Általános Szerződési Feltételek JóSzaki

A jelen ÁSZF rendelkezései a JóSzaki Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 66. Cégjegyzék szám: 01-09-328629, info@joszaki.hu; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.joszaki.hu domain alatt elérhető JóSzaki információs társadalommal összefüggő szolgáltatást (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) szakemberként igénybe vevő szerződő fél (továbbiakban: Szaki) között fennálló kapcsolat feltételeit rendezi.

A szerződés létrejötte

A szerződés a Szaki Weboldalra történő önkéntes regisztrációjával jön létre. A Regisztráció a http://joszaki.hu/regisztralj linken elérhető regisztrációs folyamat végigvitelével jön létre.

A Szolgáltatás regisztrált igénybevevője az lehet, aki:

A regisztráció

A regisztráció a regisztrációs ív kitöltésével kezdődik. Amennyiben a Szaki nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.

A regisztrációval a Szaki kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatok Üzemeltető általi kezeléséhez és meghatározott körben történő nyilvánosságra hozatalához, illetve szavatolja, hogy a szükséges hozzájárulás birtokában adja meg az adatokat.

Az adatkezelés célja az Üzemeltető és a Szaki között fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése.

A regisztráció típusai

Magánszemély regisztrációja;

Egyéni vállalkozó (EV) regisztrációja;

Cég (gazdasági társaság, GT) regisztrációja.

Mindhárom regisztráció típusnál a Szaki kitölti a választott, működési formájának megfelelő adatlapot, feltölti az ott kért igazolványok és dokumentumok fényképeit, majd a Mehet! gombra kattint.

Cég esetében csak az adott gazdasági társaság nevét tartalmazó email címet fogad el a regisztráció során az Üzemeltető, és a regisztrációt végző személy szavatolja, hogy jogosult a gazdasági társaság nevében a Weboldalon regisztrálni.

Az Üzemeltető munkatársai összevetik a beírt adatokat a feltöltött igazolványokkal, illetve a rendelkezésre álló közhiteles nyilvántartásokkal (a továbbiakban Ellenőrzés). Amennyiben az Ellenőrzés sikeresen zárult, úgy Üzemeltető aktiválja Szaki profilját, és erről a tényről e-mailt küld a megadott címre.

Az Ellenőrzés sikertelensége esetén az Üzemeltető kapcsolatba lép a Szakival a megadott elérhetőségeken annak érdekében, hogy tisztázódjon a kialakult helyzet.

Az Ellenőrzést követően a személyes adatokat tanúsító igazolványokról készült, és a Szaki által beküldött fényképek nem visszaállítható módon azonnal törlésre kerülnek.

A Szaki a regisztrációt követően többé nem jogosult a név/cégnév mezőt módosítani, ehhez kizárólag Üzemeltetőnek van joga.

A profilban nyilvánosságra hozott adatok köre

A regisztráció általános feltételei

Az ellenőrzést követő, Üzemeltető általi aktiválást követően a Szaki adatlapja láthatóvá válik a Weboldalon, a felhasználók tőle ezt követően ajánlatot kérhetnek.Az Üzemeltető általi aktiválásra nyitva álló 10 munkanapos határidő sikertelen eltelte esetén a megadott adatok további 30 nap után automatikusan törlődnek a rendszerből.

Amennyiben a profil aktiválása megtörtént, azonban a Szaki nem tölti fel az egyenlegét, úgy jogosult a profilját szerkeszteni (kiv. név/cégnév), látja az ajánlatkéréseket, azonban ajánlatot adni nem tud.

Az Üzemeltető a Szakik számára értesítő leveleket, ún. rendszerüzeneteket, illetve engedélyezés esetén hírlevelet küld e-mailben, továbbá a Szaki profilbeállításai alapján SMS értesítéseket küld, melyekért az Üzemeltető a kreditvásárlást követően külön díjat nem számol fel.

A regisztrációval létrehozott profil a Szaki bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére és nyilvános megjelenítésére szolgál. Az ott megadott adatokat Üzemeltető semmilyen a Szaki által megadottól eltérő célra nem használja fel.

A Szaki a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók, válaszok és hozzászólások nem ütköznek sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, azok tartalma a valóságnak megfelel, az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám, illetve állevél-küldés céljára nem használja, továbbá semmilyen módon nem törekszik a Szolgáltatás kijátszására, megkerülésére, annak tisztességtelen igénybevételére.

Az Üzemeltető az Ellenőrzés sikertelensége esetén, továbbá az itt rögzített szabályokat sértő, valamint üzleti érdekeit sértő vagy veszélyeztető tartalmakat eltávolítja. Indokolt esetben Üzemeltető zárolja a Szaki profilját, és egyben felfüggeszti számára a szolgáltatást. Amennyiben a zárolásra okot adó körülmények az attól számított 6 hónapon belül nem hárulnak el, úgy az adatlap törlésre kerül.

Szaki a regisztrációval szavatolja, hogy az általa megjelölt tevékenységi körben, szakterületen szaktudással rendelkezik, és a hozzá érkező felhasználói igényeket, megbízásokat, megrendeléseket a legjobb tudása szerint, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesíti.

A Szaki szavatolja, hogy a regisztrációs íven valós, megfelelő és hiánytalan adatokat tüntet fel.

Egy adott Szakinak kizárólag egy Adatlap létrehozására és egy profil használatára, illetve fenntartására van lehetősége, melyhez egy telephely állítható be. Lehetőség van azonban olyan vállalási körzet beállítására, amely több telephelyet, várost foglal magába.

Szaki tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szaki Jószaki.hu-hoz kapcsolódó bármely magatartása vélhetően vagy bizonyíthatóan jó erkölcsbe, hatályos jogszabályokba vagy joggyakorlatba, az Üzemeltető jogaiba vagy érdekeibe ütközik, az Üzemeltető, bármikor indokolás és jelzés nélkül megtagadhatja vagy zárolhatja a regisztrációját. A zárolás időtartama az eset körülményeitől függően legfeljebb 5 év, a zárolt adatokat az Üzemeltető rendőrség vagy más hatóság megkeresésére kiadja.

 

A Weboldal használata

A regisztrációval létrejövő profil (Adatlap) a Weboldalt meglátogató felhasználók eligazodását, valamint a Szaki oldalaktivitásáról történő saját tájékozódását segíti. A profil a Belépés menüpontra kattintva, az azonosító adatok (érvényes e-mail cím, jelszó) megadásával érhető el (belépés). A Weboldal szolgáltatásai a profilba történő belépést követően érhetőek el a Szaki számára.

A Szaki mindenkor köteles pontos és valós adatokat szerepeltetni a profiljában, amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a megadott adatok nem valósak, a Szaki ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Szaki hozzáférését korlátozni (zárolás), vagy regisztrációját törölni.(A zárolás keretében a Szaki adatainak szerkeszthetősége megszűnik, a rendelkezésre álló kredit mennyisége 0 lesz. Az elvett kreditmennyiséggel megfelelő kredit visszaadásra kerül, amint a Szaki tisztázta a helyzetet.)

Amennyiben a Szaki elfelejtette jelszavát, a belépés oldalon lehetősége van jelszó visszaállítást kérni. Az általa megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintva beléphet a profiljába, és/vagy megadhatja új jelszavát. Ha a Belépés sikertelen, a Szaki az ügyfélszolgálat e-mail címére küldött levélben kérhet segítséget az Üzemeltetőtől. Emellett minden, a rendszer által küldött üzenet – email vagy sms alján található egy link, ahonnan a Szaki be tud lépni a profiljába.

Figyelem! Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződés megsértése miatt törölt regisztráció esetén, ugyanazon Szaki újabb regisztrációja kapcsán a szerződéskötéstől elzárkózzon.

A Szaki az elérhetőségeit kizárólag a Weboldal erre a célra fenntartott mezőjében adhatja meg.

A Szaki köteles az ajánlatkérő felhasználóval kapcsolatba lépni. Amennyiben a felhasználó írásban keresi meg a Szakit, a Szaki köteles írásban is válaszolni. Amennyiben a Szaki válaszadási kötelezettségének nem tesz eleget, a harmadik megválaszolatlan ajánlatkérése után érkezett újabb ajánlatkérésekre mindaddig nem reagálhat, míg a megválaszolatlan ajánlatkérések száma 3 (három) alá nem csökken.

A Weboldal működése

A regisztrációval a Szaki egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait az Üzemeltető a Weboldal keretében nyilvánosságra hozza, és a Szaki megbízza az Üzemeltetőt, hogy a közte és a szolgáltatását igénybe venni kívánó Weboldal felhasználók (továbbiakban: felhasználó/k) közötti kommunikációban segítséget nyújtson.

Kreditvásárlás

A Weboldal használatához kreditekre van szükség, ezeket banki átutalással, bankkártyás fizetéssel, személyesen az Üzemeltető Raiffeisen banknál vezetett bankszámlájára történő készpénz befizetéssel, illetve postán (rózsaszín csekkel) történő befizetéssel van mód megfizetni. A megjegyzés mezőben minden esetben szükség van az egyedi azonosító szám feltüntetésére, mely a fizetési mód kiválasztása után megjelenő oldal bal sávjában található.

A kreditfeltöltés történhet tetszőleges összegekkel (készpénzes befizetés, vagy banki utalás), illetve a rendszerben megtalálható csomagajánlatok ellenértékével (bankkártyás fizetések). Az aktuális egyenleg az Adatlapon, az Egyenleg menüpontban érhető el. Az Üzemeltető a beérkezett utalásokról és befizetésekről minden esetben számlát állít ki a Szaki részére, melynek letöltésére az Adatlap Egyenleg menüpontjában, a Befizetésekre kattintva van mód.

A számlázási adatok megadása kötelező az Adatlap Egyenleg menüpontjában, a „Töltsd fel az egyenleged” feliratú linkre kattintva elérhető fizetési folyamat egyik lépéseként.

A bankkártyával történő online fizetés az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay rendszeren keresztül történik.

A bankkártyával történő online fizetés esetén a felhasználó egyes személyes adatai átadásra kerülnek az online fizetési szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, a keresztnév, az ország és az e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett aktív csalás-figyelés és megelőzés (fraud-monitoring).

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: “Gyors feltöltés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A gyors feltöltés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát a Vevő valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről a Vevő minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. A bankkártya mentésével a Vevő hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (http://joszaki.hu/) a Vevő az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Kredit felhasználás

Aktív Szaki: az a Szaki, akinek az egyenlege pozitív és éppen “Jöhetnek a munkák!”-ra van állítva az oldalon a munkakedve.

Inaktív Szaki: az a Szaki, akinek negatív, vagy “Nem vagyok elérhető”-re van állítva az oldalon a munkakedve.

Ajánlatkérés aktív Szakitól

A Szaki a Weboldalon keresztül írásban, vagy telefonon leadott ajánlatkérések után kredittel fizet a Szolgáltatásért az Üzemeltető részére. Az ajánlatkérések díjáról a http://joszaki.hu/kreditek oldal ad tájékoztatást. Az ajánlatkérések után a levonás automatikusan történik. JóMeló, azaz olyan ajánlatkérés esetén, amikor a felhasználó nem jelöl meg Szaki(ka)t, mindössze a munka tartalmát és helyét, valamint az elérhetőségeket közli – az Üzemeltetőre bízva azoknak a megfelelő körben történő terjesztését, az arra válaszoló (az „ajánlatot adok” gombra kattintó) első 10 Szaki fizet ajánlatközvetítési díjat. Ezt a szolgáltatást csak azok a Szakik használhatják, akik már legalább egyszer teljesítettek befizetést Üzemeltető rendszerébe.Az ajánlatkérő Felhasználó fog választani az ajánlatot adó Szakik közül, és a számára legmegfelelőbbet bízza meg a munka elvégzésével. AZ Üzemeltető kizár minden felelősséget akörben, hogy az ajánlatot adó Szakik közül kit választ ki az ajánlatkérő Felhasználó, és a Szaki tudomásul veszi, hogy kredit abban az esetben sem jár vissza részére, ha nem őt választotta ki a Felhasználó.

Ajánlatkérés inaktív Szakitól

Az Ajánlatkérő felhasználók láthatják az inaktív Szakit is a találati listában, lehetőségük van őt megszólítani. Ebben az esetben a Szaki értesítést kap a megszólítás tényéről, amelyben egy link található a JóMeló oldalára. Itt kiemelve látszik az adott ajánlatkérés, amellyel kapcsolatban a Szaki megszólítására sor került. A Szaki akkor tud ajánlatot adni, ha feltölti az egyenlegét, és ismét aktív lesz.

Virtuális telefonszám szolgáltatás

Az Adatlapon lehetőség van telefonos elérhetőség megadására a virtuális telefonszám szolgáltatás előfizetésével, melynek díjáról és tudnivalóiról a http://joszaki.hu/hivj-mobilon-info oldal nyújt információt. Ezt a szolgáltatást csak azok a Szakik használhatják, akik már legalább egyszer teljesítettek befizetést az Üzemeltető rendszerébe. A szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető a Szaki rendelkezésére bocsát egy telefonszámot, mely megjelenítésre kerül az Adatlapon. A telefonszám felhívására kizárólag hívóazonosító kijelzéssel van lehetőség. A tárcsázást követően a hívás az Üzemeltető rendszerén keresztül történik, de azt a Szaki a saját telefonszámán tudja fogadni. A folyamat során rögzítésre kerül a hívás pontos időpontja, időtartama, a hívást kezdeményező hívószáma, továbbá hangfelvétel készül a beszélgetésről. Amennyiben a Szaki nem elérhető, SMS értesítést kap a sikertelen hívásról és a hívó fél telefonszámáról, amelyen a visszahívást kezdeményezheti. Ha a virtuális telefonszám szolgáltatáson keresztül történik a Szaki megkeresése, annak ellenértéke azonnal levonásra kerül.

Kredit visszaigénylése

A téves ajánlatkérés (pl. nem megfelelő szakma vagy vállalási terület választása) után történő kredit levonások visszaigénylése az Adatlap Egyenleg oldalán lehetséges. Írásbeli ajánlatkérések esetén a kredit visszaadásának kötelező feltétele, hogy a Felhasználó az Üzemeltetőn keresztül kapjon választ a Szakitól.

JóMelós ajánlatkérés esetén az ajánlatközvetítési díj visszaigénylésére nincs lehetőség.

Az indoklás valódiságának ellenőrzése céljából az Üzemeltető megkeresheti írásban vagy telefonon a visszaigényelt kredittel összefüggő munkában érintett Felhasználót.

A beérkezett visszaigénylést az Üzemeltető 72 órán belül elbírálja és amennyiben azt megalapozottnak találja, jóváírja a tévesen levont kredit összeget a Szaki részére.

Találati listában történő megjelenítés

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a szakmán belüli találati lista sorrendjének kialakítására az elvégzett munkák és az értékelések számát figyelembe véve egy automatizmus segítségével.

Lehetőség van „Minősített Jószaki” cím elnyerésére, abban az esetben, ha a Szaki értékeléseinek átlaga a lehetséges 5-ből legalább 4-es, és ezt legalább 10 értékelésből érte el; illetve “Jószaki” cím elnyerésére, ha a Szaki értékeléseinek átlaga a lehetséges 5-ből legalább 4-es. A fenti címek megjelenítésre kerülnek az érintett Szaki Adatlapján és a találati listákon is.

Amennyiben egy Szaki átesett a regisztráció során, vagy utólag a korábbiakban tárgyalt ellenőrzési folyamaton, úgy annak adatlapján megjelenik egy “adatellenőrzésen átesett” címke is.

Hozzászólások, értékelések

A Szolgáltatás keretén belül a felhasználók a Szakiról nyilvános, bárki által megtekinthető értékeléseket helyezhetnek el, melyekre a Szaki válaszüzenetben reagálhat. A regisztrációval a Szaki kifejezetten tudomásul veszi, hogy az értékelések tartalmazhatnak elmarasztaló véleményt, kritikát és a Szaki szolgáltatásának elégtelenségét visszajelző minősítést. Ugyanakkor kifejezetten negatív értékelés teljesen anonim módon nem tehető.

Az Üzemeltető kizárólag az obszcén, megfogalmazásában indokolatlanul bántó értékeléseket törli! Abban az esetben, ha a Szaki az értékelésben foglaltakkal nem ért egyet, ezen álláspontját a viszontválaszban teheti közzé. A Szolgáltatás keretein belül történő véleménynyilvánítás nem tükrözi az Üzemeltető véleményét. Amennyiben a Szakinak a vélemény kapcsán bármilyen más igénye merül fel, azt kizárólag az értékelővel szemben érvényesítheti!

Az értékelések egyébként kizárólag az értékelő kérésére, vagy a profil törlésével, illetve bírósági vagy egyéb hivatalos kötelezésre távolíthatóak el a weboldalról, illetve abban az esetben, ha a Szaki kétséget kizáróan bebizonyítja, hogy az értékelés nem valós történéseken vagy tévedésen alapul. Amennyiben az értékelést adó személy bizonyíthatóan nem Üzemeltetőn keresztül került a Szakival kapcsolatba, úgy az ő értékelése is törölhető. A Szaki ennek tudatában és a Weboldal ezen működésének kifejezett tudomásul vételével fogadja el a jelen ÁSZF-et.

Az Üzemeltető csupán szúrópróbaszerűen, illetve akkor ellenőrzi a felhasználói tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Üzemeltető a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és szabadon dönt a tartalom eltávolításáról, illetve a Szaki Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy a Szaki regisztrációjának törléséről.

A Szakitól ajánlatot kérő, illetve munkát megrendelt felhasználónak lehetősége van olyan véleménynyilvánításra is, mely nem jelenik meg az Adatlapon. Ezeket az eseteket az Üzemeltető dokumentálva, a háttér rendszerében őrzi, 3 negatív vélemény esetén egyeztetést kezdeményez a Szakival a problémák tisztázására. További 2 negatív vélemény esetén az Üzemeltető fenntartja a jogot Szaki hozzáférésének korlátozására, vagy regisztrációjának törlésére. Az Üzemeltetőnek a felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem áll módjában kiadni a Szakinak a felhasználó adatait.

A felhasználói ajánlatkérés, ajánlati kötöttség, a felhasználói megrendelés elfogadásának jogkövetkezményei, elállás, jótállás és szavatosság

A Weboldal célja, hogy a Szaki a Weboldal felhasználóitól érkező, szaksegítséget igénylő megrendelésekhez (továbbiakban: Munka) jusson, és azokat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a piaci standardok figyelembevételével, a szakmai etikai szabályok betartásával teljesítse, azaz a Szaki piaci forgalma, és ezáltal bevételei növekedjenek.

Amennyiben a Szakihoz felhasználói ajánlatkérés érkezik, a Szaki a Szolgáltatáson keresztül köteles a Munka részleteinek egyeztetésére. A Szakit a részletek egyeztetése során megadott feltételek tekintetében ajánlati kötöttség terheli, az abban közöltek betartására köteles. Amennyiben a Szaki a Munkát elvállalja, és azt a felhasználó a megbeszélt feltételekkel megrendeli, a felek között vállalkozási szerződés jön létre, amelynek eredményeképpen a Szaki köteles a Munka elvégzésére.

Tekintettel arra, hogy a felhasználói megrendelés távollévők között, elektronikus úton jön létre, a felhasználó a munka megkezdéséig elállhat a szerződéstől.

A Szakit az elvégzett Munka vonatkozásában szavatosság, a Munka során beépítésre került és/vagy a Munka elvégzése eredményeképpen a felhasználó használatába adott alkatrészek (továbbiakban: alkatrész/ek vagy termék) vonatkozásában jótállás terheli.

A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás minimálisan 1 év. A Szaki a jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az építőiparban alkalmazandó szabályokról, jótállás és szavatossági kötelezettségekről, amelyek betartására a Szaki köteles, itt található részletes összefoglaló: https://epitesijog.hu/jogszabalyok/jotallas-szavatossag

Az alkatrészekre a Szaki Ptk. 6:157. § szabályai szerint kellék- és termékszavatosságot vállal.

Hibás teljesítés esetén a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül a felhasználó a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 2 hónapon belül köteles tájékoztatni az Szakit. A Ptk. 6:159. §-ban meghatározott kellékszavatossági sorrend szerint a Szaki az alkatrészt: a felhasználó választása szerint elsősorban kijavítja vagy kicseréli, ha a cserére nincs mód, úgy a felhasználó választása szerint árengedményt ad, vagy a felhasználó a vásárlástól elállhat, és kérheti az alkatrész vételárának visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a felhasználó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Ptk. 6:168. §-ban meghatározott termékszavatosság szerint közvetlenül a gyártó, előállító vagy a Szaki a terméket a felhasználó választása szerint kijavítja vagy kicseréli, azonban a termék hibáját ebben az esetben a Szaki köteles bizonyítani. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor/beépítéskor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Az igény kizárólag a gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok és a jótállás érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szakit, illetve ha a felhasználó hozzá fordul, akkor a gyártót, előállítót terhelik. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény, kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik a felhasználót.

A felhasználó a termék, illetve a Munka minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a Szaki és a felhasználó közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt érhető el: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik, felelősség

A Szakit terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. A Szolgáltatás kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható. Minden Szaki köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más Szakikkal, a felhasználókkal és az Üzemeltetővel szemben tiszteletteljesen viselkedni. A Szolgáltatás használatával a Szaki szavatolja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Szakik, a felhasználók és az Üzemeltető zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon mások személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza azokat a Szakikat, akik a fenti feltételeket megsértették.

Az Üzemeltető törekszik a Szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a Szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltatás keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

Amennyiben a Szaki magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Szaki köteles minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és a Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Szaki bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A jelen Szerződés megszűnése, a Szaki elállási joga

A Szaki, amennyiben az egyenlege nem kevesebb, mint -500 (mínusz ötszáz) kredit, kérheti a regisztrációja törlését az ügyfélszolgálat elérhetőségein – ellenkező esetben törlés előtt a tartozást rendezni kell. A törlés postai levélben is kezdeményezhető, illetve maga a Szaki is megteheti belépés után, adatlapja legalján a profil törlésre pontra kattintva. Amennyiben maga hajtja végre a törlést, úgy ez kizárólag a tartozás megfizetését követően lehetséges, a rendszer mindaddig ellenáll, ameddig a Szaki egyenlege mínuszban van. Az Üzemeltető törölheti a regisztrációt és valamennyi, a Szaki profilhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a Szaki megszegi a jelen Szerződés feltételeit. Ilyenkor a Szaki adatai és a profilhoz tartozó információk további 5 évig megmaradnak a rendszerben, azonban nem nyilvánosak, és az 5 év elteltével automatikusan törlődnek.

Szaki tudomásul veszi, hogy az ÁSZF megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Üzemeltető kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Szaki jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a profilt.

A regisztráció bármely okból történő törlése esetén a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

A jelen Szerződés a Szaki elállásával is bármikor megszüntethető. Amennyiben a Szaki eláll a szerződéstől, úgy az általa megvásárolt kreditekből megmaradt kreditek vételárát az Üzemeltető visszafizeti számára. Figyelem! Az Üzemeltető által jóváírt ajándék és/vagy promóciós kreditek vonatkozásában bármilyen pénzfizetés kizárt. Elállás esetén a regisztráció szintén törlésre kerül.

Egyéb rendelkezések

A regisztrációval létrejövő Szerződések, valamint a kreditvásárlások során létrejövő adásvételi szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Üzemeltető nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

A Szolgáltatás használatának szerződéskötést követő azonnali megkezdése okán a jelen szerződéstől elállni nem lehet, azonban felmondási jog a profil törlésével gyakorolható.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva, a nyitó oldalon és/vagy e-mailben tájékoztatja a Szakikat. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének használatával a Szaki elfogadja a Szerződés módosítását. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Szakira.

Bármely, a Weboldaltól különböző weboldal (Facebook.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

Az Üzemeltető által a Szakiknak küldött, a Szolgáltatás működésével, a vásárlás folyamatával, technikai tudnivalókkal, a jelen Szerződés módosításával kapcsolatos ún. rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges.

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján történik.

A Szolgáltatás működésével (belépés, regisztráció, jelszó, kommentek, stb.) kapcsolatos problémák az ügyfélszolgálatnak jelezhetők, a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a Rólunk menüpontban található elérhetőségeken keresztül.

A Weboldal működtetése során történő adatkezelésről bővebb információ az Adatkezelési tájékoztatóban található.

A Weboldal működésével kapcsolatos egyéb információk a Felhasználási Feltételekben találhatóak.