Published using Google Docs
HI's plan 2023.docx
Updated automatically every 5 minutes

HI-plan 2023 – Bergen Fallskjermklubb


Logo, company name

Description automatically generated

Contents

1        Innledning        3

2        Status og rammebetingelser        4

2.1        Flyplass og fasiliteter        4

2.1.1        Klubbhus        5

2.2        Landingsområder        7

2.2.1        Høydeforskjeller        8

2.3        Utdanning og rekruttering        9

2.4        Kompetanse og nøkkelpersoner        9

2.5        Fly        9

2.5.1        Piloter        10

2.6        Materiell        10

3        Eksterne forhold        10

3.1        Flygekontrollenhet        10

3.2        Stend jordbruksskole        10

4        Virksomhet        11

4.1        Plan        11

4.2        Utdanning        11

4.2.1        Elevutdanning        11

4.2.2        Instruktørutdanning        12

5        Sikkerhet        12

5.1        Alkohol, rusmidler og doping        12

5.2        Hoppfeltets organisasjon        12

5.2.1        Hoppleder        12

5.2.2        Hoppfeltleder        13

5.2.3        Hoppmester        13

5.3        Hoppfeltbrief        13

5.4        Innlasting, spotting og utsprang        13

5.5        Trekkhøyder        13

5.6        Wingsuit og tracksuit        13

5.7        Skjermflyging        14

5.7.1        Skjermstørrelser og downsizing        14

5.7.2        Fjellflyging        14

5.8        Innhopp og Demo        14

6        Forvaltning av materiell        14

6.1        Generelt        14

6.2        Lagring        14

6.3        Innleid utstyr        15

6.4        Privateid utstyr        15

7        Styring og rapportering        15

7.1        Styring        15

7.2        Rapportering og oppgjør        15

7.3        Observasjoner og hendelser (ORS)        15

8        Vedlegg        16

Vedlegg 1.        HL Instruks        16

Vedlegg 2.        HM Instruks        16

Vedlegg 3.        HFL Instruks        16


 1. Innledning

HI’s plan inneholder retningslinjer for hvordan klubben skal drives sin operative virksomhet, aspekter knyttet til forvaltning og administrasjon er klubb styrets ansvar.

BFSK driver hoppvirksomhet i henhold til F/NLF sitt regelverk og retningslinjer. Lokale instrukser for klubben skal til enhver tid følges når det hoppes på klubbens OT.

Instruksene oppdateres fortløpende ved behov.

Denne planen er i store trekk en videreføring og revidering av tidligere HI’s plan.

Som HI vil jeg fokusere på følgende områder:

Bergen, 10.04.2023

Marianne Dypå, I1-83560


 1. Status og rammebetingelser

Den langsiktige målsetninga for BFSK er å opprettholde et godt og inkluderende klubbmiljø med en bærekraftig aktivitet.

Aktivitetsmål er som alltid at det skal gjennomføres minst 1000 hopp, noe som vurderes som et minimum for å opprettholde kunnskap og utvikling av klubbens medlemmer. Dessverre har aktiviteten i klubben vært laber i 2022, men nytt styre for 2023 består av erfarne medlemmer som har bestmet seg for at de vil ta et grep for å få aktivtetsnivået i klubben opp igjen.

Som nærmeste nabo til Skydive Voss er det som regel lite aktivtet i Bergen i sommermånedene og mesteparten av hoppene i regi av klubben utføres på høst, vinter og vår.

Målsetninga er å oppnå målet om aktivitet, og samtidig forholde seg til SU sin hovedmålsetning om null ulykker samt et minimum av uhell og næruhell.

 1. Flyplass og fasiliteter

Bergen Lufthavn er utgangspunktet for all fallskjermaktivitet i Bergen, og klubbens aktivitet reguleres fra Tårnet.

Klubben har stort sett en god dialog med flygelederne ved Bergen Lufthavn, dessverre har vi siste året sett at klubbens aktivitet har blitt noe nedprioritert, dette er også en problemstilling som lokal flyklubb også opplever. Det er egne rutiner for dialog i forkant av hopping og under hopping. Disse rutinene videreføres uendret.

Hopping organiseres hovedsakelig som heldagsaktivitet på lørdager og søndager høst, vinter og vår. Og som ettermiddagshopping på tirsdager og torsdager om sommeren. Men klubbens medlemmer er ikke begrenset til disse tidene, og kan på eget initiativ (ihht. Vedlegg 1 HL-instruks) organisere hopping.

Tidligere har området/veien mellom klubbhus og Bergen Aeroklubb sitt lokale vært åpen og hoppere har fritt kunne gå ned til flyklubben for å bli sluppet inn til fly av pilot. Dette området er nå sperret av og det kreves adgangskort for å slippe inn. 2 av klubbens HL’er er nå utstyrt med adgangskort og det vil bli vurdert om flere skal søke om dette.

 1. Klubbhus

Klubben har et eget klubbhus lokalisert like ved tårnet på Flesland (Bergen Lufthavn) og Bergen Aero Klubb (BAK).

Hopperne går fra klubbhuset ned til BAK hvor de møter piloten som slipper dem inn til flyet. Etter at klubbhuset er blitt avskjært fra BAK med gjerde må hopperne slippes inn gjennom adgangsport og følges til flyet av person med ledsagerbevis.

Figur 1: Flesland (Bergen Lufthavn)

Klubbhuset (inkl. manifest) og landingsområdene har er lokalisert hver for seg. Dette stiller store krav til hoppfeltorganiseringen, men ettersom dette har vært løsningen i mange år så er rutiner rundt dette godt innarbeidet. En mulig problemstilling er at HL kan være langt unna landingsområdet, og dette kan stiller større krav til HFL ved en eventuell hendelse. Dette er, og vil fortsette å være, et fokusområde ved opplæring av klubbens medlemmer.

Figur 2: Plassering av Stend VS plassering av klubbhus

Figur 3: Plassering av Titlestad VS plassering av klubbhus


 1. Landingsområder

Klubben benytter tre hoppfelt:

Hoppfeltet på Stend tilfredsstiller kravene for all type hopping og er klubbens primære hoppfelt, men er ikke tilgjengelig i perioden fra starten av mai til midten av september. Når Stend ikke er tilgjengelig benyttes Titlestad som landingsområde for selvstendige hoppere og erfarne elever.

BFSK legger opp til å bruke Bømoen som hoppfelt den siste hele helga i hver måned i perioden der det ikke er fulldrift på Voss. I tillegg planlegges det hopping hele påsken i regi av BFSK.

Ved hopping på Bømoen skal Voss Fallskjermklubb sine rutiner følges med tanke på hoppfeltorganisering, skjermkjøringsmønster og åpningshøgde og lokale retningslinjer for lufttrafikk, mens BFSK sine operative rutiner følges i forhold til Handlingsinstruks, HL-, HM- og HFL- instruks på de punkter som er relevante for hopping på Bømoen.

All aktivitet som planlegges utenom disse tre landingsområdene skal behandles som Demo eller Innhopp.

Figur 4: Landingsområde - Stend

Figur 5: Landingsområde - Titlestad

 1. Høydeforskjeller

Flystripen på Bergen Lufthavn ligger på 150ft, dette er samme elevasjon som Stend (150 ft), Titlestad (180 ft) ligger noen ft høyere.

Øst for landingsområdet på Titlestad ligger det et høydedrag på 750ft, ved hopping på Titlestad skal dropp gjøres på vestsiden av landingsområdet.

 1. Utdanning og rekruttering

Dessverre la COVID-19 utbruddet en demper på hele 2020 og 2021-sesongen. Og det er utfordringer med rekruttering inn mot organisasjonelle roller. Det er viktig å gjennomføre kursing av nye kklubbmedlemmer, men også videre rekrutering oppover i instrukør-stigen. Det vil være fokus på å finne og forberede kandidater inn mot  årets B kurs (I-2) og C-kurs (I-1) i regi av F/NLF.

 1. Kompetanse og nøkkelpersoner

Til å være en liten klubb så har klubben en kompetent instruktørstab, men det er alltid ønskelig med påfyll i bunn.

Av aktive instruktører er det på det nåværende tidspunkt:

 1. Fly

Klubben eier LN-DBY (Cessna 182), flyet som blir benyttet til klubbens hoppaktivitet.

Teknisk leder for LN-DBY er Thor Larsen og vedlikehold utføres av klubbens faste mekaniker, Hans Jakob Listerud.

Figur 7: Malvin (LN-DBY)

Dersom det skal organiseres hopping med fly som markant skiller seg fra klubbens eget fly skal dette avklares med HI og relevante instrukser må gjennomgås slik at eventuelle endringer blir implementert.

 1. Piloter

Piloter som flyr for klubben er organisert av Lars Rasmussen.

Klubben har en god gruppe piloter som er kjente med flyet og klubben.

 1. COG Fly

Etter flere hendelser forbundet med COG er det fokus på vekt og balanse. Klubbens fly er en C-182 med dør under vingen. Flysjef beskriver dette som et stabilt design med tanke på COG.

Det benyttes JR for manifiserting av hoppere, JR har en egen modul for vurdering av COG og denne fuksjonen testes ut for vurdering av COG.

 1. Materiell

Klubben eier 7 komplette fallskjermsett for elever:

Riggene er satt opp med Navigator-hovedskjermer i størrelsene 280, 260 (x4), 240 og 220.

I 2020 solgte klubben tandemriggen og det er ikke planlagt tandemhopping. Skulle det bli aktuelt å gjennomføre en tandem-event vil det hentes inn tandemsinstruktør og utstyr spesielt for dette.

Klubbens rigger blir leid ut til Voss Fallskjermklubb ved forespørsel (typisk ved elevboogier).

 1. Eksterne forhold

 1. Flygekontrollenhet

En klubb som opererer ut fra en kommersiell flyplass vil alltid være underlagt føringer fra Flygekontrolltjenesten. Klubben har en god dialog med tårnet på Bergen Lufthavn og etterlever de retningslinjer som er satt for klubben.

 1. Stend jordbruksskole

Klubben har ikke tilgang til å bruke landingsområdet på Stend om sommeren, vanligvis mellom 1.mai og midten av september. I denne perioden benyttes Titlestad som landingsområde.

Klubben har en god dialog med Rektor på jordbruksskolen og jobber kontinuerlig med muligheten for å opprettholde et landingsområde for alle klubbens elever.


 1. Virksomhet

 1. Plan

Hoppaktiviteten i BFSK er høyest fra september til mai da vi har tilgang til landingsområde på Stend.

Ved bra vær planlegges hopping hver lørdag og søndag. I deler av sommerhalvåret legges det til rette for hopping også på tirsdag og torsdags ettermiddager.

Dersom det lar seg gjøre planlegges det med hopping på Bømoen 2-3 ganger om høsten og 2-3 ganger om våren i tillegg til påsken.

Det er ønskelig å gjennomføre instruktørmøte og temakvelder med fokus på HL&HFL-rollene.

Mye tyder på at klubben også skal få gjennomføre den tradisjonelle 17.Mai-demoen med landing i Lille-Lungegårdsvann,.

HI skal være deltakende i den operative driften.

 1. Utdanning

Utdanningsmål for BFSK 2023:

Type

Antall

Elevbevis

20

A-lisenser (fra årets kurs)

6

B-lisenser (fra fjorårets kurs)

3

MK

0

I-3’er

3

I-2’er

1

I-1’er

1

 1. Elevutdanning

Klubben har som fast plan å arrangere totalt fire linekurs; to kurs i vårsesongen og to kurs i høstsesongen. Det er ønske om å gjennomføre kurs også i sommermånedene, men dette krever et landingsområde for elever, dette er foreløpig ikke i boks.

 1. Instruktørutdanning

Tilsvarende viktig som påfyll av nye elever/medlemmer i klubben er det viktig med kontinuerlig påfyll av instruktører både på lavere og høyere nivå. Klubbens medlemmer har mulighet til å delta på Voss Fallskjermklubb sitt I-3 kurs, og det vurderes gjennomføring av et lokalt I-3 kurs i Bergen.

Målsetningen er at alle kandidater som er motivert og tilfredsstiller kravene skal få delta på instruktørkurs.

 1. Ekstraordinære arrangementer

Det planlegges en happening hvor et av klubbens medlemmer vil organisere innhopp (og hopping) på Shetland. Dette vil bli håndtert som et hvilket som helst innhopp, hvor det må fremlegges godkjennelser, avtaler med lokale myndigheter og en (noe utvidet) innhoppsplan som skal godkjennes av HI.

 1. Sikkerhet

 1. Alkohol, rusmidler og doping

Klubben har null-toleranse for bruk av alkohol, andre rusmidler og doping i forbindelse med hopping, eller i operative roller. Sanksjoner vil bli tatt i bruk ved brudd på denne regelen.

Da klubben er en idrettsklubb under Norges Idrettsforbund, kan alle klubbens medlemmer til enhver tid underkastes dopingkontroll.

Alle klubbens medlemmer har anledning til å rapportere mistanke om bruk av rusmidler direkte til HI, i valgfritt fora og at det ikke skal få en konsekvens for den som rapporterer, hverken operativt eller sosialt.

 1. Hoppfeltets organisasjon

 1. Hoppleder

Kun godkjent personell kan fungere som HL ved elevhopping. Ved hopping med selvstendige hoppere kan personell som ikke står på listen godkjennes av HI, dersom vedkommende tilfredsstiller håndbokens krav. Dette gjøres for enkeltaktivitet.

Listen over godkjente HL vil oppdateres i løpet av sesongen, ettersom flere blir kvalifisert.

HL er ansvarlig for å:

HL skal sette seg inn i gjeldende rutiner og regelverk, og etterleve disse, samt følge instruks for HL (Vedlegg 1).


 1. Hoppfeltleder

Personell som tilfredsstiller håndbokens krav til HFL, samt er godkjent av HL kan fungere i rollen som HFL. Ved drift av flere fly, skal HFL være særskilt godkjent av HI.

HFL skal sette seg inn i gjeldende rutiner og regelverk, og etterleve disse, samt følge instruks for HFL (Vedlegg 3).

 1. Hoppmester

HM godkjennes av HL. HM skal inneha tilstrekkelig erfaring og kompetanse til å gjennomføre aktuell hoppmestring.

HM plikter å følge instruks for HM (Vedlegg 2).

 1. Hoppfeltbrief

Alle som skal hoppe i regi av klubben skal gjennomføre en hoppfeltbrief bestående av:

Befaring av landingsområdet gjøres typisk ved at aktuelle hoppere blir med HFL ut for å ta i mot første løft. HL er ansvarlig for å vurdere hvorvidt HFL er egnet til å gjennomføre denne biten eller om HL selv velger å også gjennomføre denne delen.

 1. Innlasting, spotting og utsprang

Så langt det lar seg gjøre, er det ønskelig at den med minst erfaring på løftet foreslår rekkefølge for innlasting og gjennomfører spotting før utsprang. Dette er vurdert som en god måte å modne uerfarne hoppere og forberede dem for selv å kunne ta rollen som HM.

HM er ansvarlig for løftet og skal verifisere både innlastningsrekkefølge og spott før utsprang.

 1. Trekkhøyder

Ved hopping i Bergen er det ikke tillatt å trekke skjerm høyere enn 5000ft.

 1. Wingsuit og tracksuit

Det må utvises forsiktighet ved exit med wingsuit slik at man unngår sammenstøt med flyets haleror. Alle wingsuit hoppere må holde armvinger lukket til de er kommer klar av flyet.

Hoppere som skal benytte wingsuit skal ha dokumentasjon på gjennomgått opplæring og utsjekk.

Håndbokens bestemmelser, samt leverandørs anbefalinger skal etterleves med valg av wingsuit/tracksuit.

 1. Skjermflyging

All skjermflygingsutdanning, for både elever og erfarne hoppere, skal gjennomføres på en slik måte at hopperne også blir forberedt på hopping på større hoppfelt og fra større fly.

Det jobbes kontinuerlig med å opprettholde den gode kulturen for tilbakemeldinger og korrigeringer i forhold til skjermflyging.

 1. Skjermstørrelser og downsizing

F/NLFs bestemmelser for skjermstørrelser skal følges av hoppere i klubben.

Dispensasjon for hopping ned mot minste tillatt størrelse vil kun bli vurdert dersom vedkommende har gjennomført og bestått minimum grunnleggende skjermkjøringskurs.

Instruktører, tilknyttet klubben, med bred skjermkjøringserfaring oppfordras til å ta hånd om mindre erfarne medlemmers behov for råd/veiledning ved valg av type og størrelse på hovedskjerm.

HI samarbeider med HI ved Voss Fallskjermklubb for å unngå "HI-shopping" ved ønske om down-sizing.

 1. Fjellflyging

Det skal ikke gjennomføres skjermkjøring i fjell under hopping i regi av Bergen Fallskjermklubb. Det er mottatt forespørsel om dette kan la seg gjøre. Dersom det fremlegges en plan for HI-kan dette være aktuelt å revurdere.

 1. Innhopp og Demo

All hopping utenfor Stend, Titlestad eller Bømoen skal godkjennes av HI i hvert enkelt tilfelle.

I forkant av innhopp og demoer skal plan for aktiviteten sendes på e-post for godkjenning av HI.

For alle innhopp kreves det minimum A-lisens.

 1. Forvaltning av materiell

 1. Generelt

Materielltjenesten i BFSK har tidligere vært ivaretatt er ivaretatt av Truls Rye Dahl som får opplæring/oppfølging av HI.

Materiellkartoteket er tilgjengelig for klubbens HL’er og MK’er, samt medlemmer, gjennom klubbens hjemmesider.

Klubben har en en liten, men trofast stamme av materiellkontrollører og disse er aktive i miljøet.

 1. Lagring

I klubbhuset oppbevares luftdyktig utstyr opphengt på vegg i fellesareal, mens ikke-luftdyktig utstyr lagres på eget MK-rom som holdes avlåst.

 1. Innleid utstyr

Dersom klubben leier inn utstyr fra Voss Fallskjermklubb (eller annen klubb/eier) skal dette kontrolleres av en MK og føres inn i kartoteket før utstyret tillates brukt.

 1. Privateid utstyr

Luftdyktighet/kontrollkort og skjermstørrelser (ref. F/NLF HB Del 100 Sikkerhetsbestemmelser vedlegg 1) sjekkes av HFL ved årlig innregistrering i JR.

 1. Styring og rapportering

 1. Styring

Den operative driften av klubbens aktivitet styres av HL’er som er godkjent av HI.

På klubbens hjemmesider har alle klubbens medlemmer tilgang til en liste over klubbens aktive instruktører, hvor det fremgår hvem som er godkjent for hvilken type aktiviteter. Listen over instruktører oppdateres fortløpende av HI.

All aktivitet som planlegges utenom de landingsområder som er beskrevet i kap. 2.2 skal godkjennes av HI.

Kommunikasjon med klubbens HL’er og Instruktører foregår hovedsakelig gjennom en dedikert, lukket Facebook-gruppe. Denne kanalen benyttes også til diskusjoner rundt hendelser og erfaringsoverføring.

 1. Rapportering og oppgjør

HL gjør opp rapport over regnskap og antall hopp etter hver hoppdag/arrangement.

Kvartalsrapportering gjøres ut fra tall hentet fra Jump Run.

 1. Observasjoner og hendelser (ORS)

Ved uønskede hendelser skal HL så raskt som mulig opprette en observasjon på http://ors.nlf.no.

Denne kan så ferdigstilles ved endt hopping før den sendes videre til HI. HI sender denne videre til fagsjef innen 48 timer.

Øvrige hoppere oppfordres til å benytte samme system for å registrere observasjoner eller hendelser de oppdager.

Ved alvorlige hendelser (personskader eller FU) skal HI umiddelbart informeres ved primært samtale eller SMS over telefon (970 29 504).

HI vil aktivt følge med på hendelser og trender, og iverksette tiltak ved behov.

 1. Vedlegg

 1. HL Instruks
 2. HM Instruks
 3. HFL Instruks

Side  of