TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA LÀO CAI

TĂNG CƯỜNG ĐIỀU TRA SINH VẬT HẠI NÔNG SẢN

Quản lý sinh vật gây hại nông sản là một nội dung trong công tác KDTV nội địa được quy định tại Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đây là hoạt động thường xuyên của công tác KDTV nội địa, nhằm phát hiện, ngăn chặn sự du nhập và lan rộng đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam, sinh vật gây hại lạ giảm thiểu đến mức thấp nhất tổn thất sau thu hoạch. Hàng năm, trạm thường xuyên rà soát kiểm tra để có phương án xử lý  khi đối tượng kiểm dịch thực vật xuất hiện trên địa bàn. Trong tháng 8 trạm Kiểm dịch thực vật nội địa tỉnh Lào Cai đã tiến hành tổng điều tra nông sản tại 5kho và 8 điểm chợ đầu mối trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai.

E:\Ảnh chuyên môn\20170808_100012.jpg

Kiểm tra, lấy mẫu sinh vật hại nông sản tại kho An Nghiệp – Lào Cai

Tổng khối lượng nông sản điều tra trên 1700 tấn các loại. Trong đó, sắn khô 1000 tấn, ngô 700 tấn, gạo tẻ, nếp 1tấn, đậu đỗ các loại, lạc nhân,hạt mail ....

E:\Ảnh chuyên môn\20170901_143501.jpg

Giám định sinh vật hại nông sản

        Kết quả kiểm tra, giám định: Chưa phát hiện thấy đối tượng KDTV của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ, sinh vật thu thập được qua giám định đều là các loại sâu, mọt hại thông thường ( phụ biểu 1). 

Phụ biểu 1: Thành phần sinh vật hại nông sản trên địa bàn

tỉnh Lào Cai năm 2017

Stt

Tên Việt Nam

Tên khoa học

    Thu thập trên

1

Mọt đậu xanh

Callosobruchus chinensis (L)

Đậu đen, đậu trắng

2

Mọt đục tre

Dinoderus minutus (F.)

Đậu đỏ, đậu đen

3

Mọt gạo

Sitophilus oryzae (L).

 trong kho

4

Mọt râu dài

Cryptolestes  spp

Đậu đỏ

5

Mọt gạo dẹp

Ahasverus advena (waltl)

Đậu trắng, đậu đỏ

6

Mọt thóc thái lan

Lophocateres pusillus (klug)

Đậu trắng, đậu đen

7

Mọt thò đuôi

Carpophilus dimidiatus (F.)

Đậu đỏ, đậu trắng

8

Mọt thuốc bắc

Stegobium paniceum (L)

Kho nông sản

9

Mọt bột có rãnh

Palorus Forveicolis (L)

Kho nông sản

10

Mọt đục hạt nhỏ

Rhizopertha dominica (F.)

Gạo, ngô

11

Mọt khuẩn đen

Alphitobilus diaperinus Panz

Sàn kho

12

Mọt răng cưa

Oryzaephilus surinamensis (L.)

Kho nông sản

13

Mọt đầu dài

Latheticus oryzae Waterhouse

Kho nông sản

14

Mọt ngô

Sitophilus Zeamais moschulsky

Trong kho Ngô, gạo

15

Mọt hại gỗ

Heterobostrychus aequalis  Waterhouse

Sàn kho nông sản

16

Mọt tre dẹt

Lyctus brunneus

Sắn khô

17

Mọt thóc đỏ

Tribolium castaneum Herbst

 Ngô

18

Typhaea Stercorea (Limaeus)

Ngô

19

Mọt đậu đỏ

Callosobruchus maculatus(Fabricius)

Đậu tương

20

Ngài gạo

Corcyra cephalonica ( Stainton)

Gạo

21

Mọt da

Attagenus fasciculatus Degeer

Thức ăn gia súc

ks: Đỗ Thị Thái Hà – Trạm kiểm dịch thực vật tỉnh Lào Cai