Załącznik nr 1 do regulaminu projektu  „JESTEM ANIOŁEM, A JAKĄ TY MASZ SUPER MOC?” realizowanego przy wsparciu: FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH (FIO)

Realizator projektu fundacja “Gdy Liczy się Czas”

UMOWA

na wzięcie udziału w projekcie „JESTEM ANIOŁEM, A JAKĄ TY MASZ SUPER MOC?” realizowanego przy wsparciu: FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH (FIO)

Zawarta w dniu …..…………………… roku,  pomiędzy:

Fundacja “Gdy Liczy się Czas”, nr KRS  reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Natalią Voytsel, zwanym dalej “Realizatorem projektu”

a

Ośrodkiem Edukacyjnym (jakim?)

…………………………………………….…………….…………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

adres siedziby

…………………………………………………………………………………….…………………………………………..

dane kontaktowe (tel., e--mail)

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem projektu” ( „UP”)

§ 1

1.Przedmiotem         niniejszej umowy jest udział Uczestnika projektu w projekcie:

“Jestem Aniołem, a jaką Ty Masz Super Moc?”        realizowanym przy wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).        

2. Realizator projektu oświadcza, że projekt“Jestem Aniołem, a jaką Ty Masz Super Moc?” jest realizowany w okresie od 01.08.2018 do 20.05.2019

3. UP         oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem projektu stanowiącym         integralną część niniejszej umowy oraz akceptuje wszystkie jego zapisy.

4. Celem projektu „Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super moc?” jest nauka odpowiedzialności i aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży 13-18 lat, zachęcanie do prowadzenie zdrowego trybu.

5. UP zgodnie z regulaminem zobowiązuje się do wykonania  zadań w celu realizacji projektu

§ 2

1.UP wywiesza plakat promujące projekt  w szkole lub na stronie internetowej i umieszczają informację o zadaniu na stronie internetowej ośrodka. Plakaty na życzenia mogą być wysłane lub pobrane w zakładce Jestem Aniołem, a Jaką Ty masz Super Moc na stronie www.wylosujamiola.com i www.gdyliczysieczas.pl

2.UP prowadzi ewaluację poziomu odpowiedzialności społecznej i zachowań prozdrowotnych uczestników (uczniów w wieku 13-18 lat) za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez realizatora projektu fundację „Gdy Liczy się Czas”

Ewaluacja może być przeprowadzona w wersji papierowej, która jest w załączniku nr 2 do regulaminu lub w wersji elektronicznej, która się znajduję w zakładce Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super Moc?” na stronie internetowej www.wylosujaniola.com i   www.gdyliczysieczas.pl

Ewaluacja powinna być przeprowadzona przed rozpoczęciem zadania i po jego zakończeniu.

3.UP prowadzi zajęcia prozdrowotne. Istnieje możliwość korzystania z materiałów prozdrowotnych i scenariuszy zajęć, umieszczonym na podstronie projektu w zakładce „Jestem Aniołem, a jaka jest Twoja Super Moc?” na stronie www.wylosujaniola.com i www.gdyliczysieczas.pl .

4. Zaangażowane w zadania UP koordynuję wykonanie kartek lub napisania listów dla chorych na nowotwory dzieci przez zaangażowaną w projekt młodzież zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w załączniku nr 3 do regulaminu który się znajduję w zakładce Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super Moc?” na stronie internetowej www.wylosujaniola.com i   www.gdyliczysieczas.pl.

 

5. Zaangażowany w zadania UP koordynuję wysyłkę wykonanych kartek/listów -wsparcia na adres Fundacji „Gdy Liczy się Czas”. Wszelkie koszty przygotowania i przesłania kartek/listów ponoszą ośrodki edukacyjne. Kartki lub listy listy będą przyjmowane w okresie 20.10.2018 – 20.12.2018

6.Zaangażowany w zadania UP ogłasza konkurs na pracę o tematyce prozdrowotnej zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w regulaminie projektu.. W konkursie mogą wziąć udział uczniowi w wieku 13-18 lat. Pracy są przyjmowane w okresie 30.10.2018 – 30.01.2019

 7. Udział UP w Projekcie jest bezpłatny.

§ 3        

        

1.Umowa         została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania do końca         trwania projektu tj.do  r.

        

2.Wszelkie         zmiany umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem         nieważności.

        

3.W         sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

        

4.Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszą umową rozstrzygane będą         przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Projektodawcy

        

5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla         każdej ze stron.        

…………………..…………………………………        ………………………………………...……………………….

(Uczestnik Projektu) (Projektodawca)