Published using Google Docs
ocjenjivanje
Updated automatically every 5 minutes

Elementi ocjenjivanja, vrednovanja i praćenja učenika u nastavi Geografije 6 – 8. raz. 

Učiteljica: Vesna Janko, prof.

II.OŠ Bjelovar

Skala ocjena vrijedi za sve zadatke, provjere, projekte:

PRVA SKALA

Odličan (5)…………. 100 – 90 %  

Vrlo dobar (4) ………..89 – 80 %  

Dobar (3) ……………..79 – 70 %  

Dovoljan (2) ………….69 – 50 %  

Nedovoljan (1) ……….49 – 0 % 

DRUGA SKALA

Odličan (5)…………. 100 – 95 %  

Vrlo dobar (4) ………..94 – 80 %  

Dobar (3) ……………..79 – 65 %  

Dovoljan (2) ………….64 – 50 %  

Nedovoljan (1) ……….49 – 0 %

Prema elementima ocjenjivanja i načinu ocjenjivanja:

Geografska znanja 

- Ocjene iz usvojenosti osnovnih podataka su na nivou prepoznavanja, reprodukcije i razumijevanja. Ove ocjene provjeravaju se u obliku testova objektivnog tipa (digitalno), a prema želji učenika i usmeno.

        - pisane (digitalne) prema gore navedenoj skali

- usmena provjera:

ocjena

opis

5

Zna objasniti sve ključne pojmove nastavne teme.

Kvalitetno i široko razumije nastavne sadržaje te ih povezuje s drugim nastavnim temama/predmetima ili primjerima iz života.

4

Ima jednu grešku u objašnjavanju ključnih pojmova.

Razumije nastavne sadržaje te ih povezuje s drugim nastavnim temama/predmetima ili primjerima iz života.

3

Ima više od jedne greške u objašnjavanju ključnih pojmova. Usvojeni su nastavni sadržaji, ali teže ih primjenjuje ili povezuje s primjerima iz života.

2

Daje polovične odgovore, potrebna pomoć u obrazlaganju, poznaje nastavne sadržaje.

1

Većina odgovora je netočna, ne razumije nastavnu temu.

Geografsko istraživanje i vještine 

- Ocjenjuju se vještine zaključivanja, usmenog, pismenog i kreativnog izražavanja. Zadatci i projekti su na nivou razumijevanja, analiziranja, povezivanja i stvaranja. Učenici su unaprijed upoznati s ishodima učenja, a rade samostalno, grupi ili u paru, te izlažu rad na nastavnom satu.

Primjer opće tablice za ocjenjivanje radova učenika:

RAD ZADOVOLJAVA (1)

USPJEŠAN RAD (2)

IZVRSTAN RAD (3)

ZBROJ

 Znanje - poznavanje teme

Osnovno poznavanje nastavnih sadržaja. Potrebna pomoć u snalaženju u temi.

Prilično dobro poznavanje nastavne teme. Uočavanje bitnog, dobro zaključivanje. Ponekad površno ili nesigurno.

Izuzetno kvalitetno i široko poznavanje nastavne građe. Povezivanje gradiva s ostalim temama ili predmetima (daje primjere iz života).

 Način  

izlaganja teme/nastup

Potrebna pomoć u izlaganju (čitanje).  
Ponekad nesigurno. Teškoće u izražavanju.

Jasno, sigurno i samostalno izražavanje uz malu pomoć (čitanje).

Vrlo lijepo osmišljen nastup. Izražavanje sigurno, izražajno i samostalno. Ima elemenata dramatizacije.

Aktivnost - samoprocjena

Radi redovito uz poticaj i pomoć drugih.
Slabije se snalazi u pronalaženju izvora podataka.

Uredan odnos prema radu.  
Pomaže prijateljima u radu.  
Upotrebljava više izvora podataka.

Predlaže ideje, ali prihvaća i tuđe mišljenje.
Pomaže prijateljima i potiče ih na rad. Veoma se dobro služi različitim izvorima podataka.

Kreativnost

Rad uredan sa svim potrebnim elementima.

Rad veoma dobro osmišljen i pregledan, tj. jasno izražava glavnu ideju teme.

Rad daje jasan pregled teme. Originalan je, zanimljiv ili duhovit.

Skala ocjena za navedeni primjer: 

12 --> odličan  

11 i 10 --> vrlo dobar  

9, 8 --> dobar  

7 i 6 --> dovoljan  

5 - 0 -- > nedovoljan  

Postoje opravdani razlozi da se za svaki projekt izradi zasebna tablica elemenata ocjenjivanja.

Kartografska pismenost 

- Vještine uporabe geografskih i tematskih karata, te orijentacija u prostoru. Učenici rješavaju zadatke računalno ili usmeno, prema želji, a skala je gore navedena.

Aktivnost učenika – praćenje rada učenika

- Na satovima ili za domaći rad učenici dobivaju zadatke. Za svaku takvu aktivnost daje se jedan bod ili dva i više bodova za izuzetan rad. Bodovi se oduzimaju za ne poštivanje školskog reda i/ili pravila ponašanja u Učionici budućnosti.