ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області

від 12.01.2018

№ 02          

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури і туризму управління освіти, культури і туризму

Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області

1. Відділ культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області (далі – відділ) входить до складу управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації в Харківській області (далі – управління) межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

         2. Відділ підпорядковується начальнику управління та начальнику відділу, а також підзвітне та підконтрольне відповідним структурним підрозділам Харківської обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та рекомендаціями центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері культури і туризму, розпорядженнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій, а також цим Положенням та Положенням про управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації в Харківській області.

4. Основним завданням відділу є:

забезпечувати реалізацію державної політики у сферах культури, туризму, охорони культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва) на території району.

створювати умови для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

забезпечувати доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності;

сприяти загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просування високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

створювати умови для розвитку інфраструктури у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

        аналізувати стан та тенденції розвитку сфери культури в межах району;

        сприяти формуванню репертуару аматорських театрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, відродженню та збереженню культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва);

        сприяти централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

        сприяти збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

        сприяти збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

        сприяти розвитку туристичної інфраструктури;

забезпечує проведення роботи з фіксації зразків нематеріальної культурної спадщини;

        сприяти діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва);

        проводити аналіз ринку туристичних послуг і подає до відповідного структурного підрозділу Харківської обласної державної адміністрації відомості про розвиток туризму;

        аналізувати потреби у працівниках у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, здійснює визначені законодавством заходи щодо кадрового забезпечення закладів культури району;

        здійснювати заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва);

        проводити атестацію працівників клубних та бібліотечних закладів, викладачів дитячих музичних шкіл району;

        сприяти розвитку творчості педагогічних працівників;

        вивчає стан збереження нерухомих пам’яток та об’єктів культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва);

подає відповідному структурному підрозділу Харківської обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

        брати участь у реалізації міжнародних, регіональних, районних проектів у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва);

        брати участь в організації та проведенні виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

        брати участь у розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів культури, туристичної інфраструктури, залученні інвестицій для розвитку культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва);

        надавати організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва) у разі потреби.

        координувати діяльність підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління районної державної адміністрації, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) незалежно від форми власності;

        вести роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей;

        контролювати виготовлення, встановлення охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва) або в межах їх територій;

        забезпечувати збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва) і контроль за їх достовірністю;

інформує відповідний структурний підрозділ Харківської обласної державної адміністрації про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам'яток культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва);

        організовувати та сприяти проведенню фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів, творчих звітів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

        готувати охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва) у встановленому порядку, в межах визначених повноважень;

        вживати заходи щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних зв'язків у сфері культури і туризму;

        подавати відомості про проведення гастрольних заходів (за зверненням);

роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини (щодо пам’яток історії, археології, монументального мистецтва);

        сприяти збереженню та розвитку закладів культури району, контролює та координує їх діяльність, відповідно до чинного законодавства погоджує рішення органів місцевого самоврядування щодо реорганізації та ліквідації закладів культури району, що є в комунальній власності;

        надавати адміністративні послуги населенню району в межах компетенції;

        брати участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району в частині, що стосується його повноважень;

        вносити пропозиції до проекту районного бюджету;

        вносити пропозиції щодо обсягів фінансування закладів, балансоутримувачем яких виступає управління, аналізує використання фінансів з позицій доцільності та законності, контролює дотримання вимог щодо обсягів фінансування за потребою закладів освіти та закладів культури, які знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування;

        забезпечувати ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

        здійснювати у межах повноважень функції з управління об'єктами комунальної власності, що належать до сфери його управління;

        розробляти (брати участь у розробці) проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

        брати участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

        готувати самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

        забезпечувати здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

        готувати (брати участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

        розглядати в установленому законодавством порядку звернення громадян;

        опрацьовувати запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

        забезпечувати доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

        передавати у встановленому порядку та у визначені терміни до відділу управління персоналом апарату районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

        інформувати населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

        контролювати органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення делегованих повноважень;

        здійснювати повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

        забезпечувати у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

        організовувати роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

        забезпечувати у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

        брати участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

        забезпечувати захист персональних даних;

        розглядатита вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників сфер культури та туризму, заохочує та нагороджує працівників закладів культури на рівні управління за поданням їх керівників;

        здійснювати інші передбачені законом повноваження.

        5. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право ( за згодою начальника управління):

        одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання визначених функцій і завдань для реалізації державної політики у сферах культури і туризму на території району;

        залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні питань, що належать до компетенції управління,  спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів профільних вищих навчальних закладів, працівників установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) та представників громадських об’єднань (за згодою);

        брати участь в установленому законодавством порядку в утворенні й ліквідації закладів культури району;

        скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції, наради з керівниками закладів освіти та культури, інші заходи з питань, що знаходяться в компетенції управління;

        вносити начальнику управління пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сферах культури і туризму;

        користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

        6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

        7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду i звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням начальника управління.

        8. Начальник відділу:

        здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в відділу;

        подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про відділ;

        планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

        вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

        звітує перед начальником управління районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

        може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

        вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, розробляє проекти відповідних рішень та розпоряджень голови районної державної адміністрації;

        може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

        представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласною державною адміністрацією, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

        розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису управління;

        здійснює добір кадрів;

        організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

        вносить пропозиції начальнику управління щодо призначення на посаду та звільнення з посади  у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, розгляду питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

        вносить пропозиції начальнику управління щодо призначення на посаду та звільнення з посади  у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу та їх мережі, які не є державними службовцями, розгляду питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, у тому числі керівників закладів культури (контрактна форма);

        в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади керівників (працівників) закладів культури району;

        проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції управління;  

        забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

        здійснює інші повноваження, визначені законом.

        9. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, якщо інше не передбачено законом.

        10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає начальник управління освіти і культури районної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

        11. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує начальник управління .

        12. Відділ є бюджетною установою та не має на меті одержання прибутку.

        13. У разі припинення діяльності відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи відділу передаються одній або кільком бюджетним установам або зараховуються до доходу бюджету.

        14. Доходи (прибутки) відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та функцій, визначених цим Положенням та Положенням про управління освіти, культури і туризму Дергачівської районної державної адміністрації в Харківській області.

20014