Sragen, 20 Juli 2019

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Wali Kelas XII IPA

SMAN 2 Sragen

Di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama            : Galih Kurniawan

Kelas              : XII IPA

NISN               : 2127693

Dengan ini bermaksud untuk memohon izin tidak dapat masuk sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar pada Selasa, 21 Juli 2019 dikarenakan ada kepentingan untuk mengurus kesalahan data AKTA kelahiran. Kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada saya.

Demikian permohonan izin ini saya buat dengan sebenar–benarnya. Atas izin dan kebijaksanaan yang diberikan saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

 

Galih Kurniawan