GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDG06-PROJECTES DE DISSENY GRÀFIC

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Segon

Segon

Específica

6

Departament:   Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà/anglès

Horari: Grup A: Dimarts de 9.50 a 11.40  i Divendres de 9.50 a 11.40

             Grup B: Dimarts de 12.10 a 14:00 hores i Dimecres de 8.55 a 10.45

Web de l’assignatura: https://sites.google.com/escoladisseny.com/projectesdisseny2dg

Professorat responsable:

Clara Catalan Bernabé

Correu electrònic: ccatalan@escoladisseny.com

Horari de tutories

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

Matèria: Projectes de Disseny Gràfic.

Prerequisit: Haver superat l’assignatura de formació básica de Fonaments del disseny.

S’imparteix al 4t semestre del Títol superior de disseny en l’especialitat de disseny gràfic.

2.2. Perfil professional

El disseny ocupa una posició cada dia més important en la nostra societat. Avui, els dissenyadors participen activament en la concepció i el desenvolupament de qualsevol mena de servei o producte. El treball del dissenyador és decisiu en els processos d’innovació, permet la incorporació de valors socials i ambientals i aporta qualitat cultural i estètica al nostre entorn. A més, per descomptat, el disseny afegeix valor, des del punt de vista econòmic, al producte o servei. El disseny influeix també en l'opinió pública, i pot ser un mitjà per fomentar valors de respecte, confiança, ètica i sostenibilitat, entre altres.

 

El disseny gràfic s’ocupa de la comunicació visual per diferents mitjans sobre diversos tipus de suports ja siguin online com offline, definint formes, colors, textes, imatges i composicions. Crea propostes on la imatge i el concepte convergeixen i son sempre resultat d’un laboriós procés basat en la investigació, exploració, experimentació i discerniment sobre les idees que formaran la proposta de disseny final, d’acord amb la tipologia del problema.

 

El dissenyador és capaç d’analitzar, projectar, dirigir o participar en equips de treball, concebre, fonamentar, documentar i comunicar un procés creatiu a través del domini dels principis teòrics i pràctics del disseny i de la metodologia projectual, d’integrar els diversos llenguatges, les tècniques i les tecnologies en la correcta materialització de missatges, ambients i productes significatius. A més de dominar la tècnica, cal que el dissenyador interpreti el context d’actuació i que assumeixi responsabilitats creatives i directives en l’exercici de l’activitat professional amb un caràcter innovador.

 

El dissenyador gràfic desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits bàsics: identitat corporativa, disseny editorial, disseny publicitari i de promoció de productes, disseny de sistemes d’informació, direcció d’art, disseny audiovisual, disseny multimèdia, disseny interactiu i disseny ambiental, disseny de material didàctic i divulgatiu, investigació i docència.

 

Exemples de productes a desenvolupar per part del dissenyador gràfic en els diferents sectors del disseny poden ser: impresos, com ara catàlegs, llibres, revistes, diaris, cartells, flyers, informes o anuncis; projectes digitals com, per exemple, pàgines webs o vídeos gràfics; aplicacions gràfiques en productes com és el packaging, l’embalatge, l’etiquetatge o la senyalització, disseny interactiu o disseny d’exposicions, imatge per a empreses o institucions i les seves aplicacions, així com campanyes publicitàries, de sensibilització o informació.

L'assignatura ha de proporcionar als dissenyador gràfic els elements, les bases, tècniques i eines necessàries per tal d’incidir en els aspectes, estratègies i metodologies del disseny de projectes.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Donat que haver superat l’assignatura de Fonaments del disseny és un prerequisit per a la matriculació de la present assignatura es considera essencial haver assolit els continguts inclosos al BOE 137 05/06/2010 1:

1.  Coneixements bàsics del disseny: estructura, forma, color, espai i volum.

2.  Anàlisi de la forma, composició i percepció.

3.  Antropometria, ergonomia i introducció a la biònica.

4. Teoria, metodologia, ideació i concepció del projecte.

5. Mètodes d'investigació i experimentació propis de la materia.

Són també requisits essencials posseir les capacitats i coneixements artístics, culturals i científico-tècnics necessaris pel correcte desenvolupament de l’assignatura, ésser capaç de treballar de forma autónoma, de manera participativa i col·laborativa.

3.2. Requisits recomanables 

Altres coneixements i habilitats recomanables per cursar l’assignatura són generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius , dominar la metodologia bàsica del disseny,  el domini de programari de disseny específic i l’ús dels mitjans informàtics i les Tecnologies de la Informació i Comunicació aplicades al Disseny.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

- Dominar els recursos formals de l’expressió i la comunicació visuals.

- Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

- Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

- Establir estructures organitzatives de la informació.

- Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

- Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual, d’acord amb els objectius comunicatius

  del projecte.

- Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicatiu d’acord amb els objectius del projecte.

- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi

  ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

 

5. Resultats d’aprenentatge

Domini de la metodologia bàsica del Disseny.

Valoració de les necessitats plantejades en la proposta de treball.

Capacitat de síntesi i desenvolupament de dissenys.

Anàlisi, comparació i solució a problemes que es plantegen durant el procés de realització de projectes.

Capacitat de realització de projectes, considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen i les necessitats funcionals i comunicatives.

Coneixement i familiarització amb les etapes i que intervenen en la concepció de productes gràfics.

Identificació, diferenciació i ús correcte de conceptes, terminologia, formats i regles específiques.

Establiment de relacions entre els components formals del treball gràfic i les seves funcions comunicatives.

Capacitat d’execució material de maquetes i models.

Capacitat d’autoaprenentatge i transferència de coneixements, del treball col·laboratiu i aprenentatge cooperatiu.

Demostració de sensibilitat artística, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades

Justificació i argumentació adequada i crítica entorn la pressa de decisions.

 

6. Continguts

BLOC 1_ Mètodes de recerca en disseny

UD1_ Quadern d’inspiració

Instruments i mètodes de recerca

Estudi i aplicació de metodologies per al desenvolupament de projectes

La investigació creativa, inspiració, intuïció, pensament en disseny

 

BLOC 2_ El projecte de disseny gràfic

UD2_Representació gràfica de les fases del projecte

Infografia

Fases del projecte del disseny

Definició de projectes gràfics específics.

Anàlisi dels condicionaments tècnics i tecnològics, funcionals i comunicatius.

Elements, requisits, especificacions i condicionants en les diferents etapes dels projectes de disseny.

BLOC  3_ Identitat corporativa

UD3_ Redisseny signe distintiu

Fonaments de la identitat corporativa: conceptes, elements, estratègies, procesos.

Creació d’identitat gràfica de marques; criteris de percepció, d’associació, d’identificació i de comunicació.

Requisits i especificacions

El signe gràfic (categories, semiòtics, ús de símbols)

Investigació: públic objectiu i posicionament de l’empresa

Anàlisi formal de marques (tipografia, colors, formes, etc.)

Ideació i esbossos

Redisseny d’una marca

l’OEPM

UD4_ Briefing i contrabriefing

Requisits i especificacions encàrrecs

Pressupostos i anàlisis de viabilitat.

Relació client/dissenyador.

UD5_ Naming

Procés de creació d’un nom i realització d’activitat dels signes identificadors bàsics

UD6_ Disseny imatge corporativa i identitat visual

Esbossos/ estudi morfològic

Estudi semiòtic

Tractament de la imatge/ traçat digital

 

BLOC  4_ Manual de normes i material promocional

UD_7 Manual corporatiu

Requisits i especificacions del manual de normes

Tipografia i colors corporatius

Estructura i sintaxi dels elements que configuren la marca, ordre espaial i relació

Test de reducció

Usos correctes i incorrectes

Maquetació

Enquadernació/presentació

UD_8 Aplicacions / material promocional

Tipus de material promocional i publicitari

Disseny de possibles aplicacions i material promocional i publicitari

Models, maquetes i prototips de les propostes promocionals

Tècniques, recursos i software per realització de fotomuntatges

Mockups: retolació, merchandising, etc.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball col·laboratiu i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades. Aprenentatge basat en projectes procurant l’impuls del treball de camp i de l’aprenentatge-servei.

Es plantejaran:

 

Mètodes Expositius

Conferència

Exposició

Preguntes i respostes, etc.

El professor gestiona el discurs

Classe expositiva de presentació de materials i recursos pel desenvolupament dels continguts de l’assignatura

Mètodes Interactius

Estudi de casos

Treball per projectes

Resolució de problemes

Simulacions

Investigacions, etc.

Es propicia la interacció i la cooperació entre els alumnes

Aplicació dels coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per escometre un projecte complet.

Mètodes Individuals

Activitats d’autoaprenentatge

Altres

L’alumne aprèn de forma autònoma

 

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

90 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

Exposició del contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

20 h.

Classes pràctiques

Individual/petit grup

Estudi de casos particulars i resolució de problemes pràctics.

50 h.

Tutories acadèmiques dirigides

Individual/grup petit

Activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge amb atenció personalitzada del professor.

7h.

Altres

Gran grup

Sortides/ visites programades

5h.

Avaluació

Individual

Realització d’activitats avaluables o proves objectives

3 h.

Activitats de treball no presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Estudi individual autònom

Individual

Estudi dels continguts teòrics exposats a classe, lectures, consultes, etc.

Investigació, anàlisi, recerca d’informació, etc.

10 h.

Resolució de pràctiques en grup

Petit grup

Treball en petit grup autònom

5 h.

Resolució de pràctiques treball autònom individual

Individual

Resolució dels treballs pràctics per l’adquisició de destresses de la matèria necessaris per la pràctica professional.

 

45 h.

7.3 Instal·lacions del centre i material

Instal·lacions

Aules amb cadires, taules per dibuix, il·luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne.

Sala d’estudi i biblioteca

 

Materials

Ordinadors amb software específic de disseny, ofimàtica i d’accés a internet (tractament d’imatge, processament de textos i navegadors)

Projector i pantalla

Pissarra

Pantoneres

Connexió a internet

Eines TIC, recursos web 2.0 per a l’assignatura.

Bibliografia: llibres, catàlegs, revistes, etc.

Recursos multimèdia: recursos en xarxa, interactius, presentacions, documentals, entrevistes, reportatges, etc

Recursos en línia

Altres materials específics

7.4 Activitats interdisciplinàries

No es preveuen activitats interdisciplinàries, tot i així no es descarta la possibilitat.

7.5 Activitats complementàries

Visites i assistència a fires, congressos, exposicions, empreses, entre altres que es concretaran durant el curs (si s’escau).

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No hi ha criteris generals.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0) en cadascun dels exercicis pràctics desenvolupats en els continguts de cada unitat didàctica que forma part d’aquesta guia docent.

Haurà d’aprovar totes les tasques, recuperant al final dels períodes ordinaris o extraordinaris únicament aquells treballs no aprovats.

La qualificació final s’obtindrà de la mitjana, en base als percentatges de valoració assignats  sobre valors numèrics de qualificació obtinguts, en els treballs aprovats.

L’obtenció dels crèdits europeus corresponents a una assignatura requereix haver superat les proves d’avaluació.

Avaluació contínua i ordinària

Per aprovar l'assignatura durant l’avaluació contínua l'alumne ha de:

•                    Assistir al 80% de les activitats lectives i a la resta d’activitats programades (a menys que la falta sigui degudament justificada)

•                    Lliurar totes les activitats proposades en la data de lliurament indicada i obtenir una nota mínima de 5 (en cada una de les activitats).

•                    L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

Avaluació final ordinària

Aquells alumnes que no han superat l’avaluació contínua i/o que no han assistit al 80% de les activitats lectives hauran de:

•                    Lliurar tots els exercicis no superats i obtenir una nota mínima de 5 a cada un d'ells.

•                    Fer una prova final i obtenir un mínim de 5.

Avaluació extraordinària

Aquells alumnes que no han superat la avaluació ordinària hauran de:

•                    Lliurar tots els exercicis no superats i/ no entregats i obtenir una nota mínima de 5 a cada un d'ells.

•                    Fer una prova final i obtenir un mínim de 5.

Blocs de continguts

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació final i/o extraordinària.

Treballs en grup

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tenir una assistència a les classes del 80% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega

·       En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant nadius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el professor podrà demanar en qualsevol període d’avaluació.

·       En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

Itinerari A per l’alumnat que assisteix el 80% amb aprofitament i amb avaluació contínua.

Itinerari B per l’alumnat que no assisteix el 80% (pèrdua d’avaluació contínua).

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA1- CA4

10%

---

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA1-CA7, CA9, CA12

25%

---

Treballs i projectes

R

CA1-CA17

50%

70%

Prova objectiva final

R

CA5-CA9,CA11-CA12, CA15-CA17

15%

30%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

GORDON, B. i GORDON, M., 2007. Manual de diseño gráfico digital. Barcelona: Ed GG.

CHAVES, N.,1988. La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación visual. Barcelona: Ed. GG.

COSTA, J., 1987. Señalética. Barcelona: Ediciones CEAC S.A.

DORFLES, G., 2008. Símbolo, Comunicación y Consumo. Barcelona: Ed. Lumen.

GAVIN, G. I HARRIS, P., 201) Metodología del diseño. Barcelona: Ed Parramon.

ESTRADA, S., ed., 2010. Desarrollo de un proyecto gráfico. Barcelona: Index Book, S.L.

EVAMY, M., 2008. Logo. Barcelona: Ed. GG.

FRUTIGER, A., 2005. Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona: Ed. GG.

MONTAÑA, J., 1986. Diseño y estrategia del producto. Barcelona: Ed. Fundación BCD.

MUNARI, B., 2004. ¿Como nacen los objetos? Barcelona: Ed. GG.

MURPHY i ROWE., 1988. Cómo diseñar marcas y logotipos. Barcelona: Ed. GG.

PIBERNAT i DOMÈNECH, O., 1986. El diseño en la empresa. Madrid: INFE.

ROSELL i MIRALLES, E., 1991. Manual de la Imagen Corporativa. Barcelona: Ed.GG.

SWAN, A., 1991. Diseño y Marketing. Manuales de diseño. Barcelona: Ed. GG.

WIEDEMANN, J., 2007. Logo Design. Köln: Taschen.

9.2. Bibliografia complementària: 

ALBERICH, J., 2007. Grafismo, multimedia comunicación, diseño, estética editorial. Barcelona: UOC.

CAMPI, I., 1992. Què és el disseny?. Barcelona: Columna Edicions S.A.

GLASER, M., 2014. Diseñador / Ciudadano. Cuatro lecciones breves. Barcelona: Ed. G.

HENESTROSA, C., MESEGUER, L. i SCAGLIONE, J., 2015. Cómo crear tipografías. Del boceto a la pantalla. Madrid: Tipo e Editorial.

JARDÍ, E., 2007. Veintidós cosas que nunca debes hacer con las letras. Veintidós consejos sobre tipografía. Barcelona: Actar Publishers.

KLEIN, N., 2011. No Logo: el poder de las marcas. Barcelona: Ed. Planeta

LUPTON, E., 2012. Intuición, Acción, creación. Graphic design thinking. Barcelona: Gustavo Gili.

MASON, D., 2008. Materiales y procesos de impresión. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

MARCH, M., 1988. Tipografía creativa. Barcelona: Ed GG

MARTÍN, E., 1970. La composición de las artes gráficas. Barcelona: Ed. Don Bosco.

PAPANEK, V., 2014. Diseñar para el mundo real. Barcelona: Pol·len Edicions

PARRAMÓN, J. Mª., 1970. Así se dibujan las letras, rótulos, logotipos. Barcelona: Instituto Parramón Ediciones.

 

9.3. Altres recursos: 

Recursos en línia

Recursos diversos

fontsquirrel.com

domestika.org

ffonts.net

behance.net

graphicburger.com

4freephotos.com

morguefile.com

pinterest.com

 

Revistes disseny en línia

graffica.info

visual.gi

experimenta.es

grafia.fi

eyemagazine.com

etapes.com

idpure.ch

 

Materials i recursos

Fungibles: material dibuix i escriptura (quadern de notes personals, quadern i fulles de dibuix, papers especials, eines i materials per dibuixar i fer esbossos i prototips entres altres)

Ordinador personal amb software específic disseny (Photoshop, Indesign, Illustrator) i processaments de textos.

10. Altres observacions