UBND HUYỆN THĂNG BÌNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 43 - NĂM 2018

(Áp dụng từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018)

Tuần

43

2018

Ngày

Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm

Thực hiện

Thứ hai

(22/10)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan

- Dự Hội nghị người cao tuổi tại xã Bình Nguyên

- Các tổ, bộ phận công tác gửi báo cáo công tác tháng 10 và kế hoạch công tác tháng 11 năm 2018

- Đi học tại Tam Kỳ (05 ngày)

- Theo quy định

- Ô.Quyền

- Theo quy định

- Ô. Tiến, Ô. Đông, Ô. Tú, Bà Vinh

Thứ ba (23/10)

- 8h30: Dự nghiệm thu kỹ thuật công trình Phòng Giáo dục và Đào tạo

- 15h30: Họp lãnh đạo + Ô.Ái

- Đi công tác tại Phòng GD-ĐT huyện Quế Sơn

- Đi học chính trị tại Tam Kỳ (23-26/10)

- Theo GM

- Theo KH

- Bà Nương

- Ô.Quyền

Thứ tư (24/10)

- 7h00: Khai mạc Hội đồng thi học sinh giỏi lớp 9 (đợt 1) tại Trường THCS Lý Thường Kiệt

- 13h30: Dự tỉnh kiểm tra Trường THCS Phan Châu Trinh đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm

- Nộp đề án sắp xếp trường, điểm trường về Sở GD-ĐT

- Kiểm tra công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục một số trường mẫu giáo-mầm non

- Theo KH

- Theo giấy mời

- Ô.Tiến

- Theo KH

Thứ năm

(25/10)

- 7h30: Họp tại Huyện ủy

- Thi học sinh giỏi lớp 9

- Ô.Tuyển

- Theo KH

Thứ sáu

(26/10)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan

- 7h30: Họp trực báo Hiệu trưởng

- 14h00: Họp hội đồng mua sắm bàn ghế, sạp ngủ, máy vi tính, ti vi

- Chấm thi học sinh giỏi lớp 9

- Theo quy định

- Theo KH

- Theo KH

- Theo KH

Thứ bảy

(27/10)

 Chấm thi học sinh giỏi lớp 9

Theo KH

Chủ nhật

(28/10)

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan)

Nơi nhận:                                               

- UBND huyện Thăng Bình (b/cáo);

- CBCC, VC Phòng GD-ĐT;

- Các trường MN, PT;                                                                                  

- Lưu: VT, KH-TH.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Phan Văn Tuyển