Regulamin XVI Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza

 1. Postanowienia ogólne
 1. Przejście – za przejście uważa się całą imprezę organizowaną w celu upamiętnienia pierwszej próby obejścia górami Kotliny Jeleniogórskiej, podjętej m.in. przez tragicznie zmarłego kolegę Daniela Ważyńskiego z Grupy Karkonoskiej GOPR. Pełna nazwa brzmi Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza.
 2. Uczestnik – osoba pełnoletnia, podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Przejściu i akceptująca jego regulamin.
 3. Organizator – osoba, biorąca udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Przejścia
 4. Regulamin – zespół przepisów i ustaleń stworzony przez Organizatora i obowiązujący w trakcie Przejścia.
 1. Cel imprezy.
 1. Celem głównym jest podjęcie próby przejścia dookoła Kotliny Jeleniogórskiej otaczającymi ją głównymi pasmami górskimi, w czasie, terminie i po trasie określonej przez Organizatora, w celu upamiętnienia pierwszej takiej próby podjętej przez tragicznie zmarłego kolegę Daniela Ważyńskiego.
 1. Organizator.
  Fundacja Przejście Kotliny
  ul. Słoneczna 2
  58-­573 Piechowice
  Tel 607401966

  Komitet organizacyjny: Maciej Koziński, Bartosz Podkański, Sławek Krawczyk-Demczuk

  Oficjalna strona imprezy: www.przejsciekotliny.org
 2. Termin, trasa i czas trwania próby.
 1. Trasa Przejścia jest określona przez Organizatora i przebiega zgodnie z wytycznymi, o których Uczestnicy będą poinformowani w postaci map oraz krótkiego opisu.
 2. Trasa została tak dobrana, żeby ograniczyć do minimum poruszanie się po drogach, na których dopuszczony jest ruch samochodowy. Trasa biegnie głównie szlakami turystycznymi oraz ścieżkami i drogami leśnymi.
 3. Termin Przejścia ustalony przez Organizatora na 20-­22 września 2019, jest niezależny od żadnych czynników zewnętrznych (w tym głównie atmosferycznych). Rozpoczęcie marszu 20 września 2019 o godzinie 12:00.
 4. Maksymalny czas trwania Przejścia to 48 godzin.
 5. Po upływie czasu trwania Przejścia uważa się Przejście za zakończone, tym samym Uczestnicy, którzy nie dojdą do mety, ani nie skorzystają z możliwości wycofania się z trasy przed upływem tego czasu przestają być Uczestnikami Przejścia. Wszelkie dalsze działania mogą podjąć jedynie na własną odpowiedzialność.
 1. Uczestnicy.
 1. Przejście ma charakter dobrowolny i jest pozbawione rywalizacji.
 2. Każdy Uczestnik podejmuje próbę Przejścia na własną odpowiedzialność.
 3. Każdy Uczestnik próby musi mieć ukończone 18 lat.
 4. Każdy Uczestnik indywidualnie decyduje o miejscu i czasie ewentualnych noclegów.
 5. Wszyscy Uczestnicy startując w próbie wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich wizerunku i danych w relacjach z Przejścia zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
 6. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 7. Wszyscy Uczestnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora.
 8. Podczas odprawy przed startem Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach na trasie.
 9. Wszyscy Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 1. Zasady obowiązujące na trasie.
 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest poruszać się i nieść cały potrzebny mu na czas próby bagaż, własnoręcznie, bez używania jakichkolwiek środków transportu.
 2. Istnieje możliwość skorzystania po drodze z punktów gastronomicznych i sklepów spożywczych.
 3. Uczestnicy zobowiązani są posiadać:
 1. apteczkę pierwszej pomocy zaopatrzoną w środki opatrunkowe. Apteczka Uczestnika musi być wyposażona w:
 1. bandaż elastyczny szt. 2
 2. bandaż dziany, szerokość 10 cm szt. 2
 3. chustę trójkątną szt.
 4. kompresy jałowe szt. 3
 5. plastry z opatrunkiem szt. 3
 6. wodę utlenioną (lub gaziki wyjaławiające 5 szt) szt. 1
 7. rękawiczki medyczne (latex lub winyl lub nitryl) 2 pary
 8. folię NRC – koc ratunkowy szt. 1
 1. urządzenie emitujące własne światło z zapasem baterii wystarczający na minimum dwie noce;
 2. czerwone światło lub odblask (dowolnego koloru) umieszczone z tyłu plecaka bądź stroju;
 3. każdy Uczestnik musi mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy, z którego istnieje możliwość dzwonienia, a przed rozpoczęciem próby Przejścia musi podać Organizatorowi numer tego telefonu.
 1. Zalecane wyposażenie:
 1. strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
 2. jedzenie i picie w odpowiedniej ilości (według własnej oceny);
 3. Zalecamy posiadanie plastikowego kubeczka do wydawanej na niektórych Punktach Kontrolnych wody. Punkty nie będą wyposażone w jednorazowe kubeczki.
 1. Podczas Przejścia obowiązkowo należy stosować się do regulaminów wewnętrznych gospodarzy naszej trasy, w tym głównie Karkonoskiego Parku Narodowego i Lasów Państwowych.
 2. Obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk w lesie i jego pobliżu.
 3. Obowiązuje zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku) w niedozwolonych miejscach. Biwakowanie na terenach prywatnych na własną odpowiedzialność.
 4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 5. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, ruchu drogowego i ppoż.
 6. Obowiązuje zakaz startowania ze zwierzętami.
 7. Ważne numery telefonów (ratunkowe) znajdować się będą na mapie.
 8. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.
 9. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu Uczestnikowi w razie wypadku.
 10. Na starcie, przy rejestracji Uczestników, odbędzie się kontrola obowiązkowego wyposażenia – patrz punkt 6.3 niniejszego Regulaminu. Brak któregokolwiek z tych elementów wyposażenie oznacza dyskwalifikację.
 11. Na trasie będą funkcjonowały Punkty Kontrolne, w postaci dwuosobowych zespołów. Miejsce rozmieszczenia tych punktów zostanie podane najpóźniej w momencie startu do Przejścia.
 12. Wszystkie Punkty Kontrolne działają od pierwszego do ostatniego Uczestnika. Wyjątek stanowi PK Przełęcz Okraj, który będzie otwarty do godziny 22.00 w piątek, 20.09.2019. Przybycie Uczestnika na taki punkt po jego zamknięciu oznacza nie zmieszczenie się w limicie czasu. Taka osoba przestaje być uczestnikiem Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej. Może liczyć na pomoc Organizatorów w transporcie do bazy imprezy (w miarę możliwości), ale musi się liczyć z koniecznością oczekiwania na taką pomoc. Jednocześnie w momencie nie zmieszczenia się w limicie na punkcie kontrolnym Organizatorzy zrzekają się odpowiedzialności za Uczestnika, który mimo wszystko będzie kontynuował marsz.
 13. Punkt Żywieniowy będzie działał w sobotę 21 września, natomiast godziny jego działania oraz dokładne umiejscowienie zostanie podane podczas odprawy przedstartowej w dniu startu.
 14. Uczestnik ma każdorazowo obowiązek poinformować Organizatorów o rezygnacji. Informacja może być telefoniczna lub poprzez SMS, na podany przez Organizatorów telefon kontaktowy. W przypadku braku informacji, Uczestnik może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej podjętej przez GOPR!
 1. Świadczenia
 1. Organizator zapewnia transport z miejsc, które zostaną podane na mapie, do Szklarskiej Poręby, dla tych Uczestników, którzy zrezygnują z dalszej próby Przejścia. Transport zapewniony przez Organizatora odbywa się ​tylko na trasie Punkt Transportowy – Szklarska Poręba. ​Istnieje możliwość wysadzenia osób chętnych po drodze na tej trasie.
 2. Organizator zapewnia co najmniej jeden punkt żywieniowy na trasie, z którego Uczestnicy będą mogli skorzystać. Miejsce oraz czas działania punktu będzie zaznaczone na mapie oraz w opisie trasy dostarczonym przez Organizatora.
 3. Organizator przygotuje mapy z zaznaczoną trasą Przejścia, które będą rozdawane Uczestnikom marszu w dniu startu.
 4. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas próby.
 5. Organizator zapewnia na cały czas trwania próby pomoc medyczną w postaci specjalnej grupy Ratowników GOPR, dyżurujących w stacji centralnej w Jeleniej Górze.
 6. Każdy Uczestnik otrzyma numer startowy. Należy go umieścić w widocznym miejscu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli w trakcie Przejścia.
 7. Każdy Uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, a ci którzy dotrą do mety otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie.
 1. Zgłoszenia i rejestracja.
 1. Zgłoszenia do Przejścia odbywają się na podstawie wpłaty na konto kwoty wpisowego oraz dokonania rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.
 2. Formularz zostanie otwarty 1.06.2019 o godzinie 00:01
 3. O kolejności zgłoszeń decyduje wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej. Następnie osoby zarejestrowane przez formularz mają 14 dni na dokonanie wpłaty. Jeżeli do 14 dniach nie zostanie odnotowana wpłata na naszym koncie, uczestnik traci miejsce wśród zgłoszonych. Wszystkie miejsca zwolnione przez osoby, które nie dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie zostaną ponownie ogólnie udostępnione dla chętnych do wzięcia udziału. Po wcześniejszym podaniu terminu zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 4. Wysokość wpisowego ustala się na ​150​ zł.
 5. Wpisowe należy wpłacać na konto:

  Fundacja Przejście Kotliny
  Słoneczna 2
  58­-573 Piechowice
  PL
  59 1090 1984 0000 0001 3222 2481
  BIC/SWIFT code: WBKPPLPP
  z dopiskiem „Przejście + nazwisko i imię uczestnika”. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 6. Maksymalna ilość Uczestników wynosi 500, i jest to liczba nieprzekraczalna. Osoby, które dokonają wpłaty po przekroczeniu limitu Uczestników otrzymają zwrot pieniędzy.
 7. Ostateczny termin zgłoszeń mija 31 lipca 2018 lub wcześniej, po zgłoszeniu maksymalnej liczby Uczestników.
 8. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej jest obowiązkowe, a podane dane (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, obywatelstwo, nr telefonu, e-mail i rozmiar koszulki) potrzebne są do weryfikacji Uczestników. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu do celów przeprowadzenia imprezy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 9. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest podanie numeru telefonu komórkowego, pod którym Uczestnik będzie dostępny w trakcie Przejścia.
 10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w Przejściu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Takie Oświadczenia będą wypełniane przy rejestracji na starcie.
 11. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji Uczestnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo udziału dodatkowych osób, spośród przedstawicieli sponsorów, współorganizatorów oraz ratowników GOPR.
 13. Jakiekolwiek zmiany na liście – zamiany osób startujących, zmiany nazwisk czy danych, mogą być dokonane najpóźniej w środę, 18.09.2019. Zmiana rozmiaru koszulki jest możliwa do 18 sierpnia 2019.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z Przejściem, w tym Organizatora i Uczestników.
 3. Rozstrzyganie spraw spornych należy do Organizatora.
 4. Przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Przejścia.
 5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.