ALGEMENE VOORWAARDEN
SWIP SWAP

Datum laatst bijgewerkt: 2020-01-20

Door gebruik te maken van de app van SWIP SWAP, ga je akkoord met deze Voorwaarden.

Voorafgaand aan de registratie op de App dient elke Gebruiker deze Algemene voorwaarden (hierna te noemen de "Algemene Voorwaarden"), het Privacybeleid (zoals aangegeven in de begripsbepalingen, die eveneens zullen worden bijgewerkt), en de overige verplichte bepalingen van de app te lezen, te aanvaarden en te verklaren zich daaraan te zullen houden.

De SWIP SWAP app (hierna te noemen de "App") wordt beheerd door SWIP SWAP b.v. (hierna te noemen "SWIP SWAP"), een bedrijf dat gevestigd is aan Oranjeplein 264, 6224 KZ te Maastricht, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van Nederland onder nummer 75300583

Mocht je vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden of zou je over andere zaken contact op willen nemen met SWIP SWAP, dan kan je contact met ons opnemen via support@swipswap.nl.

  1. 1 DEFINITIES

Account: de registratie van de Gebruiker op de App; de gegenereerde account bevat persoonsgegevens; het account is toegankelijk via een persoonlijke en afgeschermde omgeving binnen de app waartoe de gebruiker toegang heeft na het invoeren van zijn Wachtwoord;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SWIP SWAP;

Content: alle informatie die door gebruikers op de App is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de foto’s, beschrijving van het Speelgoed en persoonlijke berichten;

Dienst: de dienst die SWIP SWAP verleent. De Dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een app, waarmee kinderen zelf, maar onder toezicht van een ouder of verzorger, Speelgoed kunnen ruilen;

App: De toepassing van SWIP SWAP b.v.  aangeboden in de Apple App Store en de Google Play Store, waarmee kinderen zelf, maar onder toezicht van een ouder of verzorger, Speelgoed kunnen ruilen;

Speelgoed: de goederen/artikelen die geschikt zijn voor- en gebruikt worden door kinderen om mee te spelen, waarvan de verkoop niet door nationale toepasselijke wetgeving wordt verboden;

Aanvullende diensten: aanvullende diensten die op de App beschikbaar worden gesteld, zoals educatieve weetjes over duurzaamheid, recycling en speelgoed en informatie over andere plekken om gebruikt speelgoed aan te bieden

Speladvertentie:  in de App geïntegreerde advertentie in de vorm van een spel voor kinderen. Door het spelen van het spelletje maakt het kind kans op een prijs. De speladvertentie bevat nooit de mogelijkheid tot een aankoop of een directe link naar een website waar een aankoop gedaan kan worden. De advertenties betreffen diensten en producten geschikt voor kinderen.

Nieuws: op de App gepubliceerde aanbiedingen voor de korte en lange termijn, wedstrijden,  of nieuwe Diensten;

IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;

Wachtwoordeen viercijferige code waarmee de Ouder (het kind) toestemming geeft om over te gaan tot een ruiltransactie en/of te chatten met een andere gebruiker. De Ouder bepaalt bij registratie zelf de vier cijfers van de code.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die zelf gebruik maakt van de Dienst of als ouder of verzorger van het Kind toezicht houdt op het kind bij het gebruik van de app;

Website: één van de websites van SWIP SWAP, waaronder begrepen www.swipswap.nl en onderliggende pagina‘s en/of applicaties van SWIP SWAP.

Privacybeleid: het document waarin is vastgelegd op welke wijze SWIP SWAP persoonsgegevens en andere belangrijke informatie van een Gebruiker gebruikt, bewaart en doorgeeft;

Speelgoedkist: de elektronische catalogus waarin alle door de gebruiker voor ruil aangeboden Speelgoed wordt vermeld; De Speelgoedkist stelt de gebruiker in staat het aangeboden speelgoed, ruilmogelijkheden, ruiltransacties en communicatie met andere gebruikers over een ruil te overzien en beheren.

Ruil: het direct uitwisselen van goederen een Artikel, in dit geval Speelgoed, zonder dat er gebruikgemaakt wordt van een betaalmiddel. 

Ruillocatie: de door gebruikers in onderling overleg te bepalen locatie voor het ruilen van het speelgoed

Swip Swap Spot: door Swip Swap voorgestelde publieke ruillocaties in de nabijheid van de gebruiker. Deze swip swap spots zijn gelegen in openbare ruimten met veel sociale controle, zoals bijvoorbeeld scholen, bibliotheken, supermarkten, etc. Swip Swap kan aan de eigenaren van de betreffende locatie een vergoeding vragen voor het plaatsen van een Swip Swap Spot.

Persoonlijke berichten: communicatie door het uitwisselen van persoonlijke berichten tussen Gebruikers via het berichtensysteem (chatbox) van de app, waartoe alleen de betrokken Gebruikers toegang hebben;

  1. 2 TOEPASSELIJKHEID / DOEL

2.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt de verhouding tussen SWIP SWAP en Gebruikers vastgelegd.

2.2 U kunt contact opnemen met SWIP SWAP door een mail te sturen naar support@swipswap.email .

2.3 De App biedt gebruikers de mogelijkheid om Speelgoed te ruilen met andere Gebruikers en gebruik te maken van de overige Aanvullende Diensten die op de App worden aangeboden.

2.4 Kinderen van alle leeftijden mogen SWIP SWAP gebruiken (indien beschikbaar) mits dit door een volwassen ouder of voogd wordt mogelijk gemaakt. Voor het gebruik door minderjarigen dient een (volwassen) ouder of voogd zich te registreren voor het gebruik van de Diensten, en toezicht te houden op het gebruik van de Diensten door de minderjarige.

Als u ouder of voogd bent van een gebruiker die jonger dan 18 jaar is en u uw kind toestemming geeft voor het gebruik van de Service, bent u gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en verantwoordelijk voor de activiteiten van uw kind binnen de Service.

De Diensten mogen niet worden gebruikt door beroepsmatige verkopers. Voor beroepsmatige Verkopers die transacties met consumenten aangaan gelden specifieke wettelijke bepalingen.

2.5 Wanneer een Gebruiker zich op de App registreert, dient deze zijn/haar gebruikersnaam (pseudoniem), e-mailadres en wachtwoord in te voeren zodat de App de Gebruiker elke keer wanneer hij/zij de app bezoekt kan herkennen. Ook wanneer de Gebruiker bij de registratie op de App zijn/haar achternaam en voornaam heeft opgegeven, zien de andere Gebruikers alleen de gebruikersnaam (het pseudoniem) van de Gebruiker; deze kan afwijken van zijn/haar achternaam en voornaam. SWIP SWAP kan u voor beveiligingsdoeleinden verzoeken bepaalde bevestigingen te maken over uw account. Zulke bevestigingen kunnen onder meer bestaan aan het koppelen van uw Facebook, Google of ander account van een derde partij; het bevestigen van uw telefoonnummer; bewijs dat u de houder bent van een credit card; het geven van een unieke pincode of andere bevestiging die SWIP SWAP naar eigen goeddunken kan introduceren. Alle gegevens die worden verzameld als gevolg van een dergelijke bevestiging worden conform ons Privacybeleid dat onderdeel uitmaakt van de contractuele afspraken tussen SWIP SWAP en de Gebruiker.

2.6 Update Algemene voorwaarden

SWIP SWAP behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en eenzijdig te voltooien of aan te passen op elke manier die ze nodig acht, of om de Dienst(en) te beëindigen.

De Gebruiker wordt via de App en/of door een e-mail te sturen naar het door het Gebruiker opgegeven adres op de hoogte gebracht van de update van de Algemene Voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van het Gebruiker om de geldigheid van dit e-mailadres te waarborgen.

Het is de verantwoordelijkheid van het Gebruiker om de bijgewerkte Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen en volledig op de hoogte te zijn van de wijzigingen.

Het feit dat het Gebruiker de App blijft gebruiken na de update van de Algemene Voorwaarden impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van de in de Algemene Voorwaarden aangebrachte wijzigingen.

Elke nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden is onmiddellijk van toepassing op Gebruikers.

In geval men niet akkoord is met de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, kan de Gebruiker de Dienst beëindigen en zijn Account verwijderen in overeenstemming met artikel 10.3.

2.7 De Gebruiker wordt er uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen veilig netwerk is.

De Gebruiker erkent dat hij/zij volledig geïnformeerd is over de onbetrouwbaarheid van het internet, met name voor wat betreft beveiligingsinbreuken betreffende de overdracht van gegevens, en dat er geen garanties worden gegeven met betrekking tot de omvang en snelheid van gegevensoverdracht. Wij doen ons best SWIP SWAP zo veilig mogelijk te houden. Het internet is echter geen veilig netwerk en een inbreuk op de betrouwbaarheid van het systeem kan buiten de wil van SWIP SWAP plaatsvinden.

SWIP SWAP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onvoorzienbare gebeurtenissen zoals beveiligingsinbreuken betreffende de overdracht van gegevens of voor het garanderen van gegevensoverdracht met een bepaalde omvang of snelheid. Het is aan de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of software te beschermen, met name tegen besmetting met virussen die op het internet circuleren.

3 DIENSTEN

3.1 SWIP SWAP is een online intermediaire hostingservice die Gebruikers een virtuele markt aanbiedt in de vorm van de SWIP SWAP app. Gebruikers kunnen hun eigen speelgoed dat ze willen ruilen plaatsen, zoeken naar speelgoed dat ze met het eigen aangeboden speelgoed zouden willen ruilen, met elkaar communiceren door het verzenden van Persoonlijke Berichten en indien beide partijen instemmen overgaan tot ruilen op een onderling overeengekomen locatie. SWIP SWAP is geen partij bij Transacties tussen Gebruikers. Door SWIP SWAP worden in geen geval op de app getoonde Artikelen gekocht, verkocht of geruild, en SWIP SWAP maakt daar ook geen aanspraak op. SWIP SWAP biedt Diensten aan voor het faciliteren van ruiltransacties.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de overige op de Website van SWIP SWAP gepubliceerde regelingen zijn van toepassing op de Gebruikers van de app en de Bezoekers van de door SWIP SWAP aangehouden Accounts van Sociale Netwerken, en deze Gebruikers en Bezoekers dienen zich daaraan te houden.

4. VOORWAARDEN


4.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Alleen Speelgoed voor kinderen mag op de app worden geplaatst;

De Gebruiker moet eigenaar zijn van het Speelgoed dat hij/zij plaatst, en het recht hebben deze te  ruilen.

De ruil, het gebruik of het bezit van het Speelgoed mag geen inbreuk vormen op de rechten van derden, dient in overeenstemming te zijn met intellectuele eigendomsrechten en mag niet in strijd zijn met plaatselijke, nationale of internationale toepasselijke wet- of regelgeving.

Het Speelgoed dient te voldoen aan de in het algemeen op de markt voor dit soort artikelen toegepaste vereisten, afhankelijk van de aard van de Transactie, tenzij de Koper en de Verkoper anderszins zijn overeengekomen.

4.2 Voor het plaatsen van het Speelgoed op de App moet de Gebruiker enkele vragen invullen, waarbij hij/zij het artikel zo goed mogelijk omschrijft. Wanneer de gebruiker het Speelgoed plaatst, verklaart hij/zij dat het Speelgoed voldoet aan de gegeven omschrijving en dat die omschrijving volledig is. Het plaatsen van Speelgoed op de app is gratis.

4.3 Voor het plaatsen van speelgoed dient ook een foto worden bijgevoegd. Er dient bij het plaatsen van het Speelgoed ten minste één foto van goede kwaliteit te worden geüpload (het gebruik van foto’s van soortgelijke artikelen of foto’s die op internet zijn gevonden is niet toegestaan). De foto moet de werkelijke kwaliteit en het uiterlijke voorkomen van het betreffende Speelgoed weergeven, en eventuele gebreken aan het Artikel moeten eveneens in beeld worden gebracht.

4.4 Er mag een onbeperkt aantal Speelgoed artikelen op de App worden geplaatst. Het is niet toegestaan meerdere malen hetzelfde Speelgoed op de App te plaatsen.

4.5 De Gebruiker die het Speelgoed heeft geplaatst kan dit te allen tijde weer intrekken voordat hij/zij in contact treedt met een andere Gebruiker voor de ruil van het desbetreffende Speelgoed.

4.6 Gebruikers kunnen Artikelen uitwisselen. In dit geval vindt de uitwisseling rechtstreeks tussen de Gebruikers plaats. SWIP SWAP is niet verantwoordelijk voor de uitwisseling.

4.7  In geval van wangedrag door een ruiler, kan SWIP SWAP de betrokken Partij bijstaan. SWIP SWAP werkt ook samen met overheidsinstellingen.

5 INTERACTIE EN BERICHTEN OP DE APP

5.1 Persoonlijke berichten

Het uitwisselen van Persoonlijke Berichten tussen Gebruikers is voornamelijk bedoeld voor het maken van een ruilafspraak of het uitwisselen van informatie over het Speelgoed in de Speelgoedkist. Als Gebruikers Persoonlijke Berichten naar een andere Gebruiker sturen, dienen zij er derhalve voor te zorgen dat zij geen:

6 VERANTWOORDELIJKHEID

6.1 Alle Gebruikers dragen als samensteller de volle verantwoordelijkheid voor alle informatie die zij op de App plaatsen en, voor zover van toepassing, voor de door hen aan andere Gebruikers aangeboden, geruilde of overgedragen Speelgoed. Hiermee wordt met name bedoeld dat wanneer een Gebruiker Speelgoed in de Speelgoedkist plaatst, de Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor het uploaden van het Speelgoed, en voor de beschrijving daarvan, bevestigingen, de nauwkeurigheid van de overige verstrekte details en de communicatie met andere Gebruikers, alsmede, in het algemeen, de met andere Gebruikers aangegane Transacties, en geschillen die daaruit kunnen voortvloeien (hierna gezamenlijk te noemen de "Content").

6.2 In dit opzicht dienen Gebruikers alle toepasselijke regelgeving te respecteren. Gebruikers dienen zich met name te onthouden van (i) inbreuken op de rechten van derden, (ii) schending van intellectuele eigendomsrechten of het plaatsen van vervalste artikelen, (iii) het aanzetten tot het plegen van overtredingen of misdrijven, discriminatie, haat of geweld op grond van ras, etniciteit of nationaliteit, (iv) het verstrekken van onjuiste informatie of vertrouwelijke gegevens, (v) het maken van lasterlijke opmerkingen, (vi) het plegen van handelingen die minderjarigen in gevaar kunnen brengen, (vii) het openbaar maken van de persoonsgegevens van anderen of het schenden van het recht op privacy of (viii) het zich toe-eigenen van andermans identiteit.

6.3 Indien de Content in strijd is met de toepasselijke regelgeving volgens artikel 6.2 of, meer in het algemeen, indien een Gebruiker zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, erkent en aanvaardt die Gebruiker dat hij/zij uitsluitend zelf verantwoordelijk is voor de daaruit voortvloeiende directe en indirecte door derden of SWIP SWAP geleden verliezen. De Gebruiker of Bezoeker erkent en aanvaardt dan ook dat SWIP SWAP in haar hoedanigheid als host in geen geval Content zal verifiëren en in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor verliezen tenzij (i) ze naar behoren geïnformeerd is over het bestaan van onrechtmatige content in de zin van de toepasselijke regelgeving en in overeenstemming met de procedure omschreven in Artikel 6.4 en (ii) ze niet onverwijld actie heeft ondernomen om die content van de App te verwijderen. Bovendien kan SWIP SWAP, zonder uitputtend te willen zijn, niet verantwoordelijk worden gehouden voor: (i) enig handelen of nalaten van Gebruikers, (ii) de door Gebruikers op de App geplaatste Informatie, de onderwerpen, juistheid en uitputtendheid daarvan en/of de vraag in hoeverre zij in overeenstemming zijn met toepasselijke regelgeving of (iii) de kwaliteit en kwantiteit van het Speelgoed die zij via het gebruik van de App aanbieden, noch de vraag of zij beantwoorden aan de gegeven beschrijving.

6.4 SWIP SWAP is niet verantwoordelijk voor de online geüploade Content. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de online geüploade Content en SWIP SWAP kan Content verwijderen van een Gebruiker die naar behoren is aangemeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving echter die in strijd is met de toepasselijke wetgeving en/of het beleid van SWIP SWAP. Bovendien kan SWIP SWAP acties ondernemen tegen de account van de Gebruiker. Indien een Gebruiker Content ontdekt waarin misdrijven tegen de menselijkheid worden gedoogd, waarin wordt opgezet tot rassenhaat en/of geweld of waarin het gaat over kinderpornografie, dient SWIP SWAP onmiddellijk te worden bericht:

In al deze gevallen zal SWIP SWAP de account van de desbetreffende Gebruiker met onmiddellijke ingang opschorten, alsmede de lopende transacties, in afwachting van de uitkomst van het te verrichten onderzoek.

Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content als gevolg heeft dat zijn/haar rechten of de rechten van een derde worden geschonden (vervalsing, belediging, inbreuk op privacy), kan de Gebruiker dit aan SWIP SWAP melden:

Meer in het algemeen dienen Gebruikers zich te onthouden van het uploaden van alle content die onrechtmatig, onwaar of onnauwkeurig is. Gebruikers dienen te goeder trouw te handelen en het platform te goeder trouw te gebruiken.

6.5 In geval van een Ruil, is de Gebruiker verantwoordelijk voor levering van het Speelgoed in de juiste en geschikte vorm, op de juiste plek en op het juiste moment aan de Gebruiker waarmee de Ruil overeengekomen is, zodra zij het onderling eens zijn geworden over de Ruil, het moment en de locatie van de Ruil.

6.6 SWIP SWAP  is niet verantwoordelijk voor geschillen die zich tussen Gebruikers voordoen en dat ze geen bijstand zal verlenen of zich niet zal bemoeien met het beslechten daarvan. Deze geschillen kunnen worden opgelost naar het plaatselijk toepasselijk recht, tenzij partijen in onderling overleg hebben besloten dat de wetgeving van een ander land van toepassing is.

7 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

7.1 De Gebruiker verplicht zich:

bij het registreren op de App, eerlijke informatie over zichzelf te verstrekken, met name zijn/haar leeftijd, gebruikersnaam en e-mailadres;

zich slechts eenmaal te registreren op de App, niet meer dan één Account te creëren, tenzij een derde bekend is met en/of toegang heeft tot deze Account, en uitsluitend na SWIP SWAP daarvan in kennis te hebben gesteld en de eerdere Account te hebben geblokkeerd;

de App en/of de Diensten niet te gebruiken voor het aangaan van onrechtmatige handelingen of transacties of frauduleuze handelingen;

7.2 De Gebruikers verplichten zich, wanneer zij gebruik maken van de App, informatie en gegevens te verstrekken, met name elektronische gegevens (bestanden, persoonlijke berichten, enz.), die:

7.3 De Gebruikers verplichten zich geen data van de Gebruikers van de App of gegevens over de activiteiten van Gebruikers van de App te verzamelen, gelijktijdig te houden, aan derden door te geven, te publiceren, openbaren of te verstrekken, indien deze informatie op illegale wijze of als gevolg van een onrechtmatig handelen of nalaten beschikbaar wordt (met uitzondering van statistische gegevens die eventueel door SWIP SWAP op haar website worden gepubliceerd). De Gebruikers verplichten zich daarnaast geen informatie die op de App verschijnt te verzamelen, gelijktijdig te houden, aan derden door te geven, te publiceren, openbaren of te verstrekken, indien daardoor de rechten van andere Gebruikers kunnen worden aangetast.

7.4 Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving is SWIP SWAP niet verantwoordelijk voor gedrag van een Gebruiker wanneer die Gebruiker gebruik maakt van de App. SWIP SWAP is met name niet verantwoordelijk voor een gebrekkige uitvoering of het niet uitvoeren van Ruilen door Gebruikers.

7.5 De Gebruiker verplicht zich zijn/haar wachtwoord niet met derden te delen, met uitzondering van de mensen die de Gebruiker gemachtigd heeft om zijn/haar wachtwoord te gebruiken.

7.6 De Gebruiker verplicht zich informatie op de App die niet meer relevant is vanwege wijzigingen in zijn/haar gegevens onmiddellijk bij te werken (met name de informatie die tijdens de registratie voor de App wordt verstrekt), alsmede informatie over het Speelgoed dat in de Speelgoedkist wordt vermeld, en de staat daarvan.

7.7 Wanneer zij de App gebruiken, verklaren de Gebruikers:

8 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN SWIP SWAP

8.1 SWIP SWAP kan het gebruik van de App of de optie van de Gebruiker voor het gebruik van de App beëindigen, met name door het verwijderen van de naar de App geüploade Content, door de account van de Gebruiker op te heffen en door de Gebruiker te beletten zich opnieuw te registreren op de App, met inachtneming van een voorafgaande officiële kennisgeving van SWIP SWAP aan deze Gebruikers, indien zij:

8.2 Op grond van dezelfde omstandigheden als hierboven omschreven kan SWIP SWAP door verzending van een officiële mededeling daarvan aan de desbetreffende Gebruiker de Account van de Gebruiker beperken. Blokkering betekent dat de Account van de Gebruiker wordt geblokkeerd en/of opgeheven en de optie voor het gebruik van de App op de computer van de Gebruiker wordt geblokkeerd. De Gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat hij/zij na een volledige blokkering zich niet meer opnieuw kan registreren op de App. Het opheffen van de Account van de Gebruiker houdt niet in dat SWIP SWAP alle betreffende gegevens van de Account verwijdert, met name de persoonsgegevens van de Gebruiker, voor zover deze kunnen worden bewaard om meer te weten te komen over de omstandigheden rond het besluit van SWIP SWAP om de Account van de Gebruiker op te heffen en om deze gegevens door te geven aan de instellingen en bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wet, in overeenstemming met het Privacybeleid.

8.3 Na ontvangst van de kennisgeving ingevolge bovenstaand artikellid 6.5 verwijdert SWIP SWAP alle onrechtmatige Content. SWIP SWAP kan zelfs te allen tijde het door de Gebruiker in de Speelgoedkist geplaatste Speelgoed of alle overige door de Gebruiker verstrekte gegevens te allen tijde van de App verwijderen, indien deze Artikelen of deze Informatie in strijd is met de Algemene Voorwaarden, de toepasselijke regelgeving of in strijd is met de openbare orde of met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

8.4 Indien de Gebruiker dit recht van SWIP SWAP niet aanvaardt, mag hij/zij de App niet gebruiken. SWIP SWAP kan onderzoek verrichten naar elke schending van de Algemene Voorwaarden en de bevoegde instanties en wetshandhavende instanties hierover inlichten.

8.5 SWIP SWAP kan de Speelgoedkist, advertentieruimte of andere informatie over het speelgoed te allen tijde herindelen om de App gebruiksvriendelijker te maken, mits die wijzigingen geen veranderingen aanbrengen in de door de Gebruiker geleverde Content. SWIP SWAP kan Nieuws publiceren door de daarmee samenhangende omschrijving, aanwijzingen of regels te publiceren.

8.6 SWIP SWAP kan te allen tijde kortetermijn- en langetermijnaanbiedingen op de App openbaar maken, alsmede prijsvragen, spelletjes of loterijen die in overeenstemming zijn met nationale wetgeving, om nieuwe Diensten aan te bieden; deze Algemene Voorwaarden worden niet gewijzigd als gevolg daarvan. Informatie over aanbiedingen, prijsvragen, spelletjes of loterijen die in overeenstemming zijn met nationale wetgeving worden op de App vertoond. In geval van discrepantie tussen de Algemene Voorwaarden en de op de App gepubliceerde bijzondere voorwaarden (zoals regels, instructies en beschrijvingen betreffende Nieuws) gelden laatstgenoemde voorwaarden.

8.7 SWIP SWAP kan de App beëindigen of opschorten of het beheer daarvan overdragen aan derden, mits zij de Gebruikers van de App daarvan ten minste dertig (30) dagen vooraf in kennis stelt.

8.8 SWIP SWAP kan een “rusttijd”-status toepassen voor elke Gebruiker die redelijk lang inactief is geweest (bijvoorbeeld 60 dagen of meer). In dat geval zal het Speelgoed dat door betreffende Gebruiker te ruil wordt aangeboden voor andere Gebruikers worden verborgen. SWIP SWAP behoudt zich het recht voor om Speelgoed dat door een Gebruiker te ruil worden aangeboden te verwijderen als dergelijk Speelgoed niet zijn geruild gedurende een aanzienlijk lange periode.

Voorafgaand aan de toepassing van de “rusttijd”-status en/of het verwijderen van Speelgoed stuurt SWIP SWAP een voorafgaande kennisgeving naar de Gebruiker. Via een dergelijke kennisgeving zal de Gebruiker op de hoogte worden gebracht van de aanstaande wijziging van zijn status en/of het aangeboden Speelgoed en zal ze de Gebruiker toestaan een dergelijke wijziging te weigeren. De Gebruiker dient SWIP SWAP binnen de in de communicatie vermelde kennisgevingstermijn op de hoogte te stellen van zijn weigering van de wijziging. Als de Gebruiker deze wijziging niet weigert wordt de Gebruiker geacht de wijziging van SWIP SWAP in zijn status en/of verwijdering van de aangeboden Artikelen te hebben aanvaard.

8.9 Voorzichtigheidsregels

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het creëren van veilige omstandigheden voor een ruiltransactie, bijvoorbeeld door begeleiding door een volwassen begeleider bij het ruilen, en/of het maken van een ruilafspraak op een plek met voldoende toezicht of sociale controle.

Voor het gemak van de gebruiker suggereert Swip Swap publieke ruillocaties in de nabijheid van de gebruiker. Deze suggestie biedt echter nadrukkelijk geen enkele garantie betreft de veiligheid en een correcte afhandeling van de ruil. De ruil blijft in alle gevallen een zaak tussen beide ruilers.

SWIP SWAP kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van een incident van welke aard dan ook tijdens een Ruil.

9 PERSOONSGEGEVENS

In het Privacybeleid, dat via de link http://swipswap.nl/privacy kan worden ingezien, wordt beschreven welke Persoonsgegevens van de Gebruiker door SWIP SWAP worden verzameld en met welk doel SWIP SWAP die gegevens verwerkt.

10 SLOTBEPALINGEN

10.1 De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het nationale recht van de Gebruiker.

10.2 In geval van onenigheid tussen SWIP SWAP en de Gebruiker, kan de Gebruiker:

In de eerste plaats een schriftelijke klacht indienen bij SWIP SWAP Support via support@swipswap.email.

Bij gebreke van een antwoord van deze afdeling binnen een redelijke termijn van één (1) maand, of als de Gebruiker niet tevreden is met het geboden antwoord, zullen de Gebruiker en SWIP SWAP trachten de klacht van de Gebruiker in der minne op te lossen, voordat er een procedure wordt gestart voor een rechtbank met jurisdictie.

Gebruikers kunnen daarom een beroep doen op alternatieve methoden voor geschillenbeslechting, zoals bemiddeling, hoewel SWIP SWAP er zich niet toe verbindt, noch verplicht om een dergelijke methode te gebruiken om geschillen met Gebruikers op te lossen. Daarnaast komen geschillen tussen Ruilers niet in aanmerking voor consumentenbemiddeling.

10.3 De Gebruiker kan zijn/haar relatie met SWIP SWAP te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen nadat hij/zij aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan en na het opheffen van zijn/haar Account op de App. De Gebruiker kan zijn/haar relatie met SWIP SWAP (schriftelijk of langs elektronische weg, met andere woorden: per e-mail) beëindigen. SWIP SWAP kan haar relatie met de Gebruiker beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, en met name om de volgende redenen: (1) het besluit van SWIP SWAP om de Dienstverlening te beëindigen, (2) het besluit van SWIP SWAP om haar activiteiten te staken, (3) het besluit van SWIP SWAP om de beheerder voor de activiteiten van de App geheel of gedeeltelijk te wijzigen. SWIP SWAP kan haar relatie met de Gebruiker met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van een overtreding van de wet of van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker.

10.4 SWIP SWAP heeft alle intellectuele eigendomsrechten voor de App, het systeem daarvan (de Speelgoedkist, de overdracht, enz.), het ontwerp van de App en de door de App gebruikte software, met inbegrip van de handelsmerken en domeinnamen.

10.5 Het verstrekken van informatie of gegevens, met name foto’s op de App die als Content worden beschouwd, houdt in dat Gebruikers van de App of de Diensten daarmee SWIP SWAP en elk bedrijf dat tot de SWIP SWAP-groep behoort kosteloos een niet-exclusieve licentie verstrekken voor het wereldwijde gebruik van de Content, welke licentie van toepassing is voor de duur van de toepasselijke rechten, voor zover van toepassing (en eventuele verlengingen daarvan). Een dergelijke licentie omvat het recht om de Content te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te weergeven en aan te passen. SWIP SWAP kan dergelijke Content gebruiken op alle tot dusver bekende en onbekende media en met name op tv, papieren documenten, internet (onder banners en artikelen, plaatsing op andere websites) en sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, enz.), voor commerciële, reclame- en interne doeleinden van de SWIP SWAP-groep, en de Gebruiker gaat daarmee akkoord. Gebruikers zijn bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor de Content en bevestigen dat ze er alle rechten op hebben. De Gebruiker kan bij het uploaden van de Content naar de App het gebruik van de Content verbieden op de wijze en met het doel als aangegeven in dit artikellid, door de Gebruikersinstellingen te wijzigen en een toets uit te schakelen in de Privacy-instellingen.

10.6 Alle kennisgevingen, verzoeken en overige communicatie tussen de Gebruiker en SWIP SWAP worden verzonden zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden, en aan de Gebruiker per e-mail, naar het e-mailadres dat bij het registreren op de App is opgegeven.

10.7 De Algemene Voorwaarden hebben niet tot gevolg dat er tussen SWIP SWAP en de Gebruikers een samenwerkingsverband of een werkrelatie ontstaat, of een relatie tussen een zakelijke vertegenwoordiger en diens klant, of een franchise.

10.8 SWIP SWAP mag, met inachtneming van toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan derden overdragen en/of cederen, met name in geval van het afstoten van een bedrijfsactiviteit, een fusie door middel van het oprichten van een nieuwe vennootschap, een fusie door absorptie, splitsing of een zeggenschapswijziging die van invloed is op SWIP SWAP. SWIP SWAP wordt door een dergelijke overdracht kwijting verleend voor de toekomst. Indien SWIP SWAP deze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aan een derde overdraagt en/of cedeert, heeft de Gebruiker het recht de relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen en zijn/haar account bij SWIP SWAP, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden te sluiten.