Published using Google Docs
Všeobecné obchodní podmínky.docx
Updated automatically every 5 minutes

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené na se vztahují na smlouvy uzavřené na základě registrace (viz čl. 2 níže) a následného vytvoření Uživatelského účtu mezi naší společností:  

VX Systems s.r.o. IČO: 04089839,

se sídlem Vaňkova 1373, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2505

adresa pro doručování: VX Systems s.r.o., Vaňkova 1373, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

kontaktní e-mail: info@jidelniplan.cz

a  

Vámi jako Uživatelem

 1. DEFINICE

Veškeré pojmy použité v těchto Obchodních podmínkách, jakož i v dokumentech na ně navazujících, budou vyloženy následujícím způsobem:

 1. Provozovatel – Provozovatelem je VX Systems s.r.o., IČO: 04089839, se sídlem Vaňkova 1373, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2505;
 2. Uživatel – Uživatelem je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Provozovatelem vstoupí do smluvního vztahu pro soukromé, nepodnikatelské účely nebo pro jiné než soukromé, nepodnikatelské účely;
 3. Aplikace – Aplikace je   softwarová aplikace Jídelníplán přístupná prostřednictvím webových stránek, dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na adrese https://www.jidelniplan.cz/ (dále jen „webové stránky“ nebo jen „aplikace“);
 4. Uživatelský účet – Uživatelský účet vytvoří na základě registrace Provozovatel každému Uživateli, který akceptuje tyto Obchodní podmínky. Prostřednictvím uživatelského účtu může Uživatel využívat funkčnost Aplikace;
 5. Uživatelské údaje – údaje, které Uživatel zadává zcela dobrovolně dle svého uvážení do svého Uživatelského účtu;
 6. Makronutriety – Makronutrietami jsou myšleny údaje uvedené v sekci Makronutriety, jež se nachází v Aplikace u receptů, týkající se zejména tuků, sacharidů, bílkovin, energetické hodnoty, kalorické hodnoty, soli, sacharidové jednotky apod.;
 7. Smlouva – Registrací a vytvořením Uživatelského účtu se uzavírá mezi Provozovatelem a Uživatelem smlouva o poskytování služeb a k poskytnutí licence k Aplikaci v souladu s těmito Obchodními podmínkami a Obecnými zásadami ochrany zpracování osobních údajů.

 1. REGISTRACE
 1. Jednorázová registrace

Pro využití některých funkcí Aplikace je nutná registrace, která je bezplatná.

 1. Jak probíhá registrace a vytvoření Uživatelského účtu?

Vyplněním registračních údajů a kliknutím na tlačítko „Registrovat“ dochází k vytvoření Uživatelského účtu. Registrace je dokončena souhlasem s těmito Obchodními podmínkami a Obecnými zásadami ochrany zpracování osobních údajů. Akceptací těchto Obchodních podmínek Provozovatel uděluje Uživateli osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace. Licence se uděluje po dobu trvání Uživatelského účtu. Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním, sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn dílo pozměňovat a vytvářet odvozená díla. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Uživatel nesmí Aplikaci jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám. Při nerespektování autorských práv bude Provozovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jako držitel autorských práv má Provozovatel zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do jeho autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále má Provozovatel za porušení jeho autorského práva právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 1. Způsoby registrace

Lze se registrovat prostřednictvím registračního formuláře po zadání požadovaných údajů, zejména: emailová adresa a heslo, atd. Požadované údaje musí být zadány v úplném rozsahu a správně, kromě údajů označených jako nepovinné.

Dále se lze registrovat prostřednictvím registračních údajů, které Uživatel poskytl na sociálních sítích Facebook nebo Google a které převezme Provozovatel. Registrace formou služeb Facebook Connect a Google Sign-In vyžaduje od Uživatele potvrzení vybraných údajů, které Uživatel již předtím poskytl na Facebooku nebo Googlu a které přebírá Provozovatel. Uživatel následně může tyto údaje ve svém profilu v rámci Aplikace doplnit nebo zredukovat.

V rámci registrace ke službám naší společnosti je možno se registrovat přes Váš stávající účet zaregistrovaný u jiných poskytovatelů služeb, jako např. Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn nebo PayPal a další. Pokud tak učiníte, naše společnost rámci registrace získává Vaše profilové údaje včetně vašeho jména, e-mailové adresy, uživatelského jména, profilové fotografie, profilové URL, časové zóny, země, adresy, telefonního čísla, jazyka, pohlaví, dne narození a věku a Vašeho profilového popisu včetně zahrnující vzdělání a pracovních zkušeností a informace, které poskytujete o sobě (rozsah těchto údajů se může lišit v závislosti na platformě, kterou používáte pro registraci). Zpracování Vašich osobních údajů a jejich zpřístupnění třetím osobám ze strany jiných poskytovatelů služeb podléhá zásadám ochrany osobních údajů těchto subjektů a tyto Obecné zásady.

 1. Registrace nezletilé osoby

V rámci Aplikace se mohou registrovat pouze osoby starší 18 let, které jsou právně způsobilé uzavírat smlouvy svým vlastním jménem.

Registrací Uživatel prohlašuje, že je starší 18 let a že má právní způsobilost k uzavírání smluv dle platných a účinných právních předpisů.

 1. Je Smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že je Uživatel spotřebitelem, tj. pokud je fyzickou osobou a užívá Aplikaci mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje na Uživatele ochrana spotřebitele dle příslušných právních předpisů a těchto Obchodních podmínek.

 1. Má Uživatel jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel má Uživatel především:

 1. Čím se řídí právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem?

Právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

Pokud se bydliště Uživatele nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem obsahuje jiný mezinárodní prvek, bere tímto Uživatel na vědomí, že se tento právní vztah řídí českým právem. Pokud je Uživatel spotřebitelem a právní řád státu jeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Uživateli v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.  

 1. Jak Uživatel vyjádří souhlas s těmito Obchodními podmínkami?

Uživatel registrací potvrzuje svou informovanost a plný souhlas s obsahem těchto Obchodních podmínek, a dále skutečnost, že veškeré registrační údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a že Uživatel bude veškeré registrační údaje udržovat v aktuálním stavu.

 1. Změny Obchodních podmínek

 Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Obchodní podmínky podle okolností z různých důvodů, mimo jiné z komerčních důvodů, z důvodů dodržení souladu s platnými zákony a předpisy, nebo z důvodu poskytování uživatelských služeb. Odkaz na nové znění Obchodních podmínek bude Uživateli zasláno na e-mailovou adresu Uživatele a/nebo formou oznámení o novém znění Obchodních podmínek přímo v Aplikace. Aktuální znění Obchodních podmínek je umístěno rovněž na webových stránkách www.jidelniplan.cz

Provozovatel bude Uživatele informovat o všech změnách nejméně čtyři týdny před datem účinnosti těchto změn, a to e-mailem na adresu uvedenou při registraci. Od okamžiku obdržení emailu s informací o změnách Obchodních podmínek, má Uživatel 30 dní k uplatnění námitek.

Pokud Uživatel námitky vůči změnám neuplatní, má se za to, že aktualizované Obchodní podmínky přijímá.

Pokud Uživatel uplatní námitky vůči změnám, má Provozovatel právo ukončit Smlouvu a odstranit Uživatelský účet Uživatele, přičemž přihlédne k zájmům Uživatele, pokud smluvní vztah nebude moci pokračovat v rozsahu stávajících Obchodních podmínek, nebo pokud pro Provozovatele pokračování právního vztahu nebude opodstatněné.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
 1. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci pouze v rozsahu, v jakém to funkce a Obchodní podmínky užívání této Aplikace umožňují.
 2. Uživatel má možnost zadat V případě, že se Uživatel rozhodne uvést Uživatelské údaje, je povinen poskytnout ty o Uživatelské údaje pravdivě a udržovat tyto Uživatelské údaje s aktuálním a úplném stavu, přičemž tyto údaje nesmí předat třetím stranám, pokud výslovně nedá Uživatel souhlas s předáním třetí straně. Souhlas třetím straně je dám i napojením Uživatelského účtu na účty třetích stran.
 3. Uživatel není oprávněn postoupit či pronajmout svůj Uživatelský účet a tedy oprávnění k užívání Aplikace bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele třetí osobě. Uživatel zároveň bere na vědomí, že je odpovědný za udržení tajnosti svého přístupového jména a hesla k Uživatelskému účtu Aplikace.
 4. Uživatel si musí chránit svůj Uživatelský účet před neoprávněným a podvodným použitím. V případě jakéhokoli neoprávněného a podvodného použití Uživatelského účtu, nebo při podezření, že je účet Uživatele vystaven takovému riziku, je nutné, aby Uživatel neprodleně písemně informoval Provozovatele.
 5. Uživatel nesmí provádět jakékoli narušitelské zásahy za použití technických a elektronických prostředků, jako jsou hackerské pokusy, útoky za použití hrubé síly, zanášení virů/červů/trojských koní a jakékoli jiné narušitelské pokusy zaměřené na software nebo hardware Provozovatele. Uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat Aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu Aplikace.
 6. Uživatel je oprávněn ukládat, zveřejňovat, přednášet a distribuovat pouze takový obsah, jako např. fotografie, vyobrazení, texty, prohlášení nebo videa, k jehož předávání dále je daný Uživatel oprávněn, tedy  pokud má Uživatel k používání daného obsahu výhradní právo nebo v případě, že daný Uživatel není vlastníkem daných práv k obsahu, který poskytuje, pak za podmínky, že Uživatel ručí Provozovateli za to, že byla platným způsobem získána veškerá vyžadovaná práva, oprávnění, povolení apod. Uvedené závazně platí také pro obsah podléhající právům duševního vlastnictví, jako jsou obchodní jména a ochranné známky. Za tento obsah nese výhradní odpovědnost Uživatel.
 7. Uživatel nesmí ukládat, zveřejňovat, přenášet ani distribuovat žádný obsah povahou rasistický, urážlivý, diskriminační, pomlouvačný, sexuální, propagující násilí nebo jakkoli jinak protizákonný.
 8. Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady Aplikace, ani jiné škody přímo či nepřímo způsobené Aplikací. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Obchodních podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.
 9. V případě, že se Uživatel rozhodne použít recept zadaný jiným Uživatelem, je zcela na jeho odpovědnost tento recept využít či použít. Provozovatel neodpovídá za obsah, složení, přípravu jídel dle receptů zadávaných Uživateli.
 10. Zdravotní informace.
 11. Ukládání pro Uživatele důležitých údajů

Uživatel bere na vědomí, že by měl pravidelně ukládat své důležité údaje externě, tzn. na externí úložiště, pevný disk nebo do cloudové služby. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození údajů.

 1. Jak může Uživatel ukončit užívání Aplikace?

Uživatel může užívání Aplikace kdykoliv ukončit a svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti adresované na e-mail Provozovatele info@jidelniplan.cz. Provozovatel Uživatelský účet na základě této žádosti po jejím obdržení do 10 pracovních dnů zruší. Jiné možnosti zrušení ze strany Uživatele nejsou možné, není-li v Aplikaci umožněno zrušit Uživatelský účet jinak. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu.

 1. Co když něčemu ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách Uživatel nerozumí?

V případě dotazu k Obchodním podmínkám nebo ke Smlouvě může Uživatel kontaktovat Provozovatele prostřednictvím e-mailu info@jidelniplan.cz. Provozovatel rád poskytneme veškeré potřebné informace.  

 1. Co se stane, když Uživatel poruší své povinnosti stanovení v těchto Obchodních podmínkách?

Provozovatel si vyhrazuje právo ke zrušení Uživatelského účtu bez náhrady v případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené těmito Obchodními podmínkami, zejména tento článek a článek 6. těchto Obchodních podmínek.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
 1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu včetně škody, která Uživateli vznikne nesprávným vkládáním dat a údajů v souvislosti s užíváním Aplikace.
 2. Provozovatel negarantuje dostupnost Aplikace 24 hodin denně. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je provozována na serverech třetí osoby a Provozovatel nemůže dostupnost ovlivnit.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo ke zrušení Uživatelského účtu bez náhrady v případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené těmito Obchodními podmínkami. Provozovatel má dále právo okamžitě zrušit Uživatelský účet Uživateli a zamezit mu tak užívání Aplikace v případě důvodné domněnky, že Uživatel vědomě porušuje tyto Obchodní podmínky. V případě zrušení Uživatelského účtu ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn ponechat si v Aplikaci a/nebo na webových stránkách recepty Uživatele pouze v případě, že Uživatel bude s ponecháním receptů souhlasit.
 4. V případě, že Uživatel zadá jakékoli Uživatelské údaje, není povinnost Poskytovatele udržovat tyto Uživatelské údaje aktuální, pravdivé a úplné.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu Aplikaci zpoplatnit.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy v rámci Aplikace, na nichž může být zachycena podoba a projevy Uživatelů v souladu s těmito Obchodními podmínkami a Obecnými zásadami ochrany zpracování osobních údajů. Tyto záznamy je Provozovatel oprávněn zveřejňovat pro účely propagace, nabízení a poskytování jeho služeb v souladu s těmito Obchodními podmínkami a Obecnými zásadami ochrany zpracování osobních údajů. Registrací dává Uživatel svolení s rozšiřováním podoby Uživatele ve smyslu § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelné.
 7. Aplikace umožňuj, aby Uživatel se spojil s jinými webovými stránkami, službami nebo zdroji na internetu a jiné webové stránky. V případě propojení Uživatelského účtu ke zdrojům třetích osob na internetu tak činí Uživatel na vlastní riziko. Tyto jiné zdroje nejsou pod kontrolou Poskytovatele a Uživatel propojením s účty nebo službami třetích stran potvrzujete, že Poskytovatel žádnou odpovědnost za obsah, funkce, přesnost, zákonnost, náležitost či jiné aspekty takových webových stránek a zdrojů třetích stran. Přidání jakéhokoli takového odkazu neznamená podporu Poskytovatele nebo jakoukoli souvislost mezi Poskytovatele a provozovateli těchto stránek. Dále Uživatel propojením s účty nebo službami třetích stran souhlasí s tím, že Poskytovatel neponese odpovědnost přímo či nepřímo za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo domnělou, která by vznikla v důsledku nebo v souvislosti s používáním účtů nebo služeb třetích stran.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA UŽÍVÁNÍ APLIKACE

Zřízení Uživatelského účtu je zdarma.

 1. PODMÍNKY VKLÁDÁNÍ RECEPTŮ, PLÁNOVÁNÍ JÍDEL, NÁKUPŮ A PŘIPOJENÍ TŘETÍCH STRAN K UŽIVATELSKÉMU ÚČTU
 1. Uživatel si je vědom, že informace o receptu pod uživatelským účtem Provozovatele týkající se délky přípravy, počtu porcí a obtížnosti přípravy receptu je orientační. V případě, že je recept zadán Uživatelem, odpovídá za správnost údajů o délce přípravy, počtu porcí, složení ingrediencí, z kterých se recept připravuje, obtížnosti přípravy receptu a údajů o množství surovin Uživatel. Vložením receptu dává Uživatel souhlas s šířením receptu Uživatele prostřednictvím sociálních sítí, zejména prostřednictvím Facebooku, Twiterru, Instagramu nebo Pinterestu, emailem a dalšími způsoby, jež Aplikace nabízí (př.: články s recepty), třetími osobami. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby v receptech vložených do Aplikace nebo sdílených Uživateli v rámci Aplikace.
 2. Uživatel zcela odpovídá za jakýkoli obsah informací vložených pod jeho Uživatelské účet. Uživatel má vždy možnost jakékoli informace vložené pod jeho Uživatelským účtem smazat. Vložené recepty pod uživatelským účtem zůstanou i nadále pod anonymizovaným účtem uloženy na www.jidelniplan.cz
 3. Uživatel bere na vědomí, že v případě, že vložený recept pokud nebude vyhovovat účelu Aplikace, tj. zdravý životní styl, zdravá strava, vyhrazuje si Provozovatel vymazat.
 4. Uživatel si je vědom, že informace týkající se Makronutriet u receptů v Aplikaci, jsou informace pouze orientační, když Provozovatel vychází z informací, jež jsou poskytnuty třetími stranami, zejména výrobci, distributory či prodejci produktů užitích v popsaném receptu.
 5. V případě zájmu o další využití funkcí Aplikace dává Uživatel výslovný souhlas se zpracováním údajů, jež jsou požadovány pro jednotlivé funkce Aplikace, zejména s vložením údajů o věku, pohlaví, tělesné hmotnosti, zdravotního stavu, medikace, výšky, fyzické kondice, fotek a dalších údajů. Uživatel vložením těchto požadovaných údajů dává výslovný souhlas s předáváním těchto požadovaných údajů třetím osobám ke zpracování pro výsledek požadované funkčnosti, či ke zpracování pro odborné, vědecké či statistické účely – v tom případě budou údaje zpracovávány jen v anonymizované podobě. V případě, že Uživatel požaduje využití funkcí pro další osoby, zejména pro rodinné příslušníky, především jsou-li tyto osoby nezletilé, dává výslovný souhlas se zpracování těchto požadovaných údajů příslušných dalších osob. Uživatel nesmí vkládat tyto požadované údaje o příslušných dalších osobách, pokud nemá souhlas těchto příslušných osob se zpracování těchto požadovaných údajů Provozovatelem.
 6. Používání Aplikace nenahrazuje konzultaci Uživatele s odborným lékařem, výživovým poradcem nebo jiným odborníkem ohledně zdravé výživy, stravování či tělesné kondice. Informace dostupné v Aplikaci a/nebo webových stránek nebo pomocí Aplikace a/nebo webových stránek jsou určeny pouze pro všeobecné informování a použití a nejsou zamýšleny jakožto řešení pro konkrétní požadavky Uživatele. Konkrétně pak platí, že veškeré informace jsou obecného charakteru a jsou určeny pouze pro všeobecné účely. Informace nejsou individuálně upraveny potřebám Uživatele či potřebám jiného příjemce, nepředstavují žádnou formu rady nebo doporučení ze strany společnosti Provozovatele nebo ostatních uživatelů a nejsou a neměly by být považovány za individuálně upravená doporučení. Tyto Informace nejsou určeny k tomu, abyste se na ně spoléhali při realizaci (nebo nerealizaci) konkrétních výživových rozhodnutí či jiných rozhodnutí.
 7. V případě porušení článku 6. může být Uživateli odepřeno právo užívání Aplikace bez náhrady.

 1. ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ APLIKACE
 1. Omezení odpovědnosti  

Provozovatel nese odpovědnost v souladu s aktuálně platnými zákony, bez ohledu na zákonný podklad takové odpovědnosti (předsmluvní, smluvní, občanskoprávní) pouze tehdy, pokud Provozovatel konkrétní škodu sám zaviní úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě mírné nedbalosti Provozovatel nenese odpovědnost vůči jiným podnikatelským subjektům, ani vůči spotřebitelům za osobní škody včetně škody následné, prosté peněžité újmy, ušlý zisk ani za škody plynoucí z nároků třetích stran.

Provozovatel nepřejímá žádnou odpovědnost za stažené materiály nebo materiály získané na základě využívání Aplikace. Uživatel je sám výlučně odpovědný za veškeré škody způsobené těmito materiály na systému jeho zařízeních, nebo za informace, k jejichž ztrátě dojde v důsledku stanování materiálů z Aplikace.

Uživatel je sám výlučně odpovědný za veškeré návrhy soudních sporů libovolného druhu, které vyplynou z neshod s jinými Uživateli. Uživatel bere na vědomí a uznává, že Provozovatel neponese za žádných okolností odpovědnost za úkony nebo opomenutí jiných Uživatelů, včetně škod souvisejících s takovými úkony nebo opomenutími.

 1. Odpovědnost a užívání Aplikace

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace nebo v důsledku jejích užití v rozporu s jejím určením. Při využívání Aplikace nesmí Uživatel používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně systém zatěžovat.

Pokud se při užívání Aplikace dopustí Uživatel jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup do Aplikace, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Uživatel dále povinen uhradit Provozovateli škodu, která jeho jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Provozovatel upozorňuje, že kliknutím na některé odkazy na webových stránkách může dojít k opuštění webových stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů, když užívání webových stránek třetích subjektů podléhá podmínkám příslušných třetích subjektů.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1.  Jaká má Uživatel práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Je-li Uživatel spotřebitel a vznikne-li mezi ním a Provozovatelem spor ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, má Uživatel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové stránky: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové stránky: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může Uživatel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Provozovatele poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které Uživatel u Provozovatele zakoupil, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může Uživatel rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Co by měl Uživatel ještě vědět?

Při uzavírání Smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) si hradí Uživatelé sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou mezi Provozovatelem a Uživatelem probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailu, doporučeně poštou nebo osobním doručením na sídlo Provozovatele. Provozovatel bude Uživateli doručovat na adresu elektronické pošty, kterou Uživatel Provozovateli sdělil.

V případě, že je některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 3. 10. 2019.