Затверджено

Директор Переяслав-Хмельницький

центр професійно-технічної освіти

_____________ М.П.Лопата

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію охорони праці у

ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр

професійно-технічної освіти»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення ґрунтується на основі аналогічного положення, яке затверджено Міністерством освіти України від 30 листопада 1993 року №429 і розроблено відповідно до статті 336 Закону України «Про охорону праці, Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року №64, Положення про Міністерство освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 1992 року №384, Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 року №73 і поширюється на всі навчально-виховні заклади України незалежно від підпорядкування і форми власності.

1.2. Положення має міжгалузевий характер і узгоджено з ПК профспілки працівників освіти і науки України, міністерством охорони здоров'я України, Міністерством внутрішніх справ України і Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

1.3. Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці в управліннях (відділах) освіти і навчально-виховних закладах. Встановлює обов'язки структурних підрозділів і посадових осіб по забезпеченню здорових і безпечних умов праці при проведенні навчально-виховного процесу, запобігання травматизму в навчальних закладах.

1.4. Управління (відділи) освіти, навчально-виховні заклади в своїй діяльності по організації роботи з охорони праці керуються Законодавством про працю, міжгалузевим і галузевим нормативними актами про охорону праці і даним положенням.

1.5.Організація роботи з охорони праці відповідальність за загальний її стан в управліннях (відділах) освіти, навчально-виховних закладах покладається персонально на їх керівників.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЦПТО.

2.1. ДИРЕКТОР ЦПТО.

2.1.1. Організовує роботу з охорони праці в структурних підрозділах Центру згідно з чинним законодавством і даним Положенням. Визначає обов'язки і порядок взаємодії осіб. Які беруть участь в управління охороною праці.

2.1.2. Забезпечує виконання наказів, розпоряджень, інструктивних матеріалів органів освіти з питань охорони праці, приписів органів Державного нагляду, а також своєчасне виконання заходів колективного договору (розділу охорони праці), пропозицій профспілкового комітету спрямованих на покращення умов і безпеки праці.

2.1.3. Створює в Центрі, відповідно до Закону України «Про охорону праці», службу охорони праці, яка йому підпорядковується, призначає щорічно наказом осіб відповідальних за організацію і стан охорони праці по структурним підрозділам та визначає їх обов'язки.

2.1.4. Організовує заслуховування на засіданнях ради Центру, виробничих нарадах керівників структурних підрозділів з питань створення здорових і безпечних умов праці при проведенні навчально-виховного та виробничого процесу, стану травматизму, виконання заходів колективного договору щодо охорони праці. Видає накази і розпорядження з цих питань.

2.1.5. Щорічно укладає колективний договір і забезпечує його виконання.

2.1.6. Організовує періодичне (один раз на три роки) навчання і атестацію посадових осіб Центру по Законодавчим, нормативним актам і положенням з питань охорони праці.

Не допускає до роботи посадових осіб які не пройшли перевірку знань з питань охорони праці.

2.7.7. Організовує проведення вступного інструктажу з усіма учнями і персоналом, що зараховані або прийняті на роботу в навчально-виховний заклад. У навчально-виховному закладі, де створена служба охорони праці, вступний інструктаж і ведення документації по його проведенню проводить спеціаліст з охорони праці.

2.1.8. Організовує розслідування нещасних випадків виробничого і невиробничого характеру відповідно до положення про розслідування нещасних випадків і затверджує акти про нещасні випадки.

2.1.9. Повідомляє про груповий нещасний випадок або випадок з смертельним наслідком на виробництві і під час навчально-виховного процесу згідно з положенням.

2.1.10. Організовує роботу по розробленню інструкцій з охорони праці, а також їх періодичний перегляд один раз на три роки.

2.1.11. Створює умови функціонування громадського контролю за станом охорони праці в Центрі.

2.1.12. Організовує забезпечення учнів, майстрів, обслуговуючого персоналу засобами індивідуального захисту згідно норм і термінів користування.

2.1.13. Здійснює контроль за підготовкою виробничих загонів, учнівських бригад з питань охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, відпочинку на місцях їх дислокації і проведення робіт а також забезпечує перевезення учнів у відповідності до вимог правил дорожнього руху.

2.1.14. Організовує навчання учнів і працівників з питань охорони праці, з наступною перевіркою знань відповідно до діючих нормативних актів.

2.1.15. Організовує роботу по провадженню системи державних та галузевих стандартів безпеки праці.

2.1.16. Організовує проведення обов'язкових періодичних та перед прийняттям на роботу медичних оглядів .учнів та обслуговуючого персоналу.

2.1.17. Організовує залучення учнів до роботи або виробничої практики тільки після попереднього санітарно-екологічного обстеження робочих місць відповідними органами державного нагляду. Забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно впливають на екологічний стан навколишнього середовища.

2.1.18. Здійснює постійний зв'язок з громадськими і державними органами щодо запобігання травматизму учнів та обслуговуючого персоналу.

2.2. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НВР

2.2.1. Організовує виконання організаційно-технічних заходів по створенню безпечних і здорових умов проведення навчально-виробничого процесу в кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо.

2.2.2. Контролює наявність, використання і технічний стан навчального та навчально-виробничого процесу обладнання, оснастки, приладів, матеріалів під час проведення навчально-виробничого процесу відповідно до законодавчих, нормативних актів і положень з охорони праці.

2.2.3. Забезпечує впровадження вимог державних та галузевих стандартів і безпеки праці у виробництво та навчально-виробничий процес.

2.2.4. Здійснює керівництво постійно діючої комісії по введенню в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень, технологічного обладнання, верстатів, машин та механізмів, дає висновок на введення їх в експлуатацію.

2.2.5. Організовує підготовку учнівських бригад, об'єднань з питань охорони праці, створення безпечних і здорових умов праці і відпочинку в місцях їх розташування і проведення робіт.

2.2.6. Організовує і контролює проведення системи інструктажів з охорони праці і перевірки знань учнів, ведення відповідної документації та протоколів.

2.2.7. Організовує навчання і підвищення кваліфікації викладачів, майстрів виробничого навчання, керівників структурних підрозділів по питанням законодавчих, нормативних актів і положень з питань охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху з послідуючою (один раз у три роки) перевіркою знань комісією Центру, призначеною директором і залученням інспекції Держнаглядохоронипраці.

2.2.8. Контролює і організовує роботу по розробленню і періодичному, один раз у три роки, інструкції з охорони праці, а також розділів вимог безпеки у методичних рекомендаціях по виконанню лабораторно-практичних робіт у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, контролює своєчасність проведення інструктажів з пожежної і технічної безпеки та їх реєстрацію.

2.2.9. Бере участь у розробленні розділу охорони праці у колективному договорі.

2.2.10. Бере участь у роботі комісії по технічному посвідченню і випробуванню об'єктів підвищеної небезпеки.

2.2.11. Бере участь у роботі комісії по розслідуванню нещасних випадків виробничого і невиробничого характеру, які трапились з учнями або обслуговуючим персоналом.

2.3.ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВР

2.3.1. Несе безпосередню відповідальність, контролює і вживає необхідних заходів щодо створення умов, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам і вимогам охорони праці і пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів.

2.3.2. Контролює і надає методичну допомогу керівникам гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій, трудових об'єднань, громадських робіт тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку учнів, роботі по запобіганню травматизму і пожеж.

2.3.3. Проводить навчання та інструктаж класних керівників, вихователів, вчителів, майстрів виробничого навчання, учнів, які залучені до організації позакласної та позашкільної роботи.

2.3.4. Забороняє роботу гуртків, секцій тощо, якщо не створенні безпечні і нешкідливі умови для їх роботи, несправний до небезпечного інвентар, а учні не пройшли медичного огляду для участі у гуртках, змаганнях пов'язаних з значним нервовими та фізичними навантаженнями.

2.3.5. Бере участь у розслідування нещасних випадків, що трапились при  позакласних та позашкільних заходах та несе відповідальність за своєчасне і достовірне повідомлення про нещасний випадок керівнику навчально-виховного закладу.

2.4.ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

2.4.1. Несе безпосередню відповідальність, контролює і вживає необхідних заходів щодо створення умов, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам технічної і пожежної безпеки під час проведення навчального процесу.

2.4.2. Контролює і надає методичну допомогу викладачам загальноосвітніх дисциплін в створенні безпечних і нешкідливих умов навчального процесу, роботі по запобіганню травматизму і пожеж.

2.4.3. Контролює проведення інструктажів з технічної і пожежної безпеки учнів викладачами загальноосвітніх дисциплін, які проводять навчання в закріплених  за ними класах, лабораторіях, а також записи в журналі обліку навчальних занять про проведення інструктажів.

2.4.4. Забороняє проведення навчального процесу в класах, лабораторіях, в яких не створенні безпечні і нешкідливі умови праці, або несправні інвентар, прилади, демонстраційна апаратура. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що трапилися при проведенні навчального процесу та несе відповідальність за своєчасне і достовірне повідомлення про нещасний випадок керівнику навчально-виховного закладу.

2.5.ПОМІЧНИК ДИРЕКТОРА З АГЧ

2.5.1. Забезпечує експлуатацію і технічний догляд будівель, споруд, території відповідно до вимог правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху по території, санітарії та гігієни навчальних і виробничих приміщень.

2.5.2. Забезпечує безпечний технічний стан та додержання вимог правил технічної і пожежної безпеки при експлуатації систем водо- і теплопостачання та водовідведення, вентиляційного обладнання, верстатного парку деревообробки.

2.5.3. Забезпечує правильність використання установлених технологій при складанні і збереженні матеріальних цінностей, при проведенні вантажнорозвантажувальних робіт, роботах на висоті при застосуванні драбин, лісів та підмостей, роботах з розплавленим бітумом тощо.

2.5.4. Забезпечує дотримання протипожежного стану будівель і споруд, контролює наявність та справність засобів пожежогасіння, заповнення пожежних водоймищ, справність пожежної сигналізації, пожежних кранів та рукавів в будівлях.

2.5.5. Розробляє і періодично переглядає один раз на три роки інструкції з охорони праці і пожежної безпеки при виконанні конкретних робіт на підпорядкованих дільницях і погоджує їх із службою охорони праці.

2.5.6. Організовує і бере участь у проведенні громадського контролю за станом охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці з підлеглим персоналом.

2.5.7. Бере участь у розробленні колективного договору.

2.5.8. Проводить весь комплекс інструктажів з охорони праці і пожежної безпеки на робочому місці з підлеглим персоналом.

2.5.9. Повідомляє про нещасні випадки виробничого і невиробничого характеру, які трапились з підлеглим персоналом, керівника закладу і службу охорони праці.

2.6.СТАРШИЙ МАЙСТЕР ЦПТО

2.6.1. Здійснює безпосереднє керівництво і несе відповідальність за організацію і виконання робіт у відповідності до законодавства про працю, Закону України «Про охорону праці», нормативних актів і положень, державних стандартів системи безпеки праці, інструкції і даного Положення.

2.6.2. Забезпечує експлуатацію виробничих приміщень, обладнання, машин, механізмів, рухомого парку, електрогосподарства, опалювальних мереж, систем вентиляції відповідно до діючих правил і норм охорони праці і пожежної безпеки.

2.6.3. Розслідує і виявляє причини аварії на технологічному обладнанні, машинах і механізмах, веде облік аварій, розробляє заходи щодо їх запобігання.

2.6.4. Розробляє і впроваджує заходи щодо механізації і автоматизації ручної праці важких і трудомістких процесів.

2.6.5. Організовує і бере участь відповідно до діючих правил і норм з охорони праці і технічної експлуатації проведення планово-запобіжних ремонтів, технічних оглядів і профілактичних випробувань обладнання, машин, механізмів, посудин і апаратів, що працюють під тиском, мереж вентиляції, опалення, приладів і пристроїв безпеки, контрольно вимірювальних приладів і автоматики, засобів захисту, замірів опору ізоляції електроустановок і електромереж, заземлюючих пристроїв.

2.6.6. Забезпечує безпечні умови праці і протипожежні заходи під час монтажних, демонтажних і ремонтних робіт на підконтрольних об'єктах, обладнання робочих місць необхідним допоміжним обладнанням, спорядженням, захисними огородженнями, знаками безпеки, оформлення наряду - допуску на проведення робіт з підвищеною технічною і пожежною небезпекою.

2.6.7. Очолює і бере участь у роботі постійно діючої комісії по прийманню в експлуатацію нового змонтованого, відремонтованого обладнання, машин, механізмів, електроустановок та вантажопідіймальних машин, механізмів, електроустановок ат вантажопідіймальних агрегатів.

2.6.8. Реєструє об'єкти, що підконтрольні органам державного нагляду, оформляє і веде відповідну документацію.

2.6.9. Забезпечує виконання протипожежних заходів на виробничих дільницях, організовує забезпечення їх протипожежним інвентарем та засобами пожежогасіння.

2.6.10. Бере участь у розробленні колективного договору.

2.6.11. Організовує і бере участь у проведенні спільного з громадськими інспекторами контролю за станом охорони праці і пожежної безпеки на її ступені.

2.6.12. Бере участь у роботі комісії по розслідуванню нещасних випадків виробничого і невиробничого характеру.

3.МЕХАНІК ЦПТО

3.1. Здійснює необхідні заходи з охорони праці і пожежної безпеки, систематично контролює справний стан і правильну експлуатацію робочих місць і виробничих приміщень, які за ним закріплені.

3.2. Здійснює постійний нагляд за правильним і безпечним використанням обладнання, машин, механізмів, транспортних засобів, що за ним закріплені і вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3.3. Здійснює пере рейсовий технічний огляд транспортних засобів і контролює їх повернення на місце паркування. Робить відповідні записи в журналі випуску на лінію і в шляховому листі.

3.4. Бере участь у роботі технічної комісії по технічному огляду 1 випробуванню засобів і об'єктів підвищеної небезпеки.

3.5. Проводить постійний контроль за справним технічним і протипожежним станом верстатного, вантажопідіймального обладнання, захисних пристроїв і огороджень, пристроїв, що блокують запуск тракторного двигуна на ввімкнутій швидкості, електро- і газозварювального обладнання, компресором тощо.

3.6. Здійснює контроль за своєчасною видачею і використанням відповідних засобів індивідуального захисту.

3.7. Проводить інструктажі з охорони праці на робочому місці в процесі виконання робіт в визначенні терміни.

4. ЗАВІДУЮЧИЙ ЛАБОРАТОРІЄЮ, НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЮ МАЙСТЕРНЕЮ, НАВЧАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ, ФІЛІЄЮ, ЇДАЛЬНЕЮ, ФЕРМОЮ.

4.1.Несе безпосередню відповідальність за безпечний технічний і протипожежний стан будівель, приміщень, робочих місць, обладнання, приладів, інструменту, інвентарю тощо.

4.2. Розробляє і вживає необхідні заходи щодо приведенні підпорядкованих об'єктів і технологічного обладнання до діючих норм і правил охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії і гігієни праці.

4.3. Організовує забезпечення персоналу і учнів засобами індивідуального захисту.

4.4. Розробляє і переглядає один раз у три роки інструкції з охорони праці і пожежної безпеки для підпорядкованих дільниць, робочих місць відповідно до типових інструкцій.

4.5. Забороняє експлуатацію обладнання непередбаченого типовими переліками, в тому числі нестандартного, не сертифікованого, саморобного а також несправного і необладнаного захисним огородженням, блокуючими пристроями, неосвіченого у встановленні строки.

4.6. Проводить весь комплекс навчання, інструктажів з охорони праці на робочому місці з відмітками у журналах встановленої форми.

4.7. Забезпечує виконання статті 10 та 11 Закону України «Про охорону праці» щодо охорони праці жінок і неповнолітніх та додержання вимог щодо підіймання і переміщення вантажів, маса яких перевищує встановлені норми.

4.8. Негайно інформує керівника закладу про нещасні випадки виробничого і невиробничого характеру, що трапилися на підпорядкованих дільницях і бере участь у їх розслідуванні.

4.9. Контролює і забезпечує комплектування робочих місць і виробничих приміщень засобами пожежогасіння і інвентарем.

5. ВИКЛАДАЧ, КЛАСНИЙ КЕРІВНИК, ВИХОВАТЕЛЬ.

5.1. Відповідає за безпечне проведення навчально-виховного процесу, за технічний стан навчально-демонстративного обладнання, стендів, меблів та інвентарю.

5.2. Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів та пожеж в підпорядкованих приміщеннях, будівлях.

5.3. Проводить інструктажі учнів при проведенні робіт в класах, лабораторіях, під час позакласних заходів, громадських робіт по упорядкуванню території з реєстрацією в журналі.

5.4. Повідомляє керівника закладу про нещасні випадки виробничого і  невиробничого характеру і бере участь у їх розслідуванні.

5.5. Несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.

6. КЕРІВНИК КЛУБУ, ГУРТКА, СЕКЦІЇ.

6.1. Забезпечує безпечний і протипожежний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного інвентарю тощо.

6.2. Проводить інструктаж з учнями з технічної і пожежної безпеки на заняттях з обов'язковою реєстрацією в журналі відповідної форми в встановлені строки.

6.3. Не дозволяє брати участь у роботі гуртків, секцій без проходження медогляду і без відповідного спецодягу, взуття, спортивної форми, засобів індивідуального захисту.

6.4. Негайно сповіщає директора Центру про нещасні випадки і вживає заходи для збереження обставин, які склалися на момент травмування, якщо це не загрожує життю інших.

6.5. Веде постійну роботу по профілактиці травматизму і пожеж на закріплених дільницях роботи і навчання.

7.МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

7.1. Несе безпосередню відповідальність за безпечний технічний і протипожежний стан робочих місць, автотракторної і сільськогосподарської техніки, машин і машинок, обладнання; приладів, інструментів і допоміжних засобів.

7.2. Розробляє необхідні заходи щодо приведення робочих місць і обладнання до норм, які відповідають діючим нормативним актам і положенням охорони праці, пожежної безпеки, безпеці дорожнього руху, санітарії та гігієни праці і лежать у правовому руслі.

7.3. Організовує забезпечення учнів у навчально-виробничому процесі відповідними запобіжним засобами та засобами індивідуального захисту.

7.4. Розробляє, погоджує з службою охорони праці, затверджує керівником закладу і переглядаю один раз на три роки інструкції з охорони праці на робочому місці.

7.5. Забороняє використання на робочих місцях обладнання, верстатів, інструментів і допоміжних пристосувань непередбачених типовим переліком, нестандартного, не сертифікованого, саморобного та такого, який не відповідає технології виконання робіт.

7.6. Контролює дотримання вимог законодавчих, нормативних актів і положень на робочих місцях при проходженні виробничої практики учнями на підприємствах і в установах, забороняє проходження практики і випадку невідповідності робочих місць правилам і нормам охорони праці, безпеки руху і пожежної безпеки.

7.7. У встановленні терміни проводить з учнями навчання, інструктажі на робочому місці з охорони праці і безпеки життєдіяльності з оформленням відповідних протоколів і записів в журналі.

7.8. Негайно доповідає керівнику закладу про всі випадки виробничого і невиробничого травматизму і бере участь у розслідування нещасних випадків. 7.9. Бере участь у розробленні колективного договору.

8. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР.

8.1. Здійснює контроль за правильною витратою коштів, які виділяються на виконання заходів колективного договору і заходів, що передбачені законодавством з охорони пращ.

8.2. Веде облік коштів, які витрачаються на виконання заходів по приведенню виробничих і навчальних дільниць до норм, що відповідають діючим нормам охорони праці і пожежної безпеки.

9. ІНСПЕКТОР ПО КАДРАМ

9.1.Оформляє на роботу осіб, які пройшли відповідний інструктаж з охорони праці і попередній медичний огляд, а також оформляє переводи осіб на іншу роботу за висновками лікувальної установи.

9.2. Оформляє на роботу жінок і осіб віком до 18 років з урахуванням списку професій, спеціальностей і робіт з шкідливими або небезпечними умовами, згідно з яким заборонено використання їх праці.

9.3. Направляє осіб, які влаштовуються на роботу на попередній медичний огляд і ввідний інструктаж з охорони праці, а також на періодичний медичний огляд осіб працюючих у шкідливих умовах праці.

9.4. Зберігає висновки лікувальної установи про стан здоров'я осіб, які прийняті на роботу.

9.5. Прийнятих на роботу спеціалістів ознайомлює з посадовими інструкціями по охорону праці під розпис.

Розробив

спеціаліст з охорони праці                                                       Е.К. Буратевич

Перевірив

юристконсультант                                                                   О.А.Савічева