

 Сплата штрафних санкцій за невідповідність якості очи-щених стічних вод встанов-леним ГДС у водойму.

 Загострення взаємовідносин   із суб’єктами господарювання - споживачами послуг з приводу обмеження та нормування величин забруднень у скидах стічних вод підприємств. 

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта

1. Реалізація державної політики у сфері водовідведення.

2.Поліпшення екологічного стану та якості природних вод, прискорення процесів самовідновлення.

3.Дотримання вимог чинно-го законодавства, стандартів, норм та правил у сфері  водовідведення.

4.Створення умов для безаварійної роботи  систем централізованого водовідве-дення, насосних станцій та очисних споруд, для безпеки їх екплуатації, для змен-шення експлуатаційних вит-рат та економії електро-енергії, для забезпечення стану екологічної безпеки довкілля  шляхом встанов-лення допустимих  кон-центрацій (ДК) забруд-нюючих речовин у скидах стічних вод суб′єктів господарської діяльності у міську каналізаційну мере-жу відповідно до затверд-жених гранично допустимих скидів (ГДС) у водойму.

5. Забезпечення належного контролю у сфері надання послуг з водовідведення, у т.ч. шляхом встановлення системи контролю за скидом стічних вод, порядку відбо-ру, оформлення і проведення аналізу проб.

6. Встановлення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарської діяльності у сфері водовід-ведення шляхом визначення:

  • засад безперебійного функціонування систем централізованого водовід-ведення під час приймання до них стічних вод спожи-вачів;
  • загальних вимог до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення;
  • визначення допусти-мих концентрацій ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів;
  • заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовід-ведення;
  • порядку контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення;
  • порядку приймання рідких відходів від спожи-вачів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення м. Суми;
  • визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при пору-шенні вимог щодо якості і режиму їх скидання.  

7. Створення умов для впровадження нових сучас-них технологій та облад-нання.

 Витрати на адміністрування виконання вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Суми.

2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін  

відсутні

Загроза екологічному стану довкілля

Альтернатива 2:

Прийняття запропонованого регуляторного акта

1. Проект регуляторного акта не стосується прав та обов’язків громадян.

2. Забезпечення громадян    м. Суми належними умовами життєдіяльності.

3. Забезпечення охорони природного середовища і належного санітарного стану території міста.

Відсутні

2.3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів  господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

39

283

837

2133

3292

із них 1436 з окремими випусками

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,18%

8,60%

25,43%

64,79%

100%

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Відсутні

1.Альтернатива є неприйнят-ною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

1. Встановлення рівності прав і законних інтересів суб’єктів господарювання шляхом :

- встановлення нових допус-тимих концентрацій забруд-нюючих речовин у стічних водах підприємств, що задовольняє інтереси  обох сторін господарських відно-син (КП «Міськводоканал» СМР та субєктів господарю-вання);

- забезпечення можливості встановлювати тимчасові погоджені концентрації забруднюючих речовин  стічної води у скидах споживачів, які не мають технічні та економічні можливості досягти встановлених нормативів скиду;

 - встановлення чіткої системи контролю за скиданням стічних вод, порядку відбору, оформлення і проведення аналізу проб

2. Забезпечення належного надання послуг з водовід-ведення.

 

 1. У разі перевищення фактичної концентрації будь-якого показника ДК забруднень у скидах стічних вод, споживачем здійснюється додат-кова оплата послуг водовід-ведення з коефіцієнтом крат-ності, визначеного відповідно до Порядку визначення  розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Мінрегіону від 01.12.2017 р. № 316.

2. Оплата за обсяг стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення.

.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

24 267 530,00

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

24 267 530,00

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта

4

Прийняття запропонованого регуляторного акта забез-печить:

- створення належних правових підстав та умов для безпечного й безперебійного функціонування систем централізованого  водовід-ведення та очищення стічних вод споживачів;

-  виконання вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»

- забезпечить стабільну роботу міських очисних споруд (запобігання пору-шення технологічного режи-му очистки внаслідок наднормативного надход-ження забруднюючих речо-вин);

- забезпечить екологічну безпеку водоймищ міста (попередження їх забруд-нення недостатньо очище-ними стічними водами);

- сприятимуть отриманню споживачами міста якісних послуг з водовідведення;

- зменшення обсягу протиріч між учасниками відносин, на яких поширюються даний регуляторний акт, в процесі здійснення відбору проб стічних вод споживачів .

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення
існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для дер-жави, громадян
та суб’єктів
господарювання
відсутні.

Збільшення звернень та скарг від споживачів щодо якості надання послуг з централізованого водовідведення.

Збільшення витрат робочого часу на проведення відпо-відної роботи з споживачами та внесення змін до  договорів.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без
змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

Альтернатива 2 Прийняття запропонованого регуляторного акта

Реалізація державної політики у сфері водовідведення.

Дотримання вимог чинного законодавства, виконання вимог Закону України “Про питну воду, питне водопоста-чання та водовід-ведення”.

Поліпшення екологічного стану та якості  природних вод, прискорення процесів самовідновлення.

Забезпечення контролю у сфері надання послуг з водовідведення.

Додержання стандартів, норм та правил у сфері водовідведення стічних вод та рідких відходів на міські очисні споруди.

Створення умов для впровад-ження нових сучасних техно-логій та облад-нання.

Забезпечення громадян м.Суми належними умовами життєдіяльності

Захист інтересів суб’єктів господарювання- споживачів послуг водовідведення та обґрунтоване, правомірне нарахування суб’єктам господарювання платежів за скид стічних вод до систем централі-зованого водовід-ведення  з пере-вищенням  ДК забруднень

У разі виявлення перевищення ДК забрудюючих речовин у стічних водах споживачів можливе нараху-вання та стягнення плати за скид  понаднормативних забруднень.


Цілі прийняття регулятор-ного акта будуть досягнуті  повною мірою.

Дотримання установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках у систему централізованого водовід-ведення м. Суми.

Врегулювання зобов’язань учасників відносин на яких поширюються дані місцеві Правила приймання.

 Удосконалення норма-тивно - правової бази.

Створення умов для попередження порушень у роботі систем централі-зованого водовідведення     м. Суми та очищення  стічних вод, підвищення ефективності роботи та забезпечення нележної експлуатації систем водовідведення , а також охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, що в свою чергу є гарантуванням безпеки життя і здоров’я людини.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Прогалина у законодавстві, яка виникла після скасування Правил, призведе до неконтрольованого скиду промисловими підприємствами забруднюючих речовин (у тому рахунку і особливо токсичних рідких
відходів – кислотних, лужних,
нафтопродуктів, токсичної органіки, які зараз вивозяться на спеціальні полігони та там знезаражуються), що в свою чергу може викликати загрозу виникнення екологічної катастрофи
.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний
момент ситуації без змін відсутні

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта, для держави вигода полягатиме в створенні умов для попередження порушень у роботі систем централі-зованого водовідведення та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи та забезпечення належної експлуатації систем водовідведення, а також охорони навколишнього природного середовища від забруд-нення скидами стічних вод, що в
свою чергу є гарантуванням безпеки життя і здоров’я людини. Тому обраним альтернативним способом вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта.

Крім цього, дана альтернатива є найбільш привабливою за наступними причинами:

- дотримання вимог діючого законодавства у сфері охорони навколишнього природного сере-довища;

- приведення вимог щодо контролю скиду надмірних забруднень та дощових і талих стічних вод у відпо-відність до діючого законодавства, що зменшить безпеку забруднення навколишнього середовища;

- доведення якості очистки стічних вод до встановлених нормативів гранично допустимих скидів, врегулювання відносин між виробником (виконавцем) послуг з водовідведення та споживачами, що скидають стічні води до систем централізованого водовідведення міста Суми;

- прозорість та зрозумілість механізму визначення обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій для суб’єктів господарювання.

Упродовж деякого часу дії
регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього регуляторного акта.

Найбільшими зовнішними ризиками є:

- зміни в чинному законодавстві України, які можуть призвести до необхідності внесення змін  регуляторного акта;

- порушення вимог  запро-понованого регуляторного акта споживачами.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

        Проектом цього регуляторного акта передбачається затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Суми (далі - Правил).

        Проектом Правил передбачена регламентація умови і порядку приймання рідких відходів, вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до  системи централізованого водовідведення міста, контроль за скидами стічних вод до  системи централізованого водовідведення міста, умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення міста, встановлення плати за скидання стічних вод у каналізаційну мережу і відповідальність за порушення Правил.

        Реалізація такого регуляторного акта забезпечить запобігання порушення у роботі мереж і споруд системи централізованого водовідведення міста, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації, охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств і житлового сектору, надасть можливість захистити інтереси споживачів послуг водовідведення та обґрунтувати правомірність нарахувань підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства згідно з діючим законодавством України.

        Регуляторним актом визначаються умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Суми, контроль за скидами стічних вод у каналізаційну мережу, контроль за очищенням  стічних  вод  гранично-допустимим скидам забруднень у водні об’єкти, забезпечення  якісної  і безаварійної роботи каналізаційних мереж та міських очисних  споруд.

        Укладення відповідних договорів між суб’єктами господарювання та підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства.

        Встановлення терміну на реалізацію заходів з якості доведення стічних вод для суб’єктів господарювання, які в супереч діючому законодавству не мають локальних очисних споруд  та встановлення розміру додаткової оплати за понаднормативне приймання  забруднених стоків до системи централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості режиму їх скидання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

        

        Впровадження та виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджетів різних рівнів, а також не потребує додаткових витрат на здійснення контролю за виконанням даного регуляторного акта.

        Ураховуючи, що питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, здійснено  розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

        Здійснено розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва.

        Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

        Прийняття акту не призведе до неочікуваних результатів і не потребуватиме додаткових витрат з міського бюджету.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

        Срок дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають перманентний характер.

        У разі виникнення необхідності до регуляторного акта можуть бути внесені зміни та/або доповнення за підсумками проведеного аналізу відстеження його результативності та у разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

        

        Результативність регуляторного акта буде визначатися за наступними показниками:

        1. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія запропонованого регуляторного акту та які користуються послугами водовідведення.

        2. Обсяги водовідведення.

        3. Кількість відібраних проб стічних вод по юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, у тому числі таких, що відповідають ДК та не відповідають ДК.

        4. Кількість забруднюючих речовин в стічних водах, а саме:

Показники якості стічних вод

Кількість виявлених порушень

1

Завислі речовини

2

Азот амонійний

3

Фосфати

4

Біологічне споживання кисню (БСК5)

5

Хлориди

6

Жири

7

Синтетичні поверхнево — активні речовини (СПАР)

8

Сульфати

9

Залізо

10

Цинк

11

Мідь

12

ХСК

13

Нафтопродукти

14

Нікель

15

Хром

16

Свинець

17

Сульфіди

18

Мініралізація загальна (сухий залишок)

        5. Сума надходжень грошових коштів за скид понаднормативних забруднюючих речовин в стічних водах споживачів, що скидаються до системи ценралізованого водовідведення згідно виставлених рахунків з урахуванням коефіцієнту кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод на міських каналізаційних очисних спорудах КП “Міськводоканал” Сумської міської ради та екологічного стану р. Псел.

        Сума надходжень від споживачів за скид понаднормативних забруднень дасть можливість підприємству проводити роботи по заміні зношених каналізаційних мереж та модернізацію очисних споруд.

        6. Протяжність мереж водовідведення в м. Суми, що перебуває на балансі КП “Міськводоканал” Сумської міської ради.

        7. Частка ветхих та аварійних каналізаційних мереж, колекторів.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

        Базове, повторне та періодичне відстеження результативності цього акту будуть здійснюватися у строки та у спосіб, що визначені ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методикою проведення аналізу впливу та відстеження результативності  регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

        Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватися виконавчим комітетом Сумської міської ради статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних, наданих КП «Міськводоканал» Сумської міської ради.

         Оскільки для визначення значень показників результативності даного регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані                                  КП “Міськводоканал” Сумської міської ради, базове відстеження результативності дії цього акта буде здійснюватись через один рік після набрання чинності цим регуляторним актом.

        Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється  через два роки з дня набрання ним чинності. При повторному відстеженні результативності регуляторного акта будуть відображені порівняльні показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження результативності акта на той час.

        Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів з проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники в порівнянні з попереднім відстеженням результативності акта.

        Строк виконання заходів з відстеження  результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п’ять робочих днів.

        Регуляторний орган, який прийняв даний акт, готує звіт про відстеження  результативності  цього регуляторного акта та не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання даного звіту оприлюднює його у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Директор департаменту

інфраструктури міста

Сумської міської ради                                                                    Г.І.Яременко  

Директор КП “Міськводоканал”

Сумської міської ради                                                                А.Г.Сагач

Додаток 1

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого  і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання уловлювачів жиру або локальних очисних споруд (у разі наявності), гривень

Витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру або локальних очисних споруд (у разі наявності), гривень

Придбання іншого необхідного обладнання   (пристроїв, машин, механізмів)

 40 000,00

 3 500,00

Не передбачені

 40 000,000

 17 500,00

Не передбачені

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Не передбачені

Не передбачені

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не передбачені

Не передбачені

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів   державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

 702,00

  3 510,00

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (систематичний аналіз стічних вод  щонайменше 1  разу на квартал ), гривень

 4 096,00

 20 480,00

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

 91,00

455,00

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачені

Не передбачені

8

Інші витрати:

Витрати на прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), утримання в належному стані контрольних колодязів, гривень

  20 000,00

 100 000,00

Витрати на утилізацію або вивезення осадів, утворених на локальних очисних спорудах (в разі їх наявності), гривень

Не передбачені

Не передбачені

Витрати на скид рідких відходів без укладення договору чи не на зливних станціях або пунктах виробника, гривень

Не передбачені

Не передбачені

Витрати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин, грнивень

Не передбачені

Не передбачені

Витрати на проведення аналізу арбітражної проби, гривень

 6 976,00

 34 880,00

Інше:

Не передбачені

Не передбачені

9

Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8) гривень

75 365,00

216 825,00

10

Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання, одиниць

322

322

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 Х рядок 10) гривень

 24 267 530,00

 69 817 650,00

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання уловлювачів жиру або локальних очисних споруд (у разі наявності), гривень

40 000,00

-

40 000,00

Витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру або локальних очисних споруд (у разі наявності), гривень

Придбання іншого необхідного обладнання   (пристроїв, машин, механізмів)

3 500,00

Не передбачені

3 500,00

Не передбачені

17 500,00

Не передбачені

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Не передбачені

Не передбачені

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені


* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

702,00

відсутні

702,00

3 510,00

 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (систематичний аналіз стічних вод  щонайменше

1  разу на квартал), гривень

 4 096,00

відсутні

 4 096,00

20 480,00

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні 
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

91,00

91,00

455,00

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

Не передбачені

Не передбачені

Вид витрат

За перший рік

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати на прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), утримання в належному стані контрольних колодязів, гривень

20 000,00

20 000,00

100 000,00

Витрати на утилізацію або вивезення осадів, утворених на локальних очисних спорудах (в разі їх наявності), гривень

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

Витрати на скид рідких відходів без укладення договору чи не на зливних станціях або пунктах виробника, гривень

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

Витрати за скид стічних вод до систем централізованого водовід-ведення з перевищенням допусти-мих концентрацій забруднюючих речовин, грнивень

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

Витрати на проведення аналізу арбітражної проби, гривень

6 976,00

6 976,00

34 880,00

Директор департаменту

інфраструктури міста

Сумської міської ради                                                                    Г.І.Яременко  

Директор КП “Міськводоканал”

Сумської міської ради                                                                А.Г.Сагач

Додаток 2 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником КП «Міськводоканал» Сумської міської ради у період з 02.05.2018 р. по 02.07.2018 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі, письмове опитування суб’єктів господарювання:

1. ФОП Руднєва Наталія Василівна

2. КУ “Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії” - Світлана Борисівна

3. Сумський дошкілький навчальний заклад  (Центр розвитку дитини) № 26 “Ласкавушка” Сумської міської ради — Криворотенко  Н.О.

4. ТОВ фірма “Руна-С” - Лазаренко Максим Леонідович

4

Надано  розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва.

Нагалошено на  необхід-ності забезпечення екологічної ситуації в         м. Суми шляхом прове-дення систематичного контролю за якістю стічних вод,  доведення  стічних вод споживачів до показників допусти-мих концентрацій для їх безпечного відведення та очищення на каналізаційних очисних спорудах м. Суми, запобігання псуванню систем водовідведення.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:                     2970 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 837 (одиниць) та мікропідприємництва 2133 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 90,22 % (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання”.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Витрати на придбання уловлювачів жиру або локальних очисних споруд (у разі наявності), гривень

Придбання іншого необхідного обладнання   (пристроїв, машин, механізмів)

2 896,50

Не передбачені

-

Не передбачені

2 896,50

Не передбачені

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування                              

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

3

Процедури експлуатації обладнання (прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів)            

650,00

-

3 250,00

4

Процедури обслуговування обладнання (витрати на сервісне обслуговування  уловлювачів жиру (у разі наявності), гривень 

480,00

-

2400,00

5

Інші процедури :

Податки та збори (зміна розміру

податків/зборів, виникнення

необхідності у сплаті податків/

зборів), гривень

Витрати на оборотні активи

(матеріали, канцелярські товари

тощо), гривень

Витрати, пов’язані із наймом

додаткового персоналу, гривень

 

Витрати на утилізацію або вивезення осадів (жиру), утворених на локальних очисних спорудах, гривень                        

Витрати за скид рідких відходів без укладення договору чи не на зливних станціях або пунктах виробника

Інше:

                     

Не передбачені

70,00

500,00

Не передбачені

Не передбачені

-

Не передбачені

-

-

Не передбачені

Не передбачені

-

Не передбачені

350,00

2000,00                                  

Не передбачені

Не передбачені

-

6

Разом, гривень

4 596,50

10 896,50

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

   

2970

8

Сумарно, гривень

13 651 605,00

-

32 362 605,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання, гривень

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

10

Процедури організації виконання   вимог регулювання        

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

11

Процедури офіційного звітування

 

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень

240,00

240,00

1 200,00

13

Інші процедури :

Витрати, пов’язані із веденням

обліку, підготовкою та поданням

звітності державним органам,

гривень

Витрати, пов’язані з адміністру-

ванням заходів   державного

нагляду (контролю) (перевірок,

штрафних санкцій, виконання

рішень/ приписів тощо), гривень

Витрати за скид стічних вод до      3 36666     37733333133                                                                                                  системи централізованого

водовідведення з перевищенням

допустимих концентрацій

забруднюючих речовин, гривень

Витрати на проведення аналізу

арбітражної проби, гривень

Інше

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

-

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

-

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

Не передбачені

-

14

Разом, гривень

240,00

240,00

1200,00

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2970

16

Сумарно, гривень

712 800,00

-

3 564 000,00

Директор департаменту

інфраструктури міста

Сумської міської ради                                                            Г.І.Яременко  

Директор КП “Міськводоканал”

Сумської міської ради                                                                А.Г.Сагач

Витрати виробника на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Підприємство, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Комунальне підприємство “Міськводоканал” Сумської міської ради

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника комунального підприємства відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,167

52,43

1

1436*

12573

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

547694

камеральні

1,764

52,43

4

1436*

531243

виїзні

0,1

28,64

4

1436*

16451

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0,33

40,48

4

1436*

76731

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,117

52,43

1

1436*

8809

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0,33

52,43

1

1436*

24846

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,083

63,88

4

1436

30455

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

0,33

73,82

1

1436

34982

Разом за рік

736090

Сумарно за п’ять років

3680450

__________ 
   * 1436  - кількість споживачів з окремими випусками.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

13 651 605,00

32 362 605,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

712 800,00

3 564 000,00

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

14 364 405,00

35 926 605,00

4

Витрати  виробника на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва*

736 090,00

3 680 450,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

 

15 100 495,00

39 607 055,00

_______________

* Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва відсутні.

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми :

Проект регуляторного акта буде розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті Сумської міської ради, що дозволить усім заінтересованим особам ознайомитися з ним  та надати свої зауваження і пропозиції, що дозволить суб’єктам господарювання скоротити вартість адміністративного навантаження.

 

Директор департаменту

інфраструктури міста

Сумської міської ради                                                            Г.І. Яременко  

Директор КП “Міськводоканал”

Сумської міської ради                                                                А.Г. Сагач