September 1, 2019

www.HealthLetter.MayoClinic.com, Volume 37, Number 6, (June 2019)

پینه، بونی یّون (Bunion) شصت پا

این مقاله شامل موارد زیر است:

  1.    مواظبتهای ابتدایی قبل از جرّاحی                                        
  2.   علّت شناخته نشده
  3.   کفش راحت
  4.   جرّاحی

مواظبتهای ابتدایی قبل از جرّاحی

 مدّتی است که در انتهای شصت پا ی شما یک برجستگی ایجاد شده و شصت شما در طی چند سال  به طرف انگشت کوچکتر واقع در  کنار شصت متمایل شده است. با اینکه هرگز از وجود پینه شصت تان راضی و خوشحال نبودید ولی ناراحتی و گرفتاری از آن نداشتید تا اینکه اخیرا شصت تان دچار درد و ناراحتی شد و بخصوص با پوشیدن کفش این ناراحتیها بیشتر احساس شده است.

پینه شصت کاملا معمولی است و ایجاد گرفتاری نمی کند تا زمانی که باعث درد ممتد و یا غیر ممتد شود. درد میتواند مؤثّر در تحرّک بدن و در افراد سالخورده مؤثّر در بالانس،  قدرت راه رفتن، و بالا بردن خطر زمین خوردن شود.

علّتهای شناخته نشده  

پینه شصت پا زمانی اتّفاق می افتد که استخوان های ارتباط یافته به بند اصلی شصت پا شروع به عدم توازن می کند. این تغییر باعث می شود که قسمت بالای شصت از حد معمول پهن تر شده و خواه و ناخواه انگشت کوچک (انگشت کنار شصت) از حالت عادی خارج شده و کج میشود. در واقع یک پینه در بند انگشت شصت درست می شود. عین همین مشکل که  بانیّونِت (bunionette) نامیده می شود ممکن است در قسمت تحتانی انگشت کوچکتر(کنار شست) ایجاد شود.

علّت ایجاد این عدم توازن که برای بعضی از مردم پیش می آید معلوم نیست. امکان دارد که تغییرات نتیجه چندین عامل نظیر غیرطبیعی بودن  ابنُرمال (abnormal)، مکانیک پا، سستی بند و یا عوامل ارثی باشد. آرتُریتز التهابی مانند آرتُریتز روماتیسمی ممکن است عواملی دیگری برای ایجاد پینه شست باشند.

کفش تنگ ویا کفش هایی که پا در آنها به راحتی جا نگرفته ممکن است عامل دیگری برای ایجاد پینه و یا کمک به بد تر شدن پینه باشند، امّا نه همیشه.  بعضی از مردم بخصوص خانمها با پوشیدن کفش های پاشنه بلند شصت پا را تحت فشار قرار میدهند  ولی احساس ناراحتی نمی کنند. به هرحال کفش تنگ بطور مسلّم در ایجاد پینه موثّر است. آنچه که پینه در بر دارد عبارتست از:

نامیده می شود.

برای تشخیص پینه، پزشک تمام عللی  را که باعث درد مفصل شصت می شوند مانند نقرس و ورم مفاصل را در نظر می گیرد.

 کفش راحت

قبل از آنکه جرّاحی پینه شصت پا لازم باشد، نکات اولیّه برای مواظبت از شصت پا توصیه می شود. چون برای رفع اشکال مفصل راهی جز جرّاحی وجود ندارد،  به منظور جلوگیری از ناراحتی و به خصوص کاستن درد و بالا بردن عمل شصت پا مواظبت هایی  توصیه می شوند که عبارتند از:

جرّاحی

تا زمانی که درد قابل کنترل است و حرکت کردن به شدّت دچار سختی نه شده، پزشکان مِیو کلینیک معمولا مداوی سنّتی را پیشنهاد می کنند.

چنانچه درد، شما را از فعّالیتهای روزمره باز داشته ، بهتر است   موضوع را با جرّاح متخصّص پا در میان بگذارید. چندین نوع جرّاحی ممکن است به  منظور بالا بردن فعالیت شخص و کاستن از درد به کار رود. هیچ تکنیکی برای حل هر مشکلی از بهترین ها نیست.

A bunion

زمانی که استخوان شست پا تعادل خود را از دست میدهد به طرف انگشت کوچکتر متمایل می شود و پینه یا بونیون (bunion) ایجاد می شود.