ใบงานเรื่อง    การจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

คำชี้แจง    ให้นักเรียนตอบคำถามและอธิบายตามเข้าใจของนักเรียน

  1. เมื่อซักรีดเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว  นักเรียนมีวิธีการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างไร

ให้เป็นระเบียบและเพื่อสะดวกในการหยิบใช้  จงอธิบายมาเป็นข้อ ๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        ชื่อ……………………..สกุล………………………ห้อง……………เลขที่…………..