Les entitats ciutadanes locals que compartim l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears des de la perspectiva de la mobilitat, considerem adient adreçar-nos als principals partits polítics perquè incloguin aquestes mesures dins els seus programes electorals. També els demana que un cop electes, es comprometin a executar mesures valentes per provocar un canvi de model de mobilitat que el nostre entorn necessita amb urgència.

Com a premisa cal considerar la piràmide de mobilitat en l'elaboració de les polítiques i com a indicador principal als pressupostos anuals de les administracions: vianants, bicicletes, transport públic i vehicle privat, per aquest ordre.

 1. Priorització absoluta dels modes actius: vianants i bicicletes com a element de lluita contra el canvi climàtic, la democratització de la mobilitat i l’entorn urbà i la millora de la salut pública.

 1. Augmentar l’espai als carrers dels nuclis urbans, tot prioritzant la seguretat i confort del vianant i complint amb les mesures mínimes d’amplada de vorera que dicta la normativa d’accessibilitat. Iniciar l'execució del concepte de “superilla” i adoptar solucions de plataforma única.
 2. Assegurar la mobilitat segura a peu i en bicicleta entre diferents nuclis propers en entorns conurbats, rurals i periurbans.
 3. Actualitzar i executar els plans d’accessibilitat i els PMUS i tot allò referent a la mobilitat universal dels diferents PMUS. Cal posar especial atenció a tot allò que afecta els itineraris d'accés a les parades de transport públic i a tots els edificis públics.
 4. Adaptació de totes les parades de transport públic als criteris de la llei d’accessibilitat. Així mateix, s’executara un canvi en la senyalètica per tal de fer-la més atractiva, entenedora i multimodal.
 5. Manteniment i millora dels carrils bici existents per tal de minimitzar els conflictes amb els vianants sobre les voreres. Execució dels pendents al PMUS i extensió de la xarxa. Estendre i unificar esforços en qüestió de bicicleta pública. (donar la possibilitat a gent de fora de Palma a usar el bicipalma. Palma és un pol tractor de moltes activitats i ha de permetre la multimodalitat no sols als seus a¡habitants però a tots els usuaris de la ciutat)
 6. Calmar el trànsit a l’interior de tots els nuclis per tal de fer-los més amables per a tots els habitants i visitants així com més respectuosos amb el medi ambient.
 7. Facilitar la mobilitat a peu suprimint les dobles esperes als semàfors, i disposar del nombre suficient de passos de vianants per minimitzar les penalitats dels itineraris.
 8. Crear una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes no només al centre de la ciutat sino a totes les barriades de les ciutats i pobles així com als principals nodes de transport.
 9. Regular els modes de mobilitat personal compartit perquè no afectin negativament la resta d’usuaris de les vies i l'ocupació de l'espai públic.


 1. Millora de l’oferta de transport public.

 1. Posar el transport públic al capdavant de les polítiques de mobilitat (després dels modes actius), tot incloent les necessitats per a la millora del transport públic a tots els projectes de modificació d’infraestructures.
 2. Iniciar una forta campanya pedagògica per a una mobilitat més sostenible.
 3. Fer prevaldre els criteris d'eficiència i viabilitat tècnica tot mesurant la capacitat de captar viatgers, independentment de la modalitat de transport públic.
 4. Finalitzar el projecte d'integració tarifaria entre els diferents operadors unificant els modes de pagament.
 5. Avançar en una planificació unificada de tot el transport públic de les illes per eliminar les duplicitats i millorar el servei de forma global.
 6. Incrementar l’amplada horària del servei i implementar el servei nocturn de transport públic per reduir la mortalitat a les carreteres.
 7. Augment de l’oferta de tota la xarxa de transport públic de les illes
 8. Ampliar la xarxa de carril bus en substitució de carrils de circulació per al trànsit general en entorns urbans.
 9. Introduir carrils bus als accessos a Palma fins que s’executin els accessos ferroviaris. Crear una xarxa d’aparcaments dissuasius en punts d'interès ben servits per un bon transport públic, tot evitant la creació d’un sistema de llancadores ad-hoc per tal d’assegurar la sostenibilitat del sistema en el temps.
 10. Implantar els primers corredors de bus d’alta capacitat i prestacions a Ciutat, executant un redisseny de la xarxa.
 11. Considerar el transport públic com la millor opció d'accés als grans esdeveniments populars, tot minimitzant l'afectació sobre els seus recorreguts.
 12. Conversió a mode tramviari del corredor de Llevant (Platja de Palma - s’Arenal de Llucmajor), com a substitut almenys de la línia 15 de bus EMT.
 13. Aprofitament de les infraestructures viàries i ferroviàries existents abans de plantejar noves infraestructures.
 14. Executar nous punts d’intercanvi modal (vehicle privat, carsharing, aparcaments de bici, bicicleta publica, tren, bus o bus+tren) a diferents punts estratègics de l’illa, especialment a Palma.
 15. Impulsar una modernització del sector del taxi a nivell autonòmic com a complement del transport públic i adaptar-se a les noves exigències de la ciutadania.

 1. Reduir el parc automobilístic de les illes i assegurar una política sostenible no només mediambientalment, sinó també econòmica i socialment.

 1. Afavorir el carsharing cooperatiu i associatiu per convertir-lo en una alternativa real a la propietat del vehicle.
 2. Sistema contributiu que desincentivi l’ús del vehicle privat i el seu estacionament al carrer que asseguri un bon finançament per al transport públic.
 3. Limitar l'accés del vehicle privat en zones d’especial protecció tot assegurant l’accessibilitat en modes alternatius.
 4. Que les empreses contribueixin a finançar un bon sistema de transport alternatiu al vehicle privat per als seus treballadors.
 5. Que l'administració pública equipari la despesa destinada a facilitar l'accés als seus centres de treball en modes alternatius a aquella que es destina al vehicle privat.
 6. Dissenyar polítiques urbanístiques que minimitzin les necessitats de desplaçament en vehicle privat.

Amics de la Terra Mallorca

Associació d’Usuaris del Tren

Biciutat de Mallorca

Ecotxe

GOB Mallorca

Jane’s Walk Palma

Joves Arquitectes de Mallorca