Pla

de

convivència.

Curs 2015/16

segons RD 121, 23 de desembre de 2010

Índex.

1. Característiques i entorn del centre educatiu:

a. Descripció del centre i de l’entorn

b. Estudi i valoració de la convivència del centre, identificació i anàlisi dels aspectes que afavoreixen o dificulten la convivència.

c. Estudi i valoració del tractament de la igualtat entre ambdós sexes i situacions de violència per qüestions de gènere.

d. Respostes que el centre dóna a les situacions de conflicte. Grau d’implicació i participació des professors, dels alumnes i de les famílies en la resolució de conflictes.

e. Relació amb els serveis socials, sanitaris o d’altres tipus, i recursos de l’entorn i de la comunitat.

 1. Objectius que es pretenen aconseguir amb el desplegament del pla a fi d’assolir la finalitat general de millorar la convivència al centre educatiu.

 1. Propostes de formació per a tota la comunitat educativa, adreçades a la prevenció i la gestió positiva dels conflictes.

4. Accions previstes per a la consecució dels objectius proposats:

a. Persones responsables d’aquestes accions.

b. Línies d’actuació i metodologia.

c. Aspectes organitzatius.

d. Desenvolupament d’activitats.

e. Temporalització.

f. Mitjans materials.

 1. Procediments específics d’actuació per prevenir i gestionar conflictes, amb esment especial als processos de mediació i de negociació d’acords educatius.
 2. Annexes

1. Característiques i entorn del centre educatiu:

a. Descripció del centre i de l’entorn

El CEIP La Soledat està situat al barri de La Soledat de Palma. Antigament era un

barri de gent treballadora de l’illa que vivia en cases de planta baixa però els darrers anys

s’ha convertit en un barri amb un índex molt elevat d’immigració i abundant població d’ètnia

gitana. Moltes de les famílies residents en aquesta barriada estan desestructurades i els

infants estan en risc d’exclusió social. Molts dels integrants d’aquestes famílies estan a

l’atur i això implica que tinguin greus problemes econòmics, socials i culturals.

El centre educatiu està ubicat a un edifici antic. Aquest curs 2015- 2016 fa 83

anys que funciona. No obstant això, l’escola, de mica en mica es va modernitzant i es van

reparant aquelles dependències que es fan malbé o que queden antiquades.  Aquest anys s'ha realitzat una reforma completa de la teulada de l'escola. S'ha pintat el pati. S'ha posat una reixa nova més alta al pati d'infantil. S'ha posat la porta nova de la caseta de porteria. S'han realitzat millores al pati d'infantil.

El centre compta amb una línia d’educació infantil i dues a primària. Disposa d’un

bon equip per poder atendre tot aquest alumnat, tot i que quasi sempre aquests humans resulten insuficients degut a les característiques d’aquest.

b. Estudi i valoració de la convivència del centre, identificació i anàlisi dels aspectes que afavoreixen o dificulten la convivència.

Conflicte:

Qualsevol situació d’enfrontament entre alumnes, o alumnes - professor o  professor -  família.

Una situació d’enfrontament provocada per un desacord o problema  sorgit entre  persones que crea una situació violenta (insult, agressió...), la qual cosa dificulta el normal funcionament de l’activitat escolar.

 

Un conflicte es produeix:

Els conflictes  que es produeixen amb major freqüència són:

 

Les causes són:   

Incideixen en la convivència del centre:

 

La resposta  que s’ha de  donar:

 

La implicació del professorat davant un conflicte:

A la següent taula el centre classifica segons la gravetat els conflictes que se solen produir partint de l'observació i característiques dels nostres alumnes.


FALTES LLEUS

FALTES GREUS

FALTES MOLT GREUS

- Totes aquelles que interfereixen en un bon desenvolupament de la sessió a l'aula o al pati. Com per exemple:

- Actitud passiva cap a l’estudi i cap a les orientacions del professor.

- Agredir verbalment a un alumne.

- No tenir cura del material i dels espais del centre. Aixi com de les pertinències de la resta del alumnat.

- Acumulació de 3 faltes lleus.

- Agredir físicament a un alumne.

- Insultar o faltar el respecte a un alumne. (Inclou faltes per raó de gènere, raça, malaltia, religió...).  

- Orinar al pati deliberadament.

- Escopir a un alumne.  

- Causar danys al mobiliari, dependències i documents del centre de forma deliberada. Aixi com a les pertinències del alumnes.

Falta de respecte al dret d’estudi del companys.

- Acumulació de 3 faltes greus.

-  (*Agredir verbal) o físicament a qualsevol treballador de la comunitat educativa.  

- Agredir físicament a un alumne amb conseqüències físiques.

- Incitació a actuacions molt perjudicials per a la salut o la integritat dels membres de la comunitat educativa

- Introducció i consum en el centre de substàncies nocives  o objectes perillosos.

- Sostracció de bens o objectes d’altres membres de la comunitat educativa

 Sortir del centre en horari escolar sense

permís.

c. Estudi i valoració del tractament de la igualtat entre ambdós sexes i situacions de violència per qüestions de gènere.

Tan a nivell d’aula com de centre es tracta per igual a tots els alumnes, independentment del

sexe, edat, creença religiosa o nacionalitat i això es transmet a tot l’alumnat del centre.  

Se solen produir conflictes de manera habitual entre alumnes d'ètnia gitana i altres nacionalitats i més puntualment referent a gènere o creences religioses. En ocasions se donen situacions de rebuig o marginació a alumnes per causes de manca d'higiene o NEE.

 1. Respostes que el centre dóna a les situacions de conflicte. Grau d’implicació i participació des professors, dels alumnes i de les famílies en la resolució de conflictes.

A l'article 3 del RD 23-12-2010 es recullen les actuacions que ha de dur a terme el centre per tal de prevenir i resoldre conflictes.

Al capítol II, article 27.

1- els centres educatius han de disposar d'un pla de convivència, entès com el conjunt d'estratègies i pautes d'actuació adreçades a la comunitat educativa per fomentat la convivència escolar facilitant la prevenció de conductes contràries a aquesta convivència i a la resolució de situacions conflictives.

2- Els plans de convivència dels centres docents formen part del projecte educatiu i els objectius s'han de reflectir en els procediments establerts en el ROF. La PGA ha de recollir les actuacions previstes per a la consecució dels objectius del pla de convivència que per aquell curs es considerin prioritaris (...)

3- El pla de convivència ha de ser elaborat amb la participació de tots els sectors de la comunitat educativa (..)

5- El consell escolar del centre ha d'aprovar el pla de convivència.

6- La memòria anual del centre ha d'incloure, en un apartat específic, l'avaluació i la valoració que es fa de les actuacions previstes en la PGA dirigides a millorar determinats aspectes de la convivència del centre (...)

En el centre hi ha unes normes de convivència, establertes i revisades al curs 2010 - 2011 i

presentades dins el Reglament d´Organització i Funcionament (R.O.F.) del centre. Durant el present curs escolar aquestes normes s'han revisat i s'ha refet el Pla de convivència.

Els primers dies de classe de cada curs escolar,  cada tutor establirà les normes de convivència de forma consensuada amb l'alumnat a principi de curs i se faran les adaptacions necessàries al llarg del curs.

.A més, aquest any ja s’han posat aquestes normes a l’agenda dels

alumnes que subministra a principi de curs el centre de manera gratuïta.

També hi ha un Pla d´Acollida per l´alumnat nou-vingut inclòs dins el Pla de suport.

Es treballa de manera diària el comportament dins i fora de l´aula.

La major part dels conflictes es donen en temps de l’esplai.

d.1- Implicació del professorat.

És necessària la implicació efectiva de tot el claustre i l'aplicació de la normativa especificada en aquest pla per tal de millorar en lo possible la convivència del centre

Protocol d'actuació en la solució de conflictes.

Conflicte

Actuació immediata

Conseqüència si persisteix.

Restauració

Responsable.

Lleus.

Totes aquelles que interfereixen en un bon desenvolupament de la sessió a l'aula o al pati. Com per exemple:

- Actitud passiva cap a l’estudi i cap a les orientacions del professor.

- Agredir verbalment a un alumne.

- No tenir cura del material i dels espais del centre. Aixi com de les pertinències de la resta del alumnat.

Cridada d'atenció per part del mestre.

Tornar l'objecte.

Separar-lo físicament de la resta dels companys.

Temps fora controlat amb feina

Anar al bany en cas que l'alumne manifesti nerviosisme.

Enviar a una altra classe amb feina.

Informar als pares a través de l'agenda o convocar cites.

Petites xerrades individualment al final del dia..

Derivar a direcció.

Demanar disculpes en cas necessari a l'afectat o afectats.

Exposar per escrit el motiu del seu comportament. O fer un dibuix en cas dels més petits.

Posar per escrit un compromís a no tornar a repetir el seu comportament.

Restaurar el material perdut o trencat.

El mestre que està a l'aula.

 

en cas de derivar a direcció Directora o Cap d'Estudis.

Greus

Acumulació de 3 faltes lleus.

- Agredir físicament a un alumne.

- Insultar o faltar el respecte a un alumne. (Inclou faltes per raó de gènere, raça, malaltia, religió...).  

- Orinar al pati deliberadament.

- Escopir a un alumne.  

- Causar danys al mobiliari, dependències i documents del centre de forma deliberada. Aixi com a les penitències del alumnes.

Falta de respecte al dret d’estudi del companys.

Escoltar les dues versions i fer-los reflexionar.

Assegurar-mos que l'alumne és conscient que està cometent una falta.

Separar-lo físicament de la resta dels companys.

Temps fora controlat amb feina.

Enviar a una altra classe amb feina.

Derivar el cas a direcció.

Telefonar a la família.

Posar una anotació a l'agenda.

Treballar a les tutories els problemes més específics que presenti cada grup. ( dinàmiques de grup o altres tècniques)

Convocar a les famílies a una tutoria.

Convocar a les famílies per part de direcció.

Expulsió d'aula un temps determinat a direcció i fent les feines encomanades pels mestres.

Demanar disculpes.

Pagar l'objecte trencat. ( el nin dels seus doblers amb coneixement dels pares)

Exposar per escrit el motiu del seu comportament. O fer un dibuix en cas dels més petits.

Fer una carta per la persona afectada demanant disculpes.

Netejar o arreglar aquells objectes que hagi espenyat.

Molt greu.

Acumulació de 3 faltes greus.

-  (*Agredir verbal) o físicament a qualsevol treballador de la comunitat educativa.  

- Agredir físicament a un alumne amb conseqüències físiques.

- Incitació a actuacions molt perjudicials per a la salut o la integritat dels membres de la comunitat educativa

- Introducció i consum en el centre de substàncies nocives  o objectes perillosos.

- Sostracció de bens o objectes d’altres membres de la comunitat educativa.

Sortir del centre en horari escolar sense permís.

Derivar a direcció.

Telefonar a la família.

Expulsió. A partir de cinquè. (determinar els dies

Escoltar les dues versions i fer-los reflexionar.

Posar una anotació a l'agenda.

Convocar a les famílies per part de direcció.

Expulsió d'aula un temps determinat a direcció i fent les feines encomanades pels mestres.

Fer una  tutoria en la que els companys expressin com esperen que l'alumne en qüestió se comporti en un futur.

Exposar per escrit el motiu del seu comportament. O fer un dibuix en cas dels més petits.

Demanar disculpes per escrit.

Decidir a nivell de grup com por restaurar el mal ja fet.

Persona afectada, tutor i direcció. ( per les expulsions)

 Per tal de prevenir conflictes amb alguns alumnes amb característiques específiques, com TDAH o altres problemes de comportament, se du a terme, en cas que es consideri necessari, un taller de conducta al qual assisteixen una sessió a la setmana amb una de les mestres PT.

El taller consisteix en parlar tots de com ha anat la setmana, comentar com va el tema de l'economia de fitxes, intentar que se respectin entre ells i respectar el torn de paraula. La segona part consisteix en fer activitats d'atenció i concentració ( mandales, cercar diferències...)

Segons el RD 23-12-2010. Article 47. S’especifica la gradació de les correccions a tenir en compte .

 1. A l’efecte de la gradació de les mesures correctores, es consideren circumstàncies pal·liatives les següents:
 1. El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.
 2. La petició d’excuses.
 3. La voluntat d’arribar a un acord de mediació....
 4. L’absència d’intencionalitat maliciosa en causar el dany o en pertorbar les activitats del centre.
 5. La reparació voluntària dels danys produïts, ja siguin físics o morals.
 6. El caràcter ocasional de la falta amb la conducta habitual de l’alumne.

2- Es consideren circumstàncies accentuadores.

 1. La premeditació i reiteració (...)
 2. Qualsevol conducta que suposi atemptar contra el dret a no ser discriminat per raó de naixement, sexe, llengua, capacitat econòmica, nivell social o combinacions polítiques , morals o religioses, així com per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques...
 3. Quan la sostracció, l’agressió, la injúria o l’ofensa es faci contra algú que es trobi en situació d’indefensió....
 4. La publicitat de la comissió de la conducta infractora.
 5. Quan s’estimuli l’actuació col·lectiva lesiva dels drets dels membres de la comunitat educativa o s’hi inciti.

Pels casos de faltes greus i molt greus es tindran en compte, a l'hora de decidir la conseqüència més adequada, les següents mesures:

a- grau de discapacitat.

b- Característiques familiars i del seu entorn.

c- Edat i personalitat del nin.

d- Característiques específiques com : TDAH, espectre autista, problemes específics de conducta, altres....

e- Grau de col·laboració de les famílies.

Com a mesura excepcional se contemplarà privar a l'alumne d'una sortida escolar si se considera que el comportament de l'alumne pot causar problemes als altres o fins i tot accidents.

 

d.2 – Implicació de l´alumnat.

RD 23-12-2010 : Al capítol II articles 7 a 18, s'especifiquen els drets dels alumnes.

Al capítol III dels articles 20 a 24 s'especifiquen els deures dels alumnes.

A vegades intenten aturar el conflicte o quasi sempre avisen al professorat.

En ocasions en les quals el mestre ho trobi necessari els alumnes podran col·laborar per recollir informació amb la intenció de prevenir un possible conflicte.

Els alumnes han de donar les informacions necessàries als mestres com a testimonis dels fets.

Informar de qualsevol conflicte als mestres, tant si són part implicada o no.

En casos determinats formar part de la decisió d'una conseqüència.

Acceptar la conseqüència als seus actes.

d.3- Implicació de les famílies.

Les famílies han de depositar plena confiança en la professionalitat del mestre i col·laborar sempre en favor de l'educació dels seus fills.

 A continuació s'especifiquen conflictes  amb els quals ens trobam respecte a les famílies.

1- Desautorització del mestre davant l'alumne.

2- Falta de respecte al mestre.

3- Injuries i/o amenaces.

4- Discussions o baralles entre famílies.

Què fem en aquests casos.

1- Conduir als pares a un lloc amb privacitat, sense alumnes ni altres pares davant.

2- Negar-se a parlar amb la família en cas que ens estigui faltant el respecte. En aquest cas se derivarà a direcció i se parlarà amb una tercera persona davant que faci de testimoni i pugui intercedir.

3- Recordar que és necessari que demanin una cita prèvia.

4- Demanar posteriorment que es retracti davant l'alumne i el mestre afectat.

Com a mesures preventives se recorden que són molt importants les entrevistes individuals per tal d'establir un vincle de confiança amb les famílies. Convocar des de direcció en cas que no es presentin a les convocatòries de reunió.

En casos de conflictes greus entre famílies, dins el centre, o entre famílies i mestres, se telefonarà a la policia local per demanar una intervenció directa. En cas de no arribar a un consens en el moment se derivarà el cas al Servei d'Inspecció Educativa de la Conselleria d'Educació i si cal, a l'Institut per a la convivència i Èxit Escolar. En darrer terme se recorrerà al servei de Riscos Laborals.

 Funcions de la comissió de convivència.

RD 23-12-2010-  Article 31.

Les funcions de la comissió de convivència són:

 1. participar en l'elaboració del pla de convivència i de les adaptacions i modificacions posteriors.
 2. Fer el seguiment de l’aplicació del Pla de convivència escolar i coordinar.
 3. Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives destinades a millorar la convivència que es duguin a terme al centre educatiu.
 4. Col·laborar en la planificació i la implantació de la mediació escolar i la negociació d’acords educatius.
 5. Impulsar el coneixement i l’observança de les normes de convivència.
 6. Elaborar la proposta d’informe anual del Pla de convivència.
 7. Elevar al consell escolar del centre suggeriments i propostes per millorar la convivència.

Article 32.

Punt 2-

La comissió de convivència s’ha de reunir, al menys, una vegada al trimestre per analitzar les incidències produïdes, les actuacions dutes a terme i els resultats aconseguits en relació a l’aplicació del pala de convivència, com també per elaborar i elevar a la consideració del consell escolar del centre noves propostes per millorar la convivència.

Article 29

funcions del coordinador de convivència.

a- coordinar les accions previstes en el pal de convivència.

b- fer de nexe de relació de la comunitat escolar amb l'Administració educativa i amb l'Institut per a la Convivència i Èxit Escolar, sens prejudici de les competències de representació legalment atribuïdes al director del  centre.

e. Relació amb els serveis socials, sanitaris o d’altres tipus, i recursos de

l’entorn i de la comunitat.

Per la ubicació del centre depenem de SS de Llevant Sud situat en el carrer Víctor Pradera,

4.

A través de la PTSC del centre mantenim bastantes relacions amb els professionals,

Treballadors Socials, Educadors, etc... ja que duim un programa de control d’absentisme,

cada mes fent un seguiment d’un nombre d’alumnes.

També ells tenen el seguiment d’ altres alumnes ja que fan un treball amb les famílies.

A la barriada està el Consorci RIBA Ca´n RIBA (Rehabilitació Integral Barris) situat al

carrer Animes, 2. Té un centre de dia per a persones majors, i fan activitats per al nins de la

barriada les horabaixes.

IL’AMIPA del centre se va dissoldre fa 4 cursos a causa de la manca de participació de les famílies.

També hi ha relació amb SS llevant Nord i la Unitat de treball Son Riera de Son Banya.

A la barriada hi ha un llar de Menors “Ses Minyones”, situat al carrer Lluís Martí, 133 i

habitualment escolaritzen els nins/es a aquesta escola.

Institut de Serveis Socials i Esportius (S’ Institut) del Consell de Mallorca: Àrea de Protecció

al Menor i Atenció a la Família i la UBSMIA.

Es realitza una coordinació habitual per fer seguiment i establir plans de feina d’ alguns

alumnes del centre.

2 - Serveis Sanitaris:

Centre de Salut de Son Gotleu: actualització del calendari de les vacunes dels alumnes

5è i 1r cada curs escolar i les 3 dosi de la vacuna de hepatitis als alumnes de 5è. S'avisa a les famílies per anar a vacunar els alumnes al centre de salut.

Infermeres del centre de salut participen activament a l'escola a través de la comissió de salut, xerrades a les famílies o formació als mestres.

Conselleria de Salut i Consum del Govern Balear: Revisió auditiva als alumnes de 1r cada

curs escolar.

Els centres de Salut de Pere Garau i el d’ Emili Darder.

Les coordinacions de l´EOE amb els pediatres dels centres de Salut, amb la Unitat de Salut

Mental Infanto- Juvenil (USMIJ), amb el Centre Base (certificats de minusvalidesa), amb

l´Hospital de Son Llàtzer i Son Espases (neuropediatres i Unitat de Psicologia)

3 – Altres organismes:

Som una escola Associada a la UNESCO des de l’ any 1980 i formam part de la xarxa

d´ESCOLES ASSOCIADES DE LA UNESCO i Cultural a mes del Patrimoni immaterial

(festes i tradicions pròpies de l´Illa) . Participam a les reunions anuals que es celebren en el

mes de juliol en un lloc diferent d´Espanya.

Associació de veïnats de la Soledat carrer Antoni Rosselló Nadal, participam a la seva revista .

Coordinació amb ONCE, ASPAS.

En aquest moments, l'escola no disposa de policia tutor.


2. Objectius que es pretenen aconseguir amb el desplegament dels plans a fi d’assolir la finalitat general de millorar la convivència als centres educatius.

3. Propostes de formació per a tota la comunitat educativa, adreçades a la

prevenció i la gestió positiva dels conflictes.

● Orientar la formació del professorat en la prevenció i tractament de situacions de

conflicte escolar. Consideram interessant la formació en centres, que possibilitaria la

participació de més professorat.

● Participar en cursos de mediació escolar i conflicte escolar, impartits per el Cep,

sindicats, universitat, etc.

● Demanar assessorament pel professorat per part de l’EOEP, damunt situacions

d´assetjament escolar.

● Aconseguir assistència tècnica d´experts que ajudin en la resolució de conflictes, en casos en els quals ses consideri necessari  SAC ( servei d'atenció a la conducta)

● Elaborar, adquirir i utilitzar materials de suport que presentin solucions a diferents situacions

d´assetjament, violència i problemes de socialització.

4. Accions previstes per a la consecució dels objectius proposats: persones

responsables d’aquestes accions, línies d’actuació i metodologia, aspectes

organitzatius, desenvolupament d’activitats, temporalització, mitjans, materials, etc.

OBJECTIUS

 • Aconseguir la integració efectiva de tots els membres de la comunitat educativa. Redactar un Pla d'acollida als mestres nouvinguts.
 • Promoure la participació d'alumnes i famílies a les activitats del centre.
 • Impulsar les relacions positives entre els membres de la comunitat educativa.
 • Fer un pla de convivència, per tal de prevenir conflictes i poder-los gestionar de la millor manera possible. Incloure un llistat de faltes detallades segons la gravetat i les sancions oportunes per facilitar les actuacions dels mestres.
 • Registrar les incidències que puguin sorgir mitjançant un quadern de tutoria específic.
 • Prevenir la violència i l'assetjament per motius de raça, gènera, religió etc.
 • Incloure dins horari lectiu una sessió de tutoria, per facilitar la comunicació entre mestres i alumnes i treballar aspectes de convivència a l'aula.
 • La comissió s'encarregarà de promoure activitats i facilitar material als tutors per tal de dur a terme aquesta sessió.

DESTINATARIS

Mestres.

Alumnes i famílies

Treballadors del centre

Comunitat educativa (4)

Alumnes

mestres

alumnes

Alumnes

mestres

Alumnes tutors

Mestres

Alumnes

famílies

RESPONSABLES

- Coordinadors

- ED.

Mestres

ED

ED

mestres

Membres comissió.

cicles

mestres

mestres

Tutors

Cap estudis

Comissió

Coordinadora.

METODOLOGIA

- Reunió amb el professorat de nova incorporació.

- Facilitar tota la documentació necessària.

- Aclariment dels aspectes peculiars del centre.

- Propiciar una ràpida integració al centre.

 • Afavorir el clima de confiança i col·laboració adequada per un millor desenvolupament de les activitats docents i l’aplicació de les normes de convivència.
 • Realitzar sopars i dinars.

Presentar la gent nova quan hi ha substitucions o practicants.

Fer arribar les informacions de decisions que afecten al centre o donar als mestres l’oportunitat d’opinar.

 

Obri les portes a les famílies per activitats esportives, disfresses....

Fer xerrades ( si hi ha possibilitat incloure menjar)

Entrevistes individuals.

Incloure als especialistes a les reunions de principi de curs.

Fer les reunions del mateix cicle en dos dies diferents per tal que les tutores que queden lliures estiguin amb els alumnes que no estan a la reunió

 Fer nin protagonista de la setmana

- Convidar a les famílies a participar en activitats d'aula.

- Fer una capsa de vida

 

- Fer feina per projectes.

-Fer un seguiment per part de l’escola de com està funcionant la participació de cada una de les famílies en les activitats. (3)

Realització de sopars o dinars.

Fer complir la normativa a tothom per igual.

Complir amb els horaris per tal d’evitar molèsties als companys.

Tenir la programació disponible i complir-la en cas de substitució.

Fer tallers amb personal extern per tal de treballar les relacions interpersonals.

- Arbitratge per part de l'equip directiu escoltant totes les parts per separat.

- Reunió per tal de tractar els problemes que puguin anar sorgint.

- Garantir que totes les opinions siguin escoltades.

- Arribar a una solució consensuada.

Reunions de la comissió

Traspàs d’informació i recollida de les aportacions dels cicle.

Aplicació per part de tots els mestres.

Rebre formació sobre el tema.

Optimització de recursos.

Reunir-se dos pics al mes, en l’hora d’exclusiva, per tal de poder redactar el pla.

- Anar enviant esborranys a la resta dels mestres per a que puguin seguir el procés d’elaboració i que puguin aportar idees o suggerències.

Tenir a disposició de tots els mestres el quadern d’incidències.

Registrar les incidències segons el model.

Afegir escrits dels nins en cas de ser necessaris.

Comentar les incidències a les reunions de tutoria (tant amb els pares, com en les reunions de tutoria del claustre)

Treballar la prevenció a les tutories mitjançant el coneixement i respecte de les altres cultures.

Activitats extraescolars.

Xerrades per les famílies.

Facilitar un quadern a la classe, on els alumnes puguin anar a escriure els problemes que han tingut i amb qui.

- Creació de un espai/temps per a que els alumnes puguin anar a parlar en privat amb el tutor per comentar-li qualsevol incident.

- Fer moltes activitats de tolerància, respecte  i cohesió de grup en el temps de les tutories.

(5)

Treballar els temes pactats a les tutories.

Aprofitar les sessions per parlar dels conflictes que sorgeixen.

Aprofitar les activitat i recursos del bloc i del racó de convivència.

- proposar un recull d’activitats que es poden fer en l’hora de tutoria per tal de afavorir la cohesió de grup.


Anar actualitzant el bloc i el racó de convivència.

Cercar recursos i incloure aportacions dels cicles o EOEP.

- Cada una de les persones que formen la comissió de convivència hauria de proposar dos activitats per poder realitzar-les en el temps de tutoria.

- Fer un document amb el recull d’activitats per a que tots els mestres hi puguin accedir, i aportar més activitats.

(7)

TEMPORALITZACIÓ

En setembre

Continuar durant el curs

Tot el curs

Horabaixes entre setmana. 3

Tot el curs

Tot el curs

Tot el curs

Tot el curs

Setembre

Tot el curs

Tot el curs

RECURSOS

Pla acollida.

Activitats de centre

entrevistes

Normativa

Formació

tallers

Pla de convivència

Comissió

Reunions de cicles

Quadern d’incidències

Normativa

tutories

Tutories

Bloc

Racó convivència

Bloc

Racó convivència.

5. Procediments específics d’actuació per prevenir i gestionar conflictes, amb

esment especial als processos de mediació i de negociació d’acords educatius.

Segons el RD 121, 23 de desembre de 2010 s’estableix que tant la prevenció com la gestió

dels conflictes s’han d’intentar solucionar mitjançant la mediació. Quan aquesta mesura no

té efecte, s’ha de procedir a més mesures correctores educatives establertes en aquest

RD.

Per tal d’evitar i prevenir conflictes s’han d’evitar les següents situacions:

● Comportament de menyspreu, difamació i ridiculització.

● Coaccions.

● Agressions físiques i/o verbals.

● Comportaments d’intimidació i amenaça.

● Comportaments d'exclusió i marginació social.

● Subtraccions, extorsions, xantatge.

● Utilització de qualsevol mitjà amb la intenció de fer dany i/o difondre o atemptar contra

la integritat física o moral de qualsevol persona.

a) Conductes indicadores de qualsevol tipus de conflicte.

● Arribar tard al centre reiterades vegades i/o esperar per tornar a casa quan no hi ha

alumnes al centre. Usar rutes il·lògiques per anar al centre o tornar a casa.

● Faltar a classe amb pretexts: mal de cap, abdominals...

● Aïllament social en els patis i a l’aula.

● Entra prop d’adults durant els patis i activitats complementàries.

● Relacionar-se en el pati amb nins de menor edat.

● Nerviosisme.

● Inhibició.

● Inseguretat en la relació amb els altres alumnes.

● Tendències a plorar amb facilitat.

● Generalment es poden observa el alumnes amb indicis de tristesa, humor

inestable...

● Presentacions de somatitzacions: vòmits, mals de cap i/o abdominals...

● Irascibilitat o atacs injustificats d’agressivitat que poden agreujar la situació.

● Dificultat per parlar o participar a classe.

●Ocasionalment es poden presentar regressions (descontrol d’esfínters,

tartamudeig...)

● No voler parlar amb un adult sobre la situació d’assetjament, i si es fa, assumir el

seu paper de víctimes.

● Tenir actituds negatives davant la violència.

● Tenir baixa autoestima.

● Tenir pocs amics a classe.

● Disminució  del rendiment escolar i deteriorament del treball de classe, aspecte

físic...

● Dificultat d’atenció i poca concentració en les tasques escolars.

● Presentació de contusions que no expliquen com s’han fet.

b) Protocol d’actuació.

● Qualsevol membre de la comunitat educativa (alumnat, mestres, famílies, serveis...)

que tingui coneixement de qualsevol situació de conflicte entre alumnes o sospita la

existència d’indicis raonables, tenen l’obligació de comunicar-ho a l’Equip Directiu.

● El centre establirà mitjans i procediments que faciliten la comunicació d’aquestes

situacions.

● El procediment d’intervenció es farà segons el RD 121, 23 de desembre de 2010.

 1. Annexes.

                                                   

FITXA INCIDÈNCIA                                          curs: 2016-17

LLOC:

DATA:

HORA:

 

ALUMNES IMPLICATS/ CURS:

DOCENT QUE INTERVÉ:

EXPOSICIÓ  DELS FETS: 

MESURES CORRECTIVES:

SIGNATURES:  

  MESTRE                                             DIRECTORA

FITXA COMPORTAMENT ALUMNES

DATA:.................................

NOM DEL NIM: ....... ......................................... .................        CURS:..............................

ALUMNES IMPLICATS:........................................................................................................

QUÈ HA PASSAT?:

ON HA PASSAT?:

PER QUÈ CREUS QUE HAS FET?:

QUÈ HAURIES D'HAVER FET?:

QUÈ HAS DE FER ARA?: