Published using Google Docs
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO “RADWANSPORT”
Updated automatically every 5 minutes

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO “RADWANSPORT”

§1.

 Stowarzyszenie Sportowe „Radwansport” działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut i na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

§2.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Stowarzyszenie reprezentowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest do bieżącej realizacji programy działania ustalonego przez Walne Zebranie.

§3.

Celem działalności Stowarzyszenia Sportowego jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na wszystkich poziomach umiejętności w sekcjach: Piłki Siatkowej i Koszykówki.

§4.

Warunki przynależności do Stowarzyszenia Sportowego:

dokonanie zapisu do systemu na platformie sport.bm.pl -złożenie deklaracji członkowskiej, nie później niż tydzień od jej otrzymania, o chęci rozwijania umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych, aktywnej pomocy w pracach Klubu. -zezwolenie rodziców lub opiekunów, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego oraz rodziców lub opiekunów, jak i wizerunku (zdjęć) na stronie www.radwansport.sportbm.com - tylko i wyłącznie na potrzeby szkółki „Radwansport”. -badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu (piłka siatkowa, koszykówka) -bieżące opłacanie składek członkowskich -przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem poszczególnych sekcji -stosowanie się do poleceń instruktorów i opiekunów -kultura osobista i zdyscyplinowanie -przestrzeganie niniejszego regulaminu.

§5.

Każdy uczestnik Stowarzyszenia Sportowego zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i winien ją systematycznie podnosić. W tym celu Klub zapewnia bazę szkoleniową, opiekę trenerską, podstawowy sprzęt sportowy, ubezpieczenie.

§6.

Klub prowadzi działalność w dwóch grupach: -grupa sportowa -grupa rekreacyjna.

§7.

Każdy uczestnik powinien posiadać ubiór sportowy obowiązujący w danej dyscyplinie sportu. Kadra szkoleniowa zapewnia pomoc w zakresie doboru sprzętu.

 §8.

Wyjazdy na zawody, obozy sportowe, opłaty licencji PZPS, PZKosz odbywają się na koszt uczestników. Koszty te obejmują: przejazd, wpisowe, noclegi i wyżywienie, koszt pobytu i opiekę instruktorską (w przypadku obozów).

§9.

 Na obowiązkowe opłaty składają się: Jednorazowe wpisowe w wysokości 40 zł Składki członkowskie:

1. grupa rekreacyjna 80 zł / miesięcznie płatne do 10 dnia każdego miesiąca lub grupa

rekreacyjna 50 zł / miesięcznie płatne do 10 dnia każdego miesiąca dla uczestników uczestniczących w zajęciach raz w tygodniu

 2. grupa sportowa 100 zł / miesięcznie płatne do 10 dnia każdego miesiąca - zawodnicy

biorący udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

§10.

W miarę posiadanych środków dla uzdolnionych zawodników przewiduje się dofinansowanie do zawodów, obozów, konsultacji zakupu sprzętu.

§11.

Zmiana przynależności klubowej wszystkich zawodników odbywa się zgodnie z regulaminami Polskich Związków Sportowych.

§12.

 Stowarzyszenie Sportowe oraz wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe lub szkody majątkowe powstałe z przyczyn od nich lub od organizatora niezależnych lub niezawinionych. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od organizatora lub jego zleceniobiorców oraz od klubu i wszystkich osób z nim współpracujących w razie wypadku lub szkody związanej z zajęciami.

§13.

 Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia „Radwansport” jest zaakceptowanie powyższego regulaminu.

§14.

W przypadku nieuregulowania dwóch składek miesięcznych uczestnik automatycznie jest usuwany z systemu sport.bm.pl, co jednoznaczne równa się z usunięciem uczestnika lub zawodnika z klubu.

§15.

Usunięcie z systemu i z klubu nie jest równoznaczne z anulowaniem zaległej składki członkowskiej. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do uregulowania zaległych składek członkowskich.

§16.

Klub zapewnia grupowe ubezpieczenie zawodników.

§17.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do regulowania miesięcznych składek członkowskich do końca roku szkolnego. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach przed końcem roku szkolnego rodzice lub opiekunowie uczestnika lub zawodnika zobowiązani są do złożenia mailowej rezygnacji do administratora systemu na adres mailowy grzegorz.radwan@radwansport.pl. Rezygnację z zajęć należy złożyć do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego następuję rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach (np. jeżeli rezygnacja z zajęć jest od miesiąca maja to zgłoszenie rezygnacji należy wysłać do 20.04)

§18.

Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.