PASĀKUMU PLĀNS

2018.gada marts

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

4.

Atbrīvojumus no valsts pārbaudes darbu kārtošanas 12.klases skolēniem iesniegt Izglītības pārvaldē līdz 1.martam.

 • Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-7.klašu meitenēm plkst.1000  Talsu Valsts ģimnāzijā.
 • Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-7.klašu zēniem plkst.1000  Talsu 2.vidusskolā.

 • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (40 stundu apjomā, 3.grupa) 4.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.
 • Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkursa 2.kārta plkst.1030  Talsu novada BJC.
 • Starpnovadu skolu teātru kolektīvu Izrāžu Parāde - skate plkst.1400  Talsu tautas namā.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pedagoģiski medicīniskā komisija plkst. 1000  Talsu novada BJC. Lūdzam pieteikt bērnus līdz 28.februārim.

 • Sacensības basketbolā (1999.-2001.g.dzim., 2002.-2003.g.dzim., 2004.-2005.g.dzim., 2006.-2007.g.dzim.) plkst.1000  Talsu sporta hallē.
 •  Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (40 stundu apjomā, 3.grupa) 5.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.
 • Starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība plkst. 930  Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.

Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 7.-9.klašu skolēniem plkst. 1000  Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā.

Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klašu skolēniem plkst.1000  Talsu Valsts ģimnāzijā.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

 • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (40 stundu apjomā, 1.grupa) 4.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.
 • Vēstures skolotāju seminārs plkst.1000  Talsu novada muzejā.
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (A programma, 36 stundu apjomā) 1.nodarbība plkst. 1000  Talsu novada BJC.
 • Sākumskolas angļu valodas skolotāju seminārs plkst. 1000  Talsu sākumskolā.

 • Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klases skolēniem.
 • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (40 stundu apjomā, 1.grupa) 5.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (A programma, 36 stundu apjomā) 2.nodarbība plkst. 1000  Talsu novada BJC.

 • Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klases skolēniem.
 • Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-7.klašu, 8.-9.klašu zēniem plkst.1000  Talsu 2.vidusskolā.
 • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (24 stundu apjomā, 4.grupa) 1.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (A programma, 36 stundu apjomā) 3.nodarbība plkst. 1000  Talsu novada BJC.
 • Logopēdu pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspili. Izbraukšana plkst.800  no Talsu sporta nama laukuma.

 • Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klases skolēniem Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā.
 • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (24 stundu apjomā, 4.grupa) 2.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.
 • Līdz 15.martam LV100 Izglītības iestāžu pieteikšanās “Labo Darbu maratonam” tiešsaistē līdz 15.martam.

 • Kursu “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (24 stundu apjomā, 4.grupa) 3.nodarbība no plkst.930 līdz plkst.1630 Talsu novada  Izglītības pārvaldē.
 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu konference “Kompetenču pieeja mācību satura apguvē” plkst.930  Talsu 2.vidusskolā.
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma „Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” (A programma, 36 stundu apjomā) 4.nodarbība plkst. 1000  Talsu novada BJC.

Jauniešu diena “Kopā esam, darām, varam”. Konkursa  “Labākā jauniešu organizācija” noslēgums, Jauno talantu laureātu finālkoncerts “Citāds pipars”.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 • 1.klases kombinētā olimpiāde plkst.1000  Virbu pamatskolā.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskā apvienība plkst. 910  Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”.

Sociālo pedagogu seminārs plkst. 900  Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā.

Kurzemes reģiona mūzikas olimpiāde 5.-12.klašu skolēniem plkst. 1000  Talsu pamatskolā.

Jauno ķīmiķu skolas nodarbība 9.-12.klašu skolēniem plkst.1000 Talsu Valsts ģimnāzijā.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Olimpiāde kristīgajā mācībā 3.klašu skolēniem  plkst. 1000  Talsu Kristīgajā vidusskolā.

 • Seminārs “Aktualitātes pārtikas iepirkumos izglītības iestādēs Talsu novadā” Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un skolu direktoriem plkst. 1000  Talsu novada Izglītības pārvaldes semināru telpā.
 • Starpnovadu skolu zēnu koru konkurss plkst. 1100  Talsu Valsts ģimnāzijā, gatavojoties X Latvijas zēnu koru salidojumam “Puikas var!” Cēsīs.
 • Starpnovadu skolu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss “Dziesmai būt!” plkst. 1300  Talsu Valsts ģimnāzijā.

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un metodiķu kursu “Izglītības iestāžu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai pirmsskolas izglītības iestādē” 1.nodarbība. Par norises laiku un vietu informācija sekos.