GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDI03-PROJECTES I

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Segon

Primer

Específica

8

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català

Horari: dimecres 12,10-14,55h. divendres 8,55-10,45h.

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/u/0/c/MTc2MTA4OTQ5OTha

Professorat responsable:

Pere J. Nicolau Llobera

Correu electrònic: pnicolau@escoladisseny.com

Horari de tutories:

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció:

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Projectes de disseny d’interiors

2.2. Perfil professional

El dissenyador d’interiors és un professional capaç d’analitzar, investigar i projectar, dirigir equips de projectes i d’execució d’obres de disseny d’interiors. També ha de ser capaç d’actuar com interlocutor directe no només amb promotors privats sinó també davant les administracions públiques en l’àmbit de la seva professió.

 

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

-        Habitatge i disseny dels espais interiors per a l'hàbitat.

-        Disseny d’espais comercials i d’oci.

-        Disseny d’espais administratius.

-        Disseny d’espais culturals, educatius i lúdics.

-        Disseny d’espais efímers.

-        Rehabilitació d’habitatges.

-        Paisatgisme i disseny d’espais públics.

-        Gestió empresarial d’activitats creatives.

-        Disseny dels espais interiors dels diferents sistemes de transport.

-        Gestió d’obres, mesuraments, pressupostos i prevenció de riscos en l’àmbit del disseny d’interiors.

-        Direcció d’obres en l’àmbit del disseny d’interiors.

-        Investigació i docència

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver superat l’assignatura de formació bàsica Fonaments del disseny

3.2. Requisits recomanables 

Dibuix a mà, en dièdric i perspectiva, àgil i expressiu.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Generar i materialitzar solucions funcionals, formals i tècniques que permetin l'aprofitament i la utilització adequada d'espais.

- Concebre i desenvolupar projectes d'espais amb criteris que comportin una millora en la qualitat, l'ús i el consum de les produccions.

- Dirigir i certificar la realització de projectes d’interiors.

- Analitzar, interpretar, adaptar i produir informació relativa a la materialitzacions dels projectes.

- Resoldre els problemes estètics, funcionals, tècnics i constructius que es plantegen durant el desenvolupament i la execucions del projecte.

- Relacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

- Adequar la metodologia i les propostes a l´evolució tecnològica i industrial del sector.

- Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny i valorar la incidència que té en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i la capacitat de generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

 

5. Resultats d’aprenentatge

A.- SABER EXPRESSAR-SE I COMUNICAR:

Capacitat de lectura, expressió, descripció i comprensió de les formes en els seus aspectes objectius i subjectius. Domini dels elements que són fonamentals en la comunicació plàstica, en els aspectes artístics i tècnics.

 

A.1 Capacitat d’expressió en llenguatge gràfic, oral i escrit.

A.2 Domini dels elements que són fonamentals en la comunicació gràfica: Punt, línia, pla, color, textura, contrast, to, perspectiva, composició i retolació, analitzant les propietats semàntiques, i el seu valor sintàctic en relació a la percepció humana , amb caràcter objectiu quan ens referim a l’objecte i les seves propietats físiques o tecnològiques i subjectiu, quan ens referim al subjecte, al seu comportament individual i social, amb relació a la percepció i comunicació cultural.

A.3 Capacitat d’utilització dels coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i artístic.

A.4 Capacitat d’utilització de les eines, tècniques gràfiques, fotografia i programes informàtics d’ús comú en disseny.  

 

B.- SABER CRITICAR I INTERPRETAR

Capacitat d’anàlisi i valoració critica del Disseny com a resultat de la integració en un sistema complex de relacions: formals i funcionals, amb suport en les ciències de la naturalesa i en el coneixement de l’home com a ésser social; amb especial èmfasi en l’anàlisi ecològic i mediambiental.

 

B.1 Iniciació en l’anàlisi i valoració crítica del Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, mediambientals, ecològiques, etc

B.2 Iniciació en la interpretació amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny, amb suport en les ciències i en la tecnologia.

B.3 Interpretació crítica dels objectes elementals del disseny d’interiors.

B.4 Interpretació critica del disseny com a fet social, detectant mancances i satisfent necessitats físiques i psíquiques.

 

C- SABER CREAR

Capacitat de síntesi i creació. Coneixement de la metodologia bàsica del Disseny de jardins. Capacitat d’invenció i formalització de propostes pròpies. Ús creatiu de normes, requisits i condicionants. Establiment d’un mètode de disseny específic per a projectes d’interiors.

 

C.1 Assaig del procés metodològic. Avaluació, crítica i reajustament. Capacitat d’anàlisi.

C.2 Capacitat de síntesi i desenvolupament de dissenys a nivell de projecte bàsic.

C.3 Capacitat d’invenció i formalització de propostes pròpies.

 

D- SABER REALITZAR

 

D.1 Conèixer processos de fabricació, producció i manufacturat locals dels sectors  vinculats al disseny d'interiors.

D.2 Realitzar models i prototips.

6. Continguts

Es treballarà en tres projectes sobre un mateix àmbit donat (espai oci, espai treball i espai habitable).

Els continguts s'organitzen en blocs d’aprenentatge progressiu que corresponen a una sèrie de fases del procés projectual.  

 1. Introspecció i percepció. Suggeriments davant l’àmbit. (espai i forma. Matèria i construcció. Ús i circulacions. Economia i sostenibilitat)

 2. Experiències i Referències davant l’àmbit. (aplicació dels records al disseny de l’espai. Mesures, colors, proporcions,...)

 3. Presa de decisions. (davant l’àmbit, alternatives i conseqüències)

 4. Flexibilidad i comunicació. (comunicació i participació. Adaptació als canvis. Saber treure profit de les noves vies)

 5. Resultats i aprofitaments. (compilació i anàlisi del fet projectual. Resultats)

A la vegada i per complementar els continguts s’utilitzarà el procés projectual Project Storming per tal d’aconseguir beneficis com  l’experimentació personal, el modus operandi àgil, l’increment de la capacitat d’ideació i l’anàlisi de l’espai.

 

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Classes tipus taller per a desenvolupar el projecte. El professor farà un seguiment personalitzat de cada projecte i es posarà contínuament en comú la feina de tot l’alumnat generant espais de crítica i debat.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

80 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes pràctiques

Individual, o  grups de 2 ó 3

Projecte

70 hores

Altres (sortida)

Grup mitjà

Sortides segons les necessitats del projecte

5 hores

Avaluació

Individual, o grups de 2 ó 3

Presentacions i debats

5 hores

Activitats de treball no presencial

120 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball autònom del projecte

Individual, o grups de 2 ó 3

Desenvolupament de projecte.

120 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula, taules grans, ordinadors, internet, tipus de papers, llapis, retoladors, colors, escalímetre, cúter, cartró i material per a maquetes.

7.4 Activitats interdisciplinàries

-

7.5 Activitats complementàries

Es preveuen sortides, veure exposicions, i xerrades sobre metodología de projecte.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

L’assignatura disposa de tres períodes d’avaluació:

a) El període d’avaluació contínua, que es du a terme durant el període lectiu del semestre.

b) El període d’avaluació complementària i final, que es du a terme a la finalització del semestre en la setmana d’avaluació.

c) El període d’avaluació extraordinària, que es du a terme una setmana després de l’anterior, en el qual es fa la recuperació de l’avaluació final.

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No s’han precisat

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA07, CA09, CA12, CA14.

10%

---

Presentacions orals a l’aula

NR

CA03, CA05, CA06, CA07, CA09, CA12, CA14.

10%

---

Carpeta d’aprenentatge

R

CA07, CA08, CA11, CA12, CA14, CA16.

10%

---

Treballs i projectes

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17.

70%

---

Prova objectiva final

R

CA05, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17.

---

100%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

L’aplicació del procés d’avaluació demana de l’alumnat una assistència mínima del 80% del total d’activitats d’aprenentatge presencials.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Hasegawa, Noriyoshi. “Interiorismo Bocetos”. Ed. Linksbooks.

Neufert, Ernst.  “Arte de proyectar en arquitectura”. Ed. GG.

Panero, Julius. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores”. Ed. GG.

Monteys, Xavier. “Casa Collage”. Ed. GG.

Monteys, Xavier. “La habitación: mas allá de la sala de estar”. Ed. GG.

Knoll, Wolfgang. “Maquetas de arquitectura”. Ed. GG.

 

9.2. Bibliografia complementària: 

Zumthor, P. “Atmosferas”. Ed. GG.

Munari, Bruno. “¿Cómo nacen los objetos?”. Ed. GG.

Pallasmaa, Juhani. “Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos”. Ed. GG.

Ábalos, I. “La buena vida: visita guiada a las cases de la modernidad”. Ed. GG.

Torres, Elias. “Luz cenital”. COAC.

9.3. Altres recursos: 

Assistència a fires, exposicions, i esdeveniments culturals, visites a empreses.

Revistes, plataformes digitals i publicacions específiques. Llocs WEB.

 

10. Altres observacions

-