1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 273 Залізничний транспорт (за спеціалізацією «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»)

1 - Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Державний вищий навчальний заклад «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури»

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Молодший спеціаліст, електромеханік з обслуговування, ремонту та експлуатації тягового рухомого складу

Professional qualification, technician-electromechanician on operation, maintenance and  repair of railway rolling stock

Офіційна назва освітньої програми

Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

Тип диплому та обсяг професійної програми

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців на основі ПЗСО та  3 роки 10 місяців з одночасним вивченням предметів ПЗСО

Наявність акредитації

Первинна

Цикл/рівень

НРК України - 5 рівень

Передумови

Наявність базової загальної середньої освіти

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

5 років

Інтернет - адреса постійного розміщення опису освітньої програми

www.dtgt.dp.ua

2 - Мета освітньої програми

Формування компетенцій випускників до роботи в умовах сучасного високотехнологічного виробництва транспорту.

Спроможність забезпечити сталий розвиток залізничної галузі.

3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація)

Галузь знань 27 «Транспорт»

Спеціальності 273 «Залізничний транспорт»

Спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу»

Обсяг обов’язкових компонентів – 100%. Цикл загальної та професійної і практичної підготовки (41:59)

Орієнтація освітньої програми

Сприяє інтеграції освітньої, наукової і виробничої діяльності в залізничній галузі та підготовці молодшого спеціаліста

  1. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

  1. Перелік компонент ОП

п/п

Назва дисципліни

Кількість

кредитів

Форма контролю

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ОК 1

Філософія і культурологія

2

залік

ОК 2

Фізичне виховання***

7

залік

ОК 3

Українська мова (за професійним спрямуванням)*

2

екзамен

ОК 4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)*

1,5

залік

ОК 5

Правознавство*

2

залік

ОК 6

Історія України*

2,5

екзамен

ОК 7

Соціологія

2,5

залік

ОК 8

Економічна теорія

2

залік

ОК 9

Основи вищої математики*

2

екзамен

ОК 10

Обчислювальна техніка і програмування*

1,5

залік

ОК 11

Фізика*

4

екзамен

ОК 12

Хімія*

2

залік

ОК 13

Екологія*

2

залік

ОК 14

Електротехніка та електровимірювання

3,5

екзамен

ОК 15

Креслення та комп’ютерне проектування*

3

залік

ОК 16

Технічна механіка

3

екзамен

ОК 17

Матеріалознавство

3

екзамен

ЦИКЛ ПРОФІСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ОК 18

Основи промислової електроніки

3

залік

ОК 19

Електричні машини

2,5

екзамен

ОК 20

Автоматичні гальма рухомого складу

6,5

екзамен

ОК 21

Технологія галузі та технічні засоби залізничного транспорту

2

залік

ОК 22

Технічна експлуатація залізниць та безпека руху

5

екзамен

ОК 23

Основи стандартизації

2

залік

ОК 24

Основи підприємницької діяльності*

2

залік

ОК 25

Охорона праці та безпека життєдіяльності

4

екзамен

ОК 26

Електропостачання залізниць

2

залік

ОК 27

Економіка і планування виробництва

5

екзамен

ОК 28

Економіка і планування виробництва (КП)

2

залік

ОК 29

Практична робота на ПК

2

залік

ОК 30

Електрорухомий склад залізниць

10

екзамен

ОК 31

Тепловози та дизельпоїзди

9,5

екзамен

ОК 32

Технологія ремонту тягового  рухомого складу

10

екзамен

ОК 33

Технологія ремонту тягового  рухомого складу (КП)

2

залік

ОК 34

Основи локомотивної тяги і управління локомотивом

5,5

екзамен

ОК 35

Навчальна практика в майстернях

2,5

залік

ОК 36

Навчальна практика в майстернях

3

залік

ОК 37

Навчальна практика в майстернях

3

залік

ОК 38

Навчальна практика  на виробництві

4,5

залік

ОК 39

Технологічна практика

19,5

залік

ОК 40

Переддипломна практика

3

залік

ОК 41

Дипломне проектування

12

Загальний обсяг обов’язкових компонент

180

Загальний обсяг освітньої програми

180

Примітка: Пояснення до переліку компонентів освітньої програми.

Результати навчання, які виходять за рамки Державного стандарту з дисципліни ОПП (Історія України, вища математика, українська мова за професійним спрямуванням, хімія, фізика, обчислювальна техніка, інженерна графіка), зараховують в результатах навчання за ОПП молодшого спеціаліста, обсяги яких визначаються в кредитах ЄКТС та зараховуються в дисциплінах навчального плану підготовки за ОВКР молодшого спеціаліста.

При інтеграції дисциплін загальної підготовки (ЗП) в предмети загальноосвітньої підготовки (ЗОП) дисципліни ЗП помічаються *, наприклад:

При інтеграції (об’єднання кількох дисциплін) дисциплін ЗП в дисципліну ЗП та дисциплін ЗП в дисципліни ПП, помічаються **, наприклад:

***Граничне тижневе навантаження студента на всіх курсах - 30 год. На старших курсах на дисципліну “Фізичне виховання” планується 4 години на тиждень крім останнього семестру, які не враховуються при визначенні гранично допустимого тижневого навантаження студентів