Державна бібліотека України для юнацтва. Електронний каталог

       СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ

Огієнко Іван і сучасна наука та освіта [Текст] : наук. зб. Вип. 12 / [редкол.: Л.М. Марчук (голов. ред.) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2015. – 512 с. – (Серія філологічна).
УДК        001(477)(082)
        О-36

Вернадський В.І. і Україна: з листування [Текст]. Кн. 1. А - І / [авт.-упоряд. С.М. Кіржаєв та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 572 с. – ISBN 966-02-8431-9.
УДК        001(477):929
        В35

Новіков, М. В.  Моя Україна - моя родина [Текст] / М. В. Новіков. – К. : Успіх і кар‘єра, 2018. – 560 с. – ISBN 966-2082-22-7.
УДК        001.32(477)-051(092)
        Н73

Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку [Текст] : тези доп. Міжнар. наук. конф., присвяч. 60-річчю заснув. Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Київ; 13-15 грудня 2017 р. / [редкол.: І.В. Сергієнко (відп. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, 2017. – 344 с. – ISBN 966-02-8362-6.
УДК        004.9(082)
        С91

Моделювання та інформаційні системи в економіці [Текст] : зб. наук. праць. № 93 / голов. ред. В.К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2017. – 232 с.
УДК        004.94:330(082)
        М74

Моделювання та інформаційні системи в економіці [Текст] : зб. наук. праць. № 94 / голов. ред. В.К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2017. – 226 с.
УДК        004.94:330(082)
        М74

Долінський, Л. Б.  Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов‘язань [Текст] : монографія / Л. Б. Долінський. – К. : КНЕУ, 2017. – 551 с. – ISBN 966-926-214-1.
УДК        005.334:336.763
        Д64

Небава, М. І.  Теорія корпоративного управління: вузлові питання [Текст] : навч. посіб. / М. І. Небава. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 295 с. – ISBN 966-8365-38-0.
УДК        005.35(075.8)
        Н39

Поплавський, М. М.  Формула лідера [Текст] / М. М. Поплавський. – К. : Майстер-принт, 2017. – 256 с. – ISBN 617-7518-35-6.
УДК        005.6
        П57

Кадрове адміністрування [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: В.М. Петюх, С.Г. Рудакова, Л.В. Щетініна та ін.]. – К. : КНЕУ, 2018. – 339 с. – ISBN 966-926-220-2.
УДК        005.95(075.8)
        К13

Морушко, О. О.  Кадровий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. О. Морушко. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 176 с. – (Інформація. Комунікація. Документація ; вип.4). – ISBN 617-607-684-1.
УДК        005.95:331.108(075.8)
        М80

Мороз, В. М.  Кадровий менеджмент: загальна частина. У 2 ч. [Текст] : текст лекцій. Ч. 1. Кадрова система організації: зміст та особливості формування / В. М. Мороз. – Х. : НТУ "ХПІ", 2016. – 122 с. – ISBN 617-05-0190-5.
УДК        005.95:331.108.2(075.8)
        М80

Мороз, В. М.  Кадровий менеджмент: загальна частина. У 2 ч. [Текст] : текст лекцій. Ч. 2. Теорія кадрового менеджменту: еволюція та розвиток змісту / В. М. Мороз. – Х. : НТУ "ХПІ", 2016. – 140 с. – ISBN 617-05-0191-2.
УДК        005.95:331.108.2(075.8)
        М80

Вісник Харківської державної академії культури [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 52 / за заг. ред. В.М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2018. – 244 с. – (Соціальні комунікації).
УДК        008(082)
        В53

Культура України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 59 / за заг. ред. В.М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2018. – 328 с. – (Мистецтвознавство).
УДК        008(082)
        К90

Докучаєв В.В. і Полтавщина: факти, документи, бібліографія [Текст]. Кн. 2 / уклад. М.В. Самородов, С.Л. Кигим ; наук. ред. К.М. Ситник. – Полтава : Верстка, 2007. – 171 с. – (Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія). – ISBN 966-7576-68-Х.
УДК        016:631.4
        Д63

Історія селянства Української РСР 1917-1989 рр. [Текст] : наук.-допоміжний бібліогр. покажч. / [уклад. Т.А. Приліпко та ін.]. – К. : Державна історична бібліотека УРСР, 1990. – 658 с.
УДК        016:94(477)"19"
        І-90

Солонська, Н. Г.  Українська канадіана [Текст] : анотований покажч. вид. з фонду НБУ ім. В.І. Вернадського / Н. Г. Солонська, Г. О. Борисович. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 176 с. – ISBN 966-02-8339-8.
УДК        016:94(71=161.2)
        С60

Якушко, Т. О.  Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища [Текст] : посібник для тренерів за прогр. підвищення кваліфікації / Т. О. Якушко, Т. О. Ярошенко. – К. : Самміт-Книга, 2012. – 88 с. + 1 CD-ROM. – ISBN 966-7889-87-6.
УДК        02:004.77(07)
        Я49

Державна бібліотека України для юнацтва.  Бібліосвіт. № 1(65) 2018 [Текст] : інформ. вісник / Державна бібліотека України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голова) та ін.]. – К. : ДБУ для юнацтва, 2018. – 87 с.
УДК        023(477)-053.6
        Д36

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : Археографічні дослідж. унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 21 / [редкол.: Л.А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 583 c. – ISBN 966-02-2780-9.
УДК        025.171(477)
        Р85

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : [збірник]. Вип.47 / [редкол.: В. І. Попик (голова) та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 380 с.
УДК        027.021(477)(082)
        Н34

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип.48. Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності / [редкол.: В. Попик (голова) та ін.] ; за заг. ред. В. Попика. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 856 с.
УДК        027.021(477)(082)
        Н34

Павленко, Р. І.  Бібліотека у намисті слова [Текст] / Р. І. Павленко, Т. А. Остапенко, Ю. Г. Віленський. – К. : ФОП Коляда О.П., 2018. – 288 с. – ISBN 966-2043-04-4.
УДК        027.021(477):61
        П12

Реформа децентралізації і публічні бібліотеки [Текст] : зб. матер. / [уклад. Н. Розколупа, Т. Богуш]. – К. : НБУ ім. Я. Мудрого, 2018. – 104 с. – ISBN 966-7547-66-0.
УДК        027.5(477):005.591.46
        Р45

Гарматій, О. В.  Агенційна журналістика [Текст] : навч. посіб. / О. В. Гарматій. – Львів : Сполом, 2015. – 176 с. – ISBN 966-919-161-1.
УДК        070:001.102(075.8)
        Г20

Філософія [Текст] : підручник / [авт. кол.: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер та ін.]. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Х. : Фоліо, 2018. – 621 с. – ISBN 966-03-7990-9.
УДК        101(075.8)
        Ф56

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 70. Соціальна філософія та філософія історії. Філософська антропологія. Філософія культури. Історія філософії. Філософія освіти. Філософія науки та техніки / [редкол.: В. Андрущенко та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. – 188 с.
УДК        101(082)
        Г94

Босенко, А. В.  Ходы. Шестая. Пасторальная [Текст] / А. В. Босенко. – К. : Феникс, 2017. – 424 с. – ISBN 966-1364-87-4.
УДК        101.2
        Б85

Ницше, Ф.  По ту сторону добра и зла: Прелюдия к философии будущего [Текст] : [пер. с нем.] / Ф. Ницше. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 240 с. – ISBN 5-389-02443-4.
УДК        141(430)
        Н70

Франко Іван про соціялізм і марксизм [Текст] : Рецензії і ст. 1897-1906 / впоряд., вступ. ст. і довідки Б. Кравцева. – Нью-Йорк : Пролог, 1966. – 258 с. – (Суспільно-політична б-ка ; ч. 17).
УДК        141.82
        Ф83

Психологія національної безпеки [Текст] : зб. тез наук.-практ. конф. з міжнар. участю; 25 квітня 2017 р. / [упоряд. М.Й. Варій]. – Львів : Сполом, 2017. – 194 с. – ISBN 966-919-253-0.
УДК        159.9(082)
        П86

Фултон, Д.  MENSA. Тесты на гениальность [Текст] / Д. Фултон. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. – 300 с. – ISBN 966-343-058-3.
УДК        159.98
        Ф94

Запорожан, В. Н.  Этюды о нравственности [Текст] / В. Н. Запорожан. – Одесса : ОНМедУ, 2018. – 232 с. – ISBN 966-443-090-3.
УДК        17:140.8
        З-33

Сатпрем.  Шрі Ауробіндо або подорож свідомості [Текст] : [філософія індуїзму] / Сатпрем ; [пер. з англ. М.М. Сотніченка]. – Хмельницький : ФОП ЦюпакА.А., 2016. – 368 с. – ISBN 617-513-399-6.
УДК        2-1
        С21

Зелінський, А.  На ріках вавилонських... [Текст] : Кілька думок про повернення / А. Зелінський. – Львів : Свічадо, 2016. – 96 с. – ISBN 966-395-979-5.
УДК        2-29
        З-48

Бхагавад-Гита как она есть [Текст] : с подлинными санскритскими текстами, рус. транслитерацией, досл. и лит. пер. и коммент. / авт.-пер. Бхактиведанта Свами Прабхупада. – 4-е изд, испр. – М. : The Bhaktivedanta Book Trust, 2013. – 816 c. – ISBN 5-902284-13-0.
УДК        233
        Б94

Книга Мантр Сахаджа Йоги [Текст]. Т. 1 / [ред. Г. Мойсеєва, Р. Власюк ; пер. Ю. Іванченко та ін.]. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : Юніверс, 2014. – 335 с. – ISBN 966-8118-98-2.
УДК        233-534.55:233-852.5Й
        К53

Книга Мантр Сахаджа Йоги [Текст]. Т. 2 / [ред. Г. Мойсеєва, Р. Власюк ; пер. Ю.Іванченко та ін.]. – 3-є вид., переробл. і допов. – К. : Юніверс, 2014. – с. 338 - 622.
УДК        233-534.55:233-852.5Й
        К53

Копилка народной мудрости [Текст] : Православный календарь. Лунный календарь. Народные обычаи и приметы. Пословицы и поговорки / [сост. К.О. Соляник]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. – 240с. – ISBN 966-14-1184-4.
УДК        271.2
        К65

Ратич, І.  На хвилях життя [Текст] : Спогади / І. Ратич. – Львів : Вид-во Т. Сороки, 2017. – 251 с. – ISBN 966-2598-79-7.
УДК        271.2(477)
        Р25

Приоло, Л.  Внушай их детям твоим: как использовать Писание в наставлении детей [Текст] / Л. Приоло. – Саратов : Евангелие и жизнь, 2018. – 192 с. – (Я и дом мой). – ISBN 966-97683-3-9.
УДК        27-29
        П76

Практичний посібник з аналітичної діяльності у сфері публічної політики та роботі правоохоронних органів і спеціальних служб [Текст] / під ред. С.О. Телешуна. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 134 с. – ISBN 966-485-226-2.
УДК        303.442.23:351.746.1
        П69

Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну [Текст] : звіт. – К. : Всесвітня організація охорони здоров‘я, 2017. – 240 с. – ISBN 617-7157-57-0.
УДК        311.2:178.7(477)
        Г54

Роль статистики в подоланні світової економічної кризи: виклики та перспективи для України [Текст] : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; 19 травня 2017 р. / [орг. ком.: І.Г. Манцуров та ін.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 116 с. – ISBN 966-926-213-4.
УДК        311:33.05(082)
        Р68

Державна бібліотека України для юнацтва.  Молодь в українському суспільстві [Текст] : бібліогр. покажч. / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. Ю. Круть ; відп. за вип. Г. Саприкін]. – К. : ДБУ для юнацтва, 2017. – 43 с.
УДК        316.3(477)-053.6(048)
        Д36

На піднесенні. Становище ЛГБТ в Україні у 2017 році [Текст] / [уклад. А. Кравчук, О. Зінченков]. – К. : Наш світ, 2018. – 55 с.
УДК        316.343-055.3(477)
        Н12

Далай-лама(Далай-лама Тенцзін Г‘яцо).  Шлях лідера [Текст] : бизнес, буддизм і щастя у взаємопов‘язаному світі / Далай-лама, Л. Майзенберг, д. ван ; з англ. пер. А. Ващук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 216 с. – ISBN 617-679-546-9.
УДК        316.46
        Д15

Кохання, вареники чи підбори: що допомагає українкам підкорювати світ [Текст] / упоряд. Т. Лебедєва. – К. : Кліо, 2018. – 192 с. : іл. – ISBN 617-7023-65-3.
УДК        316.477-055.2(=161.2)
        К75

Грибанов, А.  Райдужна книга [Текст] / А. Грибанов, А. Кравчук ; [А. Грибанов, А. Кравчук]. – К. : Наш світ, 2018. – 252 с. – Авт. вказані над вих. дан.
УДК        316.647.82:316.367.7(477)
        Г82

Яневський, Д.  Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки [Текст] : [монографія] / Д. Яневський. – К. : Дух і Літера, 2003. – 767 с. – ISBN 966-7888-49-5.
УДК        321(477)
        Я60

Вонсович, С. Г.  Політична транзитологія [Текст] : [підручник] / С. Г. Вонсович. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2017. – 204 с. – ISBN 617-620-249-3.
УДК        321.01:316.32(075.8)
        В73

Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.) [Текст] : аналітична доповідь. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 304 с. – ISBN 966-02-8179-0.
УДК        323(477.75)
        П50

Етнонаціональна політика України: Досвід Закарпаття [Текст] : Інформ.- аналіт. матер.; м. Ужгород / [відп. за вип. Л.Б. Секова]. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 268 с. – ISBN 617-7404-49-0.
УДК        323.15(477)(082)
        Е88

Роль громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному Закарпатті: конституційно-правовий аспект [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Ужгород; 18-19 травня 2017 р. / [відп. за вип. Л.Б. Секова]. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 240 с. – ISBN 617-7404-40-7.
УДК        323.15(477)(082)
        Р68

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні [Текст] : аналіт. доп. / [авт. кол.: В.М. Яблонський, О.Н. Балакірєва, Т.В. Бондар та ін.]. – К. : НІСД, 2017. – 56 с. – ISBN 966-54-281-0.
УДК        323.2(477)
        П78

Зорич, О. О.  Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави [Текст] / О. О. Зорич. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 104 с. – ISBN 966-02-8316-9.
УДК        323.2(477.53)
        З-86

Шемятенков, В. Г.  Европейская интеграция [Текст] : учеб. пособ. / В. Г. Шемятенков. – М. : Международные отношения, 2003. – 400 с. – ISBN 5-7133-1161-9.
УДК        327(075.8)
        Ш46

Геополітика України: історія і сучасність [Текст] : зб. наук. праць. Вип.2 (19) / [редкол.: І.В. Артьомов (голова) та ін.]. – Ужгород : УжНУ, 2017. – 244 с.
УДК        327(477)(082)
        Г36

Динамика интеграции в странах ОБСЕ: национальные меньшинства и процесс "наведения мостов" [Текст] / [исслед. группа: Т.-Х. Маллой и др.]. – Фленсбург : Европейский центр по вопросам меньшинств, 2016. – 67 с.
УДК        327.58
        Д46

Участие национальных меньшинств в общественной жизни, включая взаимодействие с государственными органами: Беларусь - Молдова - Украина [Текст] : основной доклад / [ред. А. Василевич, А. Осипов]. – Фленсбург : ECMI, 2017. – 50 с.
УДК        327.58
        У90

Обеспечение равенства по этническому признаку в Беларуси, Молдове и Украине. Нормативные рамки, организационные основы и общественные механизмы [Текст] : основной доклад / [ред. А. Василевич, А. Осипов]. – Фленсбург : ECMI, 2017. – 58 с.
УДК        327.58
        О-13

Обеспечение равенства и противодействие дискриминации по этническому признаку [Текст] : сб. лекций / [ред. А. Василевич, А. Осипов]. – Фленсбург : ECMI, 2017. – 106 с.
УДК        327.58(082)
        О-13

Участие меньшинств в общественной жизни [Текст] : сб. лекций / [ред. А. Василевич, А. Осипов]. – Фленсбург : ECMI, 2017. – 86 с.
УДК        327.58(082)
        У90

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету [Текст] : Економічні науки : зб. наук. праць. Вип. 31 / [редкол.: Н.С. Шалімова (голов.ред.) та ін.]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 300 с.
УДК        33(082)
        Н34

Перехідні економічні системи [Текст] : [зб. наук. праць]. Вип.18-19 / [за ред. Г.І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 145 с. – ISBN 617-397-154-2.
УДК        330(082)
        П27

Творці Української Науки [Текст] / [редкол.: О.І. Амоша та ін.]. – К. : Анавіт, 2018. – 176 с. – (Економічні науки ; т. 1). – ISBN 966-97635-1-8.
УДК        330(477)(091)(035)
        Т28

Економічна теорія та право [Текст] : зб. наук. праць. № 4(27) / [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Х. : Право, 2016. – 276 с.
УДК        330.1:340(082)
        Е45

Зайцев, Ю. К.  Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства. У 2 кн. [Текст] : монографія. Кн. 1. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної політичної економії / Ю. К. Зайцев, О. М. Москаленко. – К. : КНЕУ, 2018. – 397 с. – ISBN 966-926-204-2.
УДК        330.101
        З-17

Вчені записки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 17 / [редкол.: А.Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – К. : КНЕУ, 2016. – 238 с.
УДК        330.101(082)
        В90

Вчені записки [Текст] : зб. наук. праць. Спецвипуск / [редкол.: А.Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – К. : КНЕУ, 2016. – 112 с.
УДК        330.101(082)
        В90

Лазоренко, Л. В.  Соціально-економічний розвиток підприємств зв‘язку: стан та перспективи [Текст] : монографія / Л. В. Лазоренко. – К. : Талком, 2017. – 279 с. – ISBN 617-7397-34-1.
УДК        330.34:338.47
        Л17

Економічні інновації [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 64 / [редкол.: Б.В. Буркинський (голов. ред.) та ін. ] ; за наук. ред. Б.В. Буркинського. – Одеса : Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, 2017. – 332 с. – ISBN 966-2207-55-2.
УДК        330.341.1(477)(082)
        Е45

Вітлінський, В. В.  Моделі економічної динаміки [Текст] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Ю. В. Коляда, Т. В. Кравченко. – К. : КНЕУ, 2017. – 232 с. – ISBN 966-926-211-0.
УДК        330.4(075.8)
        В54

Галушка, З. І.  Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання [Текст] : монографія / З. І. Галушка, Г. Г. Катаранчук. – Чернівці : Технодрук : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 190 с. – ISBN 617-7611-09-6.
УДК        330.567.28(477)
        Г16

Економіка та підприємництво [Текст] : зб. наук. праць. № 38 / [редкол.: І.М. Рєпіна (голов. ред.) та ін.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 341 с.
УДК        330:334.722(082)
        Е45

Соціально-трудові відносини: теорія та практика [Текст] : зб. наук. праць. № 2(14) / [редкол.: А.М. Колот (голова) та ін.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 384 с.
УДК        331.101(082)
        С69

Семикіна, М. В.  Корпоративна культура в системі соціально-трудових відносин [Текст] : [монографія] / М. В. Семикіна, Т. О. Беляк. – Кропивницький : КОД, 2018. – 248 с. – ISBN 617-653-035-0.
УДК        331.101.26:331.104
        С30

Третяк, А. М.  Теоретичні засади землевпорядного процесу [Текст] : монографія / А. М. Третяк, Й. М. Дорош, Р. А. Третяк. – Херсон : Олді-Плюс, 2017. – 268 с. – ISBN 966-289-154-6.
УДК        332.2/.3
        Т66

Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки [Текст] : [монографія] / Г.І. Башнянин, С.М. Мацера, І.П. Андрушків та ін. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 104 с. – ISBN 617-397-169-4.
УДК        334.758:330.32
        А44

Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи [Текст] : монографія / [О.О. Терещенко, Н.Д. Бабяк, А.І. Іващенко та ін.] ; за заг. ред. О. Терещенка. – К. : КНЕУ, 2017. – 495 с. – ISBN 966-926-195-3.
УДК        334.78:336.1
        І-66

Фінанси, облік і аудит [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 (29) / редкол.: В.М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 280 с.
УДК        336(082)
        Ф59

Фінанси, облік і аудит [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 (30) / [редкол.: В.М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 296 с.
УДК        336(082)
        Ф59

Фінансова політика як складова економічного розвитку [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Київ; 12-13 квітня 2017 р. / [редкол.: І.Я. Чугунов (відп. ред.) та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2017. – 232 с. – ISBN 966-629-816-7.
УДК        336(477)(082)
        Ф59

Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / [авт. кол.: Б.Л. Луців, Ж.М. Довгань, Т.І. Андрушків та ін.] ; за ред. Б.Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с. – ISBN 966-654-480-6.
УДК        336.71(477)
        Р51

Павлюк, О. О.  Сучасні світові стандарти банківського регулювання та їх імплементація в Україні [Текст] : монографія / О. О. Павлюк. – К. : КНЕУ, 2018. – 280 с. – ISBN 966-926-232-5.
УДК        336.71:006.06(477)
        П12

Мацук, З. А.  Фінансові послуги на ринку цінних паперів України: теорія та практика [Текст] : монографія / З. А. Мацук. – К. : КНЕУ, 2018. – 367 с. – ISBN 966-926-229-5.
УДК        336.761
        М36

Лісовий, В. П.  Торгівля цінними паперами [Текст] : навч. посіб. / В. П. Лісовий, К. Г. Отченаш, В. В. Токар. – К. : КНЕУ, 2012. – 369 с. – ISBN 966-483-566-1.
УДК        336.761(477)(075.8)
        Л63

Рязанова, Н. С.  Інститут фінансового рахівництва інформаційного суспільства: сутність та сучасна парадигма розвитку [Текст] : монографія / Н. С. Рязанова. – К. : КНЕУ, 2017. – 337 с. – ISBN 966-926-197-7.
УДК        336:004.77
        Р99

Сибірянська, Ю. В.  Макрофінансовий аналіз [Текст] : зб. аналіт. завдань та кейсів : [навч. посіб.] / Ю. В. Сибірянська, Н. М. Сивульська, К. В. Захожай. – К. : КНЕУ, 2017. – 104 с. – ISBN 966-926-176-2.
УДК        336:33.021(477)(075.8)
        С34

Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України [Текст] : матер. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та мол. вчених; м. Львів; 23 листопада 2016 р. : присвяч. 200-річчю ЛТЕУ / [орг. ком.: П.О. Куцик та ін.]. – Львів; К. : Алерта, 2016. – 418 с. – ISBN 617-566-404-9.
УДК        336:330.342(477)(082)
        С91

Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки [Текст] : матер. наук.-практ. конф.; 9-10 листопада 2017 р. / [координатор Ю. Лопатинський]. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 160 с.
УДК        338.2:352(082)
        С76

Аграрний вісник Причорномор‘я [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: В.Г. Андрійчук та ін.]. – Одеса : ВМВ, 2016. – 147 с. – (Економічні науки ; вип. 82). – ISBN 966-8149-53-Х.
УДК        338.43(477)(082)
        А25

Андрійчук, В. Г.  Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти [Текст] : монографія / В. Г. Андрійчук, І. С. Сас. – К. : КНЕУ, 2017. – 303 с. – ISBN 966-926-189-2.
УДК        338.432(477)
        А65

Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; 02-03 листопада 2017 р. / [орг. ком.: М.Ю. Барна та ін.]. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 360 с. – ISBN 617-602-208-4.
УДК        339(477)(082)
        С83

Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ; 15-16 листопада 2017 р. / [редкол.: А.А. Мазаракі (відп. ред.) та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2017. – 508 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-629-843-3.
УДК        339.137(082)
        С32

Куцик, В. І.  Комерціалізація об‘єктів інтелектуальної власності креативних індустрій інноваційних систем розвитку [Текст] : монографія / В. І. Куцик, О. І. Кліпкова. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 268 с. – ISBN 617-602-212-1.
УДК        339.166.5:330.341.1
        К95

Міжнародні відносини країн Ценрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів [Текст] : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; Хмельницький-Старокостянтинів-Меджибіж; 12-13 травня 2017 р. / [редкол.: М.П. Войнаренко та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 128 с. – ISBN 966-330-293-5.
УДК        339.9:327(4)(082)
        М58

Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / [Д.Г. Лук‘яненко, А.М. Поручник, Т.В. Кальченко та ін.] ; за заг. ред. Д.Г. Лук‘яненка. – К. : КНЕУ, 2017. – 164 с. – ISBN 966-926-202-8.
УДК        339.924(075.8)
        Г54

Правозастосування: теорія, методологія та практика [Текст] : зб. матер. Міжнар. юридичної наук.-практ. конф.; матер. круглого столу; м. Київ; 13 квітня 2017 р. : тези наук. доп. / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – К.; Тернопіль : Економічна думка, 2017. – 312 с. – ISBN 966-654-458-5.
УДК        340.11(082)
        П68

Проект закону України "Про малі виробничі бізнес-парки [Текст] / [за заг. ред. В. Галунька]. – Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2017. – 52 с.
УДК        342(477)
        П79

Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку [Текст] : матер. круглого столу; м. Київ; 26 вересня 2016 р. / [відп. ред. С.В. Губарєв, М.І. Кагадій, М.С. Удовик]. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2016. – 298 с. – ISBN 617-7373-78-9.
УДК        342.2/.6(082)
        Н35

Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти [Текст] : монографія / [С.Б. Булеца, Я.В. Лазур, М.О. Лендьел та ін.] ; за заг. ред. О.Я. Рогача, М.В. Савчина, М.В. Менджул. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 348 с. – ISBN 617-7404-65-0.
УДК        342.72/.73-054.73
        М55

Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст] : [монографія / авт. кол.: В. Попик (кер. проекту) та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 220 с. – ISBN 966-02-8010-6.
УДК        342.722(477):004.7
        О-75

Світ без корупції: міф чи реальність? [Текст] : зб. наук. праць за матер. IV Міжнар. наук.-практ. круглого столу; 4 жовтня 2017 р. / [редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.]. – Х. : Точка, 2017. – 154 с. – (Сектор безпеки України ; вип. 19). – ISBN 617-669-224-9.
УДК        342.841(082)
        С24

Щур, Б. В.  Особливості методики розслідування господарських злочинів [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Щур, М. П. Федоров. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 304 с. – ISBN 617-602-207-7.
УДК        343.13:346.1(477)(075.8)
        Щ98

Обличчя ненависті. Злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2016 роках [Текст] / [ред. А.Кравчук]. – К. : Наш світ, 2016. – 64 с.
УДК        343.4:316.647.82-055.3(477)
        О-17

Обличчя ненависті. Злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2017 роках [Текст] / [ред. А. Кравчук]. – Вид. 2-е, випр. та допов. – К. : Наш світ, 2018. – 90 с.
УДК        343.4-055.3(477)
        О-17

Бутирська, І. А.  Правовий статус учасників справи про банкрутство [Текст] : монографія / І. А. Бутирська. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 184 с. – ISBN 617-7611-02-7.
УДК        346.1:347.736
        Б93

Волинець, Т. В.  Захист прав суб‘єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. :[Присвяч. 200-річчю заснування ЛТЕУ] / Т. В. Волинець. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 184 с. – ISBN 617-602-200-8.
УДК        346.2(075.8)
        В67

Оксінь, В. Ю.  Адміністративно-правове регулювання банківської системи [Текст] : монографія / В. Ю. Оксінь. – Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2017. – 208 с. – ISBN 966-930-193-2.
УДК        347.734
        О-52

Цивільний процес [Текст] : посібник / Ж.І. Андріанова, С.В. Губарєв, О.О. Лов‘як та ін. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2016. – 210 с. – ISBN 617-7373-42-0.
УДК        347.9(477)(075.8)
        Ц58

Юрчишин, В. М.  Прокурор у досудовому розслідуванні: сучасні теоретико-прикладні проблеми [Текст] : монографія / В. М. Юрчишин. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 300 с. – ISBN 617-7096-47-9.
УДК        347.963(477)
        Ю83

Маринович, М.  Українська ідея і християнство або коли гарцюють кольорові коні апокаліпсису [Текст] / М. Маринович. – К. : Дух і Літера, 2003. – 544 с. – ISBN 966-7888-51-7.
УДК        348:27:329.733(477)
        М26

Чекмасова, І. А.  Митна справа [Текст] : навч. посіб. / І. А. Чекмасова, В. А. Міщенко. – Х. : НТУ "ХПІ", 2017. – 220 с. – ISBN 617-05-0248-3.
УДК        351.713:336.24(477)(075.8)
        Ч-37

Приймаченко, Д. В.  Визначення походження товару в державній митній справі [Текст] : монографія / Д. В. Приймаченко, В. В. Прокопенко, П. Ю. Шевченко. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 174 с. – ISBN 617-7611-00-3.
УДК        351.713:339.543
        П75

Правові засади діяльності правоохоронних органів [Текст] : зб. наук. праць за матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.; 15 грудня 2017 р. / [редкол.: Є.О. Алісов (голова ) та ін.]. – Х. : Точка, 2017. – 190 с. – (Сектор безпеки України). – ISBN 617-669-226-3.
УДК        351.74(477)(082)
        П68

Національний звіт за 2017 рік щодо наркотичної ситуації в Україні (за даними 2016 року). Поглиблений огляд наркоситуації в Україні для Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності [Текст] / [уклад. С.С. Румянцева та ін.]. – К. : УММЦНА, 2017. – 175 с.
УДК        351.761.3(477)
        Н35

Аванесова, Н. Е.  Економічна безпека підприємств промислово-оборонного комплексу України [Текст] : монографія / Н. Е. Аванесова. – К. : Інтерсервіс, 2017. – 297 с. – ISBN 617-696-572-5.
УДК        351.863(477)
        А18

Харута, Ф. Г.  Громадська ініціатива у вимірах та реаліях часу [Текст] / Ф. Г. Харута. – Ужгород; К. : Логос Київ, 2016. – 111 с.
УДК        352
        Х22

В‘язні війни. Міжнародна практика щодо звільнення полонених, заручників і політв‘язнів: висновки для України [Текст] / [М. Томак, П. Бродік, Н. Волкова та ін.]. – К. : USAID, 2018. – 77с.
УДК        355.257.7
        В96

Київський козацький полк ім. Т.Г. Шевченка (БУК) в АТО [Текст] / [ред. Л. Гасиджак та ін.]. – К. : ФОП Вольф Ю., 2017. – 60 с. – ISBN 617-7531-00-4.
УДК        355.312(477)
        К38

Экелен, В.-Ф.  Парламент и оборонные закупки: политика, требования, производство, сотрудничество и поставки [Текст] / В.-Ф. Экелен, ван. – пересмотренное изд. – Женева : ЦИАКР, 2015. – 95 с.
УДК        355/359:35.073.53
        Э35

Козоріз, Г. Г.  Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Козоріз. – К. : Ун-т банківської справи, 2016. – 170 с. – ISBN 966-484-285-0.
УДК        364.3:351.84(477)(075.8)
        К59

Огляд роботи зі споживачами ін'єкційних наркотиків в Україні в контексті боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД [Текст] : [монографія / авт. кол.: Л. Амджадін, Л. Андрущак, І. Звершховська та ін.]. – К. : ЦСЕІС НАНУ, 2005. – 172 с. – ISBN 966-8869-02-8.
УДК        364.692:616.98:578.828ВІЛ
        О-37

Педагогічний альманах [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 31 / [редкол.: В.В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – 325 с.
УДК        37(082)
        П24

Педагогічний альманах [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 32 / [редкол.: В.В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – 317 с.
УДК        37(082)
        П24

Педагогічний альманах [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 33 / [редкол.: В.В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2017. – 319 с.
УДК        37(082)
        П24

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 21. Кн. 1 / [редкол.: І.Д. Бех та ін.]. – К. : Ін-т проблем виховання НАПН України, 2017. – 388 с.
УДК        37.013-053.5(082)
        Т33

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 21. Кн. 2 / [редкол.: І.Д. Бех та ін.]. – К. : Ін-т проблем виховання НАПН України, 2017. – 372 с.
УДК        37.013-053.5(082)
        Т33

Romanovskyi, O. G.  Pedagogy of Success [Текст] : Textbook / O. G. Romanovskyi, V.Ye. Mykhailychenko, L. M. Gren‘. – Kharkiv : NTU "KhPI", 2014. – 268 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-05-0108-0.
УДК        37.015.3(075.8)=111
        R75

Любовь побеждает. Настоящие герои [Текст] / [сост. Д. Уиллис ; пер. с англ. В. Степанова, Е. Беринской]. – К. : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2017. – 120 с. : ил. – ISBN 617-7226-94-8.
УДК        37.017:17
        Л93

Любовь побеждает. Настоящие герои [Текст] / [сост. Д. Уиллис ; пер. с англ. В. Степанова, С. Кобзевой]. – К. : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2017. – 116 с. : ил. – ISBN 617-7226-97-9.
УДК        37.017:17
        Л93

Петрочко, Ж. В.  Окрилені Україною [Текст] : тренінг з національно-патріотичного виховання молоді : посібник / Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко ; [Ж.В. Петрочко, В.І. Кириченко]. – 2-е вид., змін. і допов. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 157 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-601-213-9.
УДК        37.017:172.15(07)
        П31

Друга світова війна на уроках історії в школі [Текст] : інтерактивний онлайн-посіб. / [авт. кол.: Т. Бабенко, Н. Голосова, В. Дяків та ін. ]. – Львів : Панорама, 2017. – 116 с. – ISBN 617-7227-30-3.
УДК        373.016:94(100)"1939/1945"
        Д76

Бак, В. Ф.  Уроки как жизнь. Уроки биологии, на которых не готовятся к жизни, а живут [Текст] : [сборник] / В. Ф. Бак. – Бахмут : Всеукр. культурно-образовательная ассоциация гуманной педагогики, 2018. – 174 с. – ISBN 617-7371-33-4.
УДК        373.5.016:57
        Б19

Зубалій, М. Д.  Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Д. Зубалій, В. В. Івашковський, В. І. Мудрік ; [М.Д. Зубалій, В.В. Івашковський, В.І. Мудрік]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-189-294-0.
УДК        373.5.016:796(07)
        З-91

Третяк, В. М.  Хотинський технікум Подільського державного аграрно-технічного університету [Текст] : іст.-публіц. нарис / В. М. Третяк. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2016. – 126 с. – ISBN 966-930-149-9.
УДК        377(477)(091)
        Т66

Петренко, М. М.  Розвиток інтелектуального потенціалу студентів [Текст] : навч. посіб. / М. М. Петренко, Т. С. Корнєєва. – Кропивницький : КОД, 2018. – 272 с. – ISBN 617-653-034-3.
УДК        378.015.31(075.8)
        П30

Дорош, Т. Л.  Культурно-мистецькі заходи [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / Т. Л. Дорош. – Х. : ФОП Панов А.М., 2017. – 103 с. – ISBN 617-7541-00-3.
УДК        378.091.33-027.22:78.091(075.8)
        Д69

Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Суми; 7-8 грудня 2017 р. / [відп. за вип. О.В. Семеніхіна]. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 182 с. – ISBN 617-7487-20-2.
УДК        378:001.89(082)
        Н34

Професійна педагогічна освіта: теорія, досвід, перспективи [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.; м. Рівне; 26-27- жовтня 2017 р. / [редкол.: Р.М. Постоловський (голова) та ін.]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 136 с. – ISBN 617-601-229-0.
УДК        378:37(082)
        П84

Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи [Текст] : тези доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Хмельницький; 9-10 листопада 2017 р. / [редкол.: Н.Г. Ничкало (відп. за вип.) та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 266 с. – ISBN 966-330-301-7.
УДК        378:37:159.923(082)
        П84

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 35 / [редкол.: А.Г. Гудманян (голов. ред.) та ін.]. – К. : НАУ, 2017. – 114 с.
УДК        378:8(082)
        Г94

Кирчів, Р.  Двадцяте століття в українському фольклорі [Текст] : [монографія] / Р. Кирчів. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2010. – 536 с. – ISBN 966-02-5428-2.
УДК        398(=161.2)
        К43

Африканські казки [Текст] / записав Мфані Піно Р.-К. ; намалював К. Родлер ; пер. з нім. В. Кам‘янець. – Чернівці : Чорні вівці : Книги - ХХІ, 2017. – 60 с. – ISBN 617-614-181-5.
УДК        398.2
        А94

Українські народні прислів‘я та приказки [Текст] / [упоряд. В. Бобкова та ін.]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1955. – 445 с.
УДК        398.91(=161.2)
        У45

Ярошенко, О. Г.  Природознавство. 5 кл. [Текст] : підручник / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко. – К. : Освіта, 2017. – 240 с. – ISBN 617-656-572-7.
УДК        502(075.3)
        Я77

Екологія та природні багатства України [Текст] : [авт.-упоряд. В.В. Болгов ; ред. рада: А.І. Семинога та ін.]. Вип. 5. – К. : Український видавничий консорціум : Українська конфедерація журналістів, 2011. – 281 с. – ISBN 966-1641-24-1.
УДК        502(477)
        Е45

Математика. 6 кл. [Текст] : підручник / Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк. – К. : Освіта, 2017. – 224 с. – ISBN 617-656-815-5.
УДК        51(075.3)
        М34

Бевз, В. Г.  Збірник завдань з математики. 9 кл. [Текст] : [навч. посіб. : з урахуванням змін у програмі 2017 р.; ДПА 2018] / В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва. – К. : Освіта, 2017. – 80 с. – ISBN 617-656-821-6.
УДК        51(075.3)
        Б36

Клочко, І. Я.  Математика [Текст] : тестові завдання : [навч. посіб.] : ЗНО 2019. Ч. 4. Стереометрія / І. Я. Клочко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 224 с. – ISBN 966-10-5480-5.
УДК        51(075.3)
        К50

Елементи математичної логіки і теоріїї алгоритмів [Текст] : навч. посіб. / уклад. А.М. Ломакович. – Кременець : КОГПА ім. Т. Шевченко, 2017. – 189 с. – ISBN 966-1546-45-4.
УДК        510.6(075.8)
        Е50

Олійник, Л. І.  Алгебраїчний тренажер. 8 кл. [Текст] : запитання, відповіді, зразки розв‘язання вправ / Л. І. Олійник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 160 с. – ISBN 966-07-3001-4.
УДК        512(075.3)
        О-54

Усі домашні завдання. 9 кл. [Текст] / [В.І. Гордієнко, І.М. Галкіна, Н.В. Максименко та ін.]. – Х. : Граматика, 2018. – 1232 с. – ISBN 966-97436-2-6.
УДК        512(075.3)
        У74

Олійник, Л. І.  Геометричний тренажер. 8 кл. [Текст] : запитання, відповіді, зразки розв‘язання вправ / Л. І. Олійник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 112 с. – ISBN 966-07-3002-1.
УДК        514(075.3)
        О-54

Катренко, А. В.  Дослідження операцій [Текст] : підручник / А. В. Катренко ; за наук. ред. В.В. Пасічника. – 2-е вид. стер. – Львів : Магнолія Плюс, 2005. – 549 с. – ISBN 966-8340-18-3.
УДК        519.8(07.8)
        К29

Мацюк, В. М.  Фізика. 9 кл. [Текст] : зб. задач / В. М. Мацюк, Н. І. Струж. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 304 с. – ISBN 966-07-3153-0.
УДК        53(075.3)
        М36

Physics for Engineering Specialities Credit-Module System. Four vol. [Текст] = Фізика для інженерних спеціальностей : Manyal. Module 4. Quantum and Atomic Physics / V.V. Kulish, N.L. Kozlova, H.Y. Kuznetsova, G.E. Marinehenko. – Kyiv : NAU-druk, 2010. – 208 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-598-578-5.
УДК        53(075.8)=111
        P59

Одарич, В. А.  Прикладна фотометрична еліпсометрія [Текст] / В. А. Одарич. – К. : Пульсари, 2017. – 416 с. – ISBN 617-615-072-5.
УДК        535.52
        О-40

Усі лабораторні роботи: виконання, пояснення, оформлення. 6-11 кл. [Текст] : Хімія. Фізика. Біологія : 7 кл. за новою програмою / [Н.Е. Варрава, Н.Р. Парфеня, В.В. Петухов та ін.]. – Х. : Торсінг плюс, 2015. – 304 с. – ISBN 617-03-0419-3.
УДК        54(075.3)
        У74

Барна, І. В.  Біологія [Текст] : довідник школяра та абітурієнта / І. В. Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 768 с. – ISBN 966-07-2756-4.
УДК        57(035)
        Б25

Ягенська, Г. В.  Збірник завдань з біології. 9 кл. [Текст] : [навч. посіб. : з урахуванням змін у програмі 2017 р.; ДПА 2018] / Г. В. Ягенська, Д. П. Василюк. – К. : Освіта, 2017. – 64 с. – ISBN 617-656-820-9.
УДК        57(075.3)
        Я28

Довгаль, Е. Е.  Стройная кондитерская [Текст] / Е. Е. Довгаль. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2016. – 68 с. – ISBN 617-7373-74-1.
УДК        613.2
        Д58

Фрейд, З.  О клиническом психоанализе [Текст] : избр. сочинения / З. Фрейд. – М. : Медицина, 1991. – 288 с. – ISBN 5-225-02268-5.
УДК        615.851.1
        Ф86

Зіміна, Н. К.  Товарознавство трикотажних товарів [Текст] : [підручник] / Н. К. Зіміна, Н. О. Дзюбак, Л. В. Черняк. – К. : КНТЕУ, 2002. – 159 с. – (Товарознавство). – ISBN 966-629-025-1.
УДК        620.2:687.3(075.8)
        З-62

Барна, М. Ю.  Судово-товарознавча експертиза [Текст] : практикум : навч. посіб. / М. Ю. Барна, М. Н. Коваль. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 256 с. – ISBN 617-602-194-0.
УДК        620.22:343.148(075.8)
        Б25

Функціональна база наноелектроніки [Текст] : зб. наук. праць ІХ Міжнар. наук. конф.; Харків-Одеса; 18-23 вересня 2017 р. / [відп. за вип. М.І. Сліпченко]. – Х.; Одеса : ХНУРЕ, 2017. – 233 с.
УДК        621.38(082)
        Ф94

Защита от оружия массового поражения [Текст] : справочник / [авт. кол.: А.Н. Калитаев, Г.А. Живетьев, Э.И. Желудков и др.] ; под. ред. В.В. Мясникова. – М. : Воениздат, 1984. – 270 с. – (Б-ка офицера).
УДК        623.459(035)
        З-40

Ціноутворення у будівництві [Текст] : зб. офіц. докум. та роз'яснень. № 3 / [редкол.: І.М. Сіренко (голов. ред.) та ін.]. – К. : Інпроект, 2018. – 128 с.
УДК        624:338.5
        Ц65

Энергия, рожденная для полета [Текст] / [редкол.: В.А. Богуслаев и др.] ; под общ. ред. В.А. Богуслаева. – Изд. 4-е, испр. и доп. – К. : Златограф, 2017. – 396 с. – ISBN 966-2156-13-3.
УДК        629.7.03(477)(091)
        Э65

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2016 р. [Текст] : [наук.-аналіт. зб. / І.М. Демчак, Д.М. Микитюк, І.В. Свиноус та ін.]. – К. : Украгропромпродуктивність, 2017. – 158 с. – ISBN 617-613-035-2.
УДК        636.03:631.115.1(477)
        А64

Дослідження рівня продуктивності та ефективності діяльності підприємств різних форм власності в галузі тваринництва України за 2016 рік [Текст] : [наук.-аналіт. зб. / І.М. Демчак, Д.М. Микитюк, І.В. Свиноус та ін.]. – К. : Украгропромпродуктивність, 2017. – 139 с. – ISBN 617-613-044-4.
УДК        636:334.7(477)
        Д70

Стеф, Ю.  Мастер своего дела [Текст] : кн. для мастеров и руководителей / Ю. Стеф. – Д. : Лира, 2018. – 121 с. – ISBN 966-383-975-2.
УДК        64.011.1:005.51:687.53
        С79

Бухгалтерський облік: збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н.В. Гудзь, П.Н. Денчук, Н.В. Починок, Р.В. Романів. – Тернопіль : Крок, 2017. – 204 с. – ISBN 617-692-478-4.
УДК        657(075.8)
        Б94

Яцунська, О. С.  Облік основних засобів за стадіями життєвого циклу [Текст] : монографія / О. С. Яцунська. – Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2017. – 188 с. – ISBN 966-930-233-5.
УДК        657.42:330.322.5
        Я94

Подольский, В. И.  Компьютерный аудит [Текст] : практ. пособ. / В. И. Подольский, Н. С. Щербакова, В. Л. Комиссаров ; под ред. В.И. Подольского. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 128 с. – (Аудит: организация и технологии). – ISBN 5-238-00638-1.
УДК        657.6:004(075.8)
        П44

Лучко, М. Р.  Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті [Текст] : [навч. посіб.] / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 252 с. – ISBN 966-654-447-9.
УДК        657:004(075.8)
        Л87

Пилипів, Н. І.  Облік та аудит використання бюджетних коштів в органах судової влади [Текст] : монографія / Н. І. Пилипів, М. І. Кощинець. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2017. – 260 с. – ISBN 966-8923-34-0.
УДК        657:336:347.97
        П32

Кузнецова, С. О.  Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / С. О. Кузнецова, І. Б. Чернікова. – Х. : Лідер, 2016. – 318 с. – ISBN 966-2732-60-3.
УДК        657:657.37(075.8)
        К89

Стратегія підприємства: підприємницький контекст [Текст] : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; 16-17 листопада 2017 р. – К. : КНЕУ, 2017. – 269 с. – Зміст авт.: І.В. Федулова, Н.В. Гайванович, С.М. Клименко та ін. – ISBN 966-926-198-4.
УДК        658.114(082)
        С83

Фінансовий аналіз промислових підприємств [Текст] : навч. посіб. / [кол.авт.: В.Я. Нусінов, Н.О. Шура, А.Б. Ярова та ін. ; за заг. ред. В.Я. Нусінова]. – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2016. – 511 с. – ISBN 617-7104-69-7.
УДК        658.14:33.021(075.8)
        Ф59

Голошубова, Н. О.  Організація торгівлі [Текст] : зб. ситуаційних задач, тестів та кросвордів / Н. О. Голошубова. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : КНТЕУ, 2016. – 280 с. – ISBN 966-629-806-8.
УДК        658.6(075.8)
        Г61

Пономарьова, Ю. В.  Логістика [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. – Вид. 2-е, переробл. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с. – ISBN 966-364-100-2.
УДК        658.7:164(075.8)
        П56

Окландер, М. А.  Промислова логістика [Текст] : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Хромов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 222с. – ISBN 966-8365-03-8.
УДК        658.7:164(075.8)
        О-50

Збірник нормативно-правових актів та методичних матеріалів: З питань здійснення публічних закупівель [Текст]. – К. : Ін-т електронних закупівель, 2018. – 236 с.
УДК        658.71/.75:35.073.53(477)
        З-41

Сучасні підходи до управління підприємством [Текст] : зб. тез. доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Київ; 6 квітня 2017 р. : До 25-річчя факультету менеджменту та маркетингу / [редкол.: О.А. Гавриш та ін.]. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2017. – 112 с. – ISBN 966-622-815-7.
УДК        658:005(082)
        С91

Реклама: інтеграція теорії та практики [Текст] : тези доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Київ; 3 грудня 2015 р. / [А.А. Мазаракі (голова) та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2015. – 176 с. – ISBN 966-629-754-2.
УДК        659.1(082)
        Р36

Парфумерно-косметичні засоби [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: С.І. Коваленко, Л.І. Кучеренко, А.Ф. Власенко та ін.]. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. – 319 с. – ISBN 966-417-160-3.
УДК        665.57/.58(075.8)
        П18

Братичак, М. М.  Хімія нафти та газу [Текст] : навч. посіб. / М. М. Братичак, В. М. Гунька. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 448 с. – ISBN 966-941-123-5.
УДК        665.6(075.8)
        Б87

Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 11-12. Молоде мистецтво України: Сучасні вектори розвитку художньої освіти в умовах формування нової культурної реальності в суспільстві / [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – К. : ІПСМ НАМ України, 2017. – 272 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        7(477)(082)
        С91

Асєєв, Ю. С.  Мистецтво стародавнього Києва [Текст] / Ю. С. Асєєв. – К. : Мистецтво, 1969. – 236 с.
УДК        7.03(477)
        А90

МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 12-13 / [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – К. : ІПСМ НАМ України, 2017. – 288 с.
УДК        7.03(477)(082)
        М65

Мистецькі обрії‘2016-2017 [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 8 (19)-9 (20). Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки / [редкол.: А.В. Чебикін (голова) та ін.]. – К. : ІПСМ НАМ України, 2017. – 216 с.
УДК        7.072.2(082)
        М65

Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 12-13 / [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – К. : ІПСМ НАМ України, 2017. – 336 с.
УДК        7.072.2(082)
        С91

Косенко, И. С.  Национальный дендрологический парк "Софиевка" [Текст] : [монография] / И. С. Косенко ; [пер. Т.Г. Сухомейло]. – Умань : Ремарк, 2006. – 208 с. – ISBN 966-96647-0-5.
УДК        712.253(477)
        К71

Сіткарьова, О. В.  Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст.: У 4 ч. [Текст]. Ч. 3, Т. 3. Архітектурна-будівельна діяльність у Києві та Києво-Печерській лаврі в 1740-1760-х рр. / О. В. Сіткарьова. – К. : Хімджест, 2009. – 240 с. – ISBN 966-8537-76-9.
УДК        72:711.1(477)
        С41

Сьомка, С. В.  Дизайн інтер‘єру, меблів та обладнання [Текст] : підручник / С. В. Сьомка, Є. А. Антонович. – К. : НАКККіМ, 2018. – 360 с. – ISBN 966-452-274-5.
УДК        721.012:645.4(075.8)
        С96

Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті [Текст] : зб. наук. праць. Вип. № 2 / [редкол.: В.Я. Даниленко (голов. ред.) та ін.]. – Х. : ХДАДМ, 2017. – 160 с.
УДК        725(082)
        Т65

Український некрополь [Текст] : іст. наук. довідник / авт. проекту і упоряд В.О. Жадько. – К. : СПД Жадько В.О., 2005. – 352 с. – ISBN 966-8567-01-3.
УДК        726.8(477)(035)
        У45

Koskela, I.  Paholaisen Kuiskaus [Текст] / I. Koskela. – Helsinki : Arktinen Banaani, 2009. – 128 s. – Фін. мовою. – ISBN 952-5768-19-0.
УДК        741.5=511.11
        K76

Шабатура Стефанія: вибрана палітра кольорів з мозаїки життя і творчості [Текст] / упоряд. С. Дяків. – К. : Смолоскип, 2016. – 256 с. – ISBN 617-7173-44-0.
УДК        745.52(477)
        Ш12

Авдеенко, С. И.  Евгений Вишневский. Несостоявшееся интервью [Текст] / С. И. Авдеенко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 58 с. – ISBN 966-197-514-8.
УДК        75.071.1(477)
        А18

Демочко, К. М.  Мистецька Буковина [Текст] : Нариси з минулого / К. М. Демочко. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – 336 с. – ISBN 966-2147-26-1.
УДК        78.03(477)
        Д31

Свою Україну любіть. Йосип Гошуляк: до тебе в пісні лину, рідний краю [Текст] / авт.-упоряд. М. Онуфрів. – К. : Києво-Могилянська академія, 2014. – 394 с. – ISBN 966-518-663-2.
УДК        782.1.7.071.2(71=161.2)(092)
        С25

Розлилися круті бережечки [Текст] : укр. народ. пісні та думи / [упоряд. О. Микитенка ; редкол.: В.В. Бичко та ін.]. – К. : Веселка, 1976. – 238 с. – (Шкільна б-ка).
УДК        784.4(477)
        Р64

Кісін В.Б.: режисер, науковець, педагог [Текст] : кол. моногр. Т. 1 / [упоряд. І.А. Гавран]. – К. : КНУКіМ, 2016. – 199 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-190-1.
УДК        791.071.4(477)
        К44

Безручко, О. В.  Формування кінематографічної школи в Україні [Текст] : монографія. Т. 3 / О. В. Безручко. – К. : КНУКіМ, 2017. – 208 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-192-5.
УДК        791.071.4(477)
        Б40

Лутаенко, В. С.  Эстетическая культура и научное кино [Текст] : Проблеми образования юного зрителя / В. С. Лутаенко. – К. : Мистецтво, 1989. – 230 с. – ISBN 5-7715-0212-Х.
УДК        791.43:111.852
        Л86

Клековкін, О. Ю.  Mise en scene: Ідеї. Концепції. Напрями [Текст] / О. Ю. Клековкін. – К. : Фенікс, 2017. – 800 с. – ISBN 966-136-490-4.
УДК        792.2
        К48

Хабінець, І. Б.  Таємниці шахівниці [Текст] / І. Б. Хабінець. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 288 с. – ISBN 966-10-5019-7.
УДК        794.1
        Х12

Романова, І. А.  Факультативний курс "Шахи" [Текст] : метод. посіб. для вчителів / І. А. Романова. – Х. : Фінарт, 2015. – 76 с. – ISBN 617-7211-05-0.
УДК        794.1(07)
        Р69

Фізичне виховання, спорт і культура здоров‘я у сучасному суспільстві [Текст] : зб. наук. праць. № 4(36) / [редкол.: А.В. Цьось (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т ім. Л. Українки, 2016. – 134 с.
УДК        796(082)
        Ф50

Організація суддівства змагань з армспорту [Текст] : навч. посіб. / О.Є. Комаревич, Д.О. Безкоровайний, В.П. Красов, І.М. Звягінцева. – Рівне : НУВГП, 2018. – 84 с. – ISBN 966-327-374-7.
УДК        796.063.4:796.8(075.8)
        О-64

Соловей, О. М.  Гандбол від Мюнхена-1972 до Лондона-2012 [Текст] : [довідник] / О. М. Соловей. – Д. : Типография Арбуз, 2013. – 133 с.
УДК        796.322(035)
        С60

Присяжнюк, С. І.  Організація, планування та проведення навчально-тренувальних занять із студентською молоддю з футболу [Текст] : монографія / С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв, Ю. І. Тупиця. – К. : НУБіП України, 2017. – 310 с. – ISBN 617-7396-70-2.
УДК        796.332
        П77

Имас, Е. В.  Профессиональный теннис: проблемы и перспективы развития [Текст] : [монография] / Е. В. Имас, О. В. Борисова. – К. : Олимпийская литература, 2017. – 288 с. – ISBN 966-8708-94-7.
УДК        796.342
        И50

Сосіна, В. Ю.  Гімнастика. Вправи для загального розвитку [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Сосіна. – К. : Олімпійська література, 2017. – 552 с. – ISBN 966-8708-98-05.
УДК        796.41(075.8)
        С66

Батеева, Н. П.  Совершенствование специальной физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле [Текст] : монография / Н. П. Батеева, П. Н. Кызим. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 228 с. – ISBN 617-7256-95-2.
УДК        796.412:793.3
        Б28

Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія [Текст]. Т. 11-12 / [редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.]. – К. : КІС, 2017. – 488 с. – ISBN 617-684-199-9.
УДК        801:82
        С71

Голодюк, І.  Есе: бліц-курс [Текст] : воркбук із написання власного висловлення у форматі ЗНО / І. Голодюк. – Брустури : Дискурсус, 2017. – 192 с. – ISBN 617-7236-17-6.
УДК        808.1(075.3)
        Г61

Мова та історія [Текст] : період. зб. наук. праць. Вип. 91 / ред. вип. С.В. Лихоманенко, Р.І. Синишин ; [ред. рада: А.Й. Багмут та ін.]. – К. : Віпол, 2007. – 131 с.
УДК        81(082)
        М74

Мова та історія [Текст] : період. зб. наук. праць. Вип. 92 / ред. вип. С.В. Лихоманенко, Р.І. Синишин ; [ред. рада: А.Й. Багмут та ін.]. – К. : Віпол, 2007. – 234 с.
УДК        81(082)
        М74

Мова та історія [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 98 / ред. вип. Д. Переверзєв ; [ред.рада: Н.В. Бардіна та ін.]. – К.; Умань : СПД Жовтий О.О., 2009. – 124 с.
УДК        81(082)
        М74

Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика [Текст] : зб. наук. праць. Вип.1 / [редкол.: Н.К. Петрук та ін. ; гол. ред. Н.В. Подлевська]. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2015. – 282 с. – ISBN 617-683-037-5.
УДК        81(082)
        С47

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 31-32 / [редкол.: М.Г. Сенів (голов. ред.) та ін.]. – Вінниця : ДонНУ, 2016. – 131 с.
УДК        81‘1(082)
        Т43

Кальниченко, О. А.  Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях [Текст] : навч. посіб. Ч. 2. Пізня античність. Перекладачі - творці писемностей / О. А. Кальниченко, В. О. Подміногін, Н. М. Кальниченко. – Х. : НУА, 2015. – 160 с. – ISBN 966-8558-83-6.
УДК        81‘25(075.8)
        К17

Константинова, О. М.  Збірник завдань з англійської мови. 9 кл. [Текст] : [навч. посіб. : з урахуванням змін у програмі 2017 р.; ДПА 2018] / О. М. Константинова, Л. Л. Володіна. – К. : Освіта, 2017. – 96 с. – ISBN 617-656-818-6.
УДК        811.111(075.3)
        К65

Гапонів, А. Б.  Лінгвокраїнознавство: Англомовні країни [Текст] : [підручник] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна. – Вид. 2-е. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 352 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-382-606-6.
УДК        811.111‘1:908(075.8)
        Г19

Peter Pan [Текст] : Giant Coloring Book. – New York : Modern Publishing, 2003. – 92 p. – (Treasury of Illustrated Classics). – Англ. мовою. – ISBN 0-7666-1328-3.
УДК        811.111=111
        P50

Основи латинської мови для студентів права [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. І.С. Макар. – Вид. 3-є, випр. і переробл. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 104 с.
УДК        811.124(075.8)
        О-75

Серебрянська, А. О.  Іспанська мова для початківців [Текст] : [підручник] / А. О. Серебрянська, Т. М. Серебрянська. – 4-е вид., випр. та оновлене. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 320 с. + 1 CD-ROM. – ISBN 966-382-683-7.
УДК        811.134.2(075.8)
        С32

Гэ, Я.  Атрибутивные конструкции в поэтическом творчестве А.С. Пушкина [Текст] : монография / Я. Гэ. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2013. – 175 с. – ISBN 617-7029-35-8.
УДК        811.161.1
        Г98

Єременко, О. В.  Збірник диктантів з української мови. 9 кл. [Текст] : [навч. посіб. : з урахуванням змін у програмі 2017 р.; ДПА 2018] / О. В. Єременко, А. В. Лупійчук. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – К. : Освіта, 2017. – 64 с. – ISBN 617-656-470-6.
УДК        811.161.2(075.3)
        Є70

Глазова, О. П.  Українська мова. 6 кл. [Текст] : підручник / О. П. Глазова. – К. : Освіта, 2018. – 240 с. – ISBN 617-656-299-3.
УДК        811.161.2(075.3)
        Г52

Українська мова. Тести 5-11 кл. [Текст] : посібник : ЗНО 2019 / [авт. кол.: І.М. Бабій, Г.В. Бачинська, Б.Б. Близнюк та ін.] ; за ред. І.М. Бабій, О.П. Штонь. – Вид. 4-е, допов. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 368 с. – ISBN 966-10-5471-3.
УДК        811.161.2(075.3)
        У45

Молодь прагне осягнення слова [Текст] : зб. студ. наук. товариства "Філолог" / [редкол.: О.В. Гурко (відп. ред.) та ін.]. – Д. : Адверта, 2015. – 93 с. – ISBN 617-627-002-7.
УДК        811.161.2(082)
        М75

Мариненко, І. О.  Лексикологія української мови [Текст] : практикум / І. О. Мариненко. – 2-е вид., випр. й допов. – Кропивницький : КОД, 2018. – 160 с. – ISBN 617-653-036-7.
УДК        811.161.2‘373(075.8)
        М26

Уайтуик, Д.  Элементарный японский: 100 слов [Текст] : учеб. пособ. / Д. Уайтуик ; [пер. с англ. М.В. Кузиной]. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 63 с. – ISBN 5-17-046187-5.
УДК        811.521(07)
        У13

Судо, М. М.  Элементарный японский детям и взрослым [Текст] : [учебник] / М. М. Судо. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2006. – 158 с. – ISBN 5-17-030711-Х.
УДК        811.521(07)
        С89

Мігдальська, В. І.  Базова граматика японської мови [Текст] : учбово-метод. посіб. / В. І. Мігдальська, О. І. Мігдальський. – Одеса : Астропринт, 2000. – 72 с. – ISBN 966-549-514-3.
УДК        811.521‘36(075.8)
        М57

Киплинг, Р.  Маугли/ Р. Киплинг. Малыш и Карлсон/ А. Линдгрен. Винни-Пух и все-все-все/ А.-А. Милн [Текст] : [пер. с англ. и шведского] / Р. Киплинг. – М. : Правда, 1985. – 656 с.
УДК        82(100)
        К42

Кристи, А.  Подвиги Геркулеса [Текст] / А. Кристи ; [пер. с англ. С.Н. Анисимова и др.]. – М. : Книга, 1991. – 590 с. – ISBN 5-212-00591-4.
УДК        821.111
        К82

Кристи, А.  Смерть в облаках; Убить легко; Рассказы [Текст] : романы / А. Кристи. – К. : Журн. " Радуга", 1990. – 575 с. – (Б-ка журн. "Радуга").
УДК        821.111
        К82

Дойль, А.-К.  Собрание сочинений. В 8 т. [Текст]. Т. 1 / А.-К. Дойль. – М. : Раритет, 1991. – 447 с. – ISBN 5-85735-003-4.
УДК        821.111
        Д62

Дойль, А.-К.  Собрание сочинений. В 8 т. [Текст]. Т. 2 / А.-К. Дойль. – М. : Раритет, 1991. – 463 с. – ISBN 5-85735-003-4.
УДК        821.111
        Д62

Дойль, А.-К.  Собрание сочинений. В 8 т. [Текст]. Т. 3 / А.-К. Дойль. – М. : Раритет, 1991. – 446 с. – ISBN 5-85735-005-0.
УДК        821.111
        Д62

Дойль, А.-К.  Собрание сочинений. В 8 т. [Текст]. Т. 4 / А.-К. Дойль. – М. : Раритет, 1991. – 448 с. – ISBN 5-85735-006-9.
УДК        821.111
        Д62

Дойль, А.-К.  Собрание сочинений. В 8 т. [Текст]. Т. 5 / А.-К. Дойль. – М. : Раритет, 1991. – 400 с. – ISBN 5-85735-007-7.
УДК        821.111
        Д62

Дойль, А.-К.  Собрание сочинений. В 8 т. [Текст]. Т. 6 / А.-К. Дойль. – М. : Раритет, 1991. – 383 с. – ISBN 5-85735-008-5.
УДК        821.111
        Д62

Дойль, А.-К.  Собрание сочинений. В 8 т. [Текст]. Т. 7 / А.-К. Дойль. – М. : Раритет, 1992. – 384 с. – ISBN 5-85735-009-3.
УДК        821.111
        Д62

Дойль, А.-К.  Собрание сочинений. В 8 т. [Текст]. Т. 8 / А.-К. Дойль. – М. : Раритет, 1992. – 456 с. – ISBN 5-85735-010-7.
УДК        821.111
        Д62

Теккерей, В.-М.  Ярмарок Суєти [Текст] : роман без героя / В.-М. Теккерей ; з англ. пер. О. Сенюк. – К. : Вища школа, 1983. – 621 с.
УДК        821.111
        Т30

Кристи, А.  Миссис Макгинти с жизнью рассталась [Текст] : [детективный роман] / А. Кристи ; [пер. с англ. М. Загот]. – М. : Эксмо, 2010. – 288 с. – (Вся Кристи). – ISBN 5-699-43275-2.
УДК        821.111
        К82

Кристи, А.  Занавес: Последнее дело Пуаро [Текст] : [детективный роман] / А. Кристи ; [пер. с англ. Е. Фрадкиной]. – М. : Эксмо, 2011. – 288 с. – (Вся Кристи). – ISBN 5-699-46243-8.
УДК        821.111
        К82

Кристи, А.  Паутина [Текст] : [детективный роман] / А. Кристи ; [пер. с англ. Е. Волковыского]. – М. : Эксмо, 2012. – 256 с. – (Вся Кристи). – ISBN 5-699-48477-5.
УДК        821.111
        К82

Фрэнсис, Д.  Бойня [Текст] : [детективный роман : пер. с англ.] / Д. Фрэнсис. – М. : Эксмо, 2006. – 352 с. – (Весь Фрэнсис). – ISBN 5-699-16397-2.
УДК        821.111
        Ф93

Фрэнсис, Д.  Игра без козырей [Текст] : [детективный роман] / Д. Фрэнсис ; [пер. с англ. Д. Прошунина]. – М. : Эксмо, 2006. – 384 с. – (Весь Фрэнсис). – ISBN 5-699-14854-Х.
УДК        821.111
        Ф93

Фрэнсис, Д.  Игра по правилам [Текст] : [детективный роман] / Д. Фрэнсис ; [пер. с англ. М. Жученков]. – М. : Эксмо, 2006. – 384 с. – (Весь Фрэнсис). – ISBN 5-699-16736-6.
УДК        821.111
        Ф93

Фрэнсис, Д.  Нерв [Текст] : [детективный роман] / Д. Фрэнсис ; [пер. с англ. Д. Прошунина]. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с. – (Весь Фрэнсис). – ISBN 5-699-14546-Х.
УДК        821.111
        Ф93

Фрэнсис, Д.  Ставка на проигрыш [Текст] : [детективный роман : пер. с англ.] / Д. Фрэнсис. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с. – (Весь Фрэнсис). – ISBN 5-699-14860-4.
УДК        821.111
        Ф93

Фрэнсис, Д.  Последний барьер [Текст] : [детективный роман : пер. с англ.] / Д. Фрэнсис. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с. – (Весь Фрэнсис). – ISBN 5-699-16694-7.
УДК        821.111
        Ф93

Кристи, А.  Вечеринка в Хэллоуин [Текст] : [детективный роман] / А. Кристи ; [пер. с англ. В. Тирдатова]. – М. : Эксмо, 2011. – 288 с. – (Вся Кристи). – ISBN 5-699-45063-3.
УДК        821.111
        К82

Мердок, А.  Сон Бруно; Черный принц [Текст] : романы : [пер. с англ.] / А. Мердок. – К. : Борисфен, 1995. – 640 с. – ISBN 5-7707-7495-9.
УДК        821.111
        М52

Кристи, А.  Карты на столе [Текст] : [роман] / А. Кристи ; [пер. с англ. Л. Девель, А. Девель]. – М. : АСТ, 2002. – 237 с. – ISBN 5-17-010410-3.
УДК        821.111
        К82

Фрэнсис, Д.  Твердая рука [Текст] : [детективный роман : пер. с англ.] / Д. Фрэнсис. – М. : Эксмо, 2006. – 352 с. – (Весь Фрэнсис). – ISBN 5-699-15941-Х.
УДК        821.111
        Ф93

Кіплінг, Р.  Місто Снів [Текст] : вибрані оповідання / Р. Кіплінг ; пер. з англ. В. Чернишенка ; [іл. Ф. Таунсенда]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 128 с. – ISBN 966-10-5446-1.
УДК        821.111
        К42

Ле, Карре Д.  Самый опасный человек [Текст] : роман / Карре Д. Ле ; пер. с англ. С. Таска. – М. : АСТ : Corpus, 2014. – 443 с. – ISBN 5-17-086924-4.
УДК        821.111
        Л33

Коллінз, У.  Жінка у білому [Текст] : [роман] / У. Коллінз ; пер. з англ. О. Мокровольського ; іл. Н. Клочкової. – К. : КМ-Букс, 2016. – 672 с. – ISBN 617-7409-05-1.
УДК        821.111
        К60

Ле, Карре Д.  Сингл и Сингл [Текст] : [роман] / Карре Д. Ле ; [пер. с англ. В. Вебера]. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 416 с. – (Persona grata). – ISBN 5-04-009336-5.
УДК        821.111
        Л33

Ле, К. Д.  Портной из Панамы [Текст] : [роман] / К. Д. Ле ; [пер. с англ. Н. Рейн]. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 480 с. – (Persona grata). – ISBN 5-04-008906-6.
УДК        821.111
        Л33

Шекспир, У.  Избранное [Текст] : В лучших переводах знаменитых русских поэтов / У. Шекспир ; [пер. Б. Пастернака, М. Кузмина, И. Евсы] ; ил. Д. Джилберта. – М. : Эксмо, 2010. – 352 с. – (Иллюстрированная б-ка поэта. Мировая классика). – ISBN 5-699-33435-3.
УДК        821.111
        Ш41

Берджесс, Э.  Доктор болен [Текст] : [роман] / Э. Берджесс ; [пер. с англ. Е.В. Нетесовой]. – М. : Центрполиграф, 2002. – 269 с. – (Alter Ego). – ISBN 5-227-01694-1.
УДК        821.111
        Б48

Керр, Д.  До нас на чай заходив тигр! [Текст] / Д. Керр ; написала і проіл. Д. Керр ; пер. з англ. К. Міхаліцина. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 30 с. : іл. – ISBN 617-679-408-0.
УДК        821.111
        К36

Бликсен, К.  Из Африки [Текст] : [роман] / К. Бликсен ; [пер. с англ. А. Кабалкин]. – М. : Махаон, 2004. – 384 с. – (Современная классика). – ISBN 5-18-000599-Х.
УДК        821.111(489)
        Б69

Чарльстон, О.  Воскреслий із мертвих [Текст] : роман : пер. з англ. / О. Чарльстон. – К. : Рось, 1993. – 124 с. – ISBN 5-7707-5034-0.
УДК        821.111(71)
        Ч-20

Хайнлайн, Р.-А.  Собрание сочинений [Текст] : романы. Т.1. Чужак в чужом краю; Двойная звезда / Р.-А. Хайнлайн. – Х. : ОКО : Ариадна, 1992. – 567с. – (Б-ка фантастики). – ISBN 5-7098-0029-5.
УДК        821.111(73)
        Х15

Фоллетт, К.  Из огня и крови... [Текст] : роман / К. Фоллетт ; [пер. с англ. И. Полоцка]. – Мн.; Рига : Международный Книжный Дом : Лайма, 1995. – 361 с. – (Американский триллер). – ISBN 985-428-015-2.
УДК        821.111(73)
        Ф75

Уорнер, Р.  Молодой Цезарь; Император Цезарь [Текст] : ист. романы : [пер. с англ. Е.А. Анихановой, Б.Г. Клюевой] / Р. Уорнер. – М. : Армада, 1996. – 552 с. – (Великие властители). – ISBN 5-7632-0166-3.
УДК        821.111(73)
        У64

Браун, К.  Жертва [Текст] : романы / К. Браун ; [пер. с англ. И.М. Аджер и др.]. – М. : АДА, 1992. – 448 с. – (Классики зарубежного детектива ; вып. 2). – ISBN 5-86214-008-5.
УДК        821.111(73)
        Б87

Сильверберг, Р.  Хроники Маджипура [Текст] : фантаст. романы / Р. Сильверберг. – Екатеринбург : Крок-Центр, 1993. – 528 с. – ISBN 5-85779-067-0.
УДК        821.111(73)
        С36

Макдевит, Д.  Военный талант; Послание Геркулеса [Текст] : [фантаст. романы] / Д. Макдевит. – М. : АСТ : Ермак, 2003. – 681 с. – (Золотая б-ка фантастики). – ISBN 5-17-007476-Х.
УДК        821.111(73)
        М15

Твен, М.  Приключения Тома Сойера; Приключения Гекльберри Финна [Текст] / М. Твен ; [пер. с англ. Н.Л. Дарузес]. – М. : Правда, 1987. – 528 с.
УДК        821.111(73)
        Т26

Драйзер, Т.  Титан [Текст] : роман / Т. Драйзер ; [пер. с англ. В.П. Курелла, Т.А. Озерская]. – Л. : Лениздат, 1988. – 573 с.
УДК        821.111(73)
        Д72

Лондон, Д.(1876-1916).  Любов до життя [Текст] : оповідання, повість : пер. з англ. / Д. Лондон. – К. : Дніпро, 1976. – 251 с.
УДК        821.111(73)
        Л76

Хемінгуей, Е.  Прощавай, зброє; Старий і море; Оповідання [Текст] / Е. Хемінгуей ; пер. з англ. В. Митрофанов. – К. : Дніпро, 1974. – 572 с. – (Вершини світового письменства ; т. 17).
УДК        821.111(73)
        Х37

Вайсбергер, Л.  Дьявол носит Prada [Текст] : [роман] / Л. Вайсбергер ; [пер. с англ. М.Д. Малкова, Т.Н. Шабаевой]. – М. : АСТ, 2007. – 422 с. – ISBN 5-17-026942-0.
УДК        821.111(73)
        В14

Дик, Ф.  Бегущий по лезвию бритвы [Текст] : [роман] / Ф. Дик ; [пер. с англ. М. А. Пчелинцева]. – С.Пб. : Red Fish : Амфора, 2004. – 383 с. – (Читать [модно]). – ISBN 5-901582-78-0.
УДК        821.111(73)
        Д45

Джирарди, Р.  Дочь пирата [Текст] : [роман] / Р. Джирарди ; [пер. с англ. И.П. Бабкина]. – М. : АСТ : АСТ Москва : Транзиткнига, 2005. – 347 с. – (The Bestseller). – ISBN 5-17-030067-0.
УДК        821.111(73)
        Д41

Бенджамин, К.  Принц снов [Текст] : [фантаст. роман] / К. Бенджамин ; [пер. с англ. Т. Осиной]. – М. : АСТ : АСТ Москва : Транзиткнига, 2006. – 478 с. – (Век Дракона). – ISBN 5-17-037619-7.
УДК        821.111(73)
        Б46

Кизи, К.  Над кукушкиным гнездом; Гаражная распродажа [Текст] : пер. с англ. / К. Кизи. – М. : Эксмо, 2006. – 864 с. – (Б-ка всемирной литературы). – ISBN 5-699-16631-9.
УДК        821.111(73)
        К38

Адамс, Д.  Бувайте, та дякуємо за рибу [Текст] : [роман] / Д. Адамс ; [пер. з англ. О. Антомонова]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 256 с. – (Маєстат слова). – ISBN 966-10-5498-0.
УДК        821.111(73)
        А28

Адамс, Д.  Загалом безпечна [Текст] : [роман] / Д. Адамс ; [пер. з англ. О. Антомонова]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 352 с. – (Маєстат слова). – ISBN 966-10-5506-2.
УДК        821.111(73)
        А28

Кук, Г.  Злобные чугунные небеса [Текст] : [фантаст. роман] / Г. Кук ; [пер. с англ. Г.Б. Косова]. – М. : АСТ : Ермак, 2003. – 415 с. – (Век Дракона). – ISBN 5-17-019191-Х.
УДК        821.111(73)
        К89

Оутс, Д.-К.  Коллекционер сердец [Текст] : роман / Д.-К. Оутс ; [пер. с англ. Н.В. Рейн, А.П. Кашина]. – М. : АСТ : Транзиткнига, 2004. – 445 с. – (Bestseller). – ISBN 5-17-025991-3.
УДК        821.111(73)
        О-90

Торо, Г.-Д.  Уолден, или жизнь в лесу [Текст] / Г.-Д. Торо. – Изд. 2-е / изд. подгот. З.Е. Александрова и др. – М. : Наука, 1979. – 453 с. – (Литературные памятники).
УДК        821.111(73)
        Т61

Сіммонс, Д.  Ендіміон [Текст] : [роман] / Д. Сіммонс ; [пер. з англ. Г. Михайловської]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 544 с. – (Чумацький шлях). – ISBN 966-10-5300-6.
УДК        821.111(73)
        С37

Павнд, Е. В.(1885-1972).  Вибраний. У 2 т. [Текст]. Т. 1 / Е. В. Павнд ; [упоряд. М.-Р. Стех, М. Полюга]. – К. : Пенмен : Українські пропілеї, 2017. – 374 с. – ISBN 617-7443-10-9.
УДК        821.111(73)
        П12

Павнд, Е. В.(1885-1972).  Вибраний. У 2 т. [Текст]. Т. 2 / Е. В. Павнд ; [упоряд. М.-Р. Стех, М. Полюга]. – К. : Пенмен : Українські пропілеї, 2017. – 502 с. – ISBN 617-7443-11-6.
УДК        821.111(73)
        П12

Boritzer, E.  What is Love? [Текст] = Що таке любов? / E. Boritzer ; намал. Р. Марантц ; пер. з англ. Ю. Пелепчук. – Чернівці : Black Sheep : Книги-XXI, 2016. – 35 p. – Англ. та укр. мовами. – ISBN 617-614-151-8.
УДК        821.111(73)=111
        B78

Boritzer, E.  What is Death? [Текст] = Що таке смерть? / E. Boritzer ; намал. Н. Форрест ; пер. з англ. Ю. Пелепчук. – Чернівці : Black Sheep : Книги-XXI, 2016. – 35 p. – Англ. та укр. мовами. – ISBN 617-614-152-5.
УДК        821.111(73)=111
        B78

Boritzer, E.  What is Beautiful? [Текст] = Що таке краса? / E. Boritzer ; намал. Н. Форрест ; пер. з англ. Ю. Пелепчук. – Чернівці : Black Sheep : Книги-XXI, 2016. – 35 p. – Англ. та укр. мовами. – ISBN 617-614-146-4.
УДК        821.111(73)=111
        B78

Boritzer, E.  What is God? [Текст] = Що таке Бог? / E. Boritzer ; намал. Р. Марантц ; пер. з англ. Ю. Пелепчук. – Чернівці : Black Sheep : Книги-XXI, 2016. – 35 p. – Англ. та укр. мовами. – ISBN 617-614-150-1.
УДК        821.111(73)=111
        B78

Shaw, B.  Pygmalion; Caesar and Cleopatra [Текст] / B. Shaw. – С.Пб. : Антология : КАРО, 2006. – 288 р. – (Original Reading English). – Англ. мовою. – ISBN 5-89815-698-4.
УДК        821.111=111
        S53

Гауф, В.  Маленький Мук та інші казки [Текст] : казкові історії / В. Гауф ; [пер. з нім. О. Олесь та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 128 с. – (Світовид). – ISBN 966-10-5273-3.
УДК        821.112.2
        Г24

Фалькенгорст, К.  Африканский Кожаный Чулок [Текст] : [роман] / К. Фалькенгорст. – Луганск : Лугань, 1992. – 416 с. – ISBN 5-7707-3006-4.
УДК        821.112.2
        Ф19

Кудруна [Текст] / [отв. ред. Б.И. Пуришев, А.Д. Михайлов]. – Изд. подгот. Р.В. Френкель. – М. : Наука, 1983. – 398 с. – (Литературные памятники).
УДК        821.112.2(082)
        К88

Унсет, С.  Улав, сын Аудуна, и его дети [Текст] : роман / С. Унсет ; [пер. с норвеж. Л. Брауде, Н. Беляковой]. – С.Пб. : Азбука-классика, 2004. – 576 с. – ISBN 5-352-00990-4.
УДК        821.113.5
        У60

Карлсон, Е.  Шпулька, пташка і я [Текст] / Е. Карлсон ; пер. зі швед. Г. Кирпа : худож. Е. Ліндстрем. – Х. : Читаріум, 2018. – 120 с. – ISBN 617-7329-29-8.
УДК        821.113.6
        К23

Лагеркранц, Р.  Моє серце б‘ється і сміється [Текст] / Р. Лагеркранц ; пер. зі швед. Г. Кирпа : худож. Е. Еріксон. – Х. : Читаріум, 2018. – 120 с. – ISBN 617-7329-22-9.
УДК        821.113.6
        Л14

Антологія римської поезії [Текст] / [упоряд. І.В. Хроненко] ; пер. з латини М. Зеров. – К. : Українські пропілеї, 2016. – 466 с. – (Ad fontes/ До джерел). – ISBN 966-7015-96-1.
УДК        821.124‘01(082)
        А72

Данте, А.  Божественна комедія. Рай [Текст] / А. Данте ; пер. з італ. Є. Дроб‘язко. – К. : Дніпро, 1972. – 281с.
УДК        821.131.1
        Д19

Грассо, М.  Голос античного моря [Текст] : вірші та поема : з італ. та сіцілійського діалекту / М. Грассо ; [упоряд., пер. та передм. О. Пахльовської]. – К. : Дніпро, 1989. – 175 с. – ISBN 5-308-00476-5.
УДК        821.131.1
        Г77

Боккаччо, Д.  Декамерон [Текст] / Д. Боккаччо ; пер. с ит. Н. Любимова. – К. : Ковчег, 1993. – 656 с. – ISBN 5-7707-2678-4.
УДК        821.131.1
        Б78

Мольер, Ж.-Б.  Тартюф; Мещанин во дворянстве [Текст] : комедии : пер. с фр. / Ж.-Б. Мольер. – К. : Дніпро, 1976. – 187 с. – (Школьная б-ка).
УДК        821.133.1
        М76

Золя, Э.  Страница любви; Доктор Паскаль [Текст] : [романы : пер. с фр.] / Э. Золя. – М. : Правда, 1983. – 576 с.
УДК        821.133.1
        З-81

Аиссе.  Письма к госпоже Каландрини [Текст] / Аиссе ; изд. подгот. А.Л. Андрес, П.Р. Заборов ; [пер. А.Л. Андрес]. – Л. : Наука, 1985. – 223 с. – (Литературные памятники).
УДК        821.133.1
        А36

Саймак, К.  Собрание сочинений . В 4 т. [Текст] : [фантаст. романы]. Т. 1. Город; Почти как люди / К. Саймак ; [пер. с англ. А. Жданова, С. Васильевой]. – Мн. : Эридан, 1992. – 416 с. – (Фантакрим-экстра. Фантастика, приключения, детектив). – ISBN 5-85872-048-Х.
УДК        821.133.1
        С14

Бальзак, О.  Побочная семья; Гобсек; Отец Горио; Евгения Гранде [Текст] : [пер. с фр.] / О. Бальзак, де. – М. : Раритет, 1993. – 510 с. – ISBN 5-85735-080-8.
УДК        821.133.1
        Б21

Арсан, Э.  Эросфера; Ванесса; Дети Эммануэль [Текст] : [романы : пер. с фр.] / Э. Арсан. – М. : Интердайджест, 1993. – 352 с. – (Бестселлеры мира). – ISBN 5-8284-0022-3.
УДК        821.133.1
        А85

Сент-Екзюпері, А.  Маленький принц [Текст] / А. Сент-Екзюпері, де ; [пер. з фр. А. Перепаді]. – [іл. Г. Сілівончик]. – К. : Час майстрів, 2016. – 112 с. – (Найкраще - дітям). – ISBN 966-915-141-4.
УДК        821.133.1
        С31

Флобер, Г.  Саламбо [Текст] : роман : пер. з фр. / Г. Флобер. – К. : Дніпро, 1973. – 260 с.
УДК        821.133.1
        Ф73

Жапризо, С.  Ловушка для Золушки; Прощай, друг! [Текст] : [романы : пер. с фр.] / С. Жапризо. – М. : Рипол классик, 2003. – 352 с. – (Классика зарубежного детектива). – ISBN 5-7905-2101-0.
УДК        821.133.1
        Ж33

Дюма, А.  Граф Монте-Кристо. В 2 т. [Текст] : роман. Т. 1 / А. Дюма ; [пер. с фр. А. Олавскjй, В. Строева]. – М. : Правда, 1989. – 704 с.
УДК        821.133.1
        Д96

Дюма, А.  Граф Монте-Кристо. В 2 т. [Текст] : роман. Т. 2 / А. Дюма ; [пер. с фр. А. Олавской, В. Строева]. – М. : Правда, 1989. – 640 с.
УДК        821.133.1
        Д96

Тепфер, Р.  Женевские новеллы [Текст] / Р. Тепфер ; [отв. ред. С.И. Великовский]. – изд. подгот. З.Е. Александрова, В.Д. Седельник, М.Н. Черневич. – М. : Наука, 1982. – 454 с. – (Литературные памятники).
УДК        821.133.1(494)
        Т34

Містраль, Ф.  Мірейо [Текст] : поема / Ф. Містраль ; [пер. з провансальської М. Литвинця]. – К. : Дніпро, 1980. – 191 с.
УДК        821.133.2
        М65

Хемлін, М.  Дізнавач [Текст] : роман / М. Хемлін ; [пер. укр. І. Бондаря-Терещенка]. – Х. : Фабула : Ранок, 2016. – 384 с. – (Епоха). – ISBN 617-09-3066-8.
УДК        821.161.1
        Х37

Олександрова-Зоріна, Є.  Зламана лялька [Текст] : роман / Є. Олександрова-Зоріна ; [пер. укр. І. Бондаря-Терещенка]. – Х. : Фабула : Ранок, 2017. – 384 с. – (Епоха). – ISBN 617-09-3071-2.
УДК        821.161.1
        О-53

Волков, А. М.  Волшебник Изумрудного города; Урфин Джюс и его деревянные солдаты; Семь подземных королей [Текст] : сказочные повести / А. М. Волков. – М. : Пресса, 1992. – 512 с. – ISBN 5-253-00175-1.
УДК        821.161.1
        В67

Столяров, К. А.  Однажды в России [Текст] : [роман] / К. А. Столяров. – М.; С.Пб. : Олма-Пресс : Нева, 1998. – 640 с. – (Русский проект). – ISBN 5-224-00040-8.
УДК        821.161.1
        С81

Сидорский, С. Б.  Бремя выбора [Текст] : [романы] / С. Б. Сидорский. – М. : Эксмо, 1995. – 496 с. – (Черная кошка). – ISBN 5-85585-170-2.
УДК        821.161.1
        С34

Лунин, В. В.  Любимые стихи [Текст] / В. В. Лунин ; [худож. Л. Лукьянова]. – М. : АСТ-Пресс, 1997. – 336 с. – ISBN 5-7805-0100-9.
УДК        821.161.1
        Л84

Лукин, Е.  Катали мы ваше солнце [Текст] : [фантаст. романы] / Е. Лукин. – М.; С.Пб. : АСТ : Terra Fantastica, 1997. – 528 с. – (Заклятые миры). – ISBN 5-15-000526-6.
УДК        821.161.1
        Л84

Шилова, Ю. В.  Женщина в клетке, или Так продолжаться не может [Текст] / Ю. В. Шилова. – М. : Эксмо, 2006. – 416 с. – (Криминальная мелодрама). – ISBN 5-699-15026-9.
УДК        821.161.1
        Ш59

Полякова, Т. В.  Мое второе я [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2011. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-49126-1.
УДК        821.161.1
        П54

Полякова, Т. В.  Испанская легенда [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2009. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-34895-4.
УДК        821.161.1
        П54

Устинова, Т. В.  Богиня прайм-тайма [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2004. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-06297-1.
УДК        821.161.1
        У80

Полякова, Т. В.  Чудо в пушистых перьях [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с. – (Авантюрный детектив). – ISBN 5-699-39260-5.
УДК        821.161.1
        П54

Полякова, Т. В.  Та , что правит балом [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-19094-5.
УДК        821.161.1
        П54

Полякова, Т. В.  Уходи красиво [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-54402-8.
УДК        821.161.1
        П54

Полякова, Т. В.  Welcome в прошлое [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2009. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-38606-2.
УДК        821.161.1
        П54

Дмитриев, Д. С.  Авантюристка [Текст] : ист. роман / Д. С. Дмитриев. – М. : Детская литература, 1993. – 318 с. – ISBN 5-08-003279-0.
УДК        821.161.1
        Д53

Нарбикова, В. С.  Избранное или Шепот шума [Текст] : романы, повесть / В. С. Нарбикова. – Париж; М.; Нью-Йорк : Третья волна, 1994. – 332 с. – (Б-ка новой русской прозы). – ISBN 5-239-01851-0.
УДК        821.161.1
        Н28

Гайдук, Д.  Растаманские народные сказки [Текст] / Д. Гайдук. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 191 с. – ISBN 5-222-01277-8.
УДК        821.161.1
        Г14

Вишневский, В. П.  Вишневский в супере и без [Текст] / В. П. Вишневский. – Изд. 2-е, улучш. и доп. – М. : Подкова, 1999. – 304 с. – ISBN 5-89517-062-0.
УДК        821.161.1
        В55

Вишневский, В. П.  Спасибо мне, что есть я у тебя [Текст] : стихи / В. П. Вишневский. – М. : Праминко, 1992. – 320 с. – ISBN 5-88148-003-1.
УДК        821.161.1
        В55

Губерман, И. М.  Гарики на каждый день [Текст] / И. М. Губерман. – Мн. : МЕТ, 1999. – 400 с. – ISBN 985-436-162-4.
УДК        821.161.1
        Г93

Токарева, В.  Хэппи энд [Текст] : повести и рассказы / В. Токарева. – М. : Квадрат, 1995. – 508 с. – (Современная российская проза). – ISBN 5-8498-0104-9.
УДК        821.161.1
        Т51

Алексин, А. Г.  Безумная Евдокия [Текст] : повести и рассказы / А. Г. Алексин. – М. : Детская литература, 1978. – 447 с.
УДК        821.161.1
        А48

Васильев, В. Н.  Гений подземки [Текст] : [сборник] / В. Н. Васильев. – М. : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. – 669 с. – ISBN 5-17-045307-8.
УДК        821.161.1
        В19

Луганцева, Т. И.  Нобелевская премия по сексу [Текст] : [роман] / Т. И. Луганцева. – М. : Эксмо, 2008. – 320 с. – (Женщина-цунами). – ISBN 5-699-27571-7.
УДК        821.161.1
        Л83

Рубина, Д.  Высокая вода венецианцев [Текст] : повесть, рассказы / Д. Рубина. – М. : Эксмо, 2012. – 176 с. – ISBN 5-699-49286-2.
УДК        821.161.1
        Р82

Маринина, А.  Жизнь после Жизни. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т. 2 / А. Маринина. – М. : Эксмо, 2011. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-49589-4.
УДК        821.161.1
        М26

Полякова, Т. В.  Как бы не так [Текст] : [повесть] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо-Пресс, 1999. – 400 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000319-6.
УДК        821.161.1
        П54

Маринина, А.  Жизнь после Жизни. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т. 1 / А. Маринина. – М. : Эксмо, 2011. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-47598-8.
УДК        821.161.1
        М26

Лукьяненко, С. В.  Звезды - холодные игрушки; Звездная Тень [Текст] : [фантаст. романы] / С. В. Лукьяненко. – М. : АСТ : АСТ Москва : Транзиткнига, 2006. – 716 с. – (Звездный лабиринт : коллекция). – ISBN 5-17-011646-2.
УДК        821.161.1
        Л84

Фролов, А.  Бинарная плащаница [Текст] / А. Фролов. – М. : Эксмо, 2012. – 480 с. – (Тайный Город). – ISBN 5-699-59195-4.
УДК        821.161.1
        Ф91

Панов, В. Ю.  Заложники пустоты [Текст] / В. Ю. Панов, В. Э. Абоян. – М. : Эксмо, 2013. – 512 с. – (Тайный Город). – ISBN 5-699-63036-3.
УДК        821.161.1
        П16

Панов, В. Ю.  Запах страха [Текст] : [фантаст. роман] / В. Ю. Панов. – М. : Эксмо, 2008. – 448 с. – (Тайный Город). – ISBN 5-699-28499-3.
УДК        821.161.1
        П16

Веллер, М. И.  Жестокий. Такое кино [Текст] : Сборник повестей / М. И. Веллер. – С.Пб.; Х. : Пароль : Фолио, 2003. – 398 с. – (Настоящее). – ISBN 966-03-1937-1.
УДК        821.161.1
        В27

Войнович, В. Н.  Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина [Текст] / В. Н. Войнович. – М. : Изографус : Эксмо-Пресс, 2002. – 544 с. – ISBN 5-04-009119-2.
УДК        821.161.1
        В65

Акунин, Б.  Левиафан [Текст] : роман / Б. Акунин. – М. : Изд. Захаров И., 2002. – 318 с. – ISBN 5-8159-0095-8.
УДК        821.161.1
        А44

Набоков, В.  Машенька [Текст] : [роман] / В. Набоков. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. – 192 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-01931-7.
УДК        821.161.1
        Н14

Злотников, Р. В.  Прекрасный новый мир [Текст] : роман / Р. В. Злотников. – М. : Армада : Альфа-книга, 2008. – 378с. – (Фантастический боевик). – ISBN 5-9922-0264-9.
УДК        821.161.1
        З-68

Бояндин, К.  Затмение; Изгнанники [Текст] : из цикла "Ралион" : [романы] / К. Бояндин. – С.Пб. : Северо-Запад Пресс, 2002. – 534 с. – (Колесница богов). – ISBN 5-93698-083-9.
УДК        821.161.1
        Б86

Лукьяненко, С. В.  Лабиринт отражений; Фальшивые зеркала; Прозрачные витражи [Текст] : [фантаст. романы, повесть] / С. В. Лукьяненко. – М. : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2006. – 796 с. – (Звездный лабиринт : коллекция). – ISBN 5-17-014695-7.
УДК        821.161.1
        Л84

Латынина, Ю. Л.  Промзона [Текст] : роман / Ю. Л. Латынина. – М. : Олма-Пресс Экслибрис, 2003. – 510 с. – ISBN 5-94847-177-2.
УДК        821.161.1
        Л27

Лукьяненко, С. В.  Недотепа [Текст] : [фантаст. роман] / С. В. Лукьяненко. – М. : АСТ, 2009. – 509 с. – ISBN 5-17-059912-7.
УДК        821.161.1
        Л84

Робски, О.  Casual [Текст] : [роман] / О. Робски. – М. : Росмэн : КВИД : Пигмалион Продакшн, 2006. – 333 с. – ISBN 5-98765-001-1.
УДК        821.161.1
        Р58

Орлов, О.  Кульбабка бажань, або Весела мандрівка Гарика та Кузі [Текст] : [пер. з рос.] / О. Орлов ; [іл. Г. Щукіс]. – К. : ФОП Вольф Ю.В., 2017. – 64 с. – ISBN 966-97617-9-8.
УДК        821.161.1
        О-66

Вздульская, В. Р.  Плутон [Текст] / В. Р. Вздульская ; худож. И. Черняк. – Х. : Виват, 2016. – 29 с. – (Акварель). – ил. – ISBN 617-690-563-9.
УДК        821.161.1(477)
        В40

Сушинский, Б. И.  Антология шпионажа. Архангелы войны гражданской [Текст] / Б. И. Сушинский. – К. : Арий, 2018. – 352 с. – (Тайны истории). – ISBN 966-498-607-3.
УДК        821.161.1(477)
        С91

Мишин, М.  Невыдуманные истории [Текст] / М. Мишин. – К. : Феникс, 2018. – 148 с. – ISBN 966-136-503-1.
УДК        821.161.1(477)
        М71

Бочаров, Б.  Город во сне [Текст] : стихи и песни / Б. Бочаров. – Константиновка : Укрвест, Лтд, 2018. – 116 с. – ISBN 966-97731-1-1.
УДК        821.161.1(477)
        Б86

Спивак, Р. В.  Мои первые 100. Строчки о жизни [Текст] : поэзии / Р. В. Спивак. – К. : Киевский Дом Книги : Конформ Стайл, 2017. – 160 с. – ISBN 617-660-269-9.
УДК        821.161.1(477)
        С72

Ожеховская, Б.  Пентаграмма в проводах [Текст] : [стихотворения] / Б. Ожеховская. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2015. – 52 с. – ISBN 617-7257-89-8.
УДК        821.161.1(477)
        О-45

Афанасьев, Ю. Л.  Гармония несовершенств [Текст] : стихи и очерки / Ю. Л. Афанасьев. – К. : Альтерпрес, 2011. – 140 с. – ISBN 966-542-452-9.
УДК        821.161.1(477)
        А94

Бурлюк, Д. Д.  Морская повесть. Маяк Джарилгач [Текст] : Артбук / Д. Д. Бурлюк ; [Д.Д. Бурлюк]. – Херсон : Гілея, 2017. – 94 с. – ISBN 966-97419-0-5.
УДК        821.161.1(477)
        Б91

Лузина, Л.(Кучерова В.).  Замуж в 30 лет! [Текст] / Л. Лузина. – Х. : Фолио, 2008. – 312 с. – (Сафари). – ISBN 966-03-4129-6.
УДК        821.161.1(477)
        Л83

Сухомозский, Н. М.  Ловушка для любви [Текст] : роман / Н. М. Сухомозский. – К. : Щек, 2008. – 415 с. – ISBN 966-2031-13-3.
УДК        821.161.1(477)
        С91

Свержин, В. И.  Ищущий битву [Текст] : [роман] / В. И. Свержин. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. – 416 с. – ISBN 966-343-315-9.
УДК        821.161.1(477)
        С24

Теличко, Э. Н.  Взрослые игры; Врагиня; Охота на любовь [Текст] : избр. произвед. : романы, повесть / Э. Н. Теличко. – К. : Український пріоритет, 2017. – 544 с. – ISBN 617-7398-45-4.
УДК        821.161.1(477)
        Т31

Лапшун, Г.(Г.М. Лапшун).  Отголоски [Текст] / Г. Лапшун. – Х. : Эксклюзив, 2016. – 70 с. – ISBN 617-7204-33-5.
УДК        821.161.1(477)
        Л24

Звягельская, Н.  Сквозь годы и расстояния [Текст] : стихи / Н. Звягельская. – К. : Каяла, 2017. – 80 с. – (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7390-47-2.
УДК        821.161.1(477)
        З-45

Гончар, В.  Бег [Текст] : стихотворения / В. Гончар. – Запорожье : Дикое Поле, 2016. – 76 с. – ISBN 966-2752-82-3.
УДК        821.161.1(477)
        Г65

Масановец, В. Ю.  Стихия [Текст] : сб. стихотворений / В. Ю. Масановец. – Одесса : ФЛП Бондаренко М.А., 2017. – 100 с. – ISBN 617-7424-48-1.
УДК        821.161.1(477)
        М31

Добко, Т. В.  Любить и верить [Текст] : лирика / Т. В. Добко. – К. : Світ Успіху, 2007. – 136 с. – ISBN 966-8352-16-5.
УДК        821.161.1(477)
        Д55

Вейс, З.  Смеется мир сквозь беды... [Текст] : стихотворения / З. Вейс. – Запорожье : Дикое Поле, 2016. – 60 с. – ISBN 966-2752-92-2.
УДК        821.161.1(477)
        В26

Зигельбаум, Ф. Р.  И белое, и черное [Текст] : избр. стихотворения / Ф. Р. Зигельбаум. – Одесса : Астропринт, 2015. – 800 с. – ISBN 966-927-054-2.
УДК        821.161.1(477)
        З-59

Ключников, А. И.  Извранное [Текст] / А. И. Ключников. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 34 с. + 45 с. – Книга-перевертка. - В общ. обл. с кн. Математика. 47 класс. – ISBN 617-7380-64-0.
УДК        821.161.1(477)
        К52

Зарицкий, А.  Космопоэзия [Текст] / А. Зарицкий. – К. : [б.и.], 2002. – 136 с.
УДК        821.161.1(477)
        З-34

Буйских, С. Б.  Зимолето [Текст] : пятьдесят стихотворений о любви / С. Б. Буйских. – К. : Стародавній Світ, 2013. – 84 с. – ISBN 966-2608-22-9.
УДК        821.161.1(477)
        Б90

Санченко, А.  Земля Георгія [Текст] : повісті / А. Санченко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 415 с. – ISBN 617-679-227-7.
УДК        821.161.2
        С18

Хвильовий, М.  Твори. У 2 т. [Текст]. Т. 1. Поезія. Оповідання. Новели. Повісті / М. Хвильовий. – К. : Дніпро, 1991. – 650 с. – ISBN 5-308-00797-7.
УДК        821.161.2
        Х30

Сльота, І.  Вибране [Текст] / І. Сльота. – Житомир : Рута, 2018. – 512 с. – ISBN 617-581-341-6.
УДК        821.161.2
        С49

Новосад, Л. Г.  Моя душа в літах земних... [Текст] : поезії / Л. Г. Новосад. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2018. – 114 с. – ISBN 617-7367-52-8.
УДК        821.161.2
        Н76

Кушніренко, О. І.(О.І. Горпинич).  Осінь без тебе [Текст] : поезії / О. І. Кушніренко. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. – 56 с. – ISBN 617-573-122-2.
УДК        821.161.2
        К96

Лукащук, Х.  Любов практична [Текст] : роман / Х. Лукащук. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2016. – 144 с. – ISBN 617-614-118-1.
УДК        821.161.2
        Л84

Британ, Б.  Дорога до себе [Текст] : [поезії] / Б. Британ. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 60 с. – ISBN 966-2763-05-8.
УДК        821.161.2
        Б87

Соколовський, В. І.  Анна. Дилогія або Біла Королева. У 2 ч. [Текст] : роман / В. І. Соколовський. – К. : Вид. Бихун В.Ю., 2018. – 264 с. – ISBN 966-97690-2-2.
УДК        821.161.2
        С59

Омельченко, О. О.  Дивограй [Текст] : іст.-філософ.-фантаст. роман-есе у віршах / О. О. Омельченко. – Д. : Ліра, 2017. – 476 с. – ISBN 966-383-802-1.
УДК        821.161.2
        О-57

Миколайчук, Н. Ф.  Райдуга з роси [Текст] : поезія, проза, публіцистика / Н. Ф. Миколайчук. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 248 с. – ISBN 617-517-259-9.
УДК        821.161.2
        М59

Тютюнник, М. Г.  Бунтарська галера [Текст] : історичний віршований роман / М. Г. Тютюнник. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2015. – 138 с. – ISBN 617-7373-08-6.
УДК        821.161.2
        Т98

Кондратенко-Процун, В. Ф.  Золотої осені коралі [Текст] : лірика, проза, публіцистика / В. Ф. Кондратенко-Процун. – Кіровоград : Код : Євшан, 2008. – 100 с. – ISBN 966-1508-09-4.
УДК        821.161.2
        К64

Марсюк, В. А.  Твори. У 2 т. [Текст] : романи і поеми. Т. 2 / В. А. Марсюк. – К. : Просвіта, 2013. – 352 с. – ISBN 966-2133-91-2.
УДК        821.161.2
        М28

Кашка, В. В.  Час плоду [Текст] : [романи, есеї] / В. В. Кашка ; уклад. Г.Я. Кашка. – Чернігів : Десна, 2017. – 432 с. – ISBN 966-502-590-0.
УДК        821.161.2
        К31

Матузок, Л. П.  Наголоси серця [Текст] : поезії / Л. П. Матузок. – Суми : Мрія-1, 2017. – 120 с. – ISBN 966-566-675-2.
УДК        821.161.2
        М34

Малина, М.  Фіолетові діти [Текст] : [роман] / М. Малина ; іл. Т. Юшко. – К. : КМ Publishing, 2009. – 224 с. – (Фієста). – Лауреат "Коронація слова -2008". – ISBN 966-424-134-9.
УДК        821.161.2
        М19

Куліш, П. О.  Твори. В 2 т. [Текст]. Т. 1. Поезія / П. О. Куліш. – К. : Дніпро, 1989. – 654с. – ISBN 5-308-00321-1.
УДК        821.161.2
        К90

Лепкий, Б.  Вибрані твори. У 2 т. [Текст]. Т. 1 / Б. Лепкий ; упоряд. Н. Білик, Н. Гавдиди. – Вид. 2-е. – К. : Смолоскип, 2011. – 606 с. – ISBN 966-8499-70-8.
УДК        821.161.2
        Л48

Зарівна, Т.  З попелу і металу [Текст] : вибране / Т. Зарівна. – Тернопіль : Джура, 2011. – 212 с. – ISBN 966-185-069-8.
УДК        821.161.2
        З-34

Шевчук, В. А.  Син волі [Текст] : роман / В. А. Шевчук. – К. : Рад. письменник, 1985. – 472 с.
УДК        821.161.2
        Ш37

Іващенко, В. В.  Найкраща подруга [Текст] : поезії / В. В. Іващенко. – К. : Політехніка, 2016. – 264 с. – ISBN 966-622-769-3.
УДК        821.161.2
        І-24

Вільде, І.  Кроки часу [Текст] : оповідання, нариси / І. Вільде. – Львів : Каменяр, 1979. – 207 с.
УДК        821.161.2
        В46

Ковалевська, О.  Зорі у квадраті [Текст] / О. Ковалевська. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 128 с. – ISBN 617-679-386-1.
УДК        821.161.2
        К56

Курінський, В. О.  Із метушні вихоплюючи барви [Текст] : вірші та афоризми / В. О. Курінський. – К. : СІК Груп Україна, 2016. – 352 с. – ISBN 617-7092-81-9.
УДК        821.161.2
        К93

Ковтун, О.  Трошки [Текст] : зб. поезій / О. Ковтун. – К. : Друкарський двір О. Федорова, 2017. – 92 с. – ISBN 617-7380-40-4.
УДК        821.161.2
        К56

Гершкович, М. Ф.  З тавром життя [Текст] : поезії / М. Ф. Гершкович. – Подільськ : ФОП Яроцький А.А., 2016. – 68 с. – ISBN 966-2639-13-1.
УДК        821.161.2
        Г42

Мирний, П.  Твори. В 3 т. [Текст]. Т. 2 / П. Мирний. – К. : Дніпро, 1976. – 437 с.
УДК        821.161.2
        М63

Мирний, П.  Твори. В 3 т. [Текст] : роман з народного життя. Т. 3. Повія / П. Мирний. – К. : Дніпро, 1976. – 512 с.
УДК        821.161.2
        М63

Горбаток, Г.  Аромат пам‘яті [Текст] : казки, вірші, легенди / Г. Горбаток ; упоряд. Х.-О. Джуломанов. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. – 60 с. – ISBN 617-640-279-4.
УДК        821.161.2
        Г67

Руданський, С. В.  Співомовки [Текст] / С. В. Руданський ; іл. худож. Ю.В. Северина. – К. : Дніпро, 1966. – 151 с.
УДК        821.161.2
        Р83

Старицька, О. В.  Поетичні світлини [Текст] / О. В. Старицька. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 112 с. – ISBN 966-7496-91-3.
УДК        821.161.2
        С77

Стефаник, В.  І чого ти, серце моє... [Текст] : вибране / В. Стефаник. – К. : Академія, 2015. – 272 с. – (In crudo). – ISBN 966-580-465-9.
УДК        821.161.2
        С79

Костенко, Л. В.  Над берегами вічної ріки [Текст] : поезія / Л. В. Костенко. – К. : Рад. письменник, 1977. – 163 с.
УДК        821.161.2
        К72

Мурашкин, М. Г.  Записи 2015 года [Текст] / М. Г. Мурашкин. – Д. : Січ, 2016. – 208 с. – ISBN 966-511-433-6.
УДК        821.161.2
        М91

Шевченко, Т. Г.  Повне зібрання творів. У 12 т. [Текст]. Т.6. Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю / Т. Г. Шевченко ; [ред. кол.: М.Г. Жулинський та ін.]. – К. : Наукова думка, 2003. – 632с. – ISBN 966-00-0726-4.
УДК        821.161.2
        Ш37

Шевченко, Т. Г.  Повне зібрання творів. У 12 т. [Текст]. Т.8. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1843-1847 / Т. Г. Шевченко ; [ред.кол.: М.Г. Жулинський та ін.]. – К. : Наукова думка, 2013. – 582 с. – ISBN 966-00-1276-9.
УДК        821.161.2
        Ш37

Шевченко, Т. Г.  Повне зібрання творів. У 12 т. [Текст]. Т.9. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1847-1850 / Т. Г. Шевченко ; [ред. кол.: М.Г. Жулинський та ін.]. – К. : Наукова думка, 2013. – 541с. – ISBN 966-00-1293-6.
УДК        821.161.2
        Ш37

Дзюба, І. М.  Не окремо взяте життя [Текст] / І. М. Дзюба ; [післямова М. Жулинського]. – К. : Либідь, 2012. – 760 с. – ISBN 966-06-0634-0.
УДК        821.161.2
        Д43

Максимчук, О.  Ксенії [Текст] / О. Максимчук. – Львів : Піраміда, 2005. – 204 с. – ISBN 966-8522-65-6.
УДК        821.161.2
        М17

Нікітіна, А. В.  Чверть вічності [Текст] / А. В. Нікітіна. – Д. : Акцент ПП, 2016. – 128 с. – ISBN 966-921-084-5.
УДК        821.161.2
        Н62

Коскін, В. О.  Друзки і самоцвіти [Текст] : лікувальні історії від нудьги і суму : [мініатюри] / В. О. Коскін. – К.; Ірпінь : Перун, 2016. – 143 с. – ISBN 966-569-311-6.
УДК        821.161.2
        К71

Кушко, Н.  Надія і демон самотності [Текст] : вибрані поезії / Н. Кушко. – Чернівці : Книги - ХХІ : Meridian Czernowitz, 2016. – 96 c. – ISBN 617-614-139-6.
УДК        821.161.2
        К96

Зарівна, Т. П.  Провінційні розмисли [Текст] : вірші / Т. П. Зарівна. – К. : Укр. письменник, 2009. – 79 с. – ISBN 966-579-247-4.
УДК        821.161.2
        З-34

Зарівна, Т. П.  Вербовая дощечка [Текст] : роман / Т. П. Зарівна. – К. : Contrabanda, 2008. – 294 с. – ISBN 966-7802-75-2.
УДК        821.161.2
        З-34

Скирда, Л. М.  Оливкова віть [Текст] : поезії / Л. М. Скирда. – К. : Укр. письменник, 1994. – 144 с. – ISBN 5-333-01250-4.
УДК        821.161.2
        С42

Скирда, Л. М.  Гармонія [Текст] : лірика / Л. М. Скирда. – К. : Молодь, 1988. – 136 с. – ISBN 5-7720-0098-5.
УДК        821.161.2
        С42

Андрухович, Ю.  Книга відгуків [Текст] : вірші, есеї, романи / Ю. Андрухович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 520 с. – ISBN 966-668-195-2.
УДК        821.161.2
        А66

Підгірна, Л.  Омбре. Над темрявою і світлом [Текст] : іст.-авантюрний роман / Л. Підгірна. – К. : КМ-Букс, 2018. – 352 с. – ISBN 966-948-064-4.
УДК        821.161.2
        П32

Матіяш, Д.  День Сніговика [Текст] / Д. Матіяш ; [іл. Н. Пастушенко]. – Брустурів : Discursus, 2014. – 224 с. – ISBN 617-7236-02-2.
УДК        821.161.2
        М34

Івасько, М.  Яловохус [Текст] : роман / М. Івасько. – Брустурів : Discursus, 2014. – 260 с. – ISBN 617-7236-03-9.
УДК        821.161.2
        І-23

Воронюк, Л.  Записки на зап‘ястях [Текст] : поезія в прозі / Л. Воронюк. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2010. – 200 с. – ISBN 966-2147-86-5.
УДК        821.161.2
        В75

Гримич, М.  Ажнабія на червоній машині [Текст] : роман / М. Гримич. – К. : Нора-Друк, 2018. – 176 с. – ISBN 966-688-028-7.
УДК        821.161.2
        Г84

Малко, К.  Нижче [Текст] : роман / К. Малко. – К. : Нора-Друк, 2018. – 400 с. – (Читацький клуб). – ISBN 966-688-022-5.
УДК        821.161.2
        М19

Гаврилів, О.  Берег і брід [Текст] : роман. Ч. 4. Біла Церква / О. Гаврилів. – Львів : Вид-во Т. Сороки, 2012. – 117 с. – ISBN 966-2598-12-4.
УДК        821.161.2
        Г12

Роздобудько, І.  Зроби це ніжно [Текст] : новели / І. Роздобудько. – Вид. 2-е. – К. : Нора-Друк, 2015. – 302 с. – (Читацький клуб). – ISBN 966-8659-51-5.
УДК        821.161.2
        Р64

Роздобудько, І.  Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя [Текст] : [роман] / І. Роздобудько. – 3-є вид. – К. : Нора-Друк, 2015. – 223 с. – (Читацький клуб). – ISBN 966-8659-52-2.
УДК        821.161.2
        Р64

Бугір, М.  В обіймах долі... [Текст] : повість / М. Бугір. – Ужгород : Карпати, 2012. – 136 с. – ISBN 966-671-310-3.
УДК        821.161.2
        Б90

Николишин, Ю.  Бота-Фікс. Невидима нитка життя [Текст] : роман-есей / Ю. Николишин. – Львів : Апріорі, 2013. – 360 с. – ISBN 617-629-129-9.
УДК        821.161.2
        Н63

Синюк, С. Я.  Обруч [Текст] : [роман] / С. Я. Синюк. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 165 с. – (Magistra vitae ; вип. 3). – ISBN 966-10-5395-2.
УДК        821.161.2
        С38

Кокотюха, А. А.  Останній контракт [Текст] : кримінальний роман / А. А. Кокотюха. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 192 с. – (Детективна агенція ВО). – ISBN 966-10-5491-1.
УДК        821.161.2
        К59

Кокотюха, А. А.  Легенда про Безголового [Текст] : детективний роман / А. А. Кокотюха. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 256 с. – (Детективна агенція ВО). – ISBN 966-10-5437-9.
УДК        821.161.2
        К59

Волков, О. М.  День Відбуття [Текст] : [роман] / О. М. Волков. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 328 с. – (Детективна агенція ВО). – ISBN 966-10-5443-0.
УДК        821.161.2
        В67

Котляревський, І. П.  Енеїда; Наталка Полтавка [Текст] / І. П. Котляревський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 360 с. – (Богданова шкільна наука). – ISBN 966-10-4942-9.
УДК        821.161.2
        К73

Опільський, Ю.  Золотий лев [Текст] : повість / Ю. Опільський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 80 с. – (Богданова шкільна наука). – ISBN 966-10-5399-0.
УДК        821.161.2
        О-61

Майданович, Т. В.  Озиме жито війни [Текст] : поезії / Т. В. Майданович. – К. : Дніпро, 2017. – 96 с. – Текст парал. рос. – ISBN 966-578-280-3.
УДК        821.161.2
        М14

Дяченко, М.  Шрам [Текст] : роман / М. Дяченко, С. Дяченко ; Марина та Сергій Дяченки. – К. : Зелений пес : Гамазин, 2006. – 336 с. – (Світи Марини та Сергія Дяченків). – ISBN 966-365-088-5.
УДК        821.161.2
        Д99

Чорногуз, О. Ф.  Золотий скарабей [Текст] : сатиричний роман / О. Ф. Чорногуз. – К. : КИТ, 2007. – 280 с. – ISBN 966-8550-44-7.
УДК        821.161.2
        Ч-75

Чорногуз, О. Ф.  Українські колобки [Текст] : публіцистика, памфлети, фейлетони / О. Ф. Чорногуз. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – К. : ВУС, 2004. – 248 с. – ISBN 966-7264-11-4.
УДК        821.161.2
        Ч-75

Вершняк, О. П.  Дивлюсь і бачу [Текст] : вірші / О. П. Вершняк. – К. : Пульсари, 2008. – 144 с. – ISBN 966-2171-09-9.
УДК        821.161.2
        В37

Королів, А. С.  Застуджений вітер [Текст] : поезії / А. С. Королів. – К. : Пульсари, 2013. – 168 с. – ISBN 617-615-026-8.
УДК        821.161.2
        К68

Павленко, М. Г.  Струмуюче крізь нас життя безмежне, або право на безсмертя [Текст] : наук. фантаст. / М. Г. Павленко. – К. : Успіх і кар‘єра, 2016. – 392 с. – ISBN 966-2082-18-0.
УДК        821.161.2
        П12

Комберянов, С.  Крадії пам‘яті [Текст] : повість / С. Комберянов. – Вид. 2-е. – К. : Смолоскип, 2017. – 216 с. – ISBN 617-7173-67-9.
УДК        821.161.2
        К63

Лукеча, М.  Сни [Текст] : поезії / М. Лукеча. – К. : Катан, 2003. – 416 с. – ISBN 5-7707-7070-8.
УДК        821.161.2
        Л84

Баранов, В. Ф.  Хата синьоока [Текст] : поезії / В. Ф. Баранов. – К. : Ярославів Вал, 2005. – 92 с. – ISBN 966-8382-02-1.
УДК        821.161.2
        Б24

Домінів, Н. А.  Заради нього [Текст] / Н. А. Домінів. – Чернівці : Факел Марії, 2017. – 164 с. – ISBN 966-2563-48-1.
УДК        821.161.2
        Д66

Дмитришин, Л. Ю.  Українська Мати [Текст] : художньо-документ. повість / Л. Ю. Дмитришин. – Вид. 2-е, допов. – Ужгород : TIMPANI, 2017. – 252 c. – ISBN 617-7372-00-3.
УДК        821.161.2
        Д53

Марсюк, В. А.  Романтика пізньої осені [Текст] : поезія останніх років / В. А. Марсюк. – К. : Просвіта, 2015. – 374 с. – ISBN 617-7201-12-9.
УДК        821.161.2
        М28

Неручок, В.  Передвиборча дилема, або нові пригоди бравого вояка Швейка [Текст] : Інтермедія політпросвіти від медіа-фестивалю "Кубок Добросусідства" (на правах іспиту на громадянську зрілість) / В. Неручок. – Вид. 2-е, допов. – Тернопіль; Ланівці : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 107 с.
УДК        821.161.2
        Н54

Маленький, І.  Апологія міфу; Слово про Діву Лебеду [Текст] / І. Маленький. – К. : МАУП, 2006. – 384 с. – ISBN 966-608-597-9.
УДК        821.161.2
        М18

Івчук, П. М.  Земне тяжіння [Текст] : [вірші] / П. М. Івчук. – Д. : Дніпрокнига, 2010. – 209 с. – ISBN 966-401-045-2.
УДК        821.161.2
        І-25

Сидько, Т. З.  На терезах вічності [Текст] : поезія / Т. З. Сидько. – Рівне : ПП Дятлик М.С., 2017. – 140 с. – ISBN 617-515-236-2.
УДК        821.161.2
        С34

Василів-Базюк, Л. Й.  У вирі тоталітарних режимів [Текст] : іст. повість / Л. Й. Василів-Базюк. – Вид. 3-є, переробл. і допов. – Чернівці : Букрек, 2018. – 304 с. – ISBN 966-399-908-1.
УДК        821.161.2
        В19

Мельченко, Т. В.  Індійські щоденники. Дванадцять тисяч індійських кілометрів [Текст] / Т. В. Мельченко. – К. : Криниця, 2018. – 384 с. – ISBN 966-2434-42-2.
УДК        821.161.2
        М48

Вдовиченко, Г.  Мишкові миші [Текст] : [повість] / Г. Вдовиченко ; [худож. А. Сарвіра]. – К. : Грані-Т, 2011. – 64 с. : іл. – ISBN 966-465-330-2.
УДК        821.161.2
        В25

Роздобудько, І.  Пригоди на острові Клаварен [Текст] : [повість] / І. Роздобудько ; [худож. Н. Дойчева-Бут]. – К. : Грані-Т, 2011. – 120 с. : іл. – ISBN 966-465-331-9.
УДК        821.161.2
        Р64

Марсюк, В. А.  Гіркий вітчизни дим [Текст] : нові вірші, поеми і переклади / В. А. Марсюк. – К. : Щек, 2017. – 297 с. – ISBN 966-7139-73-5.
УДК        821.161.2
        М28

Жадан, С.  Пливи рибо пливи [Текст] / С. Жадан ; намал. Х. Лукащук. – Чернівці : Чорні вівці : Книги-ХХІ, 2016. – 32 с. – ISBN 617-614-142-6.
УДК        821.161.2
        Ж15

Була, О.  Зубр шукає гніздо [Текст] / О. Була ; [худож. ред. Н. Гайдучик]. – Львів : Вид-во старого Лева, 2018. – 32 с. : іл. – ISBN 617-679-335-9.
УДК        821.161.2
        Б90

Степова Еллада [Текст] : альманах письменників Придніпров‘я / [ред. рада : В.А. Луценко (голова) та ін.]. – Д. : Журфонд, 2017. – 220 с. – ISBN 966-934-107-5.
УДК        821.161.2(082)
        С79

Parasol: соціальний арт-проект [Текст] / упоряд. І. Рябчій, А. Єрмоленко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 183 с. – ISBN 617-679-411-0.
УДК        821.161.2(082)
        П18

Теплі історії про дива, коханих і рідних [Текст] : [зб. оповідань]. – К. : Брайт Стар Паблішинг, 2018. – 144 с. – ISBN 966-2665-20-8.
УДК        821.161.2(082)
        Т34

Балачки про все на світі [Текст] / [М. Братко, С. Світова, В. Ситнік та ін.]. – Брустурів : Discursus, 2014. – 136 с. – ISBN 617-7236-07-7.
УДК        821.161.2(082)
        Б20

Дослідник на ниві Шевченкознавства [Текст] : зб. наук. стат. М.І. Мацапури / [упоряд. Т.М. Мацапура]. – К. : Пульсари, 2011. – 268 с. – ISBN 966-2171-95-2.
УДК        821.161.2.09
        Д70

Коваленко, Л. Т.  Українська література. 6 кл. [Текст] : підручник / Л. Т. Коваленко. – К. : Освіта, 2018. – 240 с. – ISBN 617-656-300-6.
УДК        821.161.2.09(075.3)
        К56

Viduta, L.  In the Lion's Kingdom [Текст] = У царстві лева / L. Viduta ; мал. Х. Лукащук ; пер. О. Лущевської, М. Найдана. – Чернівці : Чорні вівці : Книги-XXI, 2015. – 25 p. – Англ. та укр. мовами. – ISBN 617-614-108-2.
УДК        821.161.2=111
        V60

Сокур, В. В.  Вибране для обраних [Текст] / В. В. Сокур. – К. : Фенікс, 2018. – 572 с. – ISBN 966-136-492-8.
УДК        821.161.2-92
        С59

Дзюба, І. М.  Донецька рана України [Текст] : іст.-культурологічні есеї / І. М. Дзюба. – К. : Кліо, 2018. – 136 с. – ISBN 617-7023-67-7.
УДК        821.161.2-96
        Д43

Івашкевич, Я.  Вежі [Текст] : поезії / Я. Івашкевич ; пер. Д. Павличка. – К. : Ун-т "Україна", 2017. – 368 с. – (Проект "Б-ка польської літ-ри"). – Текст парал. пол. – ISBN 966-388-550-6.
УДК        821.162.1
        І-24

Лесьмян, Б.  Поезія для обраних [Текст] : 140 років від дня народж. і 80-й роковині по смерті поета присвяч : [поезії] / Б. Лесьмян ; [пер.з пол. Ю. Лискун]. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2017. – 120 с. – ISBN 617-620-246-2.
УДК        821.162.1
        Л51

Гашек, Я.  Похождения бравого солдата Швейка [Текст] / Я. Гашек ; [пер. с чеш. П. Богатырева : ил. Й. Лады]. – М. : Худ. литература, 1982. – 416 с.
УДК        821.162.3
        Г24

Петефи, Ш.  Витязь Янош [Текст] : избр. стихотворения / Ш. Петефи ; [пер. с венгер. Д. Кедрина, В. Левика, С. Маршака и др.]. – М. : Детская литература, 1973. – 160 с.
УДК        821.511.141
        П29

Сайкаку, И.  Пять женщин, предавшихся любви [Текст] : новеллы / И. Сайкаку ; [пер. с яп. Е. Пинус, В. Марковой]. – С.Пб. : Азбука-классика, 2005. – 288 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00391-4.
УДК        821.521
        С14

Исэ моногатари [Текст] / пер., ст. и примеч. И.И. Конрада ; [отв.ред. И.С. Брагинский, Н.И. Балашов]. – изд. подгот. В.С. Санович. – М. : Наука, 1979. – 286 с. – (Литературные памятники).
УДК        821.521(082)
        И91

Сто краєвидів малювали хмари [Текст] : [японські поезії / пер. І. Бондаренко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 48 с. – ISBN 966-465-058-5.
УДК        821.521(082)
        С81

Афоризмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки [Текст] / [сост. К. Волкова]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2010. – 240 с. – ISBN 966-14-0719-9.
УДК        82-84
        А94

Микуленок, И. О.  Прибалтика: знакомая незнакомка [Текст] / И. О. Микуленок. – К. : Феникс, 2018. – 88 с. – ISBN 966-136-488-1.
УДК        908(474.3/.5)
        М59

Терещенко, А. С.  Степанівка - земля моїх батьків [Текст] : Нарис з історії села Степанівка Менського району Чернігівської області / А. С. Терещенко. – К. : Сталь, 2017. – 147 с. – ISBN 617-676-115-0.
УДК        908(477.51)
        Т35

Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка [Текст] : зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. краєзнавчої конф. з Міжнар. участю; 14-15 вересня 2017 р. / [упоряд. М.В. Гончар]. – Каховка; Херсон : Гілея, 2017. – 212 с. – ISBN 966-97419-1-2.
УДК        908(477.72)(082)
        М62

Зелинский, В. В.  Рымбы. Некоторые исторические факты о Кинбурне и описание населенного пункта Рымбы, входящего в состав с. Покровское (Покровские-Хутора) [Текст] / В. В. Зелинский. – Запорожье : Статус, 2017. – 192 с. – (История родного края). – ISBN 617-7353-47-VII.
УДК        908(477.73)
        З-48

Броди. Міська абетка [Текст] : довідник / авт. проекту та упоряд. В. Стрільчук. – Львів : Бона, 2017. – 52 с. – ISBN 966-2626-61-2.
УДК        908(477.83)(035)
        Б88

New York [Текст] : english edition / [text by M. Forbes, H. Phillips]. – Markham : Irving Weisdorf & Co. Ltd, 2003. – 60 p. – Англ. мовою. – ISBN 1-55233-119-9.
УДК        908(73)=111
        N52

Бойко, В. М.  Географія. 6 кл. [Текст] : підручник / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. – Х. : Сиция, 2017. – 224 с. – ISBN 617-7205-65-3.
УДК        911(075.3)
        Б77

Капіруліна, С. Л.  Географія. 9 кл. [Текст] : зб. завдань : [з урахуванням змін у програмі 2017 р.; ДПА 2018 / С. Л. Капіруліна ; С.Л. Капіруліна]. – К. : Освіта, 2017. – 56 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-656-817-9.
УДК        911(477)(075.3)
        К20

Безуглий, В. В.  Економічна і соціальна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В. В. Безуглий. – К. : Академія, 2005. – 704с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-197-Х.
УДК        911.3:33:913(100)(075.8)
        Б40

Лазаренко, А.  Світло у вікнах [Текст] : Життя видатних людей. Ч. 3 / А. Лазаренко. – К. : Літопис-ХХ, 2007. – 576 с. – ISBN 966-7252-43-4.
УДК        929(477)
        Л17

Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : путівник / [авт.-упоряд.: С.В. Старовойт та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 772 с. – ISBN 966-02-8358-9.
УДК        930.253:027.021(477)
        О-75

Калакура, Я. С.  Українська культура: цивілізаційний вимір [Текст] / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. – 496 с. – ISBN 966-02-7752-6.
УДК        930.85(477)
        К17

Ачкіназі, Б. О.  Перша світова війна і початок новітньої доби. 1914-1918 рр. [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. О. Ачкіназі, В. М. Філоретов. – 2-е вид., допов. – Кіровоград : ФОП Александрова М.В., 2016. – 284 с. – ISBN 966-2466-52-2.
УДК        94(100)"1914/1918"(075.8)
        А97

Державна бібліотека України для юнацтва.  Калейдоскоп знаменних дат на 2018 рік [Текст] : інформ.-бібліогр. матер. / Державна бібліотека України для юнацтва ; [авт.-уклад. Ю. Круть, С. Настенко, В. Вовк, Г. Буркацька ; відп. за вип. Г. Саприкін]. – К. : ДБУ для юнацтва, 2017. – 85 с.
УДК        94(100)(031)
        Д36

Проблеми всесвітньої історії [Текст] : наук. журн. № 1 (3) / [редкол.: А.І. Кудряченко (голов. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т всесвітньої історії НАН Укарїни, 2017. – 231 с.
УДК        94(100)(082)
        П78

Україна і Велике князівство Литовське в XIV-XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі [Текст] : V Міжнар. наук. конф.; Кам‘янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка; 13-16 вересня 2017 р. : тези доп. / [орг.ком.: В. Смолій та ін.]. – К.; Кам‘янець-Подільський : Ін-т історії України : Аксіома, 2017. – 88 с. – ISBN 966-496-424-8.
УДК        94(477)"13/17"(082)
        У45

Пріцак, Л.  Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. [Текст] / Л. Пріцак. – Х. : Акта, 2003. – 493 с. – ISBN 966-7021-70-Х.
УДК        94(477)"16"
        П77

Пріцак, Л.  Із досліждень про державу Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. [Текст] : Статті і матеріали / Л. Пріцак. – Х. : Акта, 2003. – 278 с. – ISBN 966-7021-71-8.
УДК        94(477)"16"
        П77

Гаврош, О. Д.  Останній опришок Микола Шугай [Текст] / О. Д. Гаврош. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 160 с. – (Ім‘я на обкладинці). – ISBN 966-10-5277-1.
УДК        94(477)"18/19"
        Г12

Лозинський, А.  Близька Україна: Із нью-йоркського зошита [Текст] / А. Лозинський. – Х. : Березіль, 2017. – 320 с. – ISBN 966-95881-2-Х.
УДК        94(477)"19/20"
        Л72

Державна бібліотека України для юнацтва.  Україна, народжена революціями [Текст] : іст.-бібліогр. матер. / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. В. Вовк ; відп. за вип. Г. Саприкін]. – К. : ДБУ для юнацтва, 2018. – 110 с.
УДК        94(477)"19/20"(048)
        Д36

Гук, О. І.  Збірник завдань з історії України. 9 кл. [Текст] : [навч. посіб. : з урахуванням змін у програмі 2017 р. ; ДПА 2018] / О. І. Гук. – К. : Освіта, 2017. – 64 с. – ISBN 617-656-816-2.
УДК        94(477)(075.3)
        Г93

Бойко, О. Д.  Історія України [Текст] : посібник / О. Д. Бойко. – Вид. 2-е, допов. – К. : Академвидав, 2003. – 655 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-03-8.
УДК        94(477)(075.8)
        Б77

Науковий збірник Українського Вільного Університету [Текст] / [редкол.: Я. Мельник (відп. ред.) та ін.]. – Мюнхен : УВУ, 2015. – 204 с. – (Наукові збірники ; т. 20). – ISBN 3-928687-31-7.
УДК        94(477)(082)
        Н34

Харлан, О. В.  Історичне Присамар‘я [Текст] : зб. наук.-дослід. праць з історії та краєзнавства конкурсу ім. Джусова / О. В. Харлан, В. О. Векленко, С. А. Савченко. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 120 с. – ISBN 617-7479-98-6.
УДК        94(477.63)
        Х21

Придніпров‘я: історико-краєзнавчі дослідження [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14 / [редкол.: С.І. Світленко (голов. ред.) та ін.]. – Д. : Ліра, 2016. – 160 с.
УДК        94(477.63)(082)
        П75

Дубенський науковий вісник [Текст] : матер. Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. 525-річчю Дубенського замку і 100-річчю від дня народж. І.Д. Лозов‘юка. Вип. 1 / [ред. група : Л.С. Кічатий (голова) та ін.]. – Дубно; Рівне : ПП Дятлик М.С., 2017. – 197 с. – ISBN 617-515-249-2.
УДК        94(477.81)(082)
        Д79

Окаринський, В.  Тернопіль: місто, люди, історія (від давнини до 1991 року) [Текст] / В. Окаринський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. – 512 с. – ISBN 966-10-5286-3.
УДК        94(477.84)
        О-49

                                     Адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua