Eva Marichalar-Freixa (Manlleu, 1973) gaudeix del diàleg amb l’atzar, la improvisació i el moviment com a formes de generar espais per a l’aprenentatge i la creació. La seva pràctica actual recull el trànsit viscut entre els camps de l’educació, la traducció, la cultura i les arts. És cofundadora de Deriva Mussol i creadora de Virginia Fochs, propostes a partir de les quals explora el seu interès per la pràctica del caminar a la deriva, les arts en viu i l’escriptura. Docent universitària i investigadora en metodologies basades en les arts, és també cofundadora de Desbordar la Universitat, una plataforma que busca qüestionar i explorar els límits de la institució acadèmica.

Eva Marichalar-Freixa (Manlleu, 1973) disfruta del diálogo con el azar, la improvisación y el movimiento como formas de generar espacios para el aprendizaje y la creación. Su práctica actual recoge el tránsito vivido entre los campos de la educación, la traducción, la cultura y las artes. Es cofundadora de Deriva Mussol y creadora de Virginia Fochs, propuestas a partir de las que explora su interés por la práctica del caminar a la deriva, las artes en vivo y la escritura. Docente universitaria e investigadora en metodologías basadas en las artes, es también cofundadora de Desbordar la Universitat, una plataforma que busca cuestionar y explorar los límites de la institución académica.

Eva Marichalar-Freixa (Manlleu, 1973) enjoys mixing with improvisation, movement and fate as forms of generating spaces for learning and creation. Her current practice is a gathering of her life journey in the fields of education, translation, culture and the arts. She is cofounder of Deriva Mussol and creator of Virginia Fochs, two proposals from which she explores her interest for walks and strolls, life arts, and writing. University teacher and researcher on arts based methodologies; she also cofounded Overflowing University, a platform whose aim is to question and to explore the boundaries of the academic institution.

Raquel Jiménez va estudiar Ciències Ambientals i la seva  trajectòria professional en l'àmbit cultural es va iniciar en la gestió de centre cívics de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, on va formar part del naixement i consolidació del projecte de barri: Xarxa d'Intercanvi de Coneixements de Collblanc -la Torrassa (www.xic.cat).  Entre el blau i el verd del Vallès experimenta amb l'agricultura ecològica, el seu arrelament al territori i les belles empremtes sobre els paisatges, l'educació ambiental i els horts urbans. Els seus anys al Museu de Ciències Naturals de Barcelona l'han permès endinsar-se en el model formatiu d'ambientalització curricular treballat a partir del Grup Complex de la UAB (http://grupcomplex.uab.cat)  i amb el que continua investigant sobre formes emergents de creativitat i estètica: el pont inspirador entre ciència i art.

Raquel Jiménez estudió Ciencias Ambientales y su trayectoria profesional en el ámbito cultural se inició en la gestión de centro cívicos de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, donde formó parte del nacimiento y consolidación del proyecto de barrio: Red de Intercambio de Conocimientos de Collblanc-la Torrassa (www.xic.cat). Entre el azul y el verde del Vallès experimenta con la agricultura ecológica, su arraigo en el territorio y las bellas huellas sobre los paisajes, la educación ambiental y los huertos urbanos. Sus años en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona lo han permitido adentrarse en el modelo formativo de ambientalización curricular trabajado a partir del Grupo Complejo de la UAB (http://grupcomplex.uab.cat) y con el que continúa investigando sobre formas emergentes de creatividad y estética: el puente inspirador entre ciencia y arte.

Raquel Jiménez studied Environmental Sciences and her professional career in the cultural field began in the management of civic centers in Barcelona and Hospitalet de Llobregat, where she was part of the birth and consolidation of the neighborhood project: Interchange Network de Conocimientos de Collblanc -la Torrassa (www.xic.cat). Between the blue and the green of the Vallès experience with organic farming, its roots in the territory and the beautiful footprints on landscapes, environmental education and urban gardens. His years at the Museum of Natural Sciences of Barcelona have allowed him to go into the formative model of curricular environmentalization worked from the Complex Group of the UAB (http://grupcomplex.uab.cat) and with which he continues investigating emerging forms of creativity and aesthetics: the inspirational bridge between science and art.

Marta Carrasco. Arquitecta i urbanista per l’ETSAB-UPC. Ha cursat el Màster de Recerca en Urbanisme de la UPC i actualment està desenvolupant el doctorat. Des de 2016 és professora associada a la UdG. De 2011 a 2015 ha treballat com investigadora al Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. Des de 2010 co-dirigeix Mixité. Territori, Art i Comunitat.

Marta Carrasco. Arquitecta y urbanista por la ETSAB-UPC. Ha cursado el Master de Investigación en Urbanismo de la UPC y actualmente está desarrollando el doctorado. Desde 2016 es profesora asociada en la UdG. De 2011 a 2015 ha trabajado como investigadora en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UPC. Desde 2010 co-dirige Mixité. Territorio, Arte y Comunidad.

Marta Carrasco. Architect and urban planner by ETSAB - UPC. She holds a Master’s Degree in Urban Planning Research and is currently developing her PhD. From 2016, she is associated professor at the UdG. From 2011 to 2015, she has worked as a researcher at the Department of Urban Planning of the UPC. From 2010 she co-directs Mixité. Territory, Art and Community.

Judit Onsès. De ciències a arquitectura. D'arquitectura a Belles Arts. De Belles Arts a la investigació educativa i als projectes artístico-educatius. De la pintura a la imatge i la poesia. De l'arquitectura als projectes arquitectònics-educatius. Moure's sempre, moure's a partir de les preguntes noves que van sorgint en el moure's. Jugar amb les realitats. Preguntar-se per les diferents realitats que conviuen en l'esdevenir. Aprendre fent coses amb diferents persones i col·lectius.

Judit Onsès. De ciencias a arquitectura. De arquitectura a Bellas Artes. De Bellas Artes a la investigación educativa y a los proyectos artístico-educativos. De la pintura a la imagen y la poesía. De la arquitectura a los proyectos arquitectónico-educativos. Moverse siempre, moverse a partir de las preguntas nuevas que van surgiendo en el mismo moverse. Jugar con las realidades. Preguntarse por las diferentes realidades que conviven en el devenir. Aprender haciendo cosas con diferentes personas y colectivos.

Judit Onsès. From science to architecture. From architecture to Fine Arts. From Fine Arts to educational research and artistic-educative projects. From painting to image and poetry. From architecture to architectonic and educational projects. Always moving, moving from the new questions that are emerging in the same move. Playing with realities. Asking oneself about the different realities that coexist in the becoming. Learning doing things with different people and communities.

Sergi Selvas. Artista i curador, actualment cursa estudis de doctorat a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC, Barcelona). Graduat en Belles Arts i Màster en Art Praxis pel Dutch Art Institute (Arnhem, Holanda). Ha desenvolupat projectes educatius i curatorials com Inter-Accions a la Universitat de Barcelona i Museu del Futur al Museu Nacional d’Art de Catalunya i actualment coordina el projecte de recerca "How to Do Things With Fiction" a diversos espais i contextos.

Sergi Selvas. Artista y comisario, actualmente cursando estudios de doctorado en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC, Barcelona). Es licenciado en Bellas Artes y tiene un Master en Art Praxis por el Dutch Art Institute (Arnhem, Países Bajos). Ha desarrollado proyectos educativos y curatoriales como Inter-Accions en la Universidad de Barcelona y el Museo del Futuro en el Museo Nacional de Arte de Catalunya, y actualmente coordina el proyecto de investigación How to Do Things With Fiction en varios espacios y contextos.

Sergi Selvas. Artist and curator, currently pursuing PhD studies at the Open University of Catalonia (UOC, Barcelona). He has a degree on Fine Arts and a Master on Art Praxis by the Dutch Art Institute (Arnhem, The Netherlands). He has developed educational and curatorial projects such as Inter-Actions at the University of Barcelona and Museum of the Future at the National Museum of Catalonia, and he is currently coordinating the research project How to Do Things With Fiction in several spaces and contexts.

Eloi Puig. Artista i professor titular a la Facultat de Belles Art de la Universitat de Barcelona, Actualment és director del Departament d'Arts Visuals i Disseny. Centra els seus interessos en l’art imprès, en la utilització digital de l'atzar i la incorporació docent de metodologies compartides. Les seves línies de recerca actuals són els nexes entre art i ciència, i la interpretació dels conceptes de codi i traducció. Ha participat en nombroses exposicions nacionals i internacionals.

Eloi Puig. Artista y profesor titular de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona. Actualmente es Director del Departamento de Artes Visuales y Diseño. Centra sus intereses en el arte impreso, en la utilización digital del azar y la incorporación docente de metodologías compartidas. Sus líneas de investigación actuales son los nexos entre arte y ciencia, y la interpretación de los conceptos de código y traducción. Ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales.

Eloi Puig. Artist and full professor at the Faculty of Fine Art of the University of Barcelona. He is currently Director of the Department of Visual Arts and Design. Specialist in printed art, in the digital use of chance and the teaching incorporation of shared methodologies. His current lines of research are the links between art and science, and the interpretation of the concepts of code and translation. He has participated in numerous national and international exhibitions.

Jimena del Solar (Lima, 1978) És lingüista i artista. Des del 2006 ha desenvolupat tasques de recerca lingüística a la Universitat de Barcelona i a la Pompeu Fabra, i ha exercit de traductora i correctora independent. El 2015 reprèn la producció artística com a part del col·lectiu Escardó & Machó, amb diversos projectes que exploren les relacions imprevistes motivades per la seva experiència amb la lingüística i les arts visuals i escèniques. Actualment, i juntament amb un equip multidisciplinari, prepara un projecte artístic amb un gran vessant tecnològic que involucra generació automàtica de text.

Jimena del Solar (Lima, 1978) Es lingüista y artista. Desde 2006 ha desarrollado tareas de investigación lingüística en la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra, y se ha desempeñado como traductora y correctora independiente. En el 2015 retoma la producción artística como parte del colectivo Escardó & Machó, con diversos proyectos que exploran las relaciones imprevistas motivadas por su experiencia con la lingüística y las artes visuales y escénicas. Actualmente, y junto con un equipo multidisciplinar, prepara un proyecto artístico con una gran vertiente tecnológica que involucra generación automática de texto.

Jimena del Solar (Lima, 1978) She is a linguist and artist. Since 2006 she has carried out linguistic research tasks at the University of Barcelona and at Pompeu Fabra, and has worked as an independent translator and proofreader. In 2015, she co-founds Escardó & Machó art collective, with several projects that explore the unexpected relations that emerge from her experience with linguistics and visual and performing arts. She is currently preparing, along with a multidisciplinary team, an artistic project with a great technological side that involves automatic generation of text.

Susana Rodilla Sánchez és Graduada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Va treballar durant quatre anys a l'escola d'art Pyramids a Auroville, Índia. Anteriorment, va fundar el seu propi estudi de joieria, professió que va exercir durant 10 anys. Durant aquest període va ser presidenta de la secció d'Artesans del Col·legi Oficial de Joiers de Catalunya. Actualment esta cursant el Màster d'Estudis Comparats en Art, Filosofia i Literatura a la Universitat Pompeu Fabra.

Susana Rodilla Sánchez es Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Trabajó durante cuatro años en la escuela de arte Pyramids en Auroville, India. Anteriormente, fundó su propio estudio de joyería, profesión que ejerció durante 10 años. Durante este periodo fue Presidenta de la sección de Artesanos del Colegio Oficial de Joyeros de Catalunya. Actualmente está cursando el Máster de Estudios Comparados en Arte, Filosofía y Literatura en la Universidad Pompeu Fabra.

Susana Rodilla Sánchez is a graduate in Fine Arts from the University of Barcelona. He worked for four years at the Pyramids art school in Auroville, India. Previously, he founded his own jewelry studio, a profession he practiced for 10 years. During this period she was President of the Artisans section of the Official Joyeros de Catalunya School. He is currently studying the Master of Comparative Studies in Art, Philosophy and Literature at Pompeu Fabra University.