Published using Google Docs
Loyalty Program Privacy Policy (CZ)

Zásady zpracování osobních údajů účastníků Věrnostního programu Qerko

Úvodní ustanovení

Předkládaný dokument poskytuje základní informace k nakládání s osobními údaji účastníků Věrnostního programu Qerko (dále „Věrnostní program“ či „Program“). Poskytovatelem Programu je Qerko, s.r.o., sídlem Pivovarská 598/3, Praha 5, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 286872, podnikající pod IČ 06678815. Dále jen „Qerko“ nebo „my“. Qerko je zde v pozici správce osobních údajů. Určuje tedy účely a prostředky zpracování osobních údajů. Nezbytným předpokladem pro účast ve Věrnostním programu je aktivní uživatelský účet zájemce o členství v aplikaci Qerko.

Účelem Věrnostního programu je poskytování personalizovaných nabídek a výhod jeho účastníkům. Personifikované nabídky a výhody budou vytvořeny na základě analýzy a zpracování informací k Vašemu profilu a nákupnímu chování jakožto účastníka Programu.  

Všeobecné podmínky Věrnostního programu Qerko a Obecné zásady zpracování osobních údajů Qerko jsou k dispozici na webových stránkách www.qerko.com/terms.

Osobní údaje

Jako osobní je možné označit údaje, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou fyzickou osobou je taková, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na konkrétní identifikátor (např. jméno, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo zvláštní prvky fyzické, psychické, společenské a další identity).

Účely zpracování

Zpracování osobních údajů v rámci Věrnostního programu Qerko probíhá na základě definovaných účelů zpracování. Těmi jsou:  

  1. Poskytování personifikovaných nabídek a výhod

Poskytování personifikovaných nabídek a výhod je nezbytně spjaté s analýzami nákupního chování, vytvářením uživatelských profilů, využíváním automatizovaných nástrojů zpracování a systematickým shromažďováním a vyhodnocováním údajů a dat k účastníkům Programu. Udělení souhlasu s tímto účelem je proto výchozím předpokladem Vaší účasti ve Věrnostním programu.  

Při zpracování pro dosažení stanoveného účelu bude docházet k:

Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem poskytování personifikovaných nabídek a výhod v rámci Věrnostního programu je výslovný souhlas účastníka Programu.

Doba zpracování osobních údajů bude primárně vymezena dobou trvání členství účastníka ve Věrnostním programu a zákonem stanovenými lhůtami.

  1. Dodržení právních povinností

Ze zákona vznikají povinnosti, při jejichž naplňování dochází ke zpracování osobních údajů. Je tomu tak i v případě vedení Věrnostního programu. Právním základem zpracování je zde „plnění právní povinnosti“. K nakládání s osobními údaji přitom může dojít v rámci níže uvedených činností:

Zpracovávané osobní údaje jsou ukládány po dobu max. 10 let od provedené operace (obecně po dobu stanovenou zákony).

  1. Zajištění řádného fungování Věrnostního programu

Poskytnutím výslovného souhlasu se zasíláním personifikovaných nabídek a výhod a přečtením těchto Zásad zpracování osobních údajů pro účely Věrnostního programu jsou naplněny podmínky pro Vaše zařazení do Programu. Gratulujeme a děkujeme Vám za důvěru!

Výše uvedenými kroky se posiluje vzájemný vztah mezi Vámi a Qerko. K procesnímu, formálnímu a technickému zajištění fungování programu je nicméně zapotřebí zpracovávat vybrané osobní údaje. Mezi aktivity vážící se k tomuto účelu zpracování bude patřit:

Právním základem uvedeného zpracování je plnění smluvního vztahu. Zpracování osobních údajů bude trvat nejdéle po dobu trvání členství subjektu údajů ve Věrnostním programu a dle zákonem stanovených archivačních lhůt.

4. Uplatnění vlastních zájmů Qerko

I v rámci Věrnostního programu dochází ke zpracování vybraných osobních údajů za účelem uplatnění vlastních zájmů Qerko. Děje se tak na základě právního titulu oprávněného zájmu. K jeho uplatnění dojde po předchozím posouzení skutečnosti, jestli nad deklarovaným zájmem Qerko nepřevažují Vaše zájmy (či základní práva a svobody). Ve vztahu k Programu se má jednat o následující zpracování:

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Podoba a rozsah zpracovávaných osobních údajů bude dána účelem zpracování. V rámci Programu přitom Qerko nakládá zejména s níže uvedenými kategoriemi údajů:

  1. Poskytování personifikovaných nabídek a výhod

  1. Dodržení právních povinností  

  1. Zajištění řádného fungování Věrnostního programu  

4. Uplatnění vlastních zájmů Qerko

Profilování a využití automatizovaných prostředků

Při zpracování osobních údajů za účelem „Poskytování personifikovaných nabídek a výhod“ bude docházet k profilování. To spočívá v hodnocení vybraných osobních aspektů, například osobních preferencí, zájmů či nákupního chování. 

Uplatněny přitom budou jak manuální, tak i automatizované postupy s využitím moderních technologií. Může tak dojít ke zpracování výhradně automatizovanými prostředky. V důsledku dotčeného zpracování lze očekávat přijímání rozhodnutí, která mohou mít na účastníka právní následky, nebo se ho obdobně významně dotknout. Zpracování za využití automatizovaných nástrojů může mít vliv na výslednou podobu nabídky a/nebo benefitů pro konkrétního účastníka Programu. Jednotliví účastníci díky tomu mohou obdržet rozdílné výhody a nabídky, respektive tyto mohou být dostupné pouze vybraným účastníkům.  

Nařízení Vám obecně dává právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na profilování a automatizovaném zpracování. Proti uvedenému je možné vznést námitku.

Předávání osobních údajů

Qerko je v pozici správce osobních údajů. Jako správce přímo stanovuje účely, prostředky a dobu zpracování osobních údajů. Osobní údaje účastníků Věrnostního programu lze za podmínek obecně závazných právních předpisů postoupit ostatním správcům, společným správcům a zpracovatelům přímo zapojeným do jeho realizace.

Qerko se snaží eliminovat sdílení osobních dat svých uživatelů s dalšími subjekty. V rámci platformy tak hledá procesní postupy a technická řešení, která umožní naplnit zájmy své i obchodních partnerů s jejich minimálním zpracováním. K předávání Vašich osobních údajů ostatně nedochází ani ve vztahu k nabídkám a obchodním sdělením ze strany partnerských restaurací (či dalších obchodních partnerů). Zadavatelé sdělení totiž Qerku předávají pouze obecné parametry své „nabídky“. Výběr cílových skupin uživatelů k oslovení, stejně tak jako následná distribuce konkrétního sdělení je plně v režii Qerko.    

Práva Účastníků  

Účastníci Programu mohou ve vztahu ke zpracování osobních údajů uplatnit řadu Nařízením garantovaných práv. Qerko má zároveň povinnost o těchto právech účastníky informovat. Níže uvedené informace tak současně naplňují informační povinnost Qerko jakožto správce osobních údajů. Účastníci Programu tedy mají:  

Zájemci (v procesu registrace) nemají povinnost své osobní údaje Qerko poskytnout. Za těchto okolností ale nebude moci Qerko uživatele do Věrnostního programu zařadit.  

Jako účastník Programu máte garantované právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Qerko je však za těchto okolností oprávněn účastnictví v Programu zrušit. Výše uvedené skutečnosti Vám zároveň neupírají možnost i nadále využívat běžnou aplikaci Qerko. Odvoláním souhlasu rovněž není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Přijímání obchodních sdělení do e-mailové schránky je možno kdykoliv jednoduše zrušit, a to prostřednictvím odkazu obsaženého na konci každé takové komunikace.

Pro uplatnění účastnických práv můžete využít všech dostupných informačních kanálů, včetně Vašeho účastnického účtu.

Kontaktní údaje:

Adresa: Qerko, s.r.o., Pivovarská 598/3, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 234 280 616

E-mail: info@qerko.com