Published using Google Docs
Protokoll årsmöte_OKForsarna_20171204.docx
Updated automatically every 5 minutes

OK Forsarna Bispgården

Plats: klubbstugan, Café svängen
När: Måndag den 4 december 2017 kl: 19.00

Årsmöte

        

        Närvarande: Stefan Fryklund, Lian Fryklund, Thomas Fryklund, Ulf Jonsson

                        Christoffer Fryklund, Henrik Norberg, Anders Jönsson

                        Mats Gustafsson, Maggan Forsberg, Tove Guddingsmo

                        Bertil Gulliksson

 1. Mötets öppnande.

        Stefan hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat.

 1. Fråga om mötets behörighet.

        Blev godkänt av mötesdeltagarna.

 1. Godkännande av dagordningen.

        Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna.

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

        Stefan valdes till ordförande och Lian valdes till sekreterare.

 1. Val av justerare.

        Justerare för mötet valdes Thomas och Henrik.

 1. Val av 2 rösträknare.

        Rösträknare för mötet valdes Thomas och Henrik.

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse.

        Stefan redovisar styrelsens verksamhetsberättelse. Se bilaga.

 1. Ekonomi genomgång.

        Maggan redovisar ekonomin. Se bilaga.

 1. Revisorernas berättelse.

        Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötesdeltagarna gav ansvarsfrihet till styrelsen.

 1. Val av ordförande för en tid om 1 år.

        Stefan valdes som ordförande av mötesdeltagarna.

 1. Val av 3 ledamöter för en tid om 2 år.

        Thomas Fryklund, Ulf Jonsson och Christoffer Fryklund omval.

 1. Val av 2 suppleanter för en tid om 2 år.

        Anders Jönsson och Ulf Westberg omval.

 1. Val av 2 revisorer för en tid om 1 år.

        Elin Jonsson omval och Tommie Karhu blev valda som revisorer.

 1. Val av 2 revisors-suppleanter för en tid om 1 år.

        Revisors suppleanter valdes Doris Fryklund och Janne Forsberg.

 1. Val av 2 valberedning för en tid om 1 år.

Tove Guddingsmo och Monika Hansson valdes som valberedning.

 1. Fastställande av medlemsavgift, 100kr enskild, 200kr familj, 2000kr ständig

        Ingen ändring på medlemsavgifterna.

 1. Verksamhetsplan för 2017-2018.

        Se bilaga Verksamhetsplan 2017-2018

 1. Frågor som väckts av styrelsen.

        Inga frågor från styrelsen.

 1. Inkomna motioner.

        Inga inkomna motioner har kommit in till styrelsen.

 1. Övriga frågor.

        Längdspår? Vad förväntas kommunen att vi ska göra för bidraget?

        Stefan kollar upp ett datum för möte med Rolf Ivansén och Anna-Märta

        Johansson på kommunen.

        Det finns tillräckligt med reservlampor till elljusspåret för denna vinter.

        Mötet avslutas.

………………………………                        …………………………………

Stefan Fryklund ordf.                                Lian Fryklund sekreterare

……………………………….                        ………………………………..

Thomas Fryklund justerare                        Henrik Norberg justerare