Všeobecná ustanovení:

 

Pořadatel:  Carp club ČR

 

Právo účasti: všichni členi Carp clubu ČR se zaplaceným členstvím pro letošní rok 2016 a vzhledem k tomu, že se druhá půle závodu koná v roce následujícím, tedy bude nutné při úhradě startovného zaplatit i členství pro rok 2017.

Družstva:soutěží dvoučlenná nebo tříčlenná družstva. Sestava dvoučlenného družstva přihlášená pro příslušné období je neměnná. Třetího člena družstva je možné přihlásit i v průběhu Carp ligy a to nahlášením jeho jména před závodem. Třetí člen družstva má stejná práva a povinnosti jako ostatní závodníci týmu. Loví se na maximálně 4 udice na tým. Sestava tříčlenných týmů je neměnná.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

                                              Technická ustanovení: 

 Systém soutěže:              

  Budou uspořádány čtyři (kola) závody na různých lokalitách.        V případě, že se závod uskuteční na soukromé vodě, bude se chytat dle místního Rybářského řádu bez výjimek, pokud nám je nepovolí pronájemce vody. Výjimky budou vyhlášeny vždy před zahájením jednotlivých kol (závodů) v místě konání závodu.

 

Losování: losování bude probíhat takto: hlavní rozhodčí vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivá družstva losovat svá stanoviště za účasti minimálně zástupců tří týmů před zahájením hlavního losování stanovišť. Podle tohoto pořadí, budou postupně losovat zástupci družstev svoje sektory. Losuje se pouze jednou.

Časový rozpis základní části:         

pátek: 6:00 – 8:00        prezentace závodníků

          8:00                   losování

          9:00 – 11:00   příprava místa, sondování dna,  krmení …

         11:00                  zahájení lovu

sobota:                         pokračování závodu

neděle:11:00            ukončení závodu a následně vyhlášení výsledků

 

Časový plán není možné měnit na žádost některého  z družstev.

Přerušení závodu je možné pouze v případě živelné pohromy, kdy by byly ohroženo zdraví a životy závodníků.

Živelnou pohromou se rozumí příkladně: zemětřesení, povodňová vlna, která se blíží k místu závodu, silný vítr, který láme stromy v místě, kde se konají závody apod.. Předčasně může závod ukončit jen hlavní rozhodčí na žádost kapitánů, kterých je více než 3/5 většina. Předčasně ukončený závod se anuluje.  

Důvodem k přerušení není např. vítr, déšť, sněhová přeháňka nebo vánice, náhlý pokles teploty apod. To znamená, že důvodem k přerušení není nedostatečná vybavenost některého ze závodníků. Počítá se s tím, že každý s přihlášených závodníků je vybaven na třídenní pobyt v přírodě tak, aby nebyl náhlou změnou počasí ohrožen na životě. Závodník nebo závodníci mohou závod předčasně ukončit, ale započítá se jim výsledek dosažený v době, kdy závod ukončili.

Pro případ, že by se některý ze závodníků nemohl uvolnit ze zaměstnání, je může tým zahájit závod i se zpožděním s tím, že řádně přihlášenému družstvu vylosuje lovný sektor rozhodčí případně pověřená osoba. To znamená, že lze nastoupit do závodu  např. v pátek 18,00 hod.

Může startovat i jeden člen družstva, ale v tomto případě může chytat pouze na dva pruty!

Pravidla soutěže:

Každý dvou až tříčlenný tým chytá na čtyři prut s jedním návazcem a jedním háčkem. Povolen lov pouze na položenou (na těžko). Nesmí se používat drátěnná , feederová ani jiná krmítka. Nesmí se používat feederové pruty, plavačkové děličky, muškařský prut. Nesmí se ani namačkávat vnadící a krmítkové směsi na olovo.

Povolené nástrahy a návnady: Boilies, peleta, partikl, těsta, method mixy, polévky, umělé nástrahy a jejich kombinace. Zákaz lovu a krmení živou složkou i její usmrcenou formou a imitací živé nástrahy. 

Každé kolo je upraveno pravidly speciálně k danému typu vody s ohledem, zda se jedná o kolo odhozové nebo vyvážkové s použitím člunu.

Základní pravidla dle typu závodu:

1.    Kolo odhozové – Je povoleno lovit pouze ze břehu a stejně tak dopravovat návnadu do loviště. V případě nevhodných terénních podmínek může hlavní rozhodčí týmu povolit zabrození k nahození případně šetrnému zdolání a podebrání ryby. To však pouze do nezbytně nutné vzdálenosti od břehu, kterou určí hlavní rozhodčí. Mapování dna povolenou pouze markerem. V případech povolení použití člunů při kole odhozovém, je povoleno tyto použít pouze k přemístění do sektoru, dále mapování a krmení 1h před závodem, 1h večer a 1 hodinu ráno (hodina bude upřesněna před závodem). Je možné použít člun k vyproštění a zdolání uvázlé ryby, ale tato ryba se do úlovků nepočítá. O nutnosti použít člun musí být obeznámen hlavní rozhodčí. Při krmení (mimo určenou dobu), nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vyznačený sektor a hranice sektoru ve vodě je vždy pomyslný pravý úhel od břehu. Pokud ryba vjede na sousední stanoviště a dotkne se sestavy sousedního družstva, může toto podat protest, ale nemusí. V případě protestu se nebude ryba počítat. Během soutěže smí do závodního sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Pri odhozovém kole je zakázáno používání echolotu

2.    Kolo vyvážkové – Je povoleno lovit za použití člunu, tedy mapovat sektor, vnadit, pokládat montáže a rybu zdolávat. Tým nesmí opustit pomyslné a předjednané hranice svého sektoru, pouze v případě zdolávání ryby. Pokud ryba vjede na sousední stanoviště a dotkne se sestavy sousedního družstva, může toto podat protest, ale nemusí. V případě protestu se nebude ryba počítat. Povinná výbava při lovu z lodě je použití plovací vesty a podložka k šetrnému uložení ulovené ryby. Během soutěže smí do závodního sektoru a to i na vodě vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků.

Porušení pravidel: při prvním hrubém porušení pravidel soutěže bude přistižený tým diskvalifikován pro dané kolo, jeho úlovky do té doby budou anulovány a tým bude muset okamžitě ukončit rybolov a vyklidit sektor. Týmu bude připočítáno 10 trestných bodů navíc oproti poslednímu týmu v daném kole. Tyto trestné body budou družstvu připočítány ke konečnému výsledku celé ligy.  

         Při druhém přestupku budou týmu úlovky do té doby chycené anulovány, tým bude muset okamžitě ukončit rybolov, vyklidit sektor a  tým bude vyřazen z celého ročníku carp ligy.

Hrubé porušení pravidel je:

- nerespektování vypsaných pravidel soutěže nebo pravidel vyhlášených před daným kolem.

- nerespektování pokynů rozhodčího

- nedodržení nepsaných zákonů etiky sportovního rybolovu, nešetrné zacházení s rybou

- zanechání nepořádku v daném sektoru. Bude vždy kontrolováno po ukončení  kola.

Vyloučení z CC: Pro zvlášť hrubou nekázeň, Porušení stanov, znevážení dobrého jména sdružení, peněz a informací

 

 Hodnocení úlovků: bodovanou rybou je kapr, amur a rozhodující je jeho váha v kg. Počítá se ryba od hmotnosti 3 kg včetně.  Na některých revírech může být po odsouhlasení všech závodníků před závodem navýšena hmotnost bodované ryby. V případě, že dvě nebo více družstev bude mít na konci jednotlivého kola stejnou váhu ulovených ryb, rozhoduje nejtěžší ulovená  ryba, když i to bude stejné, rozhodne  délka nejtěžší ulovené ryby. Když i to bude stejné, budou tyto družstva hodnocena stejným pořadím. Např. dvě třetí místa. Za nejtěžší ulovenou rybu (kapr, amur) v každém kole základní části se družstvu, které tuto rybu chytlo, odečte z celkového součtu bodů 1 bod.

V případě, že více než jeden tým neuloví v průběhu závodu bodovanou rybu, bude těmto týmům připočten následující počet bodů v pořadí plus polovina z počtu týmů bez ryby zaokrouhlováno matematicky. Týmy, které se nedostaví do závodu dostávají 22 trestných bodů.

Příklad č.1 – 10 týmů ulovilo bodované ryby, 8 týmů bez bodované ryby. V tomto případě má prvních 10 týmů klasické body a 8 týmů bez bodované ryby dostane 14 trestných bodů …………  10+(8/2)=14 bodů

Příklad č.2 – 8 týmů ulovilo bodovanou rybu, 9 týmů bez bodované ryby, 1 tým se nedostavil. V tomto případě má prvních 8 týmů klasické body, tým co se nedostavil 22 bodů a 9 týmů bez bodované ryby 13 trestných bodů…..8+(9/2)=12,5=zaokr. 13 bodů

- v případě, že tým vyhraje 1. místo a startovné na WCC a nebude mít o start zájem, může cenu postoupit za 50% ceny, kterou CC zaplatil, následujícímu týmu v celkovém pořadí. Stejně se může postupovat s cenou za 2. a 3. místo.

Celkové hodnocení : družstvům se bude počítat součet umístění v jednotlivých kolech. Družstvo s nejnižším součtem umístění bude celkovým vítězem. Družstvo, které se některého ze závodu nezúčastní, dostává 22 bodů.

Každému družstvu se budou počítat  výsledky ze všech čtyřech kol.

V případě, že na konci ročníku budou mít dvě nebo více družstev stejně bodů bude rozhodující celková váha ulovených ryb. V případě, že bude stejná i celková váha rozhodne těžší ulovená ryba (případně druhá, třetí …).

Družstva, která skončí na posledních dvou místech automaticky ze soutěže pro další ročník vypadávají a nahradí je družstva nová. V případě, že nebude o jejich místa zájem, mají možnost se do dalšího ročníku opět přihlásit.

Přechovávání a vážení úlovku:

Je zakázáno ryby sakovat!

Rybu zváží člen družstva za účasti minimálně jednoho člena družstva sousedního a ryba se neprodleně zapíše do úlomkového listu a vše potvrdí podpisy. Ryby se budou vážit  ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odečtení hmotnosti vážícího saku.

Hlavní rozhodčí: bude delegován výborem CC ČR, provede losování míst, bude dohlížet na regulérnost soutěže,  bude řídit případné úsekové rozhodčí. Má právo kdykoliv v průběhu kola zkontrolovat některou z udic a nástrah jednotlivých soutěžících a to kdykoliv během každého závodu. Soutěžící je povinen na požádání hlavního rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.   V případě neuposlechnutí následuje okamžitá diskvalifikace celého družstva pro dané kolo.

V případě drobného přestupku proti těmto pravidlům může hlavní rozhodčí řešit napomenutím s tím, že napomenutý závodník musí toto okamžitě respektovat. Nerespektování napomenutí se bude posuzovat jako hrubé porušení pravidel a povede k diskvalifikaci.

Ceny:  

1. místo - reprezentace CC ČR

2. místo - reprezentace CC ČR

3. místo - reprezentace CC ČR

 

Tým, který reprezentuje Carp Club na výše uvedených soutěžích má tyto povinnosti:

 

1. Nastoupit na zahajovací ceremoniál pouze v tričkách a symbolech Carp clubu ČR. V žádném případě nesmí být logo CCČR označeno ještě jiným nápisem ani ve spojení s logem CCČR.

2. Po čas závodu smějí využívat reklamních předmětů od sponzorů, které získali (tj. čepice, trička, nálepky) s tím, že hlavní označení lovného místa bude opatřeno nápisem Carp clubu ČR popř. vlajkou Carp clubu ČR (doloženo fotkami).

3. Při závěrečném ceremoniálu nastoupí opět v tričkách a symbolech Carp clubu ČR s tím, že mohou vzpomenout a poděkovat sponzorujícím firmám, které se na jejich lovu podílely.

4. V případě nedodržení se zavazují, že vrátí finanční prostředky vynaložené Carp clubem ČR na jejich účast.

CCČR si vyhrazuje právo na změnu pravidel.

Pravidla jsou majetkem Carp clubu ČR. Jejich kopírování lze povolit pouze se souhlasem Carp clubu ČR.